30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/675 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács az 598/2009/EK rendelettel (2) végleges kiegyenlítő vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó, a (10) preambulumbekezdésben meghatározott biodízel behozatalára.

(2)

Kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács a 443/2011/EU végrehajtási rendelettel (3) kiterjesztette az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vámot a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be (a továbbiakban: kiterjesztett intézkedések).

(3)

A Tanács a 391/2014/EU végrehajtási rendelettel (4) az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatát követően a kiterjesztett hatályos intézkedések módosítása nélkül szüntette meg a részleges időközi felülvizsgálatot.

(4)

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelettel (5) végleges kiegyenlítő vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára (a továbbiakban: hatályos intézkedések).

B.   FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

(5)

A Bizottsághoz az alaprendelet 19. cikke és 23. cikkének (6) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem (a továbbiakban: felülvizsgálati kérelem) érkezett.

(6)

A felülvizsgálati kérelmet a DSM Nutritional Products Canada Inc. kanadai exportáló gyártó (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be, és az a kiterjesztett intézkedések alóli mentesség megszerzésének lehetőségére korlátozódik.

(7)

A felülvizsgálati kérelemben a kérelmező azt állította, hogy valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és képes legyártani a meglévő kiterjesztett intézkedések bevezetéséhez vezető, a (2) preambulumbekezdésben említett kijátszásellenes vizsgálat vizsgálati időszakának kezdete óta az általa az Unióba szállított teljes mennyiséget.

(8)

A kérelmező továbbá azt állította, hogy nem áll kapcsolatban egyetlen olyan exportáló gyártóval sem, amelyre a hatályos intézkedések vonatkoznak, és nem játssza ki a hatályos intézkedéseket.

C.   RÉSZLEGES IDŐKÖZI FELÜLVIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSA

(9)

A Bizottság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmazott az alaprendelet 19. cikke és 23. cikkének (6) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megindításához. Ezért a Bizottság 2015. május 19-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés (6) (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) útján vizsgálatot indított.

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉK

(10)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék az Amerikai Egyesült Államokból származó, jelenleg az ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 és ex 3826 00 90 KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén „biodízel”) (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék vagy biodízel).

E.   VIZSGÁLATI IDŐSZAK

(11)

A jelenlegi vizsgálat referencia-időszaka a 2014. április 1. és 2015. március 31. közötti időszakot (a továbbiakban: referencia-időszak) ölelte fel. Adatgyűjtés történt továbbá a 2009. április 1-jétől a referencia-időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan is.

F.   ÉRDEKELT FELEK

(12)

A Bizottság hivatalos értesítést küldött a kérelmezőnek és Kanada képviselőinek a részleges időközi felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és meghallgatást kérjenek az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül. Csak a kérelmező jelentkezett. Meghallgatást senki sem kért.

(13)

A Bizottság kézhez kapta a kérelmező által kitöltött kérdőívet, amelyet a kérelmező kanadai telephelyén, a helyszínen ellenőriztek.

G.   A VIZSGÁLAT TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSAI

(14)

A kérelmezőt 1997-ben alapították Omega 3 táplálékkiegészítők gyártójaként.

(15)

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kérelmező valódi gyártója a biodízelnek, amely alapvető tevékenységének, az Omega 3 halolaj-koncentrátumok előállításának folyamata során melléktermékként jön létre.

(16)

A vizsgálat megerősítette továbbá, hogy a kérelmező nem áll kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államokban található egyetlen olyan biodízelgyártóval sem, amelyre intézkedések vonatkoznak.

(17)

A vizsgálat megerősítette ezenkívül azt is, hogy az uniós piacra exportált biodízelt ténylegesen a kérelmező gyártotta.

(18)

A vizsgálat továbbá nem tárt fel bizonyítékot arra nézve, hogy a kérelmező az Amerikai Egyesült Államokból vásárolt volna biodízelt, vagy az Egyesült Államokban előállított biodízelt szállított volna az Unióba.

(19)

A (14)–(18) preambulumbekezdésben foglalt ténymegállapítások fényében a Bizottság megállapította, hogy a kérelmező valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és ezért mentesíteni kell a kiterjesztett intézkedések alól.

(20)

Az érdekelt felek tájékoztatást kaptak a kérelmezőnek szóló mentesség megadására irányuló szándékról, és lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A Bizottsághoz nem jutott el olyan észrevétel, amely módosítaná a felülvizsgálat megszüntetésére irányuló döntését.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (7) 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1519 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a »minden más vállalatra« alkalmazandó végleges kiegyenlítő vámot kiterjesztik a Kanadában feladott – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be –, jelenleg az ex 1516 20 98 (TARIC-kód: 1516209821), ex 1518 00 91 (TARIC-kód: 1518009121), ex 1518 00 99 (TARIC-kód: 1518009921), ex 2710 19 43 (TARIC-kód: 2710194321), ex 2710 19 46 (TARIC-kód: 2710194621), ex 2710 19 47 (TARIC-kód: 2710194721), ex 2710 20 11 (TARIC-kód: 2710201121), ex 2710 20 15 (TARIC-kód: 2710201521), ex 2710 20 17 (TARIC-kód: 2710201721), ex 3824 90 92 (TARIC-kód: 3824909210), ex 3826 00 10 (TARIC-kódok: 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) és ex 3826 00 90 (TARIC-kód: 3826009011) KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén »biodízel«) Unióba irányuló behozatalára, mely intézkedés alól mentességet élveznek az alább felsorolt vállalatok által gyártott termékek:

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

A kiterjesztendő vám az 598/2009/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében a „minden egyéb vállalat” esetében meghatározott végleges kiegyenlítő vám, amelynek összege 237 EUR/tonna, nettó.

A keverékekre vonatkozó kiegyenlítő vámot a keverékben megtalálható, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és paraffingázolaj (vagyis a biodízeltartalom) tömegszázalékos arányában kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  A Tanács 2009. július 7-i 598/2009/EK rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a behozatalra megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 179., 2009.7.10., 1. o.).

(3)  A Tanács 2011. május 5-i 443/2011/EU végrehajtási rendelete az 598/2009/EK rendelettel kivetett, az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – történő kiterjesztéséről, az 598/2009/EK rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vámnak az Egyesült Államokból származó, legfeljebb 20 tömegszázalék biodízelt tartalmazó keverékben előforduló biodízel behozatalára történő kiterjesztéséről, valamint a Szingapúrban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről (HL L 122., 2011.5.11., 1. o.).

(4)  A Tanács 2014. április 14-i 391/2014/EU végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának lezárásáról (HL L 115., 2014.4.17., 14. o.).

(5)  A Bizottság 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 239., 2015.9.15., 99. o.).

(6)  Értesítés az eredetileg az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára bevezetett, Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztve alkalmazandó szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról (HL C 162., 2015.5.19., 9. o.).

(7)  A Tanács 2009. november 30-i 1225/2009/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).