2012R0267 — PL — 16.11.2012 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 267/2012

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010

(Dz.U. L 088, 24.3.2012, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 350/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

  L 110

17

24.4.2012

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 708/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.

  L 208

1

3.8.2012

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 709/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.

  L 208

2

3.8.2012

►M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 945/2012 z dnia 15 października 2012 r.

  L 282

16

16.10.2012

►M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1016/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

  L 307

5

7.11.2012

►M6

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1067/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

  L 318

1

15.11.2012
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 267/2012

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniającą decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu ( 1 ),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 października 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 ( 2 ), aby decyzja Rady 2010/431/WPZiB ( 3 ) stała się skuteczna.

(2)

W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada zatwierdziła decyzję 2012/35/WPZiB przewidującą dodatkowe środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu („Iran”) zgodnie z wnioskiem Rady Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r.

(3)

Te środki ograniczające obejmują w szczególności dodatkowe ograniczenia w handlu towarami i technologiami podwójnego zastosowania, jak również kluczowym sprzętem i technologiami, które mogłyby zostać użyte w przemyśle petrochemicznym, zakazie przywozu irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych i produktów petrochemicznych, a także zakazie inwestowania w przemysł petrochemiczny. Ponadto należy zakazać handlu złotem, metalami szlachetnymi i diamentami z rządem Iranu, a także dostarczania nowo wydrukowanych banknotów i nowo wybitego bilonu Bankowi Centralnemu Iranu lub na jego rzecz.

(4)

Niezbędne stały się również pewne zmiany techniczne istniejących środków. W szczególności należy wyjaśnić definicję „usług pośrednictwa”. W przypadkach gdy właściwy organ może zezwolić na zakup, sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, nie będzie wymagane oddzielne zezwolenie dotyczące usług pośrednictwa.

(5)

Definicję „przekazywania środków finansowych” należy rozszerzyć na przekazy inne niż elektroniczne, tak aby przeciwdziałać próbom obejścia środków ograniczających.

(6)

Zmienione środki ograniczające dotyczące towarów podwójnego zastosowania powinny obejmować wszystkie towary i technologie wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( 4 ), z wyjątkiem niektórych pozycji z jego kategorii 5 część 2 w związku z ich wykorzystaniem do celów usług komunikacji publicznej w Iranie. Jednakże zakazy zawrte w art. 2 niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii nowo wymienionych w załączniku I lub II do niniejszego rozporządzenia, dla których zezwolenie już zostało udzielone przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 961/2010 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(7)

Aby zapewnić skuteczne wprowadzanie w życie zakazu sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Iranu kluczowego sprzętu lub technologii, które mogłyby być wykorzystywane w kluczowych sektorach w przemyśle naftowym, przemyśle gazu ziemnego oraz przemyśle petrochemicznym, należy sporządzić wykazy takiego kluczowego sprzętu i technologii.

(8)

Z tego samego powodu należy także przedstawić wykazy produktów podlegających ograniczeniom w handlu ropą naftową, produktami naftowymi i produktami petrochemicznymi, złotem, metalami szlachetnymi i diamentami.

(9)

Co więcej, ograniczenia w zakresie inwestycji w irańskim sektorze naftowo-gazowym powinny, dla zapewnienia ich skuteczności, obejmować niektóre kluczowe rodzaje działalności, takie jak usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci oraz, z tych samych powodów, powinny mieć zastosowanie do spółek joint venture, jak również innych form stowarzyszeń i współpracy z Iranem w sektorze przesyłu gazu ziemnego.

(10)

Aby skutecznie ograniczać inwestycje irańskie w Unii należy podjąć środki zakazujące osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich umożliwiania takich inwestycji lub zezwalania na nie.

(11)

Decyzja 2012/35/WPZiB rozszerza zamrożenie aktywów na dodatkowe osoby, podmioty lub organy udzielające wsparcia rządowi Iranu, w tym wsparcia finansowego, logistycznego i materialnego, lub z nimi związane. Decyzja rozszerza ponadto zamrożenie środków na innych członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

(12)

Decyzja 2012/35/WPZiB przewiduje także zamrożenie aktywów Centralnego Banku Iranu. Biorąc jednak pod uwagę możliwe zaangażowanie Centralnego Banku Iranu w finansowaniu handlu zagranicznego, konieczne wydają się odstępstwą, gdyż ten ukierunkowany środek finansowy nie powinien stanowić przeszkody w prowadzeniu operacji handlowych, w tym umów dotyczących środków spożywczych, opieki medycznej, sprzętu medycznego lub do celów humanitarnych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Wyłączenia ustanowione w art. 12 i 14 niniejszego rozporządzenia dotyczące umów przywozu, zakupu lub transportu irańskiej ropy naftowej, irańskich produktów naftowych i produktów petrochemicznych, zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r. mają również zastosowanie do umów dodatkowych, w tym umów dotyczących transportu, ubezpieczenia lub kontroli, niezbędnych do wykonania tych umów. Ponadto irańska ropa naftowa, irańskie produkty naftowe i produkty petrochemiczne, które przywieziono zgodnie z prawem do państwa członkowskiego na mocy wyłączeń ustanowionych w art. 12 i 14 niniejszego rozporządzenia należy uważać za będące w swobodnym obrocie w Unii.

(13)

Zakazuje się, w związku z obowiązkiem zamrożenia aktywów Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) oraz jednostek będących własnością lub pod kontrolą IRISL, załadunku towarów na statki będące własnością IRISL lub tych jednostek, lub przez nie czarterowane, oraz wyładunku towarów z takich statków w portach państw członkowskich. Ponadto w związku z zamrożeniem aktywów IRISL zakazane jest także przenoszenie własności statków będących własnością, pod kontrolą lub czarterowanych przez spółki IRISL na inne jednostki. Obowiązek zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL i jednostek będących własnością lub pod kontrolą IRISL nie jednak oznacza konieczności zajęcia lub zatrzymania statków należących do takich jednostek, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też konieczności zatrzymania zatrudnionej przez te linie lub jednostki załogi.

(14)

Biorąc pod uwagę próby obejścia sankcji przez Iran, należy wyjaśnić, że wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach I lub II decyzji 2010/413/WPZiB mają być niezwłocznie zamrożone, włączając w to środki finansowe i zasoby ich następców prawnych ustanowionych w celu obejścia środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(15)

Należy także wyjaśnić, że składanie i przesyłanie bankowi niezbędnych dokumentów docelowo przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów, które nie znajdują się w wykazie, w celu uruchomienia płatności dozwolonych zgodnie z niniejszego rozporządzeniem, nie oznacza udostępniania środków finansowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

(16)

Należy wyjaśnić, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze powinny móc być uwolnione z przeznaczeniem na oficjalne cele misji dyplomatycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów na mocy prawa międzynarodowego, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(17)

Stosowanie ukierunkowanych sankcji finansowych przez dostawców specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych należy rozwinąć zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Należy wyjaśnić, że aktywa osób, podmiotów lub organów, które nie zostały wskazane, we wskazanych instytucjach kredytowych i finansowych nie powinny pozostawać zamrożone w ramach stosowania ukierunkowanych środków o charakterze finansowym i powinny móc zostać uwolnione na warunkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę próby korzystania przez Iran ze swojego systemu finansowego w celu obejścia sankcji, konieczne jest wymaganie wzmożonego nadzoru w odniesieniu do działalności instytucji kredytowych i finansowych Iranu, tak aby zapobiec obchodzeniu niniejszego rozporządzenia, w tym zamrożenie aktywów Centralnego Banku Iranu. Powyższe wymogi wzmożonego nadzoru w odniesieniu do instytucji kredytowych i finansowych powinny stanowić uzupełnienie istniejących obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ( 5 ) oraz związanych z wdrożeniem dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ( 6 ).

(18)

Należy dokonać przeglądu niektórych przepisów dotyczących kontroli przekazywania środków finansowych, aby ułatwić ich stosowanie przez właściwe organy i podmioty gospodarcze oraz zapobiec obchodzeniu przepisów niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące zamrożenia aktywów Centralnego Banku Iranu.

(19)

Co więcej, należy dostosować ograniczenia dotyczące ubezpieczeń, zwłaszcza w celu wyjaśnienia, że dopuszcza się ubezpieczenie misji dyplomatycznych i konsularnych w Unii, a także aby zezwolić na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku.

(20)

Ponadto należy zaktualizować wymóg przekazywania informacji przed przybyciem i przed wyjazdem, gdyż obowiązek ten powszechnie stosuje się do wszystkich towarów przywożonych na obszar celny Unii lub z niego wywożonych w następstwie pełnego wdrożenia, z dniem 1 stycznia 2012 r., środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne ustanowionych w stosownych przepisach dotyczących przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych zawartych w rozporządzeniu (EWG) 2913/92 ( 7 ) oraz rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 ( 8 ).

(21)

Należy także dostosować przepisy dotyczące usług bunkrowania i zaopatrywania statków, odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz zakazu obchodzenia odnośnych środków ograniczających.

(22)

Należy dokonać przeglądu mechanizmu wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją w celu zapewnienia skutecznego wdrażania i jednolitej interpretacji niniejszego rozporządzenia.

(23)

Biorąc pod uwagę cele zakazu handlu sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, powinien on zostać przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 359/2011 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie ( 9 ), a nie w niniejszym rozporządzeniu.

(24)

Dla zapewnienia jasności, rozporządzenie (UE) nr 961/2010 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem.

(25)

Środki ograniczające przewidziane w niniejszym rozporządzeniu objęte są zakresem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zatem w celu ich wdrożenia niezbędne są przepisy na poziomie Unii, w szczególności aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków ograniczających przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(26)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami określonymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawa do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego, prawa własności i prawa do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(27)

Niniejsze rozporządzenie jest także zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich w ramach Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(28)

Procedura wskazywania osób, których środki podlegają zamrożeniu na mocy niniejszego rozporządzenia, powinna obejmować informowanie wskazanych osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów o powodach umieszczenia w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, podmiot lub organ.

(29)

Na potrzeby wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia maksymalnej pewności prawa w Unii, imiona i nazwiska lub nazwy oraz inne stosowne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ( 10 ) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( 11 ).

(30)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Artykuł 1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „oddział” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie bądź niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych;

b) „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

c) „roszczenie” oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, na mocy umowy bądź transakcji, lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:

(i) roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi;

(ii) roszczenie o prolongatę lub spłatę zobowiązania, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;

(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) roszczenie wzajemne;

(v) roszczenie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

d) „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań między tymi samymi lub różnymi stronami; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie przepisy z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

e) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku X;

f) „instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe ( 12 ), w tym jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;

g) „obszar celny Unii” oznacza obszar określony w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny ( 13 ) oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 14 );

h) „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, lecz mogą służyć do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług;

i) „instytucja finansowa” oznacza

(i) przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, prowadzące co najmniej jeden z rodzajów działalności wyszczególnionych w pkt 2–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika I do dyrektywy 2006/48/WE, w tym działalność polegającą na wymianie walut (jako bureaux de change);

(ii) zakład ubezpieczeń, który uzyskał stosowne zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ( 15 ), w zakresie, w jakim prowadzi on działalność objętą zakresem tej dyrektywy;

(iii) przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych ( 16 );

(iv) przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania sprzedające swoje jednostki lub akcje; lub

(v) pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego ( 17 ), z wyjątkiem pośredników, o których mowa w art. 2 ust. 7 tej dyrektywy, w czynnościach dotyczących ubezpieczenia na życie oraz innych usług związanych z inwestycjami;

włączając w to jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;

j) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

k) „zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

l) „środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, między innymi:

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży; oraz

(vii) dokumenty poświadczające udział w środkach lub zasobach finansowych;

m) „towary” obejmują produkty, materiały oraz sprzęt;

n) „ubezpieczenie” oznacza przedsięwzięcie lub zobowiązanie, w ramach którego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w przedsięwzięciu lub zobowiązaniu, w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka;

o) „osoba, podmiot lub organ z Iranu” oznaczają:

(i) państwo irańskie lub każdy organ publiczny tego państwa;

(ii) każdą osobę fizyczną przebywającą lub zamieszkałą w Iranie;

(iii) każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, mające swoją siedzibę w Iranie;

(iv) każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ – w Iranie lub poza jego granicami – będące własnością lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej jednej lub jednego z wyżej wymienionych osób lub organów;

p) „reasekuracja” oznacza działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez zakład ubezpieczeń lub inny zakład reasekuracji lub, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd’s, działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez członków Lloyd’s, przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd’s;

q) „Komitet Sankcji” oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony na mocy pkt 18 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ”) nr 1737 (2006);

r) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe;

s) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

t) „przekazanie środków finansowych” oznacza:

(i) każdą transakcję realizowaną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy drogą elektroniczną, w celu udostępnienia środków odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych, bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą. Pojęcia „zleceniodawca”, „odbiorca” i „dostawca usług płatniczych” mają to samo znaczenie, co w dyrektywie 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego ( 18 );

(ii) każdą transakcję drogą inną niż ektroniczną, na przykład gotówką, czekiem lub zleceniem księgowym, w celu udostępnienia środków odbiorcy, bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą.ROZDZIAŁ II

OGRANICZENIA WYWOZU I PRZYWOZU

Artykuł 2

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych w załącznikach I lub II – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii – na rzecz osób, podmiotów lub organów w Iranie lub do użytku w tym państwie.

2.  Załącznik I obejmuje towary i technologie, w tym oprogramowanie, które należą do towarów lub technologii podwójnego zastosowania, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r., z wyjątkiem niektórych towarów i technologii wyszczególnionych w części A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

3.  Załącznik II obejmuje inne towary i technologie, które mogłyby przyczynić się do działań Iranu związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem czy z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, lub prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które określiła jako nieuregulowane, w tym kwestiami określonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Sankcji.

4.  Załączniki I i II nie obejmują towarów i technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej ( 19 ) („wspólny wykaz uzbrojenia”).

Artykuł 3

1.  Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych w załączniku III – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w tym państwie.

2.  We wszystkich przypadkach wywozu, które na mocy niniejszego artykułu wymagają zezwolenia, jest ono wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

3.  Załącznik III obejmuje wszelkie towary i technologie, inne niż te wymienione w załącznikach I i II, które mogłyby przyczynić się do działań związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem, lub z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej lub do prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.

4.  Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz.

5.  Właściwe organy państw nie udzielają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie ani wywóz towarów lub technologii objętych zakresem załącznika III, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii jest lub może zmierzać do wykorzystania w związku z jednym z następujących działań:

a) działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;

b) tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub

c) prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.

6.  Na warunkach określonych w ust. 5 właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie na wywóz, którego udzieliły.

7.  W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub cofnięcia takiego zezwolenia przez właściwy organ zgodnie z ust. 5 lub 6, dane państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz przekazuje im stosowne informacje na ten temat w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi poufności takich informacji zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego ( 20 ).

8.  Zanim państwo członkowskie udzieli zezwolenia zgodnie z ust. 5 na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ust. 6 i 7, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.

Artykuł 4

Zakazuje się nabywania w Iranie, przywozu lub transportu z tego państwa, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych w załączniku I lub II, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu.

Artykuł 5

1.  Zakazuje się:

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I lub II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku I lub II;

c) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku I lub II, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby wszelkiej sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Iranu lub do użytku w tym państwie.

2.  Zezwolenia wydanego przez dany właściwy organ wymaga się dla zapewniania:

a) pomocy technicznej lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku III oraz dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi z Iranu lub do użytku w tym państwie;

b) finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku III, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu takich towarów, lub na potrzeby wszelkiego udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi z Iranu lub do użytku w Iranie.

3.  Właściwe organy nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że takie postępowanie jest lub może zmierzać do przyczynienia się do jednego z następujących działań:

a) działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;

b) tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub

c) prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.

Artykuł 6

Art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 nie mają zastosowania do:

a) bezpośredniego lub pośredniego transferu przez terytorium państw członkowskich towarów objętych zakresem części B załącznika I, jeżeli są one sprzedawane, dostarczane, przekazywane lub wywożone do Iranu, lub do użytku w tym państwie, na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r.;

b) transakcji, na które zezwolono w ramach programu współpracy technicznej MAEA; lub

c) towarów dostarczanych lub przekazywanych do Iranu lub do użytku w tym państwie w ramach zobowiązań Państw-Stron na mocy Konwencji paryskiej o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z dnia 13 stycznia 1993 r.

Artykuł 7

1.  Bez uszczerbku dla art. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 359/2011, właściwe organy państw członkowskich mogą udzielać, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję związaną z towarami i technologiami, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, lub z pomocą lub świadczeniem usług pośrednictwa, o których mowa w art. 5 ust. 1, pod warunkiem że:

a) towary i technologia, pomoc lub świadczenie usług pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, medycznych lub innych celów humanitarnych; oraz

b) w przypadkach gdy transakcje dotyczą towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji stwierdził uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii wspierających podejmowanie przez Iran działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej.

2.  Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję, w terminie czterech tygodni, o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 8

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w tym państwie.

2.  W załączniku VI wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w następujących kluczowych sektorach przemysłu naftowo-gazowego w Iranie:

a) poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego;

b) produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego;

c) rafinacja;

d) skraplanie gazu ziemnego.

3.  W załączniku VI wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym w Iranie.

4.  W załączniku VI nie zamieszcza się pozycji zawartych we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku I, II lub III.

Artykuł 9

Zakazuje się:

a) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wymienionymii w załączniku VI lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku VI;

b) zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wymienionymi w załączniku VI, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów z Iranu lub do użytku w tym państwie.

Artykuł 10

Zakazy ustanowione w art. 8 i 9 nie mają zastosowania do:

a) transakcji wymaganych przez umowę handlową dotyczącą kluczowego sprzętu lub technologii wykorzystywanych do poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacji, skraplania gazu ziemnego, zawartych przed dniem 27 października 2010 r., lub umowy dodatkowe niezbędne do wykonania tych umów, lub przez umowę bądź porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r. i dotyczące inwestycji w Iranie dokonanych przed dniem 26 lipca 2010 r., ani nie uniemożliwiają one wypełnienia zobowiązań, które z nich wynikają; lub

b) transakcji wymaganych przez umowę handlową dotyczącą kluczowego sprzętu lub technologii dla przemysłu petrochemicznego, zawartych przed dniem 24 marca 2012 r., lub przez umowy dodatkowe niezbędne do wykonania tych umów, lub przez umowę bądź porozumienie zawarte przed dniem 23 stycznia 2012 r. i dotyczące inwestycji w Iranie dokonanych przed dniem 23 stycznia 2012 r., ani nie uniemożliwiają one wypełnienia zobowiązań, które z nich wynikają;

pod warunkiem że osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zamierzające zawrzeć takie transakcje lub udzielić pomocy w związku z takimi transakcjami, z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych powiadomiły o tej transakcji lub pomocy właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

Artykuł 11

1.  Zakazuje się:

a) przywozu ropy naftowej lub produktów naftowych do Unii, jeśli:

(i) pochodzą one z Iranu; lub

(ii) zostały wywiezione z Iranu;

b) zakupu ropy naftowej lub produktów naftowych znajdujących się w Iranie lub z niego pochodzących;

c) transportu ropy naftowej lub produktów naftowych, jeśli pochodzą one z Iranu lub są wywożone z Iranu do jakiegokolwiek innego państwa; oraz

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji związanych z przywozem, zakupem lub transportem ropy naftowej i produktów naftowych pochodzących z Iranu lub które zostały przywiezione z Iranu.

2.  Ropa naftowa i produkty naftowe oznaczają produkty wymienione w załączniku IV.

Artykuł 12

1.  Zakazy ustanowione w art. 11 nie mają zastosowania do:

a) wykonania, do dnia 1 lipca 2012 r., umów handlowych zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania tych umów;

b) wykonania umów zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania tych umów, w przypadku gdy umowa taka w sposób szczególny przewiduje, że dostawa irańskiej ropy naftowej i produktów naftowych lub dochody z ich dostawy są przeznaczone na zwrot należnych kwot osobom, podmiotom lub organom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich;

c) przywozu, zakupu i transportu ropy naftowej lub produktów naftowych wywiezionych z Iranu przed dniem 23 stycznia 2012 r. lub, w przypadku gdy wywozu dokonano na mocy lit. a), w dniu lub przed dniem 1 lipca 2012 r., lub w przypadku gdy wywozu dokonano na mocy lit. b);

pod warunkiem że osoba, podmiot lub organ zamierzające wykonać umowę powiadomiły, z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych, o tej działalności lub transakcji właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

2.  Zakaz ustanowiony w art. 11 ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania, do dnia 1 lipca 2012 r., bezpośrednio lub pośrednio, do ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczania od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku oraz reasekuracji.

Artykuł 13

1.  Zakazuje się:

a) przywozu produktów petrochemicznych do Unii jeśli:

(i) pochodzą one z Iranu; lub

(ii) zostały wywiezione z Iranu;

b) zakupu produktów petrochemicznych, które znajdują się w Iranie lub które pochodzą z Iranu;

c) transportu produktów petrochemicznych jeśli pochodzą one z Iranu lub są wywożone z Iranu do jakiegokolwiek innego kraju; oraz

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji związanych z przywozem, zakupem lub transportem produktów petrochemicznych pochodzących z Iranu lub które zostały przywiezione z Iranu.

