30.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/675,

29. aprill 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1519, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Kehtivad meetmed

(1)

Määrusega (EÜ) nr 598/2009 (2) kehtestas nõukogu lõpliku tasakaalustava tollimaksu allpool põhjenduses 10 määratletud Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütusele.

(2)

Rakendusmäärusega (EL) nr 443/2011 (3) laiendas nõukogu meetmetest kõrvalehoidmist käsitlenud uurimise järel Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtivat lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ka Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte (edaspidi „laiendatud meetmed“).

(3)

Pärast osalist vahepealset läbivaatamist seoses subsiidiumivastaste meetmetega, mis kehtivad Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes ja mida on laiendatud Kanadast lähetatud impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte, lõpetas nõukogu oma rakendusmäärusega (EL) nr 391/2014 (4) osalise vahepealse läbivaatamise ilma laiendatud kehtestatud meetmeid muutmata.

(4)

Pärast aegumise läbivaatamist vastavalt alusmääruse artikli 18 lõikele 2 kehtestas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) rakendusmäärusega (EL) 2015/1519 (5) lõpliku tasakaalustava tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes (edaspidi „kehtestatud meetmed“).

B.   LÄBIVAATAMISTAOTLUS

(5)

Komisjon sai taotluse osaliseks vahepealseks läbivaatamiseks (edaspidi „läbivaatamistaotlus“) vastavalt alusmääruse artiklile 19 ja artikli 23 lõikele 6.

(6)

Läbivaatamistaotluse esitas äriühing DSM Nutritional Products Canada Inc. (edaspidi „taotluse esitaja“), kes on Kanada eksportiv tootja. Taotluses ei taotletud muud kui võimalust saada erand laiendatud meetmetest.

(7)

Läbivaatamistaotluses väitis taotluse esitaja, et ta on vaatlusaluse toote tootja ja et ta suudab seda toota terve sellise koguse, mille ta on lähetanud liitu alates selle uurimisperioodi algusest, mida kasutati põhjenduses 2 osutatud meetmetest kõrvalehoidmist käsitlevas uurimises, mille tulemusena kehtestati praegused laiendatud meetmed.

(8)

Lisaks väitis taotluse esitaja, et ta ei ole seotud eksportivate tootjatega, kelle suhtes meetmed on kehtestatud, ning et ta ei hoia kõrvale kehtestatud meetmetest.

C.   OSALISE VAHEPEALSE LÄBIVAATAMISE ALGATAMINE

(9)

Komisjon tegi kindlaks, et läbivaatamistaotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et algatada osaline vahepealne läbivaatamine vastavalt alusmääruse artiklile 19 ja artikli 23 lõikele 6. Komisjon algatas uurimise 19. mail 2015, avaldades teate (6) Euroopa Liidu Teatajas (edaspidi „algatamisteade“).

D.   VAATLUSALUNE TOODE

(10)

Vaatlusalune toode on mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrid ja/või parafiinsed gaasiõlid (üldtuntud kui biodiislikütus), mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli (edaspidi „vaatlusalune toode“ või „biodiislikütus“), mis on pärit Ameerika Ühendriikidest ning on praegu klassifitseeritud CN-koodide ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 alla.

E.   UURIMISPERIOOD

(11)

Käesoleva uurimise aruandeperiood hõlmas ajavahemikku 1. aprillist 2014 kuni 31. märtsini 2015 (edaspidi „aruandeperiood“). Kogutud andmed hõlmavad ajavahemikku alates 1. aprillist 2009 kuni aruandeperioodi lõpuni.

F.   HUVITATUD ISIKUD

(12)

Komisjon andis taotluse esitajale ja Kanada esindajatele osalise vahepealse läbivaatamise algatamisest ametlikult teada. Huvitatud isikutele anti võimalus esitada oma seisukohad kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamisteates ette nähtud tähtaja jooksul. Oma seisukohad esitas üksnes taotluse esitaja. Ärakuulamist ei taotletud.

(13)

Komisjon sai taotluse esitajalt küsimustiku vastused ja kontrollis neid kohapeal Kanadas taotluse esitaja valdustes.

