30.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/675 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1519 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 598/2009 (2), Consiliul a instituit o taxă compensatorie definitivă asupra importurilor de biomotorină, astfel cum este definită în considerentul 10 de mai jos, originare din Statele Unite ale Americii.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 (3), în urma unei anchete privind practicile de eludare, Consiliul a extins taxa compensatorie definitivă aplicată importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada (denumite în continuare „măsuri extinse”).

(3)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2014 (4), în urma unei reexaminări intermediare parțiale referitoare la măsurile antisubvenție aplicate importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, Consiliul a încheiat reexaminarea intermediară parțială fără a modifica măsurile în vigoare, astfel cum au fost extinse.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519 (5), ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit taxe compensatorii definitive asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „măsurile în vigoare”).

B.   CEREREA DE REEXAMINARE

(5)

Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială (denumită în continuare „cererea de reexaminare”) în temeiul articolului 19 și al articolului 23 alineatul (6) din regulamentul de bază.

(6)

Cererea de reexaminare a fost depusă de DSM Nutritional Products Canada Inc. (denumită în continuare „solicitantul”), un producător-exportator din Canada, și avea un obiect limitat, și anume posibilitatea de a obține o scutire de la măsurile extinse.

(7)

În cererea de reexaminare, solicitantul a declarat că este într-adevăr producător al produsului care face obiectul reexaminării și că este în măsură să producă întreaga cantitate pe care a expediat-o către Uniune de la începutul perioadei de anchetă a anchetei privind practicile de eludare menționată în considerentul 2 care a condus la instituirea măsurilor existente.

(8)

În plus, solicitantul a susținut că nu a fost afiliat cu niciunul dintre producătorii-exportatori care fac obiectul măsurilor în vigoare și că nu a eludat măsurile în vigoare.

C.   DESCHIDEREA UNEI REEXAMINĂRI INTERMEDIARE PARȚIALE

(9)

Comisia a stabilit că cererea de reexaminare conținea suficiente elemente de probă prima facie pentru a justifica deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 19 și cu articolul 23 alineatul (6) din regulamentul de bază. În consecință, Comisia a deschis o anchetă la 19 mai 2015, prin publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (6) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

D.   PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL REEXAMINĂRII

(10)

Produsul care face obiectul reexaminării este esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, cunoscut în general sub denumirea de „biomotorină”, sub formă pură sau în amestecuri cu un conținut în greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținută prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării” sau „biomotorină”), încadrat în prezent la codurile NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 și ex 3826 00 90 originar din Statele Unite ale Americii.

E.   PERIOADA DE ANCHETĂ

(11)

Perioada de raportare pentru prezenta anchetă a vizat perioada cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 („perioada de raportare”). Au fost colectate date, de asemenea, de la 1 aprilie 2009 până la sfârșitul perioadei de raportare.

F.   PĂRȚILE INTERESATE

(12)

Comisia a informat oficial solicitantul, precum și reprezentanții Canadei cu privire la inițierea reexaminării intermediare parțiale. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere în termenul stabilit în avizul de inițiere. Numai solicitantul s-a manifestat. Nu s-a solicitat nicio audiere.

(13)

Comisia a primit răspunsul la chestionar transmis de către solicitant, care a fost verificat la fața locului la sediul solicitantului în Canada.

G.   CONSTATĂRILE ANCHETEI

(14)

Solicitantul a fost înființat în 1997 ca un producător de suplimente nutritive Omega 3.

(15)

Ancheta a stabilit că solicitantul este într-adevăr producător de biomotorină, care este un subprodus rezultat din procesele sale de producție a concentratelor de ulei de pește Omega 3, activitatea sa principală.

(16)

Ancheta a confirmat, de asemenea, că solicitantul nu este afiliat cu niciun producător de biomotorină situat în Statele Unite ale Americii care face obiectul măsurilor.

(17)

Ancheta a confirmat în continuare că biomotorina exportată către piața Uniunii a fost, într-adevăr, fabricată de către solicitant.

(18)

În plus, ancheta nu a evidențiat nicio dovadă a faptului că solicitantul a achiziționat biomotorină din Statele Unite ale Americii sau că acesta a transbordat biomotorină fabricată în SUA în Uniune.

(19)

Având în vedere constatările din considerentele 14-18, Comisia a stabilit că solicitantul este într-adevăr un producător al produsului care face obiectul reexaminării și că, prin urmare, ar trebui să fie scutit de măsurile extinse.

(20)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a acorda scutirea solicitantului și au avut posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-au primit niciun fel de observații care ar putea influența decizia de a încheia ancheta de reexaminare.

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Taxa compensatorie definitivă aplicabilă pentru «toate celelalte societăți», astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (2), se extinde la importurile în Uniune de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, produse cunoscute în general sub denumirea de «biomotorină», sub formă pură sau în amestec cu un conținut în procente de greutate de peste 20 % de esteri monoalchilici de acid gras și/sau motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă, expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada, încadrate în prezent la codurile NC ex 1516 20 98 (cod TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (cod TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (cod TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (cod TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (cod TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (cod TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (cod TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (cod TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (cod TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (cod TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (coduri TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) și ex 3826 00 90 (cod TARIC 3826009011), cu excepția celor fabricate de societățile enumerate mai jos:

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Taxa a cărei aplicare urmează a fi extinsă este cea stabilită pentru «toate celelalte societăți» la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 598/2009 al Comisiei și este o taxă compensatorie definitivă de 237 EUR/tonă, net.

Taxa compensatorie asupra amestecurilor este aplicabilă proporțional cu conținutul total, în amestec (în procente de greutate), de esteri monoalchilici de acid gras și motorină parafinică obținuți prin sinteză și/sau hidro-tratament, de origine nonfosilă (conținut de biomotorină).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 598/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii (JO L 179, 10.7.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 al Consiliului din 5 mai 2011 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 598/2009 asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii la importurile de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Canada, și de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite de Regulamentul (CE) nr. 598/2009 la importurile de biomotorină în amestec cu un conținut în greutate de maximum 20 % de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii și de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Singapore (JO L 122, 11.5.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale referitoare la măsurile antisubvenție asupra importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Canada (JO L 115, 17.4.2014, p. 14).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1519 al Comisiei din 14 septembrie 2015 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului (JO L 239, 15.9.2015, p. 99).

(6)  Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor compensatorii care se aplică importurilor de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii, extinse la importurile expediate din Canada, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din Canada (JO C 162, 19.5.2015, p. 9).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europe (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).