2.  „Produkty petrochemiczne” oznaczają produkty wymienione w załączniku V.

Artykuł 14

1.  Zakazy ustanowione w art. 13 nie mają zastosowania do:

a) wykonania, do dnia 1 maja 2012 r., umów handlowych zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania tych umów;

b) wykonania umów zawartych przed dniem 23 stycznia 2012 r., lub umów dodatkowych, w tym umów dotyczących transportu lub ubezpieczenia, niezbędnych do wykonania tych umów, w przypadku gdy umowa w sposób szczególny przewiduje, że dostawa irańskich produktów petrochemicznych lub dochody z ich dostawy są przeznaczone na zwrot należnych kwot osobom, podmiotom lub organom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich;

c) przywozu, zakupu i transportu produktów petrochemicznych wywiezionych z Iranu przed dniem 23 stycznia 2012 r., lub w przypadku gdy wywozu dokonano na mocy lit. a), w dniu lub przed dniem 1 maja 2012 r.;

pod warunkiem że osoba, podmiot lub organ zamierzające wykonać umowę powiadomiły, z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych, o tej działalności lub transakcji właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

2.  Zakaz ustanowiony w art. 13 ust. 1 lit. d) nie ma zastosowania, do dnia 1 maja 2012 r., bezpośrednio lub pośrednio, do ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczania od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku oraz reasekuracji.

Artykuł 15

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, złota, metali szlachetnych i diamentów wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego czy pochodzą one z Unii, na rzecz rządu Iranu, jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji, jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich polecenie, lub jakichkolwiek podmiotów bądź organów będących ich własnością lub przez nich kontrolowanych;

b) zakupu, przywozu lub transportu, bezpośrednio lub pośrednio, złota, metali szlachetnych i diamentów wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego czy dany produkt pochodzi z Iranu, od rządu Iranu, jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji oraz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich polecenie, lub jakichkolwiek podmiotów bądź organów będących ich własnością lub przez nich kontrolowanych; oraz

c) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z towarami, o których mowa w lit. a) i b) na rzecz rządu Iranu, jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji oraz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich polecenie, lub jakichkolwiek podmiotów bądź organów będących ich własnością lub przez nich kontrolowanych.

2.  Załącznik VII obejmuje złoto, metale szlachetne i diamenty podlegające zakazom, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 16

Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, nowo wydrukowanych lub niewprowadzonych do obiegu irańskich banknotów i wybitego bilonu Bankowi Centralnemu Iranu lub na jego rzecz.ROZDZIAŁ III

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Artykuł 17

1.  Zakazuje się:

a) udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów osobom, podmiotom lub organom z Iranu, o których mowa w ust. 2;

b) nabywania udziałów lub zwiększenia posiadanych udziałów w jakiejkolwiek osobie, podmiocie lub organie z Iranu, o których mowa w ust. 2;

c) tworzenia jakichkolwiek spółek joint venture z jakąkolwiek osobą, podmiotem lub organem z Iranu, o których mowa w ust. 2;

2.  Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich osób, podmiotów lub organów z Iranu uczestniczących:

a) w wytwarzaniu towarów lub technologii wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załącznikach I lub II;

b) w poszukiwaniu lub produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacji paliw lub skraplaniu gazu ziemnego; lub

c) w przemyśle petrochemicznym.

3.  Wyłącznie na użytek ust. 2 lit. b) i c) stosuje się następujące definicje:

a) „poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego” obejmuje badanie i poszukiwanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz gospodarowanie tymi zasobami, jak również świadczenie usług geologicznych w odniesieniu do takich zasobów;

b) „produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego” obejmuje usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci;

c) „rafinacja” oznacza przetwarzanie, obróbkę lub przygotowanie paliwa do ostatecznej sprzedaży;

d) „przemysł petrochemiczny” oznacza instalacji produkcyjnych do wytwarzania produktów w załączniku V.

4.  Zakazuje się nawiązywania współpracy z osobami, podmiotami lub organami z Iranu uczestniczącymi w przesyle gazu ziemnego, o czym mowa w ust. 3 lit. b).

5.  Na użytek ust. 4 „współpraca” oznacza:

a) wspólne ponoszenie kosztów inwestycji w ramach zintegrowanego lub zorganizowanego łańcucha dostaw w celu otrzymywania lub dostawy gazu ziemnego bezpośrednio z terytorium Iranu lub z przeznaczeniem na terytorium tego państwa; oraz

b) bezpośrednią współpracę do celów dokonywania inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym znajdujące się na terytorium Iranu lub inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym bezpośrednio połączone ze tymi urządzeniami lub obiektami.

Artykuł 18

1.  Inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 17 ust. 1, w osoby, podmioty lub organy z Iranu uczestniczące w wytwarzaniu towarów lub technologii wymienionych w załączniku III wymagają zezwolenia danego właściwego organu.

2.  Właściwe organy nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że takie postępowanie przyczyniłoby się do któregokolwiek z następujących działań:

a) działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;

b) tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub

c) prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.

Artykuł 19

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 2 lit. a) właściwe organy mogą udzielić, na warunkach jakie uznają za właściwe, zezwolenia na inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 17 ust. 1, jeżeli spełniono następujące warunki:

a) inwestycje dotyczą środków spożywczych, opieki medycznej, sprzętu medycznego lub innych celów humanitarnych; oraz

b) w przypadkach gdy inwestuje się w osoby, podmioty lub organy z Iranu uczestniczące w wytwarzaniu towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji ustalił uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii sprzyjających działaniom stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej przez Iran, ani do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej.

2.  Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję, w terminie czterech tygodni, o zezwoleniach udzielonych na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 20

Art. 17 ust. 2 lit. b) nie stosuje się do udzielania pożyczki lub kredytu ani do nabywania lub zwiększania udziałów, jeżeli spełniono następujące warunki:

a) transakcji wymaga umowa lub porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r.; oraz

b) właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych o tej umowie lub o tym porozumieniu.

Artykuł 21

Art. 17 ust. 2 lit. c) nie stosuje się do udzielania pożyczki lub kredytu ani do nabywania lub zwiększania udziałów, jeżeli spełniono następujące warunki:

a) transakcji wymaga umowa lub porozumienie zawarte przed dniem 23 stycznia 2012 r.; oraz

b) właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych o tej umowie lub o tym porozumieniu.

Artykuł 22

Zakazuje się akceptowania lub zatwierdzania - poprzez zawarcie umowy lub w jakikolwiek inny sposób - udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, lub nabywania lub zwiększania udziałów, lub tworzenia spółek joint venture przez jedną lub większą liczbę osób, podmiotów lub organów z Iranu, w przedsiębiorstwie uczestniczącym w którymkolwiek z następujących rodzajów działalności:

a) wydobywanie uranu;

b) wzbogacanie i przetwarzanie uranu;

c) wytwarzanie towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych lub Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych.ROZDZIAŁ IV

ZAMROŻENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 23

1.  Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, pozostające w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku VIII. Załącznik VIII obejmuje osoby, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) lub pkt 11, 12 lub 19 rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010).

2.  Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, pozostające w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku IX. Załącznik IX obejmuje osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) i c) decyzji Rady 2010/413/WPZiB zostały określone jako:

a) zaangażowane w działania, bezpośrednio związane z działaniami lub wspierające działania Iranu stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenie systemów przenoszenia broni jądrowej przez Iran, w tym przez zaangażowanie w dostarczanie zakazanych towarów i technologii, lub jako podmioty będące własnością lub pod kontrolą takich osób, podmiotów lub organów, w tym w sposób nielegalny, lub działające w ich imieniu lub na ich polecenie;

b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierały wymienione osoby, podmioty lub organy w obejściu lub naruszeniu przepisów niniejszego rozporządzenia, decyzji Rady 2010/413/WPZiB lub rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007), rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) i rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010);

c) członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub osoby prawne, podmioty lub organy będące własnością lub pod kontrolą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub jednego bądź większej liczby jego członków, lub osoby fizyczne lub prawne działające w ich imieniu;

d) inne osoby, podmioty lub organy udzielające wsparcia, takiego jak wsparcie materialne, logistyczne lub finansowe, rządowi Iranu oraz osobom i podmiotom z nim związanym;

▼M2

e) osoby prawne, podmioty lub organy będące własnością lub pod kontrolą Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w ich imieniu.

▼B

Zgodnie z obowiązkiem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL oraz wskazanych podmiotów będących własnością lub pod kontrolą IRISL, zakazuje się załadunku towarów na statki będące własnością IRISL lub takich wskazanych podmiotów lub czarterowane przez IRISL lub takie wskazane podmioty, oraz wyładunek towarów z takich statków w portach państw członkowskich.

Z obowiązku zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL oraz wskazanych podmiotów będących własnością lub pod kontrolą IRISL nie wynika wymóg zajęcia lub zatrzymania statków będących własnością takich podmiotów, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też wymóg zatrzymania zatrudnionej przez te podmioty załogi.

3.  Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom ani organom wymienionym w załącznikach VIII i IX, ani nie udostępnia się takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych na rzecz takich osób, podmiotów czy organów.

4.  Bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w art. 24, 25, 26, 27, 28 lub 29, zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach VIII i IX.

5.  Załączniki VIII i IX zawierają powody umieszczenia wymienionych osób, podmiotów i organów w wykazie, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji.

6.  Załączniki VIII i IX zawierają również, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji. W odniesieniu do osób fizycznych, takie informacje mogą zawierać imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W odniesieniu do linii lotniczych i przedsiębiorstw żeglugowych, załączniki VIII i IX zawierają również, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania każdego statku lub statku powietrznego należącego do wymienionego przedsiębiorstwa, takie jak oryginalny numer rejestracji lub nazwa. Załączniki VIII i IX zawierają także datę wskazania.

Artykuł 24

Na zasadzie odstępstwa od art. 23, właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zajęcia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 23, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, lub przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem;

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, na poczet których zostały zabezpieczone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c) decyzja o zajęciu lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku VIII lub IX;

d) uznanie zajęcia lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego; oraz

e) w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o zajęciu lub orzeczeniu.

Artykuł 25

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku VIII lub IX jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego na ich rzecz, zanim ta osoba, podmiot czy organ zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) dany właściwy organ ustalił, że:

(i) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku VIII lub IX;

(ii) płatność nie będzie finansować działalności zakazanej na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz

(iii) dokonanie płatności nie narusza art. 23 ust. 3; oraz

b) w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 23 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o tym ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu.

Artykuł 26

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 23 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie lub udostępnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) dany właściwy organ ustalił, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

(i) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku VIII lub IX oraz pozostających na ich utrzymaniu członków rodziny, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej;

(ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

(iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz

b) w przypadku gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku VIII, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o ustaleniu, o którym mowa w lit. a) i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 23, właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków lub zapłaty za towary lub ich przekazanie, nabywane na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r., lub za jakiekolwiek towary do celów, o których mowa w art. 6 lit. b) i c), pod warunkiem że, w przypadku gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku VIII, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet Sankcji, a Komitet Sankcji je zatwierdził.

Artykuł 27

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 2 i 3, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplomatycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z międzynarodowym prawem.

Artykuł 28

Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 2 i 3 właściwe organy mogą również zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na:

a) udostępnienie niektórych środków finansowych Centralnemu Bankowi Iranu po ustaleniu, że te środki finansowe są niezbędne do wykonania, do dnia 1 lipca 2012 r., umów, o których mowa w art. 12;

b) uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych Centralnego Banku Iranu lub udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych Centralnemu Bankowi Iranu po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne w celu zapewnienia instytucjom kredytowym lub finansowym płynności środków na finansowanie działalności handlowej, lub na obsługę pożyczki handlowej; lub

c) uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych będących w posiadaniu Centralnego Banku Iranu lub udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych Centralnemu Bankowi Iranu po ustaleniu, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne w związku z konkretną umową handlową inną niż umowy, o których mowa w lit. a), której wykonanie może angażować Centralny Bank Iranu, pod warunkiem że płatność nie przyczyni się do działania zakazanego na mocy niniejszego rozporządzenia;

pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomiło pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na co najmniej dziesięć dnia roboczych przed wydaniem zezwolenia.

▼M6

Artykuł 28a

Zakazów zawartych w art. 23 ust. 2 i 3 nie stosuje się do działań i transakcji dokonywanych w odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku IX:

a) korzystających z praw wynikających z zawartej pierwotnie z suwerennym rządem innym niż rząd Iranu umowy o wspólnej produkcji, o której mowa w art. 39, przed dniem 27 października 2010 r., w zakresie, w jakim takie działania i transakcje odnoszą się do udziału tych podmiotów w takiej umowie;

b) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania, do dnia 31 grudnia 2014 r., zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), pod warunkiem że właściwy organ uprzednio, na podstawie indywidualnej oceny, zezwolił na te działania i transakcje i że zainteresowane państwo członkowskie powiadomiło inne państwa członkowskie oraz Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia.

▼B

Artykuł 29

1.  Art. 23 ust. 3 nie uniemożliwia instytucjom finansowym ani kredytowym zasilania zamrożonych rachunków środkami przekazanymi na rachunek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach są również zamrażane. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.

2.  Art. 23 ust. 3 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a) odsetek lub innych zysków na tych rachunkach; lub

b) płatności należnych na mocy umów lub porozumień zawartych lub zobowiązań powstałych przed datą, w której osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 23, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki lub inne zyski i płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 23 ust. 1 lub 2.

3.  Niniejszego artykułu nie można interpretować jako zezwolenia na przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 30.ROZDZIAŁ V

OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG FINANSOWYCH

Artykuł 30

1.  Przekazywanie środków finansowych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu musi odbywać się w następujący sposób:

a) przekazy związane z transakcjami obejmującymi środki spożywcze, opiekę medyczną, sprzęt medyczny lub do celów humanitarnych nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach o wartości powyżej 10 000 EUR lub stanowiących równowartość tej kwoty uprzednio powiadamia się na piśmie właściwe organy;

b) wszelkie inne przekazy na kwoty mniejsze niż 40 000 EUR nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach o wartości powyżej 10 000 EUR lub stanowiących równowartość tej kwoty uprzednio powiadamia się na piśmie właściwe organy;

c) wszelkie inne przekazy o wartości 40 000 EUR lub większej lub stanowiących równowartość tej kwoty wymagają uprzedniego zezwolenia właściwych organów.

2.  Ust. 1 ma zastosowanie niezależnie od tego, czy przekazania środków finansowych dokonano poprzez jedną operację czy szereg operacji, które wydają się być ze sobą powiązane. Na użytek niniejszego artykułu, „operacje, które wydają się być ze sobą powiązane” obejmują:

(i) szereg kolejnych przekazów od lub do tej samej osoby, podmiotu lub organu z Iranu, dokonywanych w związku z jednorazowym obowiązkiem przekazania środków finansowych, gdzie każdy indywidualny przekaz nie przekracza progu określonego w ust. 1, lecz przekazy łącznie spełniają kryteria powiadomienia lub zezwolenia; lub

(ii) łańcuch przekazów obejmujących różnych dostawców usług płatniczych lub osób fizycznych lub prawnych, który stanowi wypełnienie jednorazowego obowiązku przekazania środków finansowych.

3.  Powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych przetwarzane są w następujący sposób:

a) w przypadku elektronicznych przekazów środków finansowych przeprowadzanych przez instytucje kredytowe lub finansowe, powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych przetwarzane są w następujący sposób:

(i) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych do osób, podmiotów lub organów z Iranu, które znajdują się poza Unią, są kierowane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy lub w jego imieniu do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym złożono początkowe zlecenie przekazu;

(ii) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych od osób, podmiotów lub organów z Iranu, które znajdują się poza Unią, są kierowane przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy lub w jego imieniu do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym odbiorca zamieszkuje lub w którym dostawca usług płatniczych ma siedzibę;

(iii) jeśli dostawca usług płatniczych zleceniodawcy lub odbiorcy nie jest objęty zakresem art. 49, zleceniodawca, w przypadku przekazywania na rzecz osoby, podmiotu lub organu z Iranu lub odbiorca, w przypadku przekazu od osoby, podmiotu lub organu z Iranu, kierują powiadomienia i wnioski o zezwolenia do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym, odpowiednio, zleceniodawca lub odbiorca zamieszkują;

(iv) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych do osób, podmiotów lub organów z Iranu, które znajdują się w Unii, są kierowane przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy lub w jego imieniu do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym odbiorca zamieszkuje lub w którym dostawca usług płatniczych ma siedzibę;

(v) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych od osób, podmiotów lub organów z Iranu, które znajdują się w Unii, są kierowane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy lub w jego imieniu do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym złożono początkowe zlecenie przekazu;

(vi) w odniesieniu do przekazywania środków finansowych do lub od osoby, podmiotu lub organu z Iranu w przypadku, gdy ani zleceniodawca ani odbiorca ani ich odpowiedni dostawcy usług płatniczych nie są objęci zakresem art. 49, lecz dostawca usług płatniczych, który jest objęty zakresem tego artykułu, działa jako pośrednik, ten dostawca usług płatniczych musi spełnić obowiązek powiadomienia lub wystąpienia o zezwolenie, w zależności od przypadku, jeśli wie lub ma uzasadniony powód, by podejrzewać, że przekazywanie odbywa się do lub od osoby, podmiotu lub organu z Iranu. W przypadku gdy kilku dostawców usług płatniczych działa w charakterze pośredników, jedynie ten dostawca usług płatniczych, który jako pierwszy dokonał przekazania, musi spełnić, odpowiednio, obowiązek powiadomienia lub uzyskania zezwolenia. Wszelkie powiadomienia lub wioski o zezwolenie muszą być kierowane do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym dostawca usług płatniczych ma siedzibę;

(vii) w przypadku gdy w szereg powiązanych przekazów środków finansowych zaangażowanych jest kilku dostawców usług płatniczych, przekazy w Unii zawierają odniesienie do zezwolenia udzielonego na mocy niniejszego artykułu;

b) w przypadku przekazów dokonywanych poprzez środki inne niż elektroniczne, powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazywania środków finansowych przetwarzane są w następujący sposób:

(i) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazów do osób, podmiotów lub organów z Iranu są kierowane przez zleceniodawcę do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym zleceniodawca zamieszkuje;

(ii) powiadomienia i wnioski o zezwolenie dotyczące przekazów od osób, podmiotów lub organów z Iranu są kierowane przez odbiorcę do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym odbiorca zamieszkuje.

4.  Do celów ust. 1 lit. c) właściwe organy państw członkowskich udzielają, na warunkach jakie uznają za stosowne, zezwolenia na przekazanie środków finansowych o wartości 40 000 EUR lub większej, chyba że mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że dany przekaz środków finansowych, który wymaga zezwolenia, wiązałby się z naruszeniem jakiegokolwiek zakazu lub obowiązków w niniejszym rozporządzeniu.

Właściwe organy mogą wymagać opłaty za rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia.

Zezwolenie uznaje się za udzielone, jeżeli właściwy organ otrzymał wniosek na piśmie o udzielenie zezwolenia i, w terminie czterech tygodni, nie sprzeciwił się na piśmie przekazaniu środków finansowych. Jeżeli sprzeciw wniesiono ze względu na toczące się dochodzenie, właściwy organ stwierdza ten fakt i niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji. Właściwe organy mają bezpośredni lub pośredni terminowy dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o odmowie udzielenia zezwolenia.

5.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w przypadku gdy zezwolenie zostało udzielone zgodnie z art. 24, 25, 26, 27 lub 28.

6.  Osoby, podmioty lub organy, które dokonują jedynie konwersji dokumentów papierowych na dane w formie elektronicznej i działają na podstawie umowy z instytucją kredytową lub instytucją finansową, nie są objęte zakresem niniejszego artykułu, podobnie jak każda osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, które jedynie dostarczają instytucjom kredytowym lub finansowym systemy informacyjne lub inne systemy wspierające przekazywanie środków finansowych lub systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe.

Artykuł 31

1.  Oddziały i podmioty zależne instytucji kredytowych i finansowych mających siedzibę w Iranie, objęte zakresem art. 49, powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, o wszystkich dokonanych lub otrzymanych przez nie przekazach środków finansowych, o nazwach/imionach i nazwiskach stron, kwocie i dacie transakcji, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przekazu środków. Jeżeli dostępna jest taka informacja, powiadomieniu musi określać rodzaj transakcji oraz, w stosownych przypadkach, rodzaj towarów, których ona dotyczy, a zwłaszcza musi wskazać, czy dotyczy ona towarów objętych zakresem załącznika I, II, III, IV, V, VI lub VII niniejszego rozporządzenia, a także – jeżeli wywóz tych towarów wymaga zezwolenia – wskazywać numer udzielonego zezwolenia.

2.  Z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do wymiany informacji i zgodnie z tymi ustaleniami, pozostałe powiadomione właściwe organy niezwłocznie przekazują te dane, stosownie do potrzeb, aby uniemożliwić jakąkolwiek transakcję, która mogłaby przyczyniać się do działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, właściwym organom pozostałych państw członkowskich, w których mają siedzibę strony takich transakcji.

