4.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/20


Ilmoitus yhteisön hyvän käytännön ohjeista

2010/C 28/07

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea sopi 23–24 marraskuuta 2009 pidetyssä kokouksessa tehdyn arvion perusteella, että julkaisun ”Yhteisön hyvän käytännön ohjeet elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten teollisten rehuseosten ja esiseosten valmistajille EU:ssa — Euroopan rehunvalmistajien opas” nimi ja viitetiedot julkaistaan rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 22 artiklan mukaisesti.

 

Nimi: Community guide to good practise for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Laatija: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers′ Federation http://www.fefac.org

 

Painos: versio 1. 1 syyskuuta 2009. Saatavana vain englanniksi.