30.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/675

af 29. april 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EF) nr. 598/2009 (2) indførte Rådet en endelig udligningstold på importen af biodiesel, som defineret i betragtning 10, med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 (3) udvidede Rådet efter en omgåelsesundersøgelse den endelige udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater til også at omfatte importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada eller ej (»de udvidede foranstaltninger«).

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2014 (4) afsluttede Rådet efter en delvis interimsundersøgelse af antisubsidieforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, som udvidet til også at omfatte importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada eller ej, den delvise interimsundersøgelse uden ændring af de udvidede gældende foranstaltninger.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 (5) indførte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, stk. 2, i grundforordningen en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (»de gældende foranstaltninger«).

B.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(5)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en delvis interimsundersøgelse (»undersøgelsesanmodningen«) i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 23, stk. 6.

(6)

Undersøgelsesanmodningen blev indgivet af DSM Nutritional Products Canada Inc. (»ansøgeren«), som er en eksporterende producent fra Canada, og var begrænset til muligheden for at opnå fritagelse fra de udvidede foranstaltninger.

(7)

I undersøgelsesanmodningen hævdede ansøgeren, at denne virkelig var producent af den undersøgte vare, og hævdede at kunne producere hele den mængde, som virksomheden havde afsendt til Unionen siden begyndelsen af undersøgelsesperioden i forbindelse med den omgåelsesundersøgelse, der er omhandlet i betragtning 2, og som førte til indførelsen af de udvidede foranstaltninger.

(8)

Desuden hævdede ansøgeren, at denne ikke var forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter, der er genstand for de gældende foranstaltninger, og at denne ikke omgik de gældende foranstaltninger.

C.   INDLEDNING AF EN DELVIS INTERIMSUNDERSØGELSE

(9)

Kommissionen fastslog, at anmodningen om en fornyet undersøgelse indeholdt tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 23, stk. 6. Kommissionen indledte derfor en undersøgelse den 19. maj 2015 ved en meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (6) (»indledningsmeddelelsen«).

D.   DEN UNDERSØGTE VARE

(10)

Den undersøgte vare er fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse (»den undersøgte vare« eller »biodiesel«), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90, med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

E.   UNDERSØGELSESPERIODE

(11)

Rapporteringsperioden for denne undersøgelse omfattede perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2015 (»rapporteringsperioden«). Der blev endvidere indsamlet data fra 1. april 2009 til udgangen af rapporteringsperioden.

F.   INTERESSEREDE PARTER

(12)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren og repræsentanterne for Canada om indledningen af den delvise interimsundersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om en høring inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Kun ansøgeren gav sig til kende. Der blev ikke anmodet om en høring.

(13)

Kommissionen modtog ansøgerens spørgeskemabesvarelse, som blev kontrolleret på stedet i ansøgerens lokaler i Canada.

G.   UNDERSØGELSENS RESULTATER

(14)

Ansøgerens virksomhed blev oprettet i 1997 som producent af Omega 3-kosttilskud.

(15)

Ved undersøgelsen blev det fastslået, at ansøgeren virkelig er producent af biodiesel, der fremkommer som et biprodukt fra fremstillingen af Omega 3-fiskeoliekoncentrater, som er ansøgerens kernevirksomhed.

(16)

Undersøgelsen bekræftede desuden, at ansøgeren ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen producent af biodiesel i Amerikas Forenede Stater, som er genstand for de gældende foranstaltninger.

(17)

Undersøgelsen bekræftede endvidere, at den biodiesel, der blev eksporteret til EU-markedet, rent faktisk var fremstillet af ansøgeren.

(18)

Desuden afdækkede undersøgelsen ingen dokumentation for, at sagsøgeren købte biodiesel fra Amerikas Forenede Stater, eller at vedkommende omladede amerikansk fremstillet biodiesel til Unionen.

(19)

I betragtning af undersøgelsesresultaterne i betragtning 14-18 fastslog Kommissionen, at ansøgeren virkelig er producent af den undersøgte vare, og at ansøgeren derfor bør fritages fra de udvidede foranstaltninger.

(20)

De interesserede parter blev underrettet om, at Kommissionen agtede at indrømme ansøgeren fritagelse, og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger, som kunne ændre ved afgørelsen om at afslutte den fornyede undersøgelse.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (7)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 affattes således:

»1.   Den endelige udligningstold for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, udvides til importen til Unionen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada eller ej, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-kode 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-kode 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-kode 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-kode 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric-kode 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric-kode 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric-kode 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric-kode 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) og ex 3826 00 90 (Taric-kode 3826009011), med undtagelse af varer produceret af følgende virksomheder:

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Den told, der skal udvides, er tolden fastsat for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 598/2009, som er en endelig udligningstold på 237 EUR pr. ton netto.

Udligningstolden på blandinger fastsættes på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkylestere og paraffinsk gasolie fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselindholdet).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 598/2009 af 7. juli 2009 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 179 af 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2011 af 5. maj 2011 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore (EUT L 122 af 11.5.2011, s. 1).

(4)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2014 af 14. april 2014 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antisubsidieforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, som udvidet til også at omfatte importen afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med oprindelse i Canada eller ej (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 14).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 af 14. september 2015 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 99).

(6)  Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater udvidet til også at omfatte importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada eller ej (EUT C 162 af 19.5.2015, s. 9).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).