Artykuł 32

1.  Instytucje kredytowe i finansowe, w ramach działalności prowadzonej z podmiotami, o których mowa w ust. 2, oraz aby zapobiegać naruszeniom niniejszego rozporządzenia, prowadzą zwiększony nadzór w taki sposób, że:

a) stale nadzorują operacje prowadzone na rachunkach, w szczególności poprzez programy umożliwiające należyte nadzorowanie klientów;

b) wymagają, aby na blankietach zleceń płatniczych wypełniane były wszystkie rubryki dotyczące zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji, a jeżeli informacje te nie są wpisane – odmawiają przeprowadzenia operacji;

c) przechowują całą dokumentację transakcji przez pięć lat i na żądanie udostępniają ją organom krajowym;

d) jeśli mają uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że działalność prowadzona z instytucjami kredytowymi i finansowymi może naruszać przepisy niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie zawiadamiają o swoich podejrzeniach jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wskazany przez dane państwo członkowskie, bez uszczerbku dla art. 5 i 23. FIU lub taki inny właściwy organ będą działały jako krajowe centrum otrzymujące i analizujące zawiadomienia o transakcjach, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać przepisy niniejszego rozporządzenia. FIU lub taki inny właściwy organ mają bezpośredni lub pośredni terminowy dostęp do informacji finansowych i administracyjnych oraz do informacji związanych z egzekwowaniem prawa, które uznają za niezbędne do odpowiedniego wypełniania tej funkcji, w tym do analizy zawiadomienia o podejrzanych transakcjach.

2.  Środki określone w ust. 1 mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe i finansowe z:

a) bureaux de change, instytucjami kredytowymi i finansowymi z siedzibą w Iranie;

b) oddziałami i podmiotami zależnymi - w przypadku gdy objęte są zakresem art. 49 - instytucji kredytowych i finansowych oraz bureaux de change z siedzibą w Iranie;

c) oddziałami i podmiotami zależnymi - w przypadku gdy nie są objęte zakresem art. 49 - instytucji kredytowych i finansowych oraz bureaux de change z siedzibą w Iranie; oraz

d) bureaux de change, instytucjami kredytowymi i finansowymi niemającymi siedziby w Iranie, ale kontrolowanymi przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie.

Artykuł 33

1.  Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem art. 49 zakazuje się również wszelkich następujących działań:

a) otwierania nowych rachunków bankowych w instytucjach kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Iranie lub w jakichkolwiek instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 2;

b) nawiązywania nowej współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi mającymi siedzibę w Iranie lub z jakimikolwiek instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 32 ust. 2;

c) otwierania nowego przedstawicielstwa w Iranie lub ustanawiania nowego oddziału lub podmiotu zależnego w Iranie;

d) ustanawiania nowych spółek joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi z siedzibą w Iranie lub z jakimikolwiek instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 32 ust. 2.

2.  Zakazuje się:

a) zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa lub ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez instytucje kredytowe lub finansowe z siedzibą w Iranie lub jakiekolwiek instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2;

b) zawierania na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie lub na rzecz lub w imieniu jakichkolwiek instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 2, umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa, oddziału lub podmiotu zależnego w Unii;

c) udzielania zezwoleń na podejmowanie i prowadzenie działalności instytucji kredytowej lub jakiejkolwiek innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie lub jakichkolwiek instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 2, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie prowadziły działalności przed dniem 26 lipca 2010 r.;

d) nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 49 lub nabywania jakichkolwiek innych tytułów własności w takich instytucjach przez jakiekolwiek instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2.

Artykuł 34

Zakazuje się:

a) sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r., bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz lub od następujących podmiotów:

(i) Iranu lub jego rządu oraz jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji;

(ii) instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Iranie lub jakichkolwiek instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 2;

(iii) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub na polecenie osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii);

(iv) osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością lub pod kontrolą osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii);

b) świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r.;

c) pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub jakiekolwiek inne usługi w odniesieniu do takich obligacji.

Artykuł 35

1.  Zakazuje się ubezpieczania lub reasekuracji lub pośredniczenia w ubezpieczaniu lub reasekuracji na rzecz:

a) Iranu lub jego rządu oraz jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji;

b) osób, podmiotów lub organów z Iranu innych niż osób fizycznych; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub na polecenie osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b).

2.  Ust. 1 lit. a) i b) nie ma zastosowania do świadczenia usług ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub reasekuracji, lub pośredniczenia w nich, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu, ani do świadczenia usług ubezpieczenia irańskim misjom dyplomatycznym lub konsularnym w Unii.

3.  Ust. 1 lit. c) nie ma zastosowania do świadczenia osobom fizycznym usług ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego, lub reasekuracji, w związku z ich życiem prywatnym, lub pośredniczenia w nich, z wyjątkiem osób wymienionych w załącznikach VIII i IX.

Ust. 1 lit. c) nie uniemożliwie świadczenia usług ubezpieczenia lub reasekuracji lub pośredniczenia w ubezpieczaniu na rzecz właściciela statku, staku powietrznego lub pojazdu wyczarterowanego przez osobę, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub b).

Na użytek ust. 1 lit. c) osoby, podmiotu lub organu nie uznaje się za działające na polecenie osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), jeżeli polecenie to dotyczy dokowania, załadunku, wyładunku lub bezpiecznego tymczasowego tranzytu przez irańskie wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną statku lub statku powietrznego.

4.  Niniejszy artykuł zakazuje przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawartych przed dniem 27 października 2010 r., ale – bez uszczerbku dla art. 23 ust. 3 – nie zakazuje wypełniania umów zawartych przed tą datą.ROZDZIAŁ VI

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Artykuł 36

1.  W celu zapobieżenia przekazywaniu towarów lub technologii objętych wspólnym wykazem uzbrojenia lub takich, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie, wywóz lub przywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, a ponadto oprócz obowiązku przekazania właściwym organom celnym informacji przed przybyciem i wyjazdem zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92 ( 21 ) i rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 ( 22 ), osoba, która przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, składa oświadczenie dotyczące tego, czy towary są objęte wspólnym wykazem uzbrojenia lub niniejszego rozporządzenia oraz, w przypadku gdy ich wywóz wymaga uzyskania zezwolenia, przedstawia szczegółowe dane dotyczące przyznanego im zezwolenia na wywóz.

2.  Wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są w zależności od przypadku w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu zgłoszenia celnego.

Artykuł 37

1.  Zakazuje się świadczenia usług bunkrowania lub zaopatrywania statków będących własnością lub pod kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu, oraz jakichkolwiek innych usług na rzecz takich statków, w przypadku gdy usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 36, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że statki te przewożą towary objęte wspólnym wykazem uzbrojenia lub towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych i bezpieczeństwa.

2.  Zakazuje się świadczenia usług inżynieryjnych i konserwacyjnych na rzecz samolotów transportowych będących własnością lub pod kontrolą – bezpośrednio lub pośrednio – osób, podmiotów lub organów z Iranu, w przypadku gdy usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 36, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że samolot transportowy przewozi towary objęte wspólnym wykazem uzbrojenia lub towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych lub bezpieczeństwa.

3.  Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się do momentu, w którym ładunek zostanie poddany kontroli, a następnie, w razie konieczności, zajęty lub usunięty, stosownie do okoliczności.

Wszelkie czynności zajęcia i usunięcia mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być przeprowadzane na koszt importera lub koszty te mogą być odzyskiwane od jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu odpowiedzialnych za próbę nielegalnego dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub eksportu.ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 38

1.  Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia odszkodowawcze lub jakiekolwiek inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o prolongatę lub spłatę zobowiązań, gwarancji lub odszkodowania, zwłaszcza gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych, w jakiejkolwiek formie, o ile zostały one wniesione przez:

a) wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w załącznikach VIII i IX;

b) wszelkie inne osoby, podmioty lub organy z Iranu, w tym rząd irański;

c) wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu jednej z osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) i b).

2.  Wykonanie umowy lub transakcji traktuje się jako zakłócone przez środki nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.

3.  We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

4.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 39

Na użytek art. 8 i 9, art. 17 ust. 2 lit. b), art. 30 i 35 za każdą osobę, podmiot lub organ z Iranu nie uznaje się jakiegokolwiek organu, podmiotu lub osoby korzystających z praw wynikających z zawartej pierwotnie z suwerennym rządem innym niż rząd Iranu umowy o wspólnej produkcji przed dniem 27 października 2010 r. W takich przypadkach i w związku z art. 8 właściwy organ państwa członkowskiego może wymagać od każdego organu lub podmiotu przedstawienia stosownych gwarancji dotyczących użytkownika końcowego w odniesieniu do wszelkich transakcji sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VI.

Artykuł 40

1.  Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 23, właściwym organom państw członkowskich, w których te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy zamieszkują lub znajdują się, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich;

b) współpracują z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji

2.  Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

3.  Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 41

Zakazuje się świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 lub 35.

Artykuł 42

1.  Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2.  Środki określone w niniejszym rozporządzeniu nie stanowią podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by podejrzewać, że ich działania naruszałyby te zakazy.

3.  Osoby, podmioty lub organy objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, lub pracownicy lub dyrektorzy takich osób, podmiotów lub organów, którzy w dobrej wierze, zgodnie z art. 30, 31 i 32, ujawnili informacje, o których mowa w art. 30, 31 i 32, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Artykuł 43

1.  Państwo członkowskie może podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne dla zapewnienia przestrzegania stosownych międzynarodowych, unijnych lub krajowych obowiązków prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska w przypadkach, gdy wdrożenie niniejszego rozporządzenia może mieć wpływ na współpracę z osobą, podmiotem lub organem z Iranu.

2.  Na użytek działań podejmowanych zgodnie z ust. 1 nie mają zastosowania zakazy określone w art. 8 i 9, art. 17 ust. 2 lit. b), art. 23 ust. 2, art. 30 i 35.

3.  Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o ustaleniu, o którym mowa w ust. 1, oraz o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, na co najmniej dziesięć dnia roboczych przed wydaniem zezwolenia.

Artykuł 44

1.  Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i co trzy miesiące dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami

a) dotyczącymi środków finansowych zamrożonych na mocy art. 23 oraz zezwoleń udzielonych na mocy art. 24, 25, 26 i 27;

b) dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.  Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie wzajemnie, a także Komisji wszelkie inne dostępne im stosowne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 45

Komisja:

a) zmienia załącznik II na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitetu Sankcji lub na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie;

b) zmienia załączniki III, IV, V, VI, VII i X na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie.

Artykuł 46

1.  W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji wpisują osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ do wykazu, Rada umieszcza takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w załączniku VIII.

2.  W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku IX.

3.  O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lub 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

4.  W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

5.  W przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu ujętych w wykazie, Rada wprowadza stosowne zmiany w załączniku VIII.

6.  Wykaz w załączniku IX poddawany jest przeglądowi regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.

Artykuł 47

1.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 48

1.  Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku X. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku X.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach, w tym o danych kontaktowych tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

3.  W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia lub poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji z Komisją, wykorzystywane mają być w tym celu adresy i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku X.

Artykuł 49

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii, w tym w jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) do każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 50

Rozporządzenie (UE) nr 961/2010 niniejszym traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 51

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 4, art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1, art. 6, art. 8 ust. 4, art. 17 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1

Niniejszy załącznik obejmuje wszystkie towary i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, określone w tym rozporządzeniu, z wyjątkiem następujących towarów i technologii:Pozycja w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

Opis

5A002

Następujące systemy i urządzenia związane z „ochroną informacji” oraz ich części składowe:

a.  Następujące systemy, urządzenia, specyficzne dla poszczególnych zastosowań „zespoły elektroniczne”, moduły i układy scalone związane z „ochroną informacji” oraz inne specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

NB.:  Do sterowania urządzeniami systemów globalnej nawigacji satelitarnej zawierających lub wykorzystujących funkcje szyfrowania (np. GPS lub GLONASS) zob. pozycja 7A005.

1.  Zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zastosowania „kryptografii” z wykorzystaniem technik cyfrowych realizujących jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niż uwierzytelnienie lub podpis cyfrowy i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwagi techniczne:

1.  Funkcje uwierzytelnienia i podpisu cyfrowego obejmują związane z nimi funkcje zarządzania kluczami.

2.  Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostępu, gdzie nie występuje szyfrowanie plików lub fragmentów tekstów, z wyjątkiem tych bezpośrednio związanych z ochroną haseł, Numerów Personalnej Identyfikacji (PIN) lub podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

3.  „Mechanizmy kryptograficzne” nie obejmują „ustalonych” technik kompresji lub kodowania danych.

Uwaga:  Pozycja 5A002.a.1. obejmuje sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany w celu zastosowania mechanizmów kryptograficznych do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, gdy stosowane są wraz z technikami cyfrowymi.

a.  „Algorytm symetryczny” wykorzystujący długość klucza przekraczającą 56 bitów; lub

b.  „Algorytm asymetryczny”, w którym bezpieczeństwo stosowania algorytmu bazuje na jakiejkolwiek z poniższych właściwości:

1.  Faktoryzacji liczb całkowitych powyżej 512 bitów (np. RSA);

2.  Zliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie pola o skończonej wielkości większej niż 512 bitów (np. Diffie-Hellman z Z/pZ); lub

3.  Dyskretnych logarytmach w grupie innej niż wspomniana w pozycji 5A002.a.1.b.2. większej niż 112 bitów (np. Diffie–Hellman na krzywej eliptycznej);

5D002

Następujące „oprogramowanie”:

a.  „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002.a.1 lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji 5D002.c.1;

Następujące specjalne „oprogramowanie”:

1.  „Specjalne oprogramowanie” posiadające właściwości takie same jak sprzęt wyszcególniony w pozycji 5A002.a.1 lub realizujące lub symulujące funkcje tego sprzętu;

Uwaga:  Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolą następującego „oprogramowania”:

a.  „Oprogramowania” niezbędnego do „użytkowania” sprzętu wyłączonego z zakresu kontroli zgodnie z uwagą do pozycji 5A002;

b.  „Oprogramowania” umożliwiającego realizację jakiejkolwiek funkcji sprzętu wyłączonego z zakresu kontroli zgodnie z uwagą do pozycji 5A002.

5E002

„Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002.a.1 lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji 5D002.a. lub 5D002.c.1 niniejszego wykazu.

CZĘŚĆ B

Art. 6 ma zastosowanie do następujących towarów:Pozycja w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

Opis

0A001

Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i części składowe:

a.  „Reaktory jądrowe”;

b.  Metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jądrowego”;

c.  Urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”;

d.  Pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w „reaktorze jądrowym”, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych;

e.  Przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chłodziwo w „reaktorze jądrowym”, wytrzymałe na ciśnienia eksploatacyjne powyżej 5,1 MPa;

f.  Cyrkon metaliczny lub jego stopy, w których stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi poniżej 1:500, w postaci rur lub zespołów rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z przeznaczeniem do „reaktorów jądrowych”;

g.  Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w „reaktorach jądrowych”;

h.  „Zespoły wewnętrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jądrowym”, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;

Uwaga:  W pozycji 0A001.h. „zespoły wewnętrzne reaktora” oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.

i.  Wymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jądrowego”;

j.  Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do określenia poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia „reaktora jądrowego”.

0C002

Niskowzbogacony uran objęty pozycją 0C002 – jeśli jest częścią zmontowanych sekcji paliwowych.
ZAŁĄCZNIK II

Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 4, art. 17 ust. 2, art. 31 ust. 1 i art. 45

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1. O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie można czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

NB.:  Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

(Należy odczytywać w związku z sekcją II.B.)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnej” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zakazane w części A (Towary), podlega zakazowi zgodnie z przepisami sekcji II.B.

2. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnej” do „rozwoju”, lub „produkcji” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w części A (Towary) załącznika IV, podlegają zakazowi zgodnie z przepisami sekcji II.B.

3. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

4. Zakazu nie stosuje się do minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

5. Zakazy przekazywania „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

II.A.    TOWARYA0.  Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A0.001

Następujące lampy z katodą wnękową:

a.  lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;

b.  lampy z uranową katodą wnękową.

II.A0.002

Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm

II.A0.003

Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm

II.A0.004

Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm

II.A0.005

Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, inne niż te, o których mowa w pozycji 0A001:

1.  uszczelnienia,

2.  elementy wewnętrzne,

3.  urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe.

0A001

II.A0.006

Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niż te, o których mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316 L.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych wskazanych w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Zwierciadła laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10-6K-1 w temperaturze 20°C (np. stopionej krzemionki lub szafiru).

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje układów optycznych przeznaczonych do zastosowań w astronomii, z wyjątkiem zwierciadeł zawierających stopioną krzemionkę.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Soczewki laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e.2, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10-6K-1 w temperaturze 20°C (np. stopionej krzemionki).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu, stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2 ani 2B231:

Pompy turbomolekularne o natężeniu przepływu równym lub przekraczającym 400 l/s;

Pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekraczającej 200 m3/h.

Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące).

0B006

II.A0.013

„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, inne niż te, o których mowa w pozycji 0C001.

0C001

II.A0.014

Komory detonacyjne o zdolności do absorpcji eksplozji przekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT.A1.  Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A1.001

Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) [numer CAS: 298-07-7] w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %.

II.A1.002

Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystości przekraczającej 95 %.

II.A1.005

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych wskazanych w pozycji 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A225, zawierające platynę, palad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium i jego stopy, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C002.b.4 lub 1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właściwości:

a.  zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 460 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C); lub

b.  posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą 415 MPa lub większą w temperaturze 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A1.019.a

a.  węglowe lub aramidowe ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ posiadające przynajmniej jedną z następujących właściwości:

1.  ‘moduł właściwy’ przekraczający 10 × 106 m; lub

2.  ‘wytrzymałość właściwa na rozciąganie’ przekraczająca 17 × 104 m;

b.  szklane ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:

1.  ‘moduł właściwy’ przekraczający 3,18 × 106 m; lub

2.  „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” przekraczająca 76,2 × 103 m;

c.  termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, inne niż wyszczególnione w pozycji II.A1.010.a. lub b.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a i 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych”:

a.  wykonane z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji II.A1.009;

b.  węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe” impregnowane „matrycą” z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm;

c.  prepregi określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą niż temperatura zeszklenia.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, o których mowa w pozycji 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w „pociskach rakietowych”, inne niż te, o których mowa w pozycji 1C107.

1C107

II.A1.012

Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 „zdolne do osiągania” wytrzymałości na rozciąganie równej 2 050 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga techniczna:

Wyrażenie „stale maraging zdolne do osiągania” obejmuje stale maraging przed obróbką cieplną lub po niej.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z poniższych właściwości:

a.  w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 mm do 300 mm; oraz

b.  masa powyżej 5 kg.

Uwaga:  Pozycja ta nie obejmuje wolframu, węglika wolframu i stopów wskazanych w pozycji 1C226.

1C226

II.A1.014

Sproszkowane pierwiastki kobaltu, neodymu lub samaru lub ich stopy lub mieszanki zawierające co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub samaru, o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm.

II.A1.015

Czysty fosforan tributylu (TBP) [CAS 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka o zawartości TBP przekraczającej 5 % wagowych.

II.A1.016

Stal maraging, inna niż określona w pozycjach 1C116, 1C216 lub II.A1.012

Uwaga techniczna:

Stale maraging są stopami żelaza ogólnie charakteryzującymi się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i utwardzenie wydzielinowe tego stopu.

II.A1.017

Następujące metale, proszki metali i materiały:

a.  Wolfram i stopy wolframu, inne niż określone w pozycji 1C117, w postaci regularnych kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości wolframu równej lub większej niż 97 % wagowych;

b.  Molibden i stopy molibdenu, inne niż określone w pozycji 1C117, w postaci regularnych, kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości molibdenu równej lub większej niż 97 % wagowych;

c.  Materiały wolframowe w postaci stałej, inne niż określone w pozycji 1C226 lub II.A1.013 o następującym składzie materiałowym:

1.  Wolfram i stopy wolframu zawierające 97 % wagowych wolframu lub więcej;

2.  Wolfram nasycony miedzią, zawierający 80 % wagowych wolframu lub więcej; lub

3.  Wolfram nasycony srebrem, zawierający 80 % wagowych wolframu lub więcej.

II.A1.018

Stopy magnetycznie miękkie o następującym składzie chemicznym:

a)  zawartość żelaza od 30 % do 60 %; oraz

b)  zawartość kobaltu od 40 % do 60 %.

II.A1.019

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi, niewyszczególnione w załączniku I lub załączniku II (w pozycjach II.A1.009, II.A1.010) do niniejszego rozporządzenia lub też niewymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009:

a)  węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe”;

Uwaga:  pozycja II.A1.019a. nie obejmuje tkanin.

b)  termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy” wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;

c)  poliakrylonitrylowe (PAN) ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy”;A2.  Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A2.001

Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy do nich, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B116:

a.  systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g między 0,1 Hz a 2 kHz, i przekazującymi siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na „stole kontrolnym”;

b.  sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym „oprogramowaniem” do badań wibracyjnych, cechujące się pasmem czasu rzeczywistego powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w układach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.;

c.  mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większej, mierzonej na „stole kontrolnym”, używane w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.;

d.  konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonej na „stole kontrolnym”, i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.

Uwaga techniczna:

Pojęcie „stół kontrolny” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących.

2B116

II.A2.002

Obrabiarki oraz elementy i sterowniki cyfrowe do obrabiarek:

a.  Szlifierki o dokładności pozycjonowania z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji” równej lub mniejszej (lepszej) niż 15 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważną normą krajową, mierzoną wzdłuż dowolnej osi liniowej.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje szlifierek określonych w pozycjach 2B201.b oraz 2B001.c.

b.  Elementy i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub lit. a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Następujące maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt:

a.  wyważarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące właściwości:

1.  nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;

2.  nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min;

3.  nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz

4.  nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 g × mm/kg masy wirnika;

b.  głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji a. powyżej

Uwaga techniczna:

Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.

