30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/675

av den 29 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1519 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 598/2009 (2) införde rådet en slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel enligt definitionen i skäl 10 med ursprung i Amerikas förenta stater (nedan kallade Förenta staterna).

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 (3) utvidgade rådet, till följd av en undersökning om kringgående, den slutgiltiga utjämningstullen på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (nedan kallad de utvidgade åtgärderna).

(3)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2014 (4) avslutade rådet den partiella interimsöversyn som inletts beträffande antisubventionsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, utan att ändra de utvidgade gällande åtgärderna.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1519 (5) införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18.2 i grundförordningen, en slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna (nedan kallad de gällande åtgärderna).

B.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(5)

Kommissionen tog emot en begäran om en partiell interimsöversyn (nedan kallad begäran om översyn) enligt artiklarna 19 och 23.6 i grundförordningen.

(6)

Begäran om översyn ingavs av DSM Nutritional Products Kanada Inc. (nedan kallad sökanden), en exporterande tillverkare från Kanada, och var begränsad till att gälla möjligheten att erhålla ett undantag från de utvidgade åtgärderna.

(7)

I begäran om översyn hävdade sökanden att företaget i fråga är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och att företaget är i stånd att tillverka hela den volym som företaget har sänt till unionen sedan undersökningsperioden inleddes för den undersökning beträffande kringgående som avses i skäl 2 och som ledde till införandet av de befintliga utvidgade åtgärderna.

(8)

Sökanden hävdade dessutom att företaget inte var närstående någon av de exporterande tillverkare som omfattas av de gällande åtgärderna, och att företaget inte kringgick de gällande åtgärderna.

C.   INLEDANDE AV EN PARTIELL INTERIMSÖVERSYN

(9)

Kommissionen slog fast att begäran om översyn innehöll tillräcklig prima facie-bevisning för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn enligt artiklarna 19 och 23.6 i grundförordningen. Kommissionen inledde därför den 19 maj 2015 en undersökning genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (6) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande).

D.   PRODUKT SOM ÖVERSYNEN GÄLLER

(10)

Den produkt som översynen gäller är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (nedan kallad den produkt som översynen gäller eller biodiesel), som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90.

E.   UNDERSÖKNINGSPERIOD

(11)

Referensperioden för denna undersökning omfattade perioden 1 april 2014–31 mars 2015 (nedan kallad referensperioden). Man samlade också in uppgifter för perioden från den 1 april 2009 till slutet av referensperioden.

F.   BERÖRDA PARTER

(12)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden och företrädarna för Kanada om inledandet av den partiella interimsöversynen. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Endast sökanden gav sig till känna. Ingen part har begärt att bli hörd.

(13)

Kommissionen mottog sökandens svar på frågeformuläret och kontrollerade uppgifterna på plats hos sökanden i Kanada.

G.   UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

(14)

Sökanden är ett företag som grundades 1997 som tillverkare av näringstillskott med omega-3.

(15)

Undersökningen visade att sökanden är en faktisk tillverkare av biodiesel som biprodukt från tillverkningsprocessen för omega-3-fiskoljekoncentrat, som är företagets kärnverksamhet.

(16)

Undersökningen bekräftade också att den sökande inte är närstående någon av de tillverkare av biodiesel i Förenta staterna som omfattas av åtgärder.

(17)

Undersökningen bekräftade vidare att den biodiesel som exporterades till unionsmarknaden verkligen hade tillverkats av sökanden.

(18)

Ingenting framkom heller som tydde på att sökanden köpte biodiesel från Förenta staterna eller omlastade biodiesel som tillverkats i Förenta staterna till unionen.

(19)

Mot bakgrund av undersökningsresultaten i skälen 14–18 fastslog kommissionen att sökanden är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och därför bör undantas från de utvidgade åtgärderna.

(20)

Berörda parter underrättades om avsikten att bevilja sökanden undantag och gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Inga synpunkter som kunde ändra beslutet att avsluta översynen inkom.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1519 ska ersättas med följande:

”1.   Den slutgiltiga utjämningstull som är tillämplig på ’alla övriga företag’ enligt artikel 1.2 ska utvidgas till att omfatta import till unionen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric-nummer 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric-nummer 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric-nummer 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011), med undantag av de produkter som tillverkas av nedanstående företag:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Kanada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Den tull som ska utvidgas är den som fastställs för ’alla övriga företag’ i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 598/2009, dvs. en slutgiltig utjämningstull på 237 euro per ton netto.

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 598/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EG) nr 598/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom förordning (EG) nr 598/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 1).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 391/2014 av den 14 april 2014 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antisubventionsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT L 115, 17.4.2014, s. 14).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1519 av den 14 september 2015 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 99).

(6)  Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, utvidgad till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT C 162, 19.5.2015, s. 9).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).