4.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 28/20


Gemenskapsriktlinjer för god praxis

2010/C 28/07

I enlighet med resultaten av den bedömning som gjordes vid mötet den 23–24 november 2009 beslutade ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa att publicera titeln på och hänvisningar till följande gemenskapsriktlinjer för god praxis inom EU:s sektor för industriproduktion av foderblandningar och förblandningar till djur avsedda för livsmedelsproduktion i enlighet med artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

 

Titel: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Författare: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation. http://www.fefac.org

 

Utgåva: Version 1. 1 september 2009. Finns endast på engelska.