2B119

II.A2.004

Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania czynności rozdzielania radiochemicznego oraz czynności w komorach gorących, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B225, posiadające jedną z następujących właściwości:

a.  możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub

b.  zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).

2B225

II.A2.006

Piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.

a.  piece do utleniania

b.  piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą

Uwaga:  Niniejsza pozycja nie obejmuje pieców tunelowych z przenośnikiem wałkowym lub wózkowym, pieców tunelowych z przenośnikiem taśmowym, pieców przepychowych ani pieców z przenośnikiem zwrotnym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkła, ceramiki stołowej lub konstrukcyjnej.

2B226

2B227

II.A2.007

„Przetworniki ciśnienia”, inne niż zdefiniowane w pozycji 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a.  czujniki ciśnień wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie fluorku uranu (UF6)” lub chronione takimi materiałami; oraz

b.  posiadające którąś z niżej wymienionych cech:

1.  pełny zakres pomiarowy poniżej 200 kPa i „dokładność” lepszą niż ± 1 % w całym zakresie; lub

2.  pełny zakres pomiarowy wynoszący 200 kPa lub więcej i „dokładność” lepszą niż 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane ze:

1.  stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych;

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

4.  niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.  tantalu lub stopów tantalu;

6.  tytanu lub stopów tytanu; lub

7.  cyrkonu lub stopów cyrkonu.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych wskazanych w pozycji 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje filtrów wskazanych w pozycji 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, inne niż objęte pozycją 2B009, 2B109 lub 2B209, które posiadają nacisk wałka większy niż 60 kN, a także specjalnie zaprojektowane elementy.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji II.A2.013, maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są uważane za maszyny do tłoczenia kształtowego.

II.A2.014

Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszalniki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi, stanowią jeden z następujących materiałów:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ IV.A2.008

a.  Wykonane z jednego z następujących materiałów:

1.  stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych;

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

4.  grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.  niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.  tantalu lub stopów tantalu;

7.  tytanu lub stopów tytanu; lub

8.  cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub

b.  wykonane zarówno ze stali nierdzewnej jak i z jednego lub kilku materiałów wymienionych w pozycji II.A2.014.a.

Uwaga techniczna:

‘Grafit węglowy’ jest związkiem węgla amorficznego i grafitu, w którym zawartość wagowa grafitu stanowi 8 % lub więcej.

2B350.e

II.A2.015

Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione w pozycji 2B350.d:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ IV.A2.009

wymienniki ciepła lub skraplacze o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami, stanowią jeden z następujących materiałów:

a.  Wykonane z jednego z następujących materiałów:

1.  stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych;

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

4.  grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.  niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.  tantalu lub stopów tantalu;

7.  tytanu lub stopów tytanu;

8.  cyrkonu lub stopów cyrkonu;

9.  węglika krzemu; lub

10.  węglika tytanu; lub

b.  wykonane zarówno ze stali nierdzewnej jak i z jednego lub kilku materiałów wymienionych w pozycji II.A2.015.a.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła, jeśli chodzi o kontrolę.

2B350.d

II.A2.016

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) stanowią jeden z następujących materiałów:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ IV.A2.010

a.  Wykonane z jednego z następujących materiałów:

1.  stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  materiałów ceramicznych;

3.  żelazokrzemu;

4.  polimerów fluorowych;

5.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

6.  grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

7.  niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8.  tantalu lub stopów tantalu;

9.  tytanu lub stopów tytanu;

10.  cyrkonu lub stopów cyrkonu;

11.  niobu lub stopów niobu; lub

12.  stopów aluminium; lub

b.  wykonane zarówno ze stali nierdzewnej jak i jednego lub kilku materiałów wymienionych w pozycji II.A2.016.a.

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli chodzi o kontrolę.

2B350.iA3.  Elektronika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A3.001

Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy:

a.  zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie ośmiu godzin, napięcia o wartości 10 kV lub większego o mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyleniami oscylującymi lub bez; oraz

b.  stabilność prądu lub napięcia, w czasie czterech godzin, lepsza niż 0,1 %.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu wskazanych w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227.

3A227

II.A3.002

Spektrometry masowe, inne niż wymienione w pozycjach 3A233 lub 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:

a.  plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);

b.  jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

c.  termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d.  spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, mające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z ‘materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6’, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

e.  następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:

1.  mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 K (– 80°C) lub poniżej; lub

2.  mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z ‘materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6’, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

f.  spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

3A233

II.A3.003

Przemienniki częstotliwości lub generatory, inne niż określone w pozycjach 0B001 lub 3A225, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich przeznaczone elementy oraz oprogramowanie:

a.  wyjście wielofazowe umożliwiające uzyskanie mocy równej 40 W lub większej;

b.  zdolność do pracy w zakresie częstotliwości pomiędzy 600 a 2 000 Hz; oraz

c.  dokładność regulacji częstotliwości lepszą (mniejszą) niż 0,1 %.

Uwaga techniczna:

Przemienniki częstotliwości w pozycji II.A3.003 nazywane są również konwerterami lub inwerterami.A6.  Czujniki i lasery

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A6.001

Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG)

II.A6.002

Następujące wyposażenie i elementy optyczne, inne niż te wymienione w pozycjach 6A002 i 6A004.b:

Optyka podczerwona o długości fal od 9 000 nm do 17 000 nm i jej elementy, w tym części z telurydu kadmu (CdTe)

6A002

6A004.b

II.A6.003

Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i ‘zwierciadła odkształcalne’, także zwierciadła bimorficzne.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje zwierciadeł wskazanych w pozycjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f.

6A003

II.A6.004

„Lasery” na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub większej.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje „laserów” na jonach argonu wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

„Lasery” półprzewodnikowe i elementy do nich, w tym:

a.  indywidualne „lasery” półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW każdy, w ilościach większych niż 100;

b.  baterie „laserów” półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W.

Uwagi:

1.  „Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.

2.  Pozycja nie obejmuje „laserów”, zdefiniowanych w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

3.  Pozycja nie obejmuje diod „laserowych” o długości fali w zakresie 1 200 – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

„Lasery” półprzewodnikowe przestrajalne i matryce przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce „laserów” półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną matrycę przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o tej długości fali.

Uwagi:

1.  „Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.

2.  Pozycja nie obejmuje „laserów” półprzewodnikowych wskazanych w pozycjach 0B001.h.6 i 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Następujące „przestrajalne”„lasery” na ciele stałym oraz elementy zaprojektowane specjalnie do nich:

a.  lasery tytanowo-szafirowe;

b.  lasery aleksandrytowe.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje „laserów” tytanowo-szafirowych i aleksandrytowych, o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

„Lasery” z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje ‘laserów’ z domieszką neodymową (inną niż szkło) wskazanych w pozycji 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Elementy akustyczno-optyczne, w tym:

a.  lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe, mające częstotliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej;

b.  urządzenia związane z częstotliwością powtarzania;

c.  komórki Pockelsa.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w pozycji 6A203c, skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy(Si) (5 × 106 rad (Si)) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych.

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę krzemową wystawioną na promieniowanie jonizujące.

6A203.c

II.A6.011

Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, mające wszystkie następujące cechy:

1.  pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;

2.  średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nie przekraczająca 30 W;

3.  częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz

4.  szerokość impulsu poniżej 100 ns.

Uwagi:

1.  Pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie.

2.  Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.c, 0B001.g.5 i 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:

1.  pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;

2.  częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;

3.  średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W; oraz

4.  szerokość impulsu poniżej 200 ns.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 i 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

„Lasery” na parach miedzi, mające obie następujące właściwości:

1.  pracujące w przedziale długości fal od 500 nm do 600 nm; oraz

2.  średnia moc wyjściowa równa lub większa niż 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Impulsowe ‘lasery’ na tlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:

1.  pracujące w przedziale długości fal od 5 000 nm do 6 000 nm;

2.  częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;

3.  średnia moc wyjściowa wyższa niż 100 W. oraz

4.  szerokość impulsu poniżej 200 ns.

Uwaga:  Pozycja ta nie obejmuje przemysłowych laserów na tlenku węgla o wyższej mocy (zwykle 1 do 5 kW) wykorzystywanych w urządzeniach takich jak wycinarka i spawarka, ponieważ lasery te albo wysyłają ciągłą wiązkę, albo impulsy o szerokości wyższej niż 200 ns.

 A7.  Nawigacja i awionika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A7.001

Następujące inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

I.  Następujące inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w „cywilnych statkach powietrznych” przez władze cywilne państwa strony Porozumienia z Wassenaar i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.  Następujące inercyjne układy nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla „statków powietrznych”, pojazdów lądowych, jednostek pływających (nawodnych i podwodnych) lub ‘statków kosmicznych’ do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, posiadające którekolwiek z wymienionych niżej cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1.  błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji, wynoszący 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę ‘kręgu równego prawdopodobieństwa’ (CEP) lub mniej (lepiej); lub

2.  Przeznaczone do określonych zadań na poziomach przyspieszeń liniowych powyżej 10 g;

b.  hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w Globalne Satelitarne Systemy Nawigacyjne (GNSS) lub współpracujące z systemami „Nawigacji opartej na informacjach z bazy danych” („DBRN”) do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestrojeniu i odznaczające się dokładnością pozycyjną nawigacji INS po utracie kontaktu z GNSS lub „DBRN” przez okres do czterech minut, mniejszą (lepszą) niż 10 metrów ‘kręgu równego prawdopodobieństwa’ (CEP);

c.  inercyjne urządzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania północy, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1.  zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut łuku (wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficznej; lub

2.  zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 900 g lub większy przez okres 1 milisekundy lub większy.

Uwaga:  Parametry pozycji I.a i I.b mają zastosowanie wraz z jednym z poniższych warunków środowiskowych:

1.  wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze 0,5 godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z 3 prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają wszystkie następujące warunki:

a.  stała gęstość widmowa mocy (PSD) o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 15 do 1 000 Hz; oraz

b.  gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 2 000 Hz;

2.  przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub

3.  zgodnie z normami krajowymi równoważnymi pkt 1 lub 2 powyżej.

Uwagi techniczne:

1.  Pozycja I.b. odnosi się do systemów, w których INS lub inne niezależne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jeden zespół w celu uzyskania poprawy parametrów.

2.  ‘Krąg równego prawdopodobieństwa’ (CEP) – w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany.

II.  Systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie zaprojektowane do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficznej oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

III.  Urządzenia inercyjne, w których zastosowano akcelerometry określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

7A003

7A103A9.  Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A9.001

Sworznie ścinane wybuchowo.

II.B.    TECHNOLOGIAnr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.B.001

Technologia niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych powyżej w części II A (Towary).

II.B.002

Technologia niezbędna do rozwoju lub produkcji towarów wymienionych w części IV A (Towary) załącznika IV.

Uwaga techniczna:

Termin ‘technologia’ obejmuje oprogramowanie;
ZAŁĄCZNIK III

Towary i technologie, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 3 i art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 45

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1. O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie ‘Opis’ odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku ‘Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009’ oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie ‘Opis’ odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie można czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

NB.:   Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

(Należy odczytywać w związku z sekcją III.B.)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnej” do „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w poniższej części A (Towary), podlegają kontroli zgodnie z przepisami sekcji III.B.

2. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnej” do „rozwoju” lub „produkcji” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w części A (Towary), podlegają kontroli zgodnie z przepisami załącznika II, sekcja II.B.

3. „Technologia”„niezbędna” do „użytkowania” towarów objętych kontrolą, pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

4. Kontrolą nie obejmuje się minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

5. Kontrole przekazywania „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

III.A.    TOWARYA0.  Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A0.015

‘Komory rękawicowe’, zaprojektowane specjalnie dla izotopów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych lub nuklidów promieniotwórczych.

Uwaga techniczna:

‘Komory rękawicowe’ oznaczają urządzenie zapewniające użytkownikowi ochronę przed niebezpiecznymi oparami, cząsteczkami lub promieniowaniem z materiałów umieszczonych wewnątrz urządzenia, które podlegają manipulacji lub obróbce przez osobę znajdującą się na zewnątrz urządzenia posługującą się manipulatorami lub rękawicami zintegrowanymi z urządzeniem.

0B006

III.A0.016

Systemy monitorowania gazów toksycznych zaprojektowane do ciągłego działania i wykrywania siarkowodoru, oraz specjalnie zaprojektowane do nich czujniki.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Detektory wycieku helu

0A001

0B001.cA1.  Materiały, substancje chemiczne, ‘mikroorganizmy’ i ‘toksyny’

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A1.003

Uszczelnienia i uszczelki pierścieniowe o wewnętrznej średnicy nie większej niż 400 mm wykonane z następujących materiałów:

a.  kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub więcej strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;

b.  poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

c.  fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

d.  polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®),

e.  fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetylen (PTFE).

 

III.A1.004

Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, w tym dozymetry osobiste.

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji, o których mowa w pozycji 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadające jakąkolwiek z następujących cech:

a)  stopy stali ‘zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 1 200 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C)’; lub

b)  stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex

Uwaga:  Wyrażenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po niej.

Uwaga techniczna:

‘stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex’ posiada dwufazową mikrostrukturę składającą się z ziaren stali ferrytycznej oraz stali austenitycznej z dodatkiem azotu w celu stabilizacji mikrostruktury.

1C116

1C216

III.A1.021

Kompozyt węgiel-węgiel

1A002.b.1

III.A1.022

Stopy niklu w postaci surowej lub półfabrykatu, o zawartości wagowej niklu co najmniej 60 %.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, ‘zdolne do’ osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej co najmniej 900 MPa w temperaturze 293 K (20°C).

Uwaga:  Wyrażenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po niej.

1C002.b.3

III.A1.024

Materiały napędowe i ich składniki chemiczne:

a)  diizocyjanian toluilenu

b)  diizocyjanian metylenodifenylu

c)  diizocyjanian izoforonu

d)  nadchloran sodu

e)  ksylidyna

f)  polieter zakończony grupami hydroksylowymi (HTPE)

g)  eter polikaprolaktonu zakończony grupami hydroksylowymi (HTCE)

Uwaga techniczna:

Pozycja ta odnosi się do czystej substancji oraz wszelkiej mieszanki zawierającej co najmniej 50 % jednego ze związków chemicznych podanych powyżej.

1C111

III.A1.025

‘Materiały smarne’ zawierające jako składniki podstawowe dowolny z następujących związków:

a)  eter perfluoroalkilowy, (CAS 60164-51-4);

b)  eter perfluoropolialkilowy, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‘Materiały smarne’ oznaczają oleje i płyny.

1C006

III.A1.026

Stopy berylowo-miedziowe lub miedziowo-berylowe w formie cienkiej lub grubej blachy, taśmy lub sztaby walcowanej, w swoim składzie zawierające miedź będącą głównym pierwiastkiem pod względem wagi oraz inne pierwiastki, w tym beryl (poniżej 2 % zawartości wagowej).

1C002.bA2.  Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A2.008

Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz–ciecz (mieszalniki–odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi, są wykonane z następujących materiałów:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.014

1.  stali nierdzewnej.

Uwaga:  w przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione w pozycji 2B350.d:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.015

wymienniki ciepła lub skraplacze o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami, są zrobione z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej.

Uwaga 1:  w przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.015.a.

Uwaga 2:  Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła, jeśli chodzi o kontrolę.

2B350.d

III.A2.010

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z następujących materiałów:

UWAGA:  ZOBACZ RÓWNIEŻ II.A2.016

1.  stali nierdzewnej.

Uwaga:  w przypadku stali nierdzewnej o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu zobacz pozycja II.A2.016.a.

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli chodzi o kontrolę.

2B350.i

III.A2.017

Następujące obrabiarki elektroerozyjne do skrawania lub cięcia metali, ceramiki i „kompozytów”, oraz specjalnie zaprojektowanie do nich elektrody wgłębne, zanurzeniowe i drutowe.

a)  obrabiarki elektroerozyjne z elektrodą wgłębną lub zanurzeniową

b)  obrabiarki elektroerozyjne z elektrodą drutową.

Uwaga:  Obrabiarki elektroerozyjne znane są również pod nazwą obrabiarki elektroiskrowe lub drążarki drutowe.

2B001.d

III.A2.018

Sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” urządzenia do pomiaru współrzędnych (CMM) lub urządzenia do kontroli wymiarowej, posiadające maksymalny dopuszczalny błąd wskazywania (MPPE) wzdłuż trzech osi (wolumetryczny) w każdym punkcie w zakresie operacyjnym maszyny (tj. wzdłuż osi długości) równy lub mniejszy (lepszy) niż (3 + L/1 000) μm (L jest mierzone długością w mm), mierzony zgodnie z normą ISO 10360–2 (2001), oraz sondy pomiarowe zaprojektowane do nich.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Spawarki elektronowiązkowe sterowane komputerowo bądź „sterowane numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Spawarki i krajarki laserowe sterowane komputerowo bądź „sterowane numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Spawarki do cięcia strumieniem plazmy sterowane komputerowo bądź „sterowane numerycznie” oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe.

2B001.e.1

III.A2.022

Sprzęt do monitorowania drgań specjalnie zaprojektowany do wirników lub maszyn wirnikowych i przepływowych, zdolny do pomiaru częstotliwości w przedziale 600-2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Pompy próżniowe o pierścieniu cieczowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Obrotowe łopatkowe pompy próżniowe oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe.

Uwaga 1:  Pozycja III.A2.024 nie obejmuje kontrolą obrotowych łopatkowych pomp próżniowych, które zostały specjalnie zaprojektowane dla określonych innych urządzeń.

Uwaga 2:  O statusie kontroli obrotowych łopatkowych pomp próżniowych, które zostały specjalnie zaprojektowane dla określonego innego sprzętu, decyduje status kontroli innych urządzeń.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtry powietrza, jak poniżej, o jednym lub większej liczbie wymiarów fizycznych przekraczających 1 000 mm:

a)  Wysoko sprawne filtry powietrza (filtry HEPA);

b)  filtry powietrza o ultraniskiej penetracji aerozolu (filtry ULPA).

Uwaga:  Pozycja III.A2.025 nie obejmuje kontrolą filtrów powietrza specjalnie zaprojektowanych dla sprzętu medycznego.

2B352.dA3.  Elektronika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A3.004

Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub analizy ilościowej składu pierwiastkowego metali lub stopów bez rozkładu chemicznego materiału.

 

III.A3.005

‘Przemienniki częstotliwości’, generatory częstotliwości i elektryczne napędy bezstopniowe o następujących cechach wydajności:

a)  wielofazowa moc wyjściowa wynosząca co najmniej 10 W;

b)  zdolność do pracy przy częstotliwości co najmniej 600 Hz; oraz

c)  dokładność regulacji częstotliwości lepszą (mniejszą) niż 0,2 %.

Uwaga techniczna:

‘Przemienniki częstotliwości’ obejmują przetwornice częstotliwości i inwertery częstotliwości.

Uwagi:

1.  Pozycja III.A3.005 nie obejmuje kontrolą przemienników częstotliwości, które zawierają protokoły komunikacji lub interfejsy zaprojektowane dla konkretnych maszyn przemysłowych (takich jak obrabiarki, wyoblarki, maszyny z płytką obwodu drukowanego), tak więc przemienniki częstotliwości nie mogą być wykorzystywane do innych celów przy jednoczesnym osiąganiu cech wydajności podanych powyżej.

2.  Pozycja III.A3.005 nie obejmuje kontrolą przemienników częstotliwości, które zostały specjalnie zaprojektowane dla pojazdów i które działają z sekwencją sterowania, informacje na temat której są wzajemnie przekazywane między przemiennikiem częstotliwości i jednostką sterowania pojazdu.

3A225

0B001.b.13A6.  Czujniki i lasery

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A6.012

‘Przyrządy do pomiaru podciśnienia’, zasilane elektrycznie, o dokładności pomiaru 5 % lub mniejszej (lepszej).

‘Przyrządy do pomiaru podciśnienia’ obejmują próżniomierze Piraniego, próżniomierze Penninga oraz manometry do pomiaru kapacytancji.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskopy oraz urządzenia pokrewne i detektory, takie jak:

a)  Mikroskopy elektronowe rastrowe (skaningowe);

b)  Mikroskopy rastrowe elektronów Augera;

c)  Mikroskopy elektronowe transmisyjne;

d)  Mikroskopy sił atomowych;

e)  Skanningowe mikroskopy sił;

f)  Urządzenia i detektory, specjalnie zaprojektowane do zastosowania wraz z mikroskopami wyszczególnionymi w lit. a) - e) w pozycji III.A6.013 powyżej, w których zastosowano dowolne z poniższych technik analizy materiałów:

1.  Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS);

2.  Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX, EDS); lub

3.  Spektroskopia fotoelektronów do badań składu chemicznego (ESCA).

6BA7.  Nawigacja i awionika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A7.002

Przyspieszeniomierz zawierający piezoelektryczny ceramiczny przetwornik, o czułości 1 000 mV/g lub lepszej (wyższej)

7A001A9.  Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.A9.002

‘Ogniwa obciążnikowe’ zdolne do pomiaru siły naciągu silnika rakietowego o mocy powyżej 30 kN.

Uwaga techniczna:

‘Ogniwa obciążnikowe’ oznaczają urządzenia i przetworniki służące do pomiaru siły zarówno napięcia i kompresji.