G.   UURIMISE JÄRELDUSED

(14)

Taotleja asutati 1997. aastal ja ta on oomega-3 toidulisandite tootja.

(15)

Uurimisega tehti kindlaks, et taotluse esitaja tegelikult toodabki biodiislikütust, mis on tema peatoote – oomega-3 kalaõli – tootmisprotsessi kõrvalsaadus.

(16)

Uurimise käigus leidis kinnitust, et taotleja ei ole seotud ühegi USA biodiislikütuse tootjaga, kelle suhtes on kehtestatud meetmed.

(17)

Lisaks leidis kinnitust, et liidu turule eksporditud biodiislikütuse on tõepoolest tootnud taotluse esitaja.

(18)

Uurimise käigus ei ilmnenud, et taotleja oleks ostnud biodiislikütust Ameerika Ühendriikidest või et ta oleks USAs toodetud biodiislikütust ümber laadinud ja seda Euroopa Liitu saatnud.

(19)

Võttes arvesse põhjendustes 14–18 esitatud järeldusi, tegi komisjon kindlaks, et taotleja on vaatlusaluse toote tõeline tootja, ja seepärast tuleks teha talle erand laiendatud meetmetest.

(20)

Huvitatud isikutele teatati kavatsusest teha taotluse esitaja suhtes erand, ja neile anti võimalus esitada märkusi. Märkusi, mis oleks muutnud otsust läbivaatamisega seotud uurimine lõpetada, ei saadud.

(21)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (7) artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/1519 artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 1 lõikes 2 sätestatud „kõigi muude äriühingute“ suhtes kohaldatavat lõplikku tasakaalustavat tollimaksu laiendatakse selliste Kanadast lähetatud, mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrite ja/või parafiinsete gaasiõlide (üldtuntud kui biodiislikütus) impordile, olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab rohkem kui 20 massiprotsenti mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli, ning mis kuuluvad CN-koodide ex 1516 20 98 (TARICi kood 1516209821), ex 1518 00 91 (TARICi kood 1518009121), ex 1518 00 99 (TARICi kood 1518009921), ex 2710 19 43 (TARICi kood 2710194321), ex 2710 19 46 (TARICi kood 2710194621), ex 2710 19 47 (TARICi kood 2710194721), ex 2710 20 11 (TARICi kood 2710201121), ex 2710 20 15 (TARICi kood 2710201521), ex 2710 20 17 (TARICi kood 2710201721), ex 3824 90 92 (TARICi kood 3824909210), ex 3826 00 10 (TARICi koodid 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) ja ex 3826 00 90 (TARICi kood 3826009011) alla, v.a allpool loetletud äriühingute toodang:

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Laiendatav tollimaks on määruse (EÜ) nr 598/2009 artikli 1 lõikega 2 „kõigile muudele äriühingutele“ kehtestatud lõplik tasakaalustav tollimaks summas 237 eurot netotonni kohta.

Segude suhtes kohaldatakse tasakaalustavat tollimaksu vastavalt mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrite ja parafiinse gaasiõli (biodiislikütuse) kogusisaldusele segus (massiprotsentides).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.

(2)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 598/2009, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 179, 10.7.2009, lk 1).

(3)  Nõukogu 5. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 443/2011, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, ja millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit 20 või vähem massiprotsenti biodiislikütust sisaldava segatud biodiislikütuse impordile ning millega lõpetatakse Singapurist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 122, 11.5.2011, lk 1).

(4)  Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 391/2014, millega lõpetatakse osaline vahepealne läbivaatamine seoses subsiidiumivastaste meetmetega, mis kehtivad Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes ja mida on laiendatud Kanadast lähetatud impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte (ELT L 115, 17.4.2014, lk 14).

(5)  Komisjoni 14. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1519, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud (ELT L 239, 15.9.2015, lk 99).

(6)  Teade selliste tasakaalustusmeetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta, mida kohaldatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes ja mida on laiendatud Kanadast lähetatud impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte (ELT C 162, 19.5.2015, lk 9).

(7)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51).