17.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/5


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9296 — Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 141/06)

1.   

Den 10. april 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 anmeldelse af en planlagt fusion (1).

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Macquarie Group (»Macquarie«, Australien)

China Investment Corporation (»CIC«, Kina)

Allianz SE (»Allianz«, Tyskland)

Dalmore Capital Limited (»Dalmore«, Det Forenede Kongerige)

International Public Partnerships Limited (»INPP«, Det Forenede Kongerige)

National Grids distributionsvirksomhed (»Cadent«, Det Forenede Kongerige).

Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore og INPP erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Cadent.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Macquarie udbyder banktjenester, finansielle tjenester, rådgivning, investeringstjenester og tjenester inden for fondsforvaltning på det globale marked. Macquarie kontrollerer virksomheder, der har følgende aktiviteter i gassektoren i Det Forenede Kongerige: i) Corona Energy, der leverer gas og elektricitet hovedsagelig til kunder inden for erhverv, industri og den offentlige sektor i Storbritannien, ii) Calon Energy, som ejer tre gasfyrede kombinerede kraftværker i Storbritannien, og iii) Macquarie Energy Leasing, der er aktiv inden for forsyning og levering af målerudstyr til kunder i Storbritannien.

CIC, der blev oprettet i januar 2015, er specialiseret i direkte investeringer. CIC har fælles kontrol over Neptune Energy Group Limited (»Neptune«), som er aktiv inden for olie- og gasudvindingssektoren med et regionalt fokus på Nordsøen, Nordafrika og Sydøstasien.

Allianz er en verdensomspændende koncern inden for finansielle tjenesteydelser og er aktiv inden for forsikring og kapitalforvaltning.

Dalmore er en uafhængig porteføljeforvalter, der fokuserer på investeringsmuligheder med lav risiko for institutionelle investorer i infrastruktursektoren i Det Forenede Kongerige.

INPP er et infrastrukturinvesteringsselskab.

Cadent forener fire ud af de otte regulerede gasdistributionsnet på tværs af dele af Det Forenede Kongerige, der omfatter det østlige England, det nordlige London, det nordvestlige England og West Midlands. Cadent kontrolleres på nuværende tidspunkt i fællesskab af Macquarie og National Grid.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9296 — Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.