Uwaga:  Pozycja III.A9.002 nie obejmuje sprzętu, urządzeń lub przetworników, specjalnie zaprojektowanych do pomiaru wagi pojazdów, np. wag pomostowych.

9B117

III.A9.003

Turbiny gazowe do wytwarzania energii elektrycznej, części składowe oraz urządzenia pokrewne:

a)  Turbiny gazowe specjalnie zaprojektowane do wytwarzania energii elektrycznej, o mocy powyżej 200 MW;

b)  Łopatki, stojany, komory spalania i dysze wtryskiwacza paliwa, specjalnie zaprojektowane dla turbin gazowych do wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w pozycji III.A9.003.a;

c)  Urządzenia specjalnie zaprojektowane z myślą o „rozwoju” i „produkcji” turbin gazowych stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w III.A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TECHNOLOGIANr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

III.B.001

‘Technologia’ niezbędna do użytkowania pozycji wymienionych powyżej w części III.A (Towary).

Uwaga techniczna:

termin ‘technologia’ obejmuje oprogramowanie.

 
ZAŁĄCZNIK IVWykaz ‘ropy naftowej i produktów naftowych’, o których mowa w art. 11 i art. 31 ust. 1

Kod HS

Opis

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe (z zastrzeżeniem, że w Iranie zakup kerozyny/paliwa lotniczego opatrzonego kodem HS 2710 19 21 nie podlega zakazowi w zakresie, w jakim jest ono przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do kontynuacji lotu statku powietrznego, do którego zostało załadowane).

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gaz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, barwione lub nie.

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe.

2715 00 00

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).
ZAŁĄCZNIK V

Wykaz ‘produktów petrochemicznych’, o których mowa w art. 13 i art. 31 ust. 1Kod HS

Opis

2812 10 94

Fosgen (chlorek karbonylu)

2814

Amoniak

3102 30

Azotan amonu

2901 21 00

Etylen

2901 22 00

Propen (propylen)

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Ksylen

2902 42 00

m-Ksylen

2902 43 00

p-Ksylen

2902 44 00

Mieszaniny izomerów ksylenu

2902 50 00

Styren

2902 60 00

Etylobenzen

2902 70 00

Kumen

2903 11 00

Chlorometan

2903 29 00

Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych

2903 81 00

Heksachlorocykloheksan [HCH (ISO)], włącznie z lindanem (ISO, INN)

2903 82 00

Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)

2903 89 90

Pozostałe fluorowcowane pochodne węglowodorów

2903 91 00

Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen

2903 92 00

Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)

2903 99 90

Pozostałe fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych

2909

Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2909 41

Oksydietanol (glikol dietylenowy)

2909 43

Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego

2909 44

Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego

2909 49

Pozostałe eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2905 11 00

Metanol (alkohol metylowy)

2905 12 00

Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)

2905 13 00

Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)

2905 31 00

Glikol etylenowy (etanodiol)

2907 11 – 2907 19

Fenole

2910 10 00

Oksiran (tlenek etylenu)

2910 20 00

Metylooksiran (tlenek propylenu)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Bezwodnik maleinowy

2917 35 00

Bezwodnik ftalowy

2917 36 00

Kwas tereftalowy i jego sole

2917 37 00

Tereftalan dimetylu

2926 10 00

Akrylonitryl

Ex 2929 10 00

Diizocyjanian metylenodifenylu

Ex 2929 10 00

Diizocyjanian heksametylenu

Ex 2929 10 00

Diizocyjanian toluilenu

3901

Polimery etylenu w formach podstawowychKod HS

Opis

 

2707 10

Benzol (benzen)

Wszystkie kody

2707 20

Toluol (toluen)

Wszystkie kody

2707 30

Ksylol (ksyleny)

Wszystkie kody

2707 40

Naftalen

Wszystkie kody

2707 99 80

Fenole

 

2711 14 00

Etylen, propylen, butadien

 
ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz kluczowego wyposażenia i technologii, o którym mowa w art. 8 i art. 31 ust. 1

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie można czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

NB.:   Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Towary wyszczególnione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

3. Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

1. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

2. Zakazu nie stosuje się do minimalnej „technologii” niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

3. Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

POSZUKIWANIE I PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

1.A    Sprzęt

1. Sprzęt do badań geofizycznych, pojazdy, statki wodne i powietrzne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pozyskiwania informacji na potrzeby poszukiwania ropy naftowej i gazu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2. Czujniki specjalnie zaprojektowane do prac wiertniczych w odwiertach naftowych lub gazowych, w tym czujniki używane do pomiaru podczas wiercenia oraz powiązane urządzenia specjalnie zaprojektowane do pozyskiwania i przechowywania danych z takich czujników.

3. Sprzęt wiertniczy zaprojektowany specjalnie do wiercenia w skale w celu poszukiwania lub produkcji ropy naftowej, gazu i innych naturalnie występujących substancji węglowodorowych.

4. Świdry wiertnicze, przewody wiertnicze, obciążniki, centralizery i inny sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytkowania w urządzeniach służących do wiercenia w odwiertach naftowych lub gazowych lub wraz z takimi urządzeniami.

5. Głowice odwiertów, ‘głowice przeciwerupcyjne’ i ‘choinki lub głowice eksploatacyjne’ oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, spełniające ‘normy API i ISO’, do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwagi techniczne:

a.   ‘głowica przeciwerupcyjna’ jest urządzeniem używanym zwykle na powierzchni ziemi (lub w strefie przydennej, jeśli wiercenie odbywa się pod wodą) podczas wiercenia w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem ropy lub gazu z odwiertu.

b.   ‘choinka lub głowica eksploatacyjna’ jest urządzeniem używanym zwykle do kontroli przepływu cieczy z odwiertu, gdy jego budowa została zakończona i rozpoczęła się produkcja ropy lub gazu.

c.   Do celów niniejszej pozycji ‘normy API i ISO’ odnoszą się do norm 6A, 16A, 17D i 11IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm 10423 i 13533 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

6. Platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu ziemnego.

7. Statki i barki, w skład których wchodzi sprzęt wiertniczy lub urządzenia do przetwarzania ropy naftowej, używane do produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących materiałów łatwopalnych.

8. Separatory cieczy i gazu spełniające normę API 12J, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania ropy naftowej lub gazu wydobywanych z odwiertów, służące do oddzielania płynnej ropy naftowej od wody i gazu od cieczy.

9. Sprężarka gazu o ciśnieniu obliczeniowym wynoszącym co najmniej 40 barów (PN 40 lub ANSI 300) i o objętościowej pojemności ssania wynoszącej co najmniej 300 000 Nm3/h, służąca do wstępnego przetwarzania i transportu gazu ziemnego (z wyjątkiem sprężarek gazu do stacji CNG) oraz specjalnie zaprojektowane do niej elementy.

10. Podmorski produkcyjny sprzęt sterowniczy i jego elementy, spełniające ‘normy API i ISO’, do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

Do celów tej pozycji ‘normy API i ISO’ odnoszą się do normy 17 F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 13628 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczych.

11. Pompy, zwykle o dużej przepustowości lub wysokim ciśnieniu tłoczenia (powyżej 0,3 m3/min lub 40 barów) specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych lub gazowych.

1.B    Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

2. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości próbek skał, próbek ciekłych i gazowych, i innych materiałów pobranych z odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia lub po nim, lub też z podłączonych do takiego odwiertu instalacji wstępnego przetwarzania.

3. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretowanie informacji o fizycznym i mechanicznym stanie odwiertu naftowego lub gazowego oraz do określania właściwości in situ formacji skalnej i złoża.

1.C    Materiały

1. Płuczki wiertnicze, dodatki do płuczek wiertniczych i ich komponenty specjalnie opracowane do stabilizacji odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia, do wydobywania zwiercin na powierzchnię i do smarowania oraz schładzania urządzeń wiertniczych w odwiercie.

2. Cement i inne materiały spełniające ‘normy API i ISO’, do użycia w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

‘Normy API i ISO’ odnoszą się do normy 10A Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 10426 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

3. Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów naftowych lub gazowych.

1.D    Oprogramowanie

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretacji danych pozyskanych z badań sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych lub grawimetrycznych w celu ustalenia ropogazonośności.

2. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do przechowywania, analizowania i interpretowania informacji pozyskanych podczas wiercenia i produkcji w celu oceny właściwości fizycznych i zachowania złóż ropy i gazu.

3. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” w instalacjach produkcji i przetwarzania ropy naftowej lub w poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

1.E    Technologia

1. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach 1.A.01 – 1.A11.

RAFINACJA ROPY NAFTOWEJ I SKRAPLANIE GAZU ZIEMNEGO

2.A    Sprzęt

1. Następujące wymienniki ciepła i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. Płytowo-żebrowe wymienniki ciepła o stosunku powierzchni do objętości powyżej 500 m2/m3, specjalnie zaprojektowane do schładzania gazu ziemnego;

b. Wężownicowe wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane do skraplania i przechładzania gazu ziemnego.

2. Pompy kriogeniczne służące do transportu substancji o temperaturze poniżej – 120 °C mające wydajność powyżej 500 m3/h i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

3. ‘Komora chłodnicza’ i wyposażenie ‘komory chłodniczej’ nieokreślone w 2.A.1.

Uwaga techniczna:

‘Wyposażenie komory chłodniczej’ odnosi się do specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, która jest specyficzna dla instalacji LNG i ma zastosowanie na etapie skraplania. ‘Komora chłodnicza’ zawiera wymienniki ciepła, orurowanie, inne oprzyrządowanie oraz izolatory termiczne. Temperatura wewnątrz ‘komory chłodniczej’ wynosi poniżej – 120 °C (warunki do kondensacji gazu ziemnego). Funkcją ‘komory chłodniczej’ jest izolacja termiczna wyżej opisanych urządzeń.

4. Urządzenia do terminali przeładunkowych skroplonych gazów o temperaturze poniżej – 120 °C i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

5. Elastyczne i nieelastyczne rurociągi przesyłowe o średnicy powyżej 50 mm do transportu substancji o temperaturze poniżej – 120 °C.

6. Statki morskie specjalnie zaprojektowane do transportu LNG.

7. Urządzenia do odsalania metodą elektrostatyczną specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń takich jak sole, substancje stałe i woda z ropy naftowej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

8. Wszystkie urządzenia do krakowania – w tym hydrokrakery – i kokery, specjalnie zaprojektowane do przerobu gazowych olejów próżniowych lub pozostałości próżniowej, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

9. Urządzenia do hydrorafinacji specjalnie zaprojektowane do odsiarczania benzyny, frakcji oleju napędowego oraz nafty i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

10. Katalityczne reaktory do reformowania specjalnie zaprojektowane do przerobu odsiarczonej benzyny w benzynę wysokooktanową i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

11. Instalacje rafineryjne do izomeryzacji frakcji C5-C6 oraz instalacje rafineryjne do alkilacji lekkich olefin, przeznaczone do podwyższania liczby oktanowej frakcji węglowodorowych.

12. Pompy specjalnie zaprojektowane do transportu ropy naftowej i paliw, o przepustowości 50 m3/h lub większej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

13. Rury o średnicy zewnętrznej 0,2 m lub większej wykonane z któregokolwiek z niżej wymienionych materiałów:

a. stal nierdzewna o zawartości wagowej chromu 23 % lub większej;

b. stal nierdzewna i bazowe stopy niklu o ‘współczynniku PRE (Pitting Resistance Equivalent)’ powyżej 33.

Uwaga techniczna:

‘Współczynnik PRE’ określa odporność stali nierdzewnej na korozję oraz stopów niklu na wżery i korozję szczelinową. Współczynnik PRE stali nierdzewnej i stopów niklu jest zależny głównie od ich składników, przede wszystkim: chromu, molibdenu i azotu. Wzór do obliczania wskaźnika PRE to: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. ‘Tłoki czyszczące’ i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

15. Śluzy nadawcze tłoka i śluzy odbiorcze tłoka do wprowadzania bądź usuwania tłoków.

Uwaga techniczna:

‘Tłok czyszczący’ jest urządzeniem z reguły używanym do czyszczenia lub sprawdzania rurociągu od środka (stanu skorodowania lub powstałych pęknięć) i jest napędzany ciśnieniem produktu w rurociągu.

16. Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej i paliw, o pojemności powyżej 1 000 m3 (1 000 000 litrów) wymienione poniżej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. zbiorniki o nieruchomej pokrywie dachowej;

b. zbiorniki o ruchomej pokrywie dachowej.

17. Elastyczny rurociąg podmorski, specjalnie zaprojektowany do transportu węglowodorów i płynów wtryskowych, wody lub gazu, o średnicy powyżej 50 mm.

18. Elastyczne rurociągi używane przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody.

19. Urządzenia do izomeryzacji specjalnie zaprojektowane do produkcji wysokooktanowej benzyny na bazie lekkich węglowodorów i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2.B    Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do badania i analizy jakości (właściwości) ropy naftowej i paliw.

2. Systemy kontroli interfejsów specjalnie zaprojektowane do kontrolowania i optymalizacji procesu odsalania.

2.C    Materiały

1. Glikol dietylenowy (CAS 111-46-6), glikol trietylenowy (CAS 112-27-6)

2. Metylopyrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0)

3. Zeolity pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, specjalnie zaprojektowane do fluidalnego krakingu katalitycznego bądź do oczyszczania lub dehydratacji gazów, w tym gazów ziemnych.

4. Katalizatory do krakingu i przemiany węglowodorów:

a. pojedynczy metal (grupa platynowców) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowany do procesu reformingu katalitycznego;

b. połączenie różnych metali (platyna w połączeniu z innymi metalami szlachetnymi) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane dla procesu reformingu katalitycznego;

c. katalizatory kobaltowe i niklowe promotowane molibdenem na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu odsiarczania katalitycznego;

d. katalizatory palladowe, niklowe, chromowe i wolframowe na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu hydrokrakingu katalitycznego.

5. Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.

Uwaga:

Pozycja ta obejmuje eter etylo-tert-butylowy (ETBE) (CAS 637-92-3) i eter metylo-tert-butylowy (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D    Oprogramowanie

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu „użytkowania” w instalacjach LNG lub poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

2. „Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji (w tym ich podjednostek) do rafinacji ropy naftowej.

2.E    Technologia

1. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu do obróbki i oczyszczania surowego gazu ziemnego (dehydratacji, słodzenia, usuwania zanieczyszczeń).

2. „Technologia” skraplania gazu ziemnego, w tym „technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji LNG.

3. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu do transportu skroplonego gazu ziemnego.

4. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” statków morskich specjalnie zaprojektowanych do transportu skroplonego gazu ziemnego.

5. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” zbiorników do przechowywania ropy naftowej i paliw.

6. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” zakładu rafineryjnego, takie jak:

6.1. „Technologia” do przerobu lekkich olefin w benzynę;

6.2. Technologia reformingu katalitycznego i izomeryzacji;

6.3. Technologia krakingu katalitycznego i termicznego.

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

3.A    Sprzęt

1. Reaktory

a. specjalnie zaprojektowane do produkcji fosgenu (CAS 506-77-4) oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy;

b. do fosgenacji specjalnie zaprojektowanej do produkcji diizocyjanianu heksametylenu, diizocyjanianu toluilenu i diizocyjanianu metylenodifenylu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, z wyjątkiem reaktorów wtórnych;

c. specjalnie zaprojektowane do niskociśnieniowej (maksymalnie do 40 barów) polimeryzacji etylenu i propylenu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, oraz odpowiednie opracowane dla nich oprogramowanie;

d. specjalnie zaprojektowane do krakingu termicznego chlorku etylenu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, z wyjątkiem reaktorów wtórnych;

e. specjalnie zaprojektowane do chlorowania i oksychlorowania w produkcji chlorku winylu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, z wyjątkiem reaktorów wtórnych;

2. Wyparki cienkowarstwowe i opadowe składające się z materiałów odpornych na gorący skoncentrowany kwas octowy oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, oraz odpowiednie opracowane dla nich oprogramowanie;

3. Instalacje do oddzielania kwasu solnego poprzez elektrolizę oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy, oraz odpowiednie opracowane dla nich oprogramowanie;

4. Kolumny o średnicy większej niż 5 000 mm oraz specjalnie zaprojektowane elementy do nich;

5. Zawory kulowe i czopowe z ceramicznymi kulami lub czopami, o średnicy nominalnej 10 mm lub większej, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy;

6. Sprężarka odśrodkowa lub tłokowa o zainstalowanej mocy powyżej 2 MW oraz spełniająca normy API610;

3.B    Urządzenia badawcze i kontrolne

3.C    Materiały

1. Katalizatory stosowane w procesie produkcji trotylu, azotanu amonu oraz innych procesów chemicznych i petrochemicznych stosowanych do produkcji materiałów wybuchowych, oraz odpowiednie opracowane dla nich oprogramowanie;

2. Katalizatory stosowane do produkcji monomerów takich jak etylen i propylen (urządzenia do krakingu parowego lub urządzenia do przetwarzania gazu na produkty petrochemiczne), oraz odpowiednie opracowane dla nich oprogramowanie;

3.D    Oprogramowanie

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pkt 3.A;

2. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” w instalacjach do produkcji metanolu.

3.E    Technologia

1. „Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” w procesach skraplania gazu lub przetwarzania gazu w produkty petrochemiczne lub w urządzeniach do skraplania gazu lub do przetwarzania gazu w produkty petrochemiczne;

2. „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu zaprojektowanego do produkcji amoniaku oraz dla instalacji do produkcji metanolu;

3. „Technologia” do „produkcji” glikolu monoetylowego, tlenku etylenu/glikolu etylenowego.

Uwaga:

„Technologia” oznacza szczególne informacje niezbędne do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów. Informacje te mają formę ‘danych technicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.
ZAŁĄCZNIK VIIWykaz złota, metali szlachetnych i diamentów, o których mowa w art. 15 i art. 31 ust. 1

Kod HS

Opis

7102

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych
ZAŁĄCZNIK VIII

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 1

A. Osoby i podmioty zaangażowane w działania jądrowe lub związane z rakietami balistycznymi

Osoby fizyczne

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Inne informacje: wyższy rangą pracownik naukowy Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), związany z Institute of Applied Physics (Instytutem Fizyki Stosowanej). Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Pełniona funkcja: szef eksperymentalnego zakładu wzbogacania paliwa (PFEP) w Natanz. Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Inne informacje: zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Pełniona funkcja: kierownik operacyjny (Arak). Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Inne informacje: zaangażowany w wytwarzanie węglanu amonowo-uranylowego (ammonium uranyl carbonate) oraz w kierowanie kompleksem w Natanz prowadzącym wzbogacanie uranu.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Inne informacje: wyższy rangą urzędnik w Office of Exploration and Mining Affairs (biurze badań i spraw górniczych AEOI).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego w Aerospace Industries Organisation (Organizacji Przemysłu Lotniczego) – AIO. Inne informacje: zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Inne informacje: zaangażowany w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9 %.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Inne informacje: zaangażowany w wytwarzanie elementów wirówek.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pełniona funkcja: szef Aerospace Industries Organisation (Organizacji Przemysłu Lotniczego) – AIO. Inne informacje: zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Pełniona funkcja: prezes i dyrektor zarządzający Bank Sepah.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Tytuł: dr. Inne informacje: szef Defence Industries Training and Research Institute (Instytutu Szkoleniowo-Badawczego Sektora Obrony).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Aerospace Industries Organisation (Organizacji Przemysłu Lotniczego) – AIO. Inne informacje: zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Inne informacje: wyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Physics Research Centre (Centrum Badań w dziedzinie Fizyki) – PHRC.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca oddziałów oporu Bassij.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Pełniona funkcja: szef Fajr Industrial Group.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Inne informacje: urzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego w Araku.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Inne informacje: szef Novin Energy Company, przedsiębiorstwa umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji nr 1747 (2007).

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pełniona funkcja: szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Pełniona funkcja: dyrektor generalny przedsiębiorstwa Mesbah Energy Company. Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Pełniona funkcja: szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków balistycznych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk balistyczny dalekiego zasięgu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Inne informacje: zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Pełniona funkcja: doradca techniczny Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Pełniona funkcja: kierownik projektów budowlanych, Natanz. Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Tytuł: generał brygady. Inne informacje: były zastępca szefa sztabu generalnego logistyki sił zbrojnych i badań przemysłowych/szef państwowego dowództwa antyprzemytniczego (Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters) zaangażowany w wysiłki zmierzające do obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) oraz 1747 (2007).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Inne informacje: zaangażowany w kierowanie kompleksem w Natanz prowadzącym wzbogacanie uranu.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Pełniona funkcja: rektor Malek Ashtar University of Defence Technology (Wyższej Szkoły Technologii Obronnych im. Maleka Asztara). Inne informacje: wydział chemiczny Wyższej Szkoły Technologii Obronnych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Pełniona funkcja: wiceprezes AEOI ds. badań i rozwoju. Inne informacje: zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Pełniona funkcja: szef Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center (Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie). Inne informacje: Centrum jest częścią Nuclear Fuel Production and Procurement Company (Przedsiębiorstwa Produkcji i Pozyskiwania Paliwa Jądrowego) dla AEOI, biorącego udział w działaniach związanych ze wzbogacaniem uranu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Pełniona funkcja: szef Esfahan Nuclear Technology Centre (Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie) w ramach Irańskiej Agencji Energii Atomowej (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) (inne informacje: data ur.: 24.4.1954 r. Miejsce ur.: Marshad).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010 (UE 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Inne informacje: zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem uranu w Natanz.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Tytuł: generał dywizji. Pełniona funkcja: dowódca, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) (Pasdaran). Inne informacje: zaangażowany w irański program jądrowy i program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Inne informacje: kierownik zakładu wzbogacania uranu w Natanz.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Tytuł: generał. Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) (Pasdaran). Inne informacje: zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił Qods.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Inne informacje: dyrektor górnictwa uranu w kopalni uranu Saghand.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej IRGC.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

41) Generał Zolqadr. Pełniona funkcja: zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oficer Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

▼M3

42) Azim Aghajani (pisane również: Adhajani). Pełniona funkcja: Członek IRGC Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007).

Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Dodatkowe informacje: obywatelstwo: irańskie. Numer paszportu: 6620505, 9003213

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Pełniona funkcja: Członek IRGC Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007).

Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Dodatkowe informacje: obywatelstwo: irańskie: Data urodzenia: 1967 r.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

▼B

Podmioty

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias: BK Co.). Inne informacje: uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

2) Amin Industrial Complex (kompleks przemysłowy Amin): kompleks przemysłowy Amin poszukiwał czujników temperatury, które mogą być stosowane w badaniach jądrowych i fabrykach. Kompleks przemysłowy Amin jest własnością Defense Industries Organization (Organizacji Przemysłu Obronnego), którą włączono do wykazu na mocy rezolucji nr 1737 (2006), lub jest przez nią kontrolowany, lub działa w jej imieniu.

Adres: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Zwane także jako: Amin Industrial Compound i Amin Industrial Company.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii) alias: a) AMIG; b) Ammunition Industries Group (grupą przemysłową ds. amunicji). Inne informacje: AMIG sprawuje kontrolę nad 7th of Tir; b) AMIG jest własnością Defence Industries Organisation (Organizacji Przemysłu Obronnego) – DIO i jest przez nią kontrolowany.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group (grupa przemysłowa ds. amunicji): grupa przemysłowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związanymi z nimi technologiami. AIG uzyskuje większość zamówień za pośrednictwem Hadid Industries Complex.

Adres: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010).

5) Atomic Energy Organisation of Iran (Irańska Agencja Energii Atomowej, AEOI). Inne informacje: zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

6) Bank Sepah i Bank Sepah International. Inne informacje: Bank Sepah zapewnia wsparcie Aerospace Industries Organisation (Organizacji Przemysłu Lotniczego) – DIO i podmiotom jej podległym, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

7) Spółki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Inne informacje: a) podmiot podległy spółkom Saccal System; b) spółka ta usiłowała nabyć towary wrażliwe przeznaczone dla podmiotu wskazanego w rezolucji nr 1737 (2006).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (grupa przemysłowa ds. pocisków samosterujących), alias Naval Defence Missile Industry Group (grupa przemysłowa ds. okrętowych pocisków rakietowych).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

9) Defence Industries Organisation (Organizacja Przemysłu Obronnego, DIO). Inne informacje: a) podmiot nadrzędny kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL). Pewne podmioty podległe DIO były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy pocisków balistycznych; b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

10) Defense Technology and Science Research Center (Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej): Centrum (DTSRC) jest własnością irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu; MODAFL nadzoruje irańskie badania i rozwój, produkcję, obsługę techniczną, eksport i zamówienia w dziedzinie obronności.

Adres: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010).

11) Doostan International Company (międzynarodowa spółka Doostan): Spółka (DICO) dostarcza części potrzebne do irańskiego programu budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company, alias: a) E. S. Co.; b) E. X. Co.. Inne informacje: firma-przykrywka AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie) oraz Esfahan Nuclear Technology Centre (Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie). Inne informacje: wchodzą w skład przedsiębiorstwa Irańskiej Agencji Energii Atomowej w Iranie (AEOI), które produkuje i pozyskuje paliwo jądrowe (Nuclear Fuel Production and Procurement Company).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group (grupa technologiczna Ettehad). Inne informacje: Firma-przykrywka AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group (grupa przemysłowa Fajr). Inne informacje: a) podmiot wcześniej znany jako Instrumentation Factory Plant; b) podmiot podległy AIO; c) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries: Farasakht Industries jest własnością Iran Aircraft Manufacturing Company, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu, AMC z kolei jest własnością MODAFL lub jest przez nie kontrolowana.

Adres: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Inne informacje: a) zaangażowana w program jądrowy Iranu (program dotyczący wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C.: Jest własnością Bank Mellat lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu. Przez ostatnie 7 lat Bank Mellat ułatwił realizację transakcji opiewających na setki milionów dolarów realizowanych na rzecz podmiotów związanych z programem jądrowym, balistycznym i obronnością.

Adres: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; numer w rejestrze gospodarczym: LL06889 (Malaysia).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (Przemysłowe Fabryki Maszyn Precyzyjnych), znane także jako Instrumentation Factories Plant (Zakłady Oprzyrządowania). Inne informacje: wykorzystywana przez AIO w niektórych próbach zakupów.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan Inne informacje: laboratorium AEOI zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).

21) Joza Industrial Co. Inne informacje: firma-przykrywka AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

22) Kala-Electric (alias: Kalaye Electric). Inne informacje: a) dostawca dla PFEP – Natanz; b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

23) Karaj Nuclear Research Centre (centrum badań jądrowych Karadżu). Inne informacje: część działu badawczego AEOI.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company: podmiot będący własnością DIO, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu.

Adres: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company (spółka Kavoshyar). Inne informacje: Podmiot zależny AEOI.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries (Chorasańskie Zakłady Przemysłu Metalurgicznego). Inne informacje: a) podmiot zależny Ammunition Industries Group (grupy przemysłowej ds. amunicji i metalurgii) (AMIG) podlegającej DIO; b) uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: podlega Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formalnie Air Defense Missile Industries Group) irańskiej Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). AIO kontroluje działy Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) i Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) zajmujące się pociskami rakietowymi; obie te grupy zostały umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006).

Adres: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

28) Malek Ashtar University (Wyższa Szkoła im. Maleka Asztara): Podlega DTRSC w ramach MODAFL. Obejmuje również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Physics Research Center (Centrum Badań w dziedzinie Fizyki, PHRC). Inspektorzy MAEA nie otrzymali pozwolenia na przesłuchanie pracowników i wgląd w dokumenty znajdujące się pod kontrolą tej organizacji, co miało rozstrzygnąć sporne kwestie dotyczące ewentualnego wojskowego wymiaru irańskiego programu jądrowego.

Adres: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).

29) Mesbah Energy Company (Przedsiębiorstwo energetyczne Mesbah). Inne informacje: a) dostawca dla reaktora doświadczalnego A40 w Araku; b) zaangażowane w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

30) Ministry of Defense Logistics Export (Ministerstwo Obrony, logistyka eksportu): MODLEX sprzedaje broń produkcji irańskiej odbiorcom na całym świecie z naruszeniem postanowień rezolucji nr 1747 (2007), zakazującej Iranowi sprzedawania broni lub materiałów z nią związanych.

Adres: P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; znajduje się po zachodniej stronie Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) jest własnością SHIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.

Adres: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Zwane również: 3MG

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010).

32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) jest odpowiedzialny za projektowanie i budowę reaktora ciężkowodnego IR-40 w Araku. MITEC kierował zamówieniami na budowę reaktora ciężkowodnego IR-40.

Adres: Arak, Iran

Zwane również: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych): Centrum (NFRPC) jest dużą jednostką badawczą Atomic Energy Organization of Iran (Irańskiej Agencji Energii Atomowej – AEOI), która została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006). NFRPC jest ośrodkiem AEOI zajmującym się wytwarzaniem paliwa jądrowego, zaangażowanym w działania związane ze wzbogacaniem uranu.

Adres: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Zwane również: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company (przedsiębiorstwo wyrobu baterii Niru). Inne informacje: a) podmiot podległy DIO; b) pełni funkcję producenta jednostek zasilających na potrzeby irańskiego wojska, w tym systemów rakietowych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Inne informacje: działa w ramach AEOI.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddział DIO.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Inne informacje: zajmuje się obsługą serwisową statków powietrznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Inne informacje: a) zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego (program w zakresie wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

39) Pejman Industrial Services Corporation: podmiot będący własnością SBIG lub przez niego kontrolowany, lub działający w jego imieniu.

Adres: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Inne informacje: uczestniczyła w budowie zakładu konwersji uranu w Isfahanie.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries (zakłady przemysłu lotniczego Qods). Inne informacje: produkuje bezzałogowe statki powietrzne (UAV), spadochrony, paralotnie, motolotnie itd.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

42) Sabalan Company: nazwa-przykrywka SHIG.

Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group (grupa przemysłowa Sanam). Inne informacje: podmiot podległy AIO.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (zaopatrzenie w wyposażenie ochronne, SEP). Inne informacje: Firma-przykrywka AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 3.3.2008.

45) 7th of Tir. Inne informacje: a) podmiot podległy DIO, powszechnie uznawanemu za bezpośrednio zaangażowany w irański program jądrowy; b) zaangażowany w irański program jądrowy.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): nazwa-przykrywka SHIG.

Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (grupa przemysłowa Shahid Bagheri, SBIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO; b) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (grupa przemysłowa Shahid Hemmat, SHIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO; b) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.

Adres: Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

50) Shahid Satarri Industries: jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.

Adres: Southeast Tehran, Iran

Zwane również: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: SSSI jest własnością DIO lub jest przez nią kontrolowany, lub działa w jej imieniu.

Adres: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

52) Sho’a’ Aviation. Inne informacje: produkuje mikroświatła.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) podlega DIO.

Adres: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.7.2007 (ONZ: 9.6.2010).

54) TAMAS Company (spółka TAMAS). Inne informacje: a) zaangażowana w działania związane ze wzbogacaniem uranu; b) TAMAS jest podmiotem nadrzędnym w stosunku do czterech podmiotów zależnych, w tym podmiotu zajmującego się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz innego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

55) Tiz Pars: nazwa-przykrywka SHIG. między kwietniem a lipcem 2007 roku Tiz Pars usiłowało nabyć w imieniu SHIG pięcioosiową laserową wycinarkę i spawarkę, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy pocisków balistycznych.

Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: podlega AIO.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) podlega DIO.

Adres: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195/-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Zwane również: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

▼M3

58) Behineh Trading Co.

Inne informacje: Irańskie przedsiębiorstwo, które odegrało kluczową rolę w nielegalnym dostarczaniu przez Iran broni do Afryki Zachodniej i działało w imieniu IRGC Qods Force, dowodzonego przez generała dywizji Qasema Soleimaniego umieszczonego w wykazie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 1747 (2007), jako nadawca przesyłek z bronią.

Dodatkowe informacje: lokalizacja: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefon +98 9195382305. Strona internetowa: htt://www.behinehco.ir

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 18 kwietnia 2012 r.

▼B

B. Podmioty będące własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), kontrolowane przez niego lub działające w jego imieniu

1) Fater (lub Faater) Institute: podmiot podległy Khatam al-Anbiya (KAA). Fater współpracował z zagranicznymi dostawcami, prawdopodobnie w imieniu innych spółek KAA, nad projektami IRGC w Iranie.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

5) Hara Company: Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: Jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) jest firmą należącą do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zaangażowaną w projekty budowlane – cywilne i wojskowe – na dużą skalę, a także w inne działania techniczne. Wykonuje dużą część prac z zakresu projektów Passive Defense Organization. W szczególności podmioty podległe KAA były mocno zaangażowane w budowę zakładów wzbogacania uranu w Kom/Fordu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

8) Makin: Makin jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

14) Sepanir: jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company: jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

C. Podmioty będące własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL), kontrolowane przez nie lub działające w ich imieniu

1) Irano Hind Shipping Company:

Adres: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV:

Adres: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; Numer VAT BE480224531 (Belgium).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL):

Adres: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9.6.2010.
ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 2

I.  ►M4  Osoby i podmioty zaangażowane w działania na rzecz broni jądrowej lub pocisków balistycznych oraz osoby i podmioty popierające rząd Iranu  ◄A.  Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data urodzenia: 15.3.1949 r.

Nr paszportu: S4409483, ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010. Miejsce wydania: Tehran.

Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany 22.1.2008, ważny do: 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy (Choj).

Były szef Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI). Nadzoruje ona program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

▼M3 —————

▼B

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Zastępca dyrektora i dyrektor generalny Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zob. część B, nr 30), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ. NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem uranu, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA i RB ONZ.

23.4.2007

4.

inż. Mojtaba HAERI

 

Zastępca dyrektora MODAFL ds. przemysłu. Pełni nadzór nad AIO i DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Data urodzenia: 21.4.1946 r.

Nr paszportu: T12838903

Zastępca szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI).

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Data urodzenia: 24.11.1945 r.

Miejsce urodzenia: Langaroud.

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adres NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Tehran / Iran.

Faks: (+9821) 8021412

Szef Tehran Nuclear Research (Centrum Badań Jądrowych AEOI w Teheranie). MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień w sprawie doświadczeń z rozszczepianiem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karadżu, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania zubożonego uranu wykorzystywanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Dyrektor zarządzający Iran Electronic Industries (zob. część B, nr 20).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Urodzony 7.11.1943 r. w Iranie.

Numer paszportu: 05HK31387, data wydania: 1.1.2002 r.; miejsce wydania: Iran; ważny do: 7.8.2010 r.

W dniu 7.5.2008 uzyskał obywatelstwo francuskie.

Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B, nr 13).

26.7.2010

10.

Generał brygady Beik MOHAMMADLU

 

Zastępca dyrektora MODAFL ds. zaopatrzenia i logistyki (zob. część B, nr 29).

23.6.2008

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę umieszczono w wykazie na mocy rezolucji nr 1747 RB ONZ i w załączniku I do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator przedsiębiorstw Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego firma usiłowała nabyć towary wrażliwe dla podmiotów umieszczonych w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Generał brygady Mohammad NADERI

 

Szef Aerospace Industries Organisation (AIO). (zob. część B, nr 1) AIO uczestniczyła w irańskich programach związanych z technologiami wrażliwymi.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister spraw zagranicznych. Były szef Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

17.11.2009

16.

Wiceadmirał Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Wiceadmirał, zastępca dyrektora MODAFL ds. koordynacji (zob. część B, nr 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Dyrektor zarządzający Uranium Conversion Facility (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza materiał zasilający (UF6) służący do wzbogacania uranu, przeznaczony dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanz. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Mahmuda Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoje zasługi.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Były pełniący obowiązki szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), a obecnie zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.5.2011

19.

inż. Naser RASTKHAH

 

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Zastępca szefa AEOI odpowiedzialny za planowanie, sprawy międzynarodowe i parlamentarne. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.

23.5.2011

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

Obecny szef ochrony instytutu badawczego działu logistyki sił zbrojnych w Ministerstwie Obrony – Organizacji Innowacji i Badań Obronnych (SPND), który jest kierowany przez umieszczonego w wykazie ONZ Mohsena Fakhrizadeha. MAEA stwierdziła, że SPND ma związek z prawdopodobnym wojskowym wymiarem irańskiego programu jądrowego, w sprawie którego Iran odmawia współpracy. Jako szef ochrony, Babaei jest odpowiedzialny za uniemożliwienie ujawniania informacji, w tym MAEA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Zastępca szefa umieszczonej w wykazie ONZ Irańskiej Agencji Energii Atomowej, w ramach której podlega umieszczonemu w wykazie ONZ Feridunowi Abbasiemu Davaniemu. Uczestniczy w irańskim programie jądrowym od co najmniej 2002 roku, w tym jako były szef dział zamówień i logistyki w AMAD; odpowiadał tam za korzystanie z firm-przykrywek, takich jak Kimia Madan, do sprowadzania sprzętu i materiałów na potrzeby irańskiego programu broni jądrowej.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister nauki, badań i technologii od wyborów w 2009 roku. Iran nie przedstawił MAEA wyjaśnień na temat jego roli w badaniach nad skonstruowaniem głowicy rakietowej. To przykład stosowanej przez Iran strategii polegającej na odmowie współpracy z MAEA w dochodzeniu dotyczącym badań sugerujących wojskowe zastosowanie irańskiego programu jądrowego; strategia ta obejmuje również odmowę dostępu do odpowiednich dokumentów dotyczących określonych osób.

Poza sprawowaniem funkcji ministra Daneshjoo uczestniczy również – w imieniu prezydenta Ahmadineżada – w działaniach tzw. biernej obrony. Passive Defence Organisation została już umieszczona w wykazie UE.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Data urodzenia: 20.9.1974 r.

Obywatel Iranu dostarczający towary, w większości metale, umieszczonym w wykazie ONZ firmom-przykrywkom z grupy SHIG. Dostarczał towary przedsiębiorstwom z tej grupy między styczniem a listopadem 2010 roku. Płatności za niektóre z tych towarów dokonano w oddziale głównym Export Development Bank of Iran (EDBI) – umieszczonego w wykazie UE – w Teheranie po listopadzie 2010 r.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Obywatel Iranu dostarczający towary, przede wszystkim włókno węglowe, umieszczonym w wykazie ONZ przedsiębiorstwom z grupy SHIG i SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Dyrektor zarządzający Kalaye Electric Company, umieszczonej w wykazie ONZ.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Dyrektor zarządzający MATSA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Szef Physics Research Institute (poprzednia nazwa: Institute of Applied Physics).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Dyrektor zarządzający Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), umieszczonego w wykazie UE. Jest także urzędnikiem AEOI. Nadzoruje i ogłasza przetargi dla firm pozyskujących paliwo. Przetargi dotyczą wrażliwych prac w zakresie pozyskiwania, które są konieczne w Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) i w Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

Dyrektor zarządzający Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), umieszczonego w wykazie UE.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

Szef ośrodka Research Centre for Explosion and Impact, znanego również pod nazwą METFAZ.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Ur. 5 stycznia 1963 r. w Teheranie, Iran

Minister ds. energii Członek Najwyższej Krajowej Rady Bezpieczeństwa, która kształtuje politykę jądrową Iranu.

16.10.2012

▼BB.  Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Aerospace Industries Organisation (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group oraz Fajr Industrial Group; grupy te zostały umieszczone w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi rangą urzędnicy zostali również umieszczeni w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uważana za dostawcę informacji geoprzestrzennych na potrzeby programu budowy pocisków balistycznych.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Firma z sektora energetycznego, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym objęte sankcjami działania wrażliwe z punktu widzenia proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne

Siedziba główna: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom umieszczonym w wykazach ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem bądź też podmiotom będącym ich właśnoscią lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji nr 1929 RB ONZ.

26.7.2010

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100 % udziałów należy do Bank Mellat

26.7.2010

b)  Persia International Plc Bank

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60 % udziałów należy do Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Wspiera lub stara się wspierać finansowo firmy, które są zaangażowane w pozyskiwanie towarów służących realizacji irańskiego programu jądrowego i balistycznego lub które pozyskują takie towary (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli ułatwia działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Wielokrotnie ułatwił on zakup potencjalnie niebezpiecznych materiałów na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego. Świadczył różnorodne usługi finansowe w imieniu podmiotów związanych z irańskim sektorem jądrowym i sektorem pocisków balistycznych, w tym otwierał akredytywy i prowadził rachunki. Wiele z powyższych przedsiębiorstw zostało umieszczonych w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007).

Bank Melli nadal pełni tę rolę, angażując się w działania, które wspierają i ułatwiają działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. W związku z tymi działaniam, korzystając ze swoich powiązań bankowych, nadal udziela wsparcia i świadczy usługi finansowe podmiotom umieszczonym w wykazach ONZ i UE. Działa także w imieniu i na zlecenie takich podmiotów, w tym Bank Sepah, często za pośrednictwem ich jednostek zależnych i wspólników.

23.6.2008

a)  Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank jest spółką joint venture Bank Melli i Bank Saderat.

26.7.2010

b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Numer identyfikacji podatkowej: 1368932 (USA)

Assa Corporation jest firmą-przykrywką utworzoną i kontrolowaną przez Bank Melli. Została utworzona, by kierować przepływy pieniężne z USA do Iranu.

26.7.2010

c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd jest organizacją macierzystą Assa Corporation. Jest własnością Bank Melli lub jest przez niego kontrolowana.

26.7.2010

d)  Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee; Kargosai Bank; Kargosa’i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee należy do Bank Melli.

26.7.2010

e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway1518853115 Tehran Iran;

Inny adres:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Inny adres:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Inny adres:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

numer w rejestrze gospodarczym: 89584.

Powiązany z podmiotami, na których od 2000 roku ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Umieszczony w wykazie przez USA jako własność Bank Melli lub jako podmiot przez niego kontrolowany.

26.7.2010

▼M3

f)  Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Inny adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Jest własnością Bank Melli.

23.6.2008

▼B

g)  Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Inny adres:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Numer w rejestrze gospodarczym: 382231

Umieszczony w wykazie przez USA jako własność Bank Melli lub jako podmiot przez niego kontrolowany.

26.7.2010

h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company; CIDCO; CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

W całości należy do Bank Melli Investment Co. Holding Company; zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami cementowymi należącymi do BMIIC.

26.7.2010

i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Inny adres:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Inny adres:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na teherańskiej giełdzie.

26.7.2010

j)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran

Inny adres:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Inny adres:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Kontrolowana przez Bank Melli Iran.

26.7.2010

k)  Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands; Numer w rejestrze handlowym: 188926 (Cayman Islands)

Jest własnością Bank Melli lub jest przez niego kontrolowana.

26.7.2010

l)  Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Inny adres:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Jest własnością Bank Melli lub jest przez niego kontrolowana.

