30.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 188/2014

z dne 25. septembra 2014

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP [2015/1256]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo VI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12 (Direktiva Sveta 98/49/ES) Priloge VI k Sporazumu EGS se vstavi naslednja točka:

„13.

32014 L 0050: Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (UL L 128, 30.4.2014, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2014/50/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. septembra 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. septembra 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL L 128, 30.4.2014, str. 1.

(2)  Navedene so ustavne zahteve.