7.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/10


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juli 2013 — P Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland)

(Sag C-6/12) (1)

(Statsstøtte - artikel 107 TEUF og 108 TEUF - betingelsen om »selektivitet« - forordning (EF) nr. 659/1999 - artikel 1, litra b), nr. i) - eksisterende støtte - national lovgivning vedrørende selskabsskat - fradragsret for tab - manglende fradragsret i tilfælde af ejerskifte - tilladelse til fravigelser - skattemyndighedernes skønsbeføjelse)

2013/C 260/17

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein hallinto-oikeus

Parter i hovedsagen

P Oy

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Korkein hallinto-oikeus — fortolkning af artikel 107, stk. 1, TEUF — ordning med fradrag for selskabers underskud — indkomstskattelovgivning, hvorefter underskud, der er opstået i løbet af et skatteår, kan fremføres og fradrages i eventuelle overskud i de efterfølgende skatteår — udelukkelse af fradrag for underskud i tilfælde af ejerskifte i løbet af det år, hvor underskuddet er opstået, eller efter dette år — undtagelse til reglen om udelukkelse af fradrag i tilfælde af gyldige grunde knyttet til fortsættelsen af det pågældende selskabs virksomhed

Konklusion

1)

En skatteordning, som den i hovedsagen omhandlede, kan opfylde betingelsen om selektivitet som et element i begrebet »statsstøtte« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 107, stk. 1, TEUF, hvis det skulle blive godtgjort, at referenceordningen, dvs. den »normale« ordning, udgøres af det forbud mod at fradrage tab i tilfælde af ejerskifte, som fremgår af § 122, stk. 1, i lov nr. 1535/1992 af 30. december 1992 om indkomstskat (Tuloverolakis) i forhold til hvilken den ordning med tilladelse, som fremgår af denne bestemmelses stk. 3, ville udgøre en undtagelse. En sådan ordning kan være begrundet ud fra arten og den almindelige opbygning af den ordning, den indgår i, idet denne begrundelse udelukker, at den kompetente nationale myndighed har en skønsbeføjelse i forbindelse med tilladelse til at fravige forbuddet mod at fradrage tab, der giver myndigheden mulighed for at lægge kriterier, der ikke har noget at gøre med skatteordningen, til grund for sine beslutninger om tilladelser. Domstolen råder imidlertid ikke over tilstrækkelige oplysninger til at tage endelig stilling til disse kvalificeringer.

2)

Artikel 108, stk. 3, TEUF ikke er til hinder for, at en skatteordning som den, der er fastsat ved § 122, stk. 1 og 3, i lov nr. 1535/1992 i det tilfælde, hvor den skal kvalificeres som »statsstøtte«, fortsat — som følge af sin karakter af »eksisterende støtte« — anvendes i den medlemsstat, der har indført denne skatteordning, med forbehold for Europa-Kommissionens kompetence i henhold til denne artikel 108, stk. 3, TEUF.


(1)  EUT C 58 af 25.2.2012.