26.7.2010

▼M3

m)  Melli Bank Plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Jest własnością Bank Melli.

23.6.2008

▼B

n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Numer rejestracji (Dubai) 0107 wydany 30 listop. 2005

Jest własnością Bank Melli lub jest przez niego kontrolowana.

26.7.2010

o)  Shemal Cement Company (alias Siman Shomal; Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Inny adres:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Inny adres:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Kontrolowana przez Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Banque Refah przejął bieżące operacje Bank Melli w następstwie nałożenia na ten bank sankcji przez Unię Europejską.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat jest irańskim bankiem, który częściowo należy do rządu Iranu. Świadczył on usługi finansowe podmiotom wykonującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom umieszczonym w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku bank przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company, powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ).

26.7.2010

a)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Jednostka podległa, 100 % udziałów należy do Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Bank bardzo blisko powiązany z interesami „Daftaru” (gabinetu najwyższego przywódcy z administracją liczącą ok. 500 współpracowników). W ten sposób pomaga finansować strategiczne interesy reżimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Realizuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy i Kalaye Electric Company (wszystkie umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (umieszczony w wykazie na mocy rezolucji nr 1803 RB ONZ).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin jest blisko powiązana z Naftar i z Bonyad-e Mostazafan; spółka pomaga finansować strategiczne interesy reżimu i irańskich struktur parapaństwowych.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) jest zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga podmiotom umieszczonym w wykazie ONZ obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegałym MODAFL i ich firmom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny.

Obsługiwał płatności Banku Sepah po umieszczeniu go w wykazie przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Obsługiwał transakcje dotyczące irańskich podmiotów związanych z obronnością i programem balistycznym, z których wiele obłożonych jest sankcjami RB ONZ. EDBI to główny pośrednik obsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. EDBI świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i ułatwia firmom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL składanie bieżących zamówień.

26.7.2010

a)  EDBI Exchange Company (także jako: Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Inny adres:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran;

Firma z siedzibą w Teheranie, w 70 % jest własnością Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została umieszczona w wykazie przez USA jako będąca własnością banku EDBI lub przez niego kontrolowana.

26.7.2010

b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company ma siedzibę w Teheranie i jest jednostką podległą, należącą w całości do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została umieszczona w wykazie przez USA jako będąca własnością banku EDBI lub przez niego kontrolowana.

26.7.2010

c)  Banco Internacional de Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional de Desarrollo CA jest własnością Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Jednostka podległa IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29); produkuje przede wszystkim materiały kompozytowe dla lotnictwa, ale jest także powiązana z rozwijaniem możliwości w zakresie włókien węglowych do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z Technology Cooperation Office. Iran niedawno zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych Fajr Aviation Composite Industries w zakresie włókna węglowego.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Przedsiębiorstwo Fulmen było zaangażowane w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu, zanim jeszcze ujawniono, że zakłady te istnieją.

26.7.2010

a)  Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik jest firmą- przykrywką, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrain) traci ważność 9 czerwca 2009 r.; Licencja handlowa nr:13388 (Bahrain)

Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków. Bank Melli i Bank Saderat, umieszczone w wykazie UE, posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, według raportu za rok 2007 nie wywiera już nań znaczącego wpływu, a bank ten jest skutecznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 RB ONZ jako irańskie banki, które należy szczególnie uważnie obserwować. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli sprawuje równocześnie funkcję prezesa Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszenie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Jednostka podległa IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół nabywa wyroby lotnicze – zwykle pochodzenia amerykańskiego – przez zagranicznych pośredników. Wykryto także, że IACI i jednostki jej podległe, starając się nabyć wyroby lotnicze, korzystają z sieci pośredników na całym świecie.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA; HESA Trade Center; HTC; IAMCO; IAMI; Iran Aircraft Manufacturing Company; Iran Aircraft Manufacturing Industries; Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran; Hava Peyma Sazi-e Iran; Havapeyma Sazhran; Havapeyma Sazi Iran; Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Jest własnością MODAFL, jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu (zob. nr 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA lub TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Iran Centrifuge Technology Company przejęło działalność Farayand Technique (umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737). Wytwarza części wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran musi zawiesić na mocy rezolucji RB ONZ. Prowadzi prace dla Kalaye Electric Company (umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737).

26.07.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Inny adres:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Inny adres:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Jednostka podległa Iran Electronics Industries (zob. nr 20); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, lotnicze oprzyrządowanie elektroniczne, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, urządzenia mikroelektroniczne, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, telekomunikacyjne i produkty bezpieczeństwa, urządzenia elektroniczne do prowadzenia działań wojennych, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) i wyrzutnie pocisków. Wyroby te mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ.

26.7.2010

20.

Iran Electronic Industries

(w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Spółka będąca w pełni własnością MODAFL (i w związku z tym organizacją siostrzaną AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja elementów elektronicznych do irańskich systemów uzbrojenia.

23.6.2008

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Jest własnością Iran Electronics Industries, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ. Ubezpieczone zakupy to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery stosowane w nawigacji statków powietrznych i pocisków.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

Organizacja w ramach MODAFL (zob. nr 29) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Firma inżynieryjna wykonująca zamówienia na rzecz Irańskiej Agencji Energii Atomowej (umieszczonej w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ).

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Tehran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Firma z sektora energetycznego powiązana z IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku Zjednoczone Królestwo wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu ‘korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej’. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu ‘koszulek pokryw do zbiorników ciśnieniowych’.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Jednostka podległa DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Jednostka podległa AEOI oraz Novin Energy (obie umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ). Zaangażowana w wytwarzanie reaktorów jądrowych.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Uczestniczyła w produkcji elementów służących realizacji programu balistycznego.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; MODAFL; MODSAF)

Znajduje się po zachodniej stronie Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Odpowiedzialne za prowadzone przez Iran programy badań, rozwoju i produkcji na potrzeby obrony, w tym wspieranie programu jądrowego i balistycznego.

23.06.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) jest działem AEOI odpowiedzialnym za badania i rozwój w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym: badania uranu, jego wydobycie, obróbkę rudy, konwersję oraz gospodarkę odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, jednostki zależnej AEOI, która zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem uranu.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Firma ta zajmowała się technikami napędu w ramach irańskiego programu balistycznego.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Wytwórca przemienników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że firma ta jest zaangażowana w działalność w zakresie proliferacji jądrowej.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym – jak twierdzi Iran – zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Post Bank przekształcił się z irańskiego banku krajowego w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Bank Sepah (umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji nr 1747 RB ONZ), wykonując transakcje Bank Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Bank Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia też prowadzenie interesów z firmą-przykrywką północnokoreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z zaangażowania w interesy między Iranem a KRLD związane z proliferacją.

26.7.2010

35.

Raka

 

Dział Kalaye Electric Company (umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Jednostka podległa AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem zarządzającym jest Mohammad Ghannadi, wiceprzewodniczący AEOI (umieszczony w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Tehran

Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

Rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Prawdopodobnie ułatwia import kompletnego uzbrojenia. Prawdopodobnie jest jednostką podległą MODAFL.

23.6.2008

41.

Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta Iranu

Tehran (Iran)

Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny.

26.7.2010

42.

Yasa Part (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym.

26.7.2010

a)  Arfa Paint Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

b)  Arfeh Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

c)  Farasepehr Engineering Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

e)  Iran Saffron Company lub Iransaffron Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

f)  Shetab G.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

g)  Shetab Gaman

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

h)  Shetab Trading

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Główna siedziba: Depenau 2, D-20095 Hamburg; oddział w Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Oddział w Teheranie: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH odgrywał kluczową rolę, wspomagając kilka irańskich banków alternatywnymi opcjami zakończenia operacji przerwanych w wyniku sankcji UE wobec Iranu. Odnotowano działania EIH w charakterze banku doradczego i banku pośredniczącego w transakcjach z podmiotami irańskimi umieszczonymi w wykazie. Przykładowo na początku sierpnia 2010 r. EIH zamroził rachunki Bank Saderat Iran oraz Bank Mellat (umieszczonych w wykazie UE) prowadzone w EIH w Hamburgu. Wkrótce potem EIH wznowił interesy prowadzone w euro z Bank Mellat oraz Bank Saderat Iran, wykorzystując rachunki w EIH irańskiego banku nieumieszczonego w wykazie. W sierpniu 2010 r. EIH budował system umożliwiający rutynowe płatności na rzecz Bank Saderat London oraz Future Bank Bahrain w sposób pozwalający na uniknięcie sankcji UE.

Od października 2010 r. EIH nadal spełniał rolę kanału płatności dla objętych sankcjami banków irańskich, w tym Bank Mellat oraz Bank Saderat. Te objęte sankcjami banki mają kierować swoje płatności do EIH za pośrednictwem irańskiego Bank of Industry and Mine. W 2009 r. EIH był wykorzystywany przez Post Bank w ramach planu obchodzenia sankcji; polegał on m.in. na obsłudze transakcji w imieniu Bank Sepah, umieszczonego w wykazie ONZ. Bank Mellat, umieszczony w wykazie UE, jest jednym z banków macierzystych EIH.

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT; Eftekhar Bank; Honor Bank; Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Bank z siedzibą na Białorusi; jest własnością Bank Refah Kargaran, Bank Saderat oraz Bank Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Zaangażowany w nabywanie materiałów dla Iran Centrifuge Technology Company, objętej sankcjami UE.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

Przedsiębiorstwo podległe przedsiębiorstwu TAMAS, objętemu sankcjami ONZ; odpowiada za odkrycie i wydobycie uranu.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Przedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, które pracowało na rzecz Kalaye Electric Company (KEC), objętego sankcjami ONZ, w fabryce wzbogacania uranu w miejscowości Natanz.

23.5.2011

▼M3

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Zaangażowany w nabywanie specjalistycznego sprzętu i materiałów mających bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.

23.5.2011

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Zaangażowane w nabywanie materiałów, które są kontrolowane i mają bezpośrednie zastosowanie w wytwarzaniu wirówek na potrzeby irańskiego programu wzbogacania uranu.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Przedsiębiorstwo podległe Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), objętej sankcjami ONZ. Zaangażowane w nabywanie sprzętu na potrzeby programu jądrowego.

23.5.2011

▼M4 —————

▼B

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Przedsiębiorstwo zaangażowane w nabywanie inwertorów na potrzeby irańskiego zakazanego programu wzbogacania uranu. Założone, aby produkować i projektować systemy kontroli; sprzedaje też i istaluje inwertory oraz programowalne kontrolery logiczne.

23.5.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Główna siedziba: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Przedsiębiorstwo podległe Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), składające się z Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant oraz Zirconium Production Plant.

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Przedsiębiorstwo nabywające towary wrażliwe na potrzeby Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Posługuje się pośrednikami mającymi siedzibę poza Iranem, aby zaopatrywać się w towary potrzebne SUREH. Gdy towary te są wysyłane do Iranu, Sun Middle East podaje tym pośrednikom fałszywe dane o użytkowniku końcowym, aby obejść odpowiednie przepisy celne danego kraju.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Producent sprzętu elektrycznego (aparatura łączeniowa) zaangażowany w budowę zakładów w Fordu (Kom), wybudowanych bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Producent sprzętu elektrycznego (aparatura łączeniowa) zaangażowany w budowę zakładów w Fordu (Kom), wybudowanych bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Przedsiębiorstwo, które nabywało towary i sprzęt na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego dla Kalaye Electric Company (KEC), objętej sankcjami ONZ.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Producent tranformatorów zaangażowany w prowadzoną obecnie budowę zakładów w Fordu (Kom), wybudowanych bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Przedsiębiorstwo zaopatrzeniowe działające w imieniu Mesbah Energy, umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Przedsiębiorstwo podległe Novin Energy, objętej sankcjami na mocy rezolucji RB ONZ nr 1747, zaangażowane w spawanie laserowe.

23.5.2011

61.

Safa Nicu alias Safa Nicu Sepahan; Safanco Company; Safa Nicu Afghanistan Company; Safa Al-Noor Company oraz Safa Nicu Ltd Company.

— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

— PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

— No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Przedsiębiorstwo komunikacyjne, dostarczające sprzętu zakładom w Fordu (Kom), wybudowanym bez powiadomienia o tym MAEA.

23.5.2011

62.

Taghtiran

 

Przedsiębiorstwo inżynieryjne zamawiające sprzęt na potrzeby irańskiego ciężkowodnego reaktora badawczego IR-40.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd jest w całości własnością i jednostką podległą First East Export Bank (FEEB), który został umieszczony w wykazie ONZ na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1929 w czerwcu 2010 r. Pearl Energy Company zostało utworzone przez FEEB, aby prowadzić badania gospodarcze nad szeregiem światowych przedsiębiorstw.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. jest w całości własnością Pearl Energy Company Ltd, przedsiębiorstwem zależnym, z siedzibą w Szwajcarii; jego misja polega na dostarczaniu funduszy i wiedzy fachowej podmiotom, które chcą rozpocząć działalność w irańskim sektorze naftowym.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

1 Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany;

tel.: 0049 40 2270170; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB45757 (Germany)

Jest własnością Machine Sazi Arak lub jest przez nie kontrolowane.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Zaangażowane w nabywanie części do irańskich myśliwców.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Zaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Zaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Związane z AEOI.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Zaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Prowadzi badania nad wojskowymi zastosowaniami irańskiego programu jądrowego.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Związane z siecią MTFZC.

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Zaangażowane w zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego.

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Przedsiębiorstwo podległe Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Przedsiębiorstwo podległe Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Jest własnością Khatam al-Anbiya Construction Headquarters lub jest przez nie kontrolowane.

23.5.2011

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Jest własnością Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) lub jest przez nie kontrolowany. Prowadzi badania naukowe związane z rozwojem broni jądrowej.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Dostarcza na potrzeby działu Iran Centrifuge Technology Company (TESA), umieszczonej w wykazie UE. Czyniło starania, by pozyskać objęte sankcjami materiały, w tym towary z UE, które można stosować w irańskim programie jądrowym.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh (także jako: Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Przedsiębiorstwo, któremu zlecono prace w zakresie elektryczności i rurociągów na terenie zakładów wzbogacania uranu w Natanz i Kom/Fordu. Powierzono mu opracowanie, zakup i zainstalowanie elektrycznego sprzętu kontrolnego w Natanz w 2010 roku.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Producent sprzętu próżniowego, który zaopatruje zakłady wzbogacania uranu w Natanz i Kom/Fordu. W 2011 roku dostarczył przetworniki ciśnienia Kalaye Electric Company, umieszczonej w wykazie ONZ.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irańskie przedsiębiorstwo przetwarzania uranu i produkcji paliwa jądrowego. Kontrolowane przez Irańską Agencję Energii Atomowej (AEOI), umieszczoną w wykazie ONZ.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Podległe przedsiębiorstwu TAMAS, umieszczonemu w wykazie ONZ. Podpisało umowy produkcyjne z Kalaye Electric Company, umieszczonym w wykazie ONZ, oraz z przedsiębiorstwem TESA, umieszcoznym w wykazie UE.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Przedsiębiorstwo rządowe, które zarządza największą irańską walcownią aluminium i dostarcza materiałów do produkcji obudowy wirówek IR-1 i IR-2. Główny wytwórca aluminiowych cylindrów do wirówek, wśród którego odbiorców znajdują się AEOI, umieszczona w wykazie ONZ, oraz przedsiębiorstwo TESA, umieszczone w wykazie UE.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Przedsiębiorstwo sektora energetycznego zaangażowane w budowę zakładów wzbogacania uranu w Kom/Fordu. Zjednoczone Królestwo, Włochy i Hiszpania wydały w stosunku do niego odmowę eksportu.

1.12.2011

86.

Karanir (alias Moaser; Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Przedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, za pośrednictwem firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), umieszczonej w wykazie ONZ.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Irańskie przedsiębiorstwo, któremu Kalaye Electric Company, umieszczona w wykazie ONZ, zleciła zaprojektowanie i usługi inżynieryjne w ramach cyklu produkcji paliwa jądrowego. Ostatnio dostarcza sprzęt na potrzeby zakładów wzbogacania uranu w Natanz.

1.12.2011

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran

Uczestniczył w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.

1.12.2011

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Przedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, za pośrednictwem firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), umieszczonej w wykazie ONZ.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Jednostka podległa Malek Ashtar University, umieszczonemu w wykazie UE; nadzoruje działalność związaną z ewentualnymi wojskowymi zastosowaniami irańskiego programu jądrowego, w sprawie którego Iran odmawia współpracy z MAEA.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Przedsiębiorstwo budowlane, które instalowało rury i związany z tym sprzęt pomocniczy w zakładach wzbogacania uranu w Natanz. Zajmowało się w szczególności instalacją rurową w wirówce.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Przedsiębiorstwo inżynieryjne, które uczestniczy w wielu szeroko zakrojonych projektach przemysłowych, w tym w irańskim programie wzbogacania uranu, także poprzez niezgłoszone prace w zakładach wzbogacania uranu w Kom/Fordu.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Nazwa-przykrywka Khorasan Mettalurgy Industries (umieszczonego w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ 1803 (2008), jednostki podległej Ammunition Industries Group (AMIG)).

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Oddział Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), objętej sankcjami ONZ.

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Przedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, za pośrednictwem firm-przykrywek grupie Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), umieszczonej w wykazie ONZ.

1.12.2011

98.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się pracami budowlanymi i zamówieniami na rzecz reaktorów jądrowych. Kontrolowane przez Novin Energy Company, przedsiębiorstwo umieszczone w wykazie ONZ.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company – Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Przedsiębiorstwo będące własnością TESA, objętej sankcjami UE, lub przez nią kontrolowane. Uczestniczy w produkcji sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Przedsiębiorstwo wytwarza i dostarczyło pojemniki na UF6 do zakładów wzbogacania uranu w Natanz i Kom/Fordu.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Uczestniczy w irańskim programie jądrowym w zakładach w Natanz i Qom oraz w Araku.

1.12.2011

102.

Yarsanat (alias Yar Sanat; Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Przedsiębiorstwo pozyskiwania zamówień na rzecz Kalaye Electric Company, umieszczonego w wykazie ONZ. Uczestniczyło w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym. Czyniło starania w celu pozyskania produktów próżniowych i przetworników ciśnienia.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Związane z Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), umieszcoznym w wykazie UE (znnym także jako: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

▼M4

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adres pocztowy: Mirdamad Blvd., NO.144,Teheran,Islamska Republika IranuP.O. Box: 15875 / 7177

Centrala telef.: +98 21 299 51

Adres telegraficzny: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22 MZBK IR

Adres SWIFT: BMJIIRTH

Strona internetowa: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Uczestniczy w działaniach służących ominięciu sankcji. Udziela wsparcia finansowego rządowi Iranu.

23.1.2012

▼M3

105.

Bank Tejarat

Adres pocztowy: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, TeheranTel. 88826690Teleks 226641 TJTA IRFaks 88893641Strona internetowa: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat jest częściowo państwowym bankiem irańskim. Bezpośrednio ułatwiał działania Iranu w dziedzinie jądrowej. Przykładowo w 2011 r. Bank Tejarat ułatwił przeniesienie dziesiątek milionów dolarów, usiłując wspomóc działania Irańskiej Agencji Energii Atomowej, umieszczonej w wykazie ONZ, podejmowane w celu nabycia „żółtego ciasta” uranu (yellowcake). AEOI jest główną organizacją irańską zajmującą się badaniami i rozwojem w dziedzinie technologii jądrowej; zarządza także programami w zakresie produkcji materiałów rozszczepialnych. W przeszłości Bank Tejarat wspomagał także objęte sankcjami banki irańskie w omijaniu sankcji międzynarodowych, przykładowo brał udział w przedsięwzięciach, w które zaangażowane były firmy przykrywki firmy Shahid Hemmat Industrial Group, umieszczonej w wykazie ONZ.

23.1.2012

▼B

106.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adres pocztowy: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Jest własnością IRGC lub jest przez niego kontrolowana.

23.1.2012

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adres pocztowy: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Wykorzystywana jako firma-przykrywka przez objęte sankcjami przedsiębiorstwo Iran Aircraft Industries (IACI) do potajemnego przeprowadzania zamówień.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Adres pocztowy: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Wykorzystywana jako firma-przykrywka przez objętą sankcjami Defence Industries Organization (DIO). Uczestniczyła w przekazywaniu uzbrojenia do Syrii. Odnotowano także udział firmy w nielegalnym przekazaniu uzbrojenia na pokładzie M/V Monchegorsk.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Adres pocztowy: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Firma-przykrywka Sad Export Import Company. Zamieszana w nielegalne przekazanie uzbrojenia na pokładzie M/V Monchgorsk.

23.1.2012

▼M4

110.

Ministerstwo Energii

Palestine Avenue North, obok Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081.

Odpowiedzialne za politykę w sektorze jądrowym, który zapewnia istotne dochody rządowi Iranu

16.10.2012

111.

Ministerstwo ds. Ropy Naftowej

Taleghani Avenue, obok Hafez Bridge,tel. 6214-6153751

Odpowiedzialne za politykę w sektorze jądrowym, który zapewnia istotne dochody rządowi Iranu.

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Teheran, Iran,Kod pocztowy: 1593657919P.O. Box 1863 i 2501;

Przedsiębiorstwo państwowe i zarządzane przez państwo, zapewniające zasoby finansowe rządowi Iranu. Minister ds. ropy naftowej jest prezesem zarządu NIOC, wiceminister ds. ropy naftowej jest dyrektorem zarządzającym NIOC.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapur;

Registration ID 199004388C

Singapur

Spółka zależna National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,Wielka Brytania; UK

Company Number 02772297

(Wielka Brytania)

Spółka zależna National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TeheranIranTel.: (+98) 2188604760-6

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TeheranIranTel.: (+98) 2188898650-60

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

118.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TeheranIranTel.: (+98) 2188785083-8

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TeheranIranTel.: (+98) 2188722430

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TeheranIranTel.: (+98) 2188732221

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Teheran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

Spółka zależna National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

132.

