4.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/20


Известие относно ръководства на Общността за добра практика

2010/C 28/07

В съответствие с резултата от оценката, направена по време на съвещанието, проведено на 23—24 ноември 2009 г., Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните взе решение да бъдат публикувани заглавието и справочните данни на Общностния наръчник за добри практики в промишленото производство на комбинирани фуражи и премикси за животни, отглеждани за производство на храни, съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите.

 

Заглавие: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Автор: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation, Федерация на европейските производители на фуражи. http://www.fefac.org

 

Издание: Ver.1. 1 септември 2009 г. Само на английски език.