30.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/675

z dne 29. aprila 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1519 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 598/2009 (2) uvedel dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla, kot je opredeljen v uvodni izjavi 10 v nadaljevanju, s poreklom iz Združenih držav Amerike.

(2)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 443/2011 (3) po preiskavi proti izogibanju dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike razširil na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne („razširjeni ukrepi“).

(3)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 391/2014 (4) po delnem vmesnem pregledu protisubvencijskih ukrepov za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenih na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, zaključil delni vmesni pregled, ne da bi se veljavni razširjeni ukrepi spremenili.

(4)

Evropska komisija („Komisija“) je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1519 (5) po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe uvedla dokončno izravnalno dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike („veljavni ukrepi“).

B.   ZAHTEVEK ZA PREGLED

(5)

Komisija je prejela zahtevek za delni vmesni pregled („zahtevek za pregled“) v skladu s členom 19 in členom 23(6) osnovne uredbe.

(6)

Zahtevek za pregled je vložilo podjetje DSM Nutritional Products Canada Inc. („vložnik“), proizvajalec izvoznik iz Kanade, in je bil po obsegu omejen na možnost pridobitve izvzetja iz razširjenih ukrepov.

(7)

V zahtevku za pregled je vložnik trdil, da je dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da je zmožen proizvesti celotno količino, ki jo je poslal v Unijo od začetka trajanja obdobja preiskave proti izogibanju iz uvodne izjave 2, ki je privedla do uvedbe razširjenih ukrepov.

(8)

Nadalje je vložnik trdil, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo veljavni ukrepi, in da se veljavnim ukrepom ni izogibal.

C.   ZAČETEK DELNEGA VMESNEGA PREGLEDA

(9)

Komisija je ugotovila, da je zahtevek za pregled vseboval zadostne dokaze prima facie, ki utemeljujejo začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 19 in členom 23(6) osnovne uredbe. Komisija je zato 19. maja 2015 začela preiskavo z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (6) („obvestilo o začetku“).

D.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE

(10)

Izdelek, ki se pregleduje, zajema monoalkilne estre maščobnih kislin in/ali parafinska plinska olja, pridobljena s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znane kot „biodizel“, v čisti obliki ali mešanici, z vsebnostjo več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora („izdelek, ki se pregleduje“ ali „biodizel“), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 in ex 3826 00 90 s poreklom iz Združenih držav Amerike.

E.   OBDOBJE PREISKAVE

(11)

Obdobje poročanja za to preiskavo je zajemalo obdobje od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 („obdobje poročanja“). Podatki so se zbirali tudi od 1. aprila 2009 do konca obdobja poročanja.

F.   ZAINTERESIRANE STRANI

(12)

Komisija je uradno obvestila vložnika in predstavnike Kanade o začetku delnega vmesnega pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku. Javil se je le vložnik. Zaslišanje ni bilo zahtevano.

(13)

Komisija je prejela izpolnjen vprašalnik, ki ga je predložil vložnik in je bil preverjen na kraju samem v prostorih vložnika v Kanadi.

G.   UGOTOVITVE PREISKAVE

(14)

Vložnik je bil ustanovljen leta 1997 kot proizvajalec prehranskih dopolnil Omega 3.

(15)

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je vložnik dejanski proizvajalec biodizla, ki je pridobljen kot stranski proizvod proizvodnje koncentratov ribjega olja Omega 3, kar je vložnikova osnovna dejavnost.

(16)

V preiskavi je bilo tudi potrjeno, da vložnik ni povezan s proizvajalci biodizla iz Združenih držav Amerike, za katere veljajo ukrepi.

(17)

Nadalje je bilo v preiskavi potrjeno, da je biodizel, ki je bil izvožen na trg Unije, dejansko proizvedel vložnik.

(18)

Poleg tega preiskava ni razkrila nobenih dokazov, da je vložnik nabavljal biodizel v Združenih državah Amerike niti da je v Unijo pretovarjal biodizel, proizveden v ZDA.

(19)

Ob upoštevanju ugotovitev v uvodnih izjavah 14 do 18 je Komisija ugotovila, da je vložnik dejanski proizvajalec izdelka, ki se pregleduje, in da bi ga bilo zato treba izvzeti iz razširjenih ukrepov.

(20)

Zainteresirane strani so bile obveščene o nameri, da se vložniku odobri izjema, in so imele možnost, da predložijo pripombe. Komisija ni prejela pripomb, ki bi jo odvrnile od odločitve, da zaključi preiskavo v zvezi s pregledom.

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (7)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(1) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1519 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dokončna izravnalna dajatev, ki velja za ‚vse druge družbe‘, kot so določene v odstavku 2 člena 1, se razširi na uvoz monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, splošno znanih kot ‚biodizel‘, v čisti obliki ali mešanici, ki vsebuje več kot 20 mas. % monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, ki so poslani iz Kanade, v Unijo ne glede na to, ali so deklarirani s poreklom iz Kanade ali ne, in so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (oznaka TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) in ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009011), razen za izdelke, ki jih proizvajajo naslednje družbe:

Država

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Dajatev, ki se bo razširila, je dajatev, uvedena za ‚vse druge družbe‘ iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 598/2009, to je dokončna izravnalna dajatev v višini 237 EUR za neto tono.

Izravnalna dajatev na mešanice se uporablja glede na masni delež skupne vsebnosti monoalkilnih estrov maščobnih kislin in parafinskega plinskega olja, pridobljenega s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora (vsebnost biodizla), v mešanici.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 598/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 179, 10.7.2009, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 443/2011 z dne 5. maja 2011 o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, na uvoz biodizla, poslanega iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne, in o razširitvi dokončne izravnalne dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 598/2009 na uvoz biodizla v mešanici z vsebnostjo 20 mas. % ali manj biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, in o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Singapurja (UL L 122, 11.5.2011, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 391/2014 z dne 14. aprila 2014 o zaključku delnega vmesnega pregleda protisubvencijskih ukrepov za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, razširjenih na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL L 115, 17.4.2014, str. 14).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1519 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 99).

(6)  Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, kakor so bili razširjeni na uvoz, poslan iz Kanade, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Kanade ali ne (UL C 162, 19.5.2015, str. 9).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).