30.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/675

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1519 nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 (2) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla określonego w motywie 10 poniżej pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(2)

W następstwie dochodzenia w sprawie obejścia środków, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 443/2011 (3) Rada rozszerzyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady („rozszerzone środki”).

(3)

Po przeprowadzeniu częściowego przeglądu okresowego dotyczącego środków antysubsydyjnych na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozszerzonych na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 391/2014 (4) Rada zamknęła przedmiotowy przegląd bez zmiany obowiązujących rozszerzonych środków.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1519 (5) w następstwie przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła ostateczne cła wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („obowiązujące środki”).

B.   WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

(5)

Komisja otrzymała następnie wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego („wniosek o dokonanie przeglądu”) zgodnie z art. 19 i art. 23 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

(6)

Wniosek o przegląd został złożony przez przedsiębiorstwo DSM Nutritional Products Canada Inc. („wnioskodawca”), producenta eksportującego z Kanady, i ograniczał się do możliwości otrzymania zwolnienia z rozszerzonych środków.

(7)

We wniosku o dokonanie przeglądu wnioskodawca stwierdził, że jest rzeczywistym producentem produktu objętego dochodzeniem i że jest zdolny do produkcji całkowitej ilości biodiesla wysłanego przez niego do Unii od początku okresu objętego dochodzeniem w sprawie obejścia środków, o którym mowa w motywie 2, które skutkowało wprowadzeniem istniejących rozszerzonych środków.

(8)

Ponadto wnioskodawca twierdził, że nie jest powiązany z żadnymi producentami eksportującymi podlegającymi obowiązującym środkom oraz że nie obchodził obowiązujących środków.

C.   WSZCZĘCIE CZĘŚCIOWEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

(9)

Komisja ustaliła, że wniosek o dokonanie przeglądu zawierał wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 i 23 ust. 6 rozporządzenia podstawowego. W związku z powyższym w dniu 19 maja 2015 r. Komisja wszczęła dochodzenie zawiadomieniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (6) („zawiadomienie o wszczęciu”).

D.   PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM

(10)

Produktem objętym przeglądem są monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych lub parafinowe oleje napędowe będące produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym, powszechnie nazywane „biodieslem”, w formie czystej lub w postaci mieszanki zawierającej wagowo ponad 20 % monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji, o pochodzeniu niekopalnym („produkt objęty przeglądem” lub „biodiesel”), objęte obecnie kodami CN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 oraz ex 3826 00 90, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

E.   OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM

(11)

Okres sprawozdawczy dotyczący obecnego dochodzenia obejmował okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. („okres sprawozdawczy”). Dane zgromadzono również w odniesieniu do okresu od dnia 1 kwietnia 2009 r. do końca okresu sprawozdawczego.

F.   ZAINTERESOWANE STRONY

(12)

Komisja oficjalnie poinformowała wnioskodawcę oraz przedstawicieli Kanady o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Zgłosił się jedynie wnioskodawca. Nie wnioskowano o przesłuchanie.

(13)

Komisja otrzymała odpowiedź na kwestionariusz od wnioskodawcy, która została zweryfikowana na miejscu w siedzibie wnioskodawcy w Kanadzie.

G.   WYNIKI DOCHODZENIA

(14)

Przedsiębiorstwo – wnioskodawca zostało założone w 1997 r. jako producent suplementów diety zawierających kwas Omega 3.

(15)

W toku dochodzenia ustalono, że wnioskodawca jest rzeczywistym producentem biodiesla, będącego produktem ubocznym procesu wytwarzania koncentratów kwasu Omega 3 z oleju rybnego stanowiącego podstawową działalność wnioskodawcy.

(16)

Dochodzenie wykazało również, że wnioskodawca nie jest powiązany z żadnym producentem biodiesla posiadającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki i podlegającym obowiązującym środkom.

(17)

Ponadto podczas dochodzenia potwierdzono, że biodiesel wywożony na rynek unijny był istotnie produkowany przez wnioskodawcę.

(18)

Podczas dochodzenia nie ujawniono żadnych dowodów na to, że wnioskodawca dokonał zakupu biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ani że dokonywał przeładunku biodiesla wyprodukowanego USA w ramach przywozu do Unii.

(19)

W świetle powyższych ustaleń zawartych w motywach 14–18 Komisja ustaliła, iż wnioskodawca jest rzeczywistym producentem produktu objętego przeglądem i dlatego powinien zostać zwolniony z rozszerzonych środków.

(20)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze przyznania wnioskodawcy przedmiotowego zwolnienia i miały możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag, które mogłyby spowodować zmianę decyzji o zakończeniu dochodzenia przeglądowego.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1519 otrzymuje brzmienie:

„1.   Ostateczne cło wyrównawcze mające zastosowanie do »wszystkich pozostałych przedsiębiorstw« zgodnie z art. 1 ust. 2 zostaje rozszerzone na przywóz do Unii monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym, powszechnie nazywanych »biodieslem«, w formie czystej lub w postaci mieszanki, zawierających wagowo ponad 20 % monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym, wysyłanych z Kanady, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kanady, objętych obecnie kodami CN ex 1516 20 98 (kod TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kod TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kod TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kod TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kod TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kod TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kod TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (kod TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (kod TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (kod TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (kody TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) oraz ex 3826 00 90 (kod TARIC 3826009011), z wyjątkiem produktów wyprodukowanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nowa Szkocja, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Cłem, które ma podlegać rozszerzeniu, jest cło ustanowione dla »wszystkich pozostałych przedsiębiorstw« w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 598/2009, które jest ostatecznym cłem wyrównawczym w wysokości 237 EUR na tonę netto.

Cło wyrównawcze nałożone na mieszanki ma zastosowanie, w stosunku wagowym, do łącznej zawartości monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych lub parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym (zawartości biodiesla) w mieszance.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 179 z 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 443/2011 z dnia 5 maja 2011 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 391/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. kończące częściowy przegląd okresowy dotyczący środków antysubsydyjnych na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozszerzonych na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 14).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1519 z dnia 14 września 2015 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 99).

(6)  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych stosowanych względem biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i rozszerzonych na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady (Dz.U. C 162 z 19.5.2015, s. 9).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).