Naftiran Intertrade Company

(a.k.a. Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

Spółka zależna (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.De la Tour-Haldimand 61009 PullySchweiz

Spółka zależna (100 %) Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(a.k.a. PetroIran; a.k.a. „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,Zjednoczone Emiraty Arabskie;P.O. Box 15875-6731,Teheran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Teheran,Iran;No. 102, Obok Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Teheran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Registration ID 67493 (Jersey)

Spółka zależna Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(a.k.a. Petropasr Limited; a.k.a. „PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Wenezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

wszystkie oddziały na całym świecie.

Spółka zależna Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(a.k.a. PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

wszystkie oddziały na całym świecie

Spółka zależna Petropars Ltd.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,Wielka Brytania; UK

Company Number 03503060

(Wielka Brytania);

wszystkie oddziały na całym świecie

Spółka zależna Petropars Ltd.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Teheran,Iran

(2)  P.O. Box 15875,

Teheran,

Iran

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Teheran 1598753113,Iran

Przedsiębiorstwo państwowe i zarządzane przez państwo, zapewniające zasoby finansowe rządowi Iranu. Minister ds. ropy naftowej jest prezesem zarządu NIGC, a wiceminister ds. ropy naftowej jest dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem NIGC.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Teheran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Teheran

Przedsiębiorstwo państwowe i zarządzane przez państwo, udzielające finansowego wsparcia rządowi Iranu. Minister ds. ropy naftowej jest prezesem zarządu NIORDC's.

16.10.2012

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,Africa Ave., 19177Teheran,P.O.Box: 19395-4833,Tel: +98 21 23801,Email: info@nitc-tankers.com;

wszystkie oddziały na całym świecie

Skutecznie kontrolowane przez rząd Iranu. Udziela finansowego wsparcia rządowi Iranu poprzez akcjonariuszy utrzymujących związki z.

16.10.2012

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by

Spółka zależna (99 %) Tejarat Bank.

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TeheranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5

Przedsiębiorstwo państwowe udzielające finansowego wsparcia rządowi Iranu.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(a.k.a. Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTeheranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Przedsiębiorstwo państwowe udzielające finansowego wsparcia rządowi Iranu.

16.10.2012

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (alias: NIOC Przedstawicielstwo w Holandii)

Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Podmiot zależny National Iranian Oil Company (NIOC).

7.11.2012

▼B

II.  Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)A.  Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Generał brygady IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Zastępca dyrektora ds. kontroli w MODAFL. Odpowiedzialny za wszystkie obiekty i instalacje MODAFL.

23.6.2008

2.

Wiceadmirał Ali FADAVI

 

Dowódca marynarki wojennej IRGC

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Urodzony w 1961 roku.

Numer dwa w Khatam al Anbiya

26.7.2010

4.

Generał brygady IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Dyrektor zarządzający w Defence Industries Organisation (DIO), która została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.6.2008

5.

Generał brygady IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaangażowany w formułowanie założeń polityki jądrowej.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Dowódca IRGC.

23.6.2008

7.

Generał brygady IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister spraw wewnętrznych i były minister MODAFL odpowiedzialny za ogół programów wojskowych, w tym programy balistyczne.

23.6.2008

8.

Generał brygady Mohammad Reza NAQDI

Urodzony w 1953 r. Nadjaf (Iraq).

Dowódca oddziałów oporu Bassij

26.7.2010

9.

Generał brygady Mohammad PAKPUR

 

Dowódca sił lądowych IRGC

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Urodzony w 1961 r.

Dowódca Khatam al Anbiya.

26.7.2010

11.

Generał brygady Hossein SALAMI

 

Zastępca dowódcy IRGC.

26.7.2010

12.

Generał brygady IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Zastępca dyrektora MODAFL ds. kontrwywiadu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i instalacji MODAFL.

23.6.2008

13.

Generał brygady IRGC Ahmad VAHIDI

 

Minister w MODAFL i były zastępca szefa MODAFL.

23.6.2008

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Szef Khatam Al-Anbia Construction Headquarters.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Zastępca dowódcy IRGC, szef Biura Politycznego IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi lub Saeedi)

 

Przedstawiciel najwyższego przywódcy przy IRGC.

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Dowódca sił powietrznych IRGC, generał brygady.

23.1.2012B.  Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

Tehran (Iran)

Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego.

26.7.2010

2.

Siły powietrzne IRGC (IRGC Air Force)

 

Zarządzają irańskimi zasobami pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Ich dowódca został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command jest specjalną częścią sił powietrznych IRGC współpracującą ze SBIG (umieszczonym w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ) w związku z FATEH 110, pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Wydaje się jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad tymi pociskami.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid produkuje elementy broni w imieniu IRGC. Firma-przykrywka IRGC.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Tehran (Iran)

Siły Qods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiadają za operacje poza Iranem; są głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych oraz wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez siły Qods rakiet, pocisków manewrujących do zwalczania celów nawodnych i podwodnych (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS)oraz bezzałogowych statków powietrznych (UAV), a także korzystał z oferowanych przez siły Qods szkoleń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień siły Qods nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet dalekiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu stanowią niebezpieczne wsparcie dla bojowników talibskich w południowym i zachodnim Afganistanie, zapewniając im szkolenia i środki, w tym broń strzelecką, amunicję, moździerze oraz rakiety bojowe krótkiego zasięgu.

Dowódca tych sił jest objęty sankcjami na mocy rezolucji RB ONZ.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Jednostka podległa Khatam al-Anbya Construction Headquarters, umieszczonej w wykazie na mocy rezolucji nr 1929 RB ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, znane również jako IRGC Cooperative Foundation, zostało powołane przez dowódców IRGC, aby ustrukturyzować inwestycje IRGC. Jest kontrolowane przez IRGC. Rada Zarządzająca Bonyad Taavon Sepah składa się z dziewięciu członków, z których ośmiu jest członkami IRGC. Oficerowie ci to: naczelny dowódca IRGC (który jest przewodniczącym Rady Zarządzającej), przedstawiciel najwyższego przywódcy przy IRGC, dowódca Basij, dowódca sił lądowych IRGC, dowódca sił powietrznych IRGC, dowódca marynarki wojennej IRGC, szef organizacji bezpieczeństwa informacji IRGC, starszy oficer IRGC ze sztabu generalnego sił zbrojnych oraz starszy oficer IRGC z MODAFL.

23.5.2011

8.

Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah utworzył Ansar Bank, aby świadczyć usługi finansowe i kredytowe członkom IRGC. Początkowo Ansar Bank działał jako kasa pożyczkowa, a w pełnoprawny bank przekształcił się w połowie 2009 r., po otrzymaniu licencji od CentralnegoBanku Iranu. Ansar Bank, znany wcześniej jako Ansar al Mojahedin, jest powiązany z IRGC od ponad dwudziestu lat. Członkowie IRGCotrzymywali wynagrodzenia za pośrednictwem Banku Ansar. Bank Ansar zapewniał również specjalne świadczenia członkom IRGC, w tym obniżone opłaty za wyposażenie domu oraz bezpłatną lub częściowo odpłatną opiekę zdrowotną.

23.5.2011

9.

Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Mehr Bank jest kontrolowany przez Bonyas Taavon Sepah oraz przez IRGC. Świadczy usługi finansowe na rzecz IRGC. Zgodnie z wywiadem ze źródeł jawnych, którego udzielił szef Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (ur. 1961 r.), Bonyad Taavon Sepah utworzył Mehr Bank, aby świadczyć usługi na rzecz Basij (paramilitarnego skrzydła IRGC).

23.5.2011

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Nowa nazwa przedsiębiorstwa Pars Aviation Service Company, objętego sankcjami ONZ i UE i podległego IRGC. W 2011 roku samolot należący do Yas Air Cargo Airlines, lecący z Iranu do Syrii, został skontrolowany w Turcji, a na jego pokładzie znaleziono broń konwencjonalną.

1.12.2011

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adres pocztowy: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

W maju 2007 roku przesłała z Iranu do Syrii dwa kontenery broni palnej różnego rodzaju, łamiąc tym samym pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007).

23.1.2012

III.  Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)A.  Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Data urodzenia: 19 lutego 1956 r.

Paszport: K13644968 (Iran), ważny do maja 2013 r.

Prezes i dyrektor zarządzający IRISL. Jest również prezesem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) oraz Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), znanych oddziałów IRISL.

23.5.2011

2.

Ghasem Nabipour (alias M T Khabbazi Nabipour)

Urodzony 16 stycznia 1956 r. Irańczyk.

Dyrektor i jeden z akcjonariuszy Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company; pod tą nową nazwą kryje się Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), umieszczonej w wykazach UE; odpowiada za zarządzanie techniczne statkami IRISL. Pełni funkcję dyrektora zarządzającego IRISL.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

Urodzony 16 grudnia 1962 r. Irańczyk.

Były dyrektor ds. prawnych IRISL, dyrektor zarządzający Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), objętej sankcjami UE. Dyrektor firmy-przykrywki NHL Basic Limited.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Urodzony 31 stycznia 1965 r. Irańczyk.

Dyrektor zarządzający IRISL Malta Limited alias Royal Med Shipping Company, objętej sankcjami przez UE.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Urodzony 4 czerwca 1953 r. Irańczyk, Niemiec.

Dyrektor wykonawczy IRISL Europe, dyrektor wykonawczy HTTS, objętej sankcjami przez UE, oraz Darya Capital Administration Gmbh, również objętej sankcjami przez UE. Dyrektor wielu firm-przykrywek będących własnością IRISL lub jej oddziałów lub przez nie kontrolowanych.

1.12.2011

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Data urodzenia: 19 lipca 1956 r.

Paszport: N10623175 (Iran) wydany 27 marca 2007 r.; traci ważność 26 marca 2012 r.

Dyrektor regionalny IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dyrektor zarządzajacy Pacific Shipping, objętego sankcjami przez UE, Great Ocean Shipping Company (alias Oasis Freight Agency), objętej sankcjami przez UE. W 2010 r. założył Crystal Shipping FZE, próbując obejść sankcje UE wobec IRISL.

1.12.2011

7.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa Lead Maritime, umieszczonego w wykazie UE, które prowadzi działalność w Singapurze w imieniu HDSL. Ponadto pełni funkcję dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Asia Marine Network, umieszczonego w wykazie UE, które jest regionalnym biurem IRISL w Singapurze.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Urodzony 23 stycznia 1957 r. Irańczyk.

Były dyrektor handlowy IRISL, zastępca dyrektora zarządzającego i jeden z akcjonariuszy Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, dyrektor wykonawczy i jeden z akcjonariuszy Sapid Shipping Company, oddziału IRISL, objętej sankcjami przez UE, zastępca dyrektora zarządzającego i jeden z akcjonariuszy przedsiębiorstwa HDSL, członek rady zarządczej Irano-Hind Shipping Company, objętego sankcjami przez UE.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Urodzony 6 stycznia 1959 r. Irańczyk.

Dyrektor zarządzający i jeden z akcjonariuszy przedsiębiorstwa Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), objętego sankcjami przez UE. Widnieje jako akcjonariusz wielu firm-przykrywek IRISL.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Urodzony 25 maja 1950 r. Irańczyk.

Były dyrektor finansowy IRISL, były zastępca dyrektora zarządzającego Irinvestship limited, podmiotu objętego sankcjami UE, dyrektor zarządzający Fairway Shipping, które przejęło Irinvestship limited. Dyrektor firm-przykrywek IRISL, w tym Lancellin Shipping Company, objętej sankcjami UE, oraz Acena Shipping Company.

1.12.2011

11.

Ahmad Sarkandi

Urodzony 30 września 1953 r. Irańczyk.

Od 2011 roku dyrektor finansowy IRISL. Były dyrektor wykonawczy kilku oddziałów IRISL objętych sankcjami UE, odpowiedzialny za założenie wielu firm-przykrywek, w przypadku których nadal widnieje jako dyrektor zarządzający lub jeden z akcjonariuszy.

1.12.2011

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Urodzony 23 lipca 1965 r. Irańczyk.

Zastępca dyrektora ds. prawnych grupy IRISL, dyrektor ds. prawnych Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Data urodzenia: 27 maja 1956 r.

Miejsce urodzenia: Bojnord, Iran.

Paszport: R10748186 (Iran) wydany 22 stycznia 2007 r.; wygasa 22 stycznia 2012 r.

Dyrektor zarządzający IRISL China Shipping Company, alias Santelines (lub Santexlines) lub Rice Shipping, lub E-sail Shipping, objętej sankcjami UE.

1.12.2011B.  Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Nr IMO IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach RB ONZ. Linie IRISL tak bardzo były związane z proliferacją, że RB ONZ – w rezolucjach nr 1803 i 1929 – wezwała państwa do prowadzenia inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.

26.7.2010

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO Nr. 9270658

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

26.7.2010

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Inny adres:

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Inny adres:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Działa w imieniu IRISL, obsługując kontenery z wykorzystaniem statków należących do IRISL.

26.7.2010

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH; HTTS GmbH

Adres pocztowy: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Jest kontrolowana przez IRISL i/lub działa w ich imieniu. HTTS jest zarejestrowana pod tym samym adresem co IRISL Europe GmbH w Hamburgu, a jej szef, dr Naser Baseni, był wcześniej pracownikiem IRISL.

26.7.2010

d)  Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Działa w imieniu IRISL wzdłuż Kanału Sueskiego, w Aleksandrii i w Port Saidzie. W 51 % jest własnością IRISL.

26.7.2010

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Rejestracja działalności gospodarczej: 4110179 (United Kingdom)

Jest własnością IRISL. Świadczy liniom IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą.

26.7.2010

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Działa w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą.

26.7.2010

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Jest własnością IRISL.

26.7.2010

h)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Numer VAT: DE217283818 (Germany)

Przedstawiciel IRISL w Niemczech.

26.7.2010

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Jest własnością IRISL. Dostarcza paliwa, oleju bunkrowego, wody, farb, oleju smarowego i chemikaliów potrzebnych na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia obiekty i usługi członkom załóg. Jednostki podległe IRISL korzystały z bankowych kont dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwiać rutynowe transfery środków. IRISL wielokrotnie umożliwiały naruszanie przepisów rezolucji nr 1747 RB ONZ.

26.7.2010

j)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Jest własnością IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontrolowaną jednostką podległą IRISL.

26.7.2010

k)  IRITAL Shipping SRL

Numer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Italy); Włoski numer identyfikacji podatkowej: 03329300101 (Italy); Numer VAT: 12869140157 (Italy)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

Punkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka podległa DIO – Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych struktur morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 RB ONZ.

26.7.2010

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

26.7.2010

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

W 100 % jest własnością IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiała transporty z udziałem podmiotów umieszczonych w wykazie ONZ i USA, np. Bank Melli, przewożąc ładunki sprzyjające proliferacji z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan do Iranu.

26.7.2010

n)  Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine; Asia Marine Network Pte Ltd; IRISL Asia Pte Ltd; Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (lub 199090)

Leadmarine działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze.

26.7.2010

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

26.7.2010

p)  Oasis Freight Agency

Adres pocztowy: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Działała w imieniu IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zastąpiona przez przedsiębiorstwo Good Luck Shipping Company, także umieszczone w wykazie jako działające w imieniu IRISL.

26.7.2010

q)  Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines; SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Inny adres:

33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Inny adres:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Działa w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe.

26.7.2010

r)  Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd; Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Inny adres:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines działa w imieniu HDSL. Wcześniej znany pod nazwą IRISL China shipping Company i działający w imieniu IRISL w Chinach.

26.7.2010

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

26.7.2010

t)  SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Biura w Seoul oraz Busan, South Korea.

Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej.

26.7.2010

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA), alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company; Rabbaran Omid Darya Ship Management Company; Sealeaders

No 14 (lub 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Działa w imieniu IRISL. Teherańskie przedsiębiorstwo zarządzania statkami; pełni funkcję zarządcy technicznego w odniesieniu do wielu statków SAPID.

26.7.2010

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd, także jako: Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Kontrolowana przez IRISL i działająca na jego rzecz w irańskich portach; nadzoruje takie działania jak załadunek i wyładunek.

26.7.2010

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Inny adres:

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

W 100 % jest własnością IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Jednostka podległa IRISL z siedzibą w Dubaju, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku Valfajr zajmuje wspólny budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; zajmował także wspólny budynek z IRISL w Teheranie (Iran).

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94311 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej HRB96253, data wydania: 30 stycznia 2006 r.

Darya Capital Administration jest przedsiębiorstwem podległym IRISL Europe GmbH, będącym w całości jego własnością. Jego dyrektorem zarządzającym jest Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102485 (Germany), data wydania: 19 sierpnia 2005 r.;

tel.: 004940278740

Jest własnością Ocean Capital Administration oraz IRISL Europe. Ahmad Sarkandi jest również dyrektorem Ocean Capital Administration GmbH oraz Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.5.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB92501 (Germany), data wydania: 4 stycznia 2005 r.;

tel.: 004940278740

Mająca siedzibę w Niemczech spółka holdingowa IRISL, która wraz z IRISL Europe jest właścicielem Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration oraz Nari Shipping and Chartering mają również w Niemczech ten sam adres co IRISL Europe GmbH.

23.5.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94311 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102601 (Germany), data wydania: 19 września 2005 r.;

poczta elektroniczna: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9349576

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94312 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102502 (Germany), data wydania: 24 sierpnia 2005 r.;

adres elektroniczny: info@hdslines.com;

strona internetowa: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

faks: 00982120100734

Nr IMO: 9349588.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94313 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102520 (Germany), data wydania: 29 sierpnia 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO:

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94314 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102600 (Germany), data wydania: 19 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00494070383392;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94315 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102599 (Germany), data wydania: 19 września 2005 r.;

adres elektroniczny: info@hdslines.com;

strona internetowa: www.hdslines.com;

tel.: 00494070383392;

tel.: 00982126100733;

faks: 00982120100734

Nr IMO: 9349667

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94316 (Germany), data wydania: 21 lipca 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102501 (Germany), data wydania: 24 sierpnia 2005 r.;

adres elektroniczny:info@hdslines.com;

strona internetowa: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

faks: 00982120100734

Nr IMO: 9349679

Jest własnościa IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94829 (Germany), data wydania: 19 września 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102655 (Germany), data wydania: 26 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9165786

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94633 (Germany), data wydania: 24 sierpnia 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102533 (Germany), data wydania: 1 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9165803

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94698 (Germany), data wydania: 9 września 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102565 (Germany), data wydania: 15 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9165798

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102679 (Germany), data wydania: 27 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9165815

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94632 (Germany) data wydania: 24 sierpnia 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102544 (Germany), data wydania: 9 września 2005 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 004940302930;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9209324

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94573 (Germany), data wydania: 18 sierpnia 2005 r.

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102506 (Germany), data wydania: 25 sierpnia 2005 r.;

adres elektroniczny: info@hdslines.com;

strona internetowa: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

faks: 00982120100734

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

HRA104149 (Germany), data wydania: 10 lipca 2006 r.,

adres elektroniczny: adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9328900

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.05.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA104174 (Germany), data wydania: 12 lipca 2006 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.05.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Rejestracja działalności gospodarczej # HRA104175 (Germany) data wydania: 12 lipca 2006 r.;

adres elektroniczny: smd@irisl.net;

strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Nr IMO: 9346536

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Adres elektroniczny: smd@irisl.net;

Strona internetowa: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

faks: 00982120100486

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.5.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Przedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL. Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd oraz New Desire Ltd. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309634; 9165827

Insight World Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Loweswater Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Loweswater Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 9209336

Logistic Smart Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Loweswater Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309646; 9167253

Neuman Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Loweswater Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8320183; 9167277

New Desire LTD to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Loweswater Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Przedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL. Jednym z akcjonariuszy jest Gholamhossein Golpavar, dyrektor zarządzający SAPID, dyrektor handlowy IRISL. Spółki z siedzibą w Hongkongu to: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd oraz Great Method Ltd. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8320195

Advance Novel to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Mill Dene Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309608

Alpha Effort Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Mill Dene Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Mill Dene Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Mill Dene Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309610; 9051636

Great Method Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Mill Dene Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Przedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), obłożone sankcjami UE, które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL. Jednym z akcjonariuszy jest Mohammed Mehdi Rasekh, członek zarządu IRISL. Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: Smart DayHoldings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309701

Smart Day Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Shallon Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

23.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Shallon Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8320157

Trade Treasure to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Shallon Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8320171

True Honour Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Shallon Ltd; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Przedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL. Jednym z akcjonariuszy jest Mohammed Hossein Dajmar, dyrektor zarządzający IRISL. Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group oraz Sino Access Holdings. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się Soroush Saramin Asatir (SSA), obłożone sankcjami UE.

23.5.2011

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Springthorpe Limited; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309684

Partner Century Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Springthorpe Limited; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Springthorpe Limited; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Springthorpe Limited; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Nr IMO: 8309672

Sino Access Holdings to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, które jest własnością Springthorpe Limited; jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.

23.5.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, utworzone na Malcie w 2005 r.

Nr IMO: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem podległym IRISL, będącym w całości jego własnością. Znajduje się pod tym samym adresem na Malcie co Woking Shipping Investments Ltd oraz przedsiębiorstwa będące jego własnością.

23.5.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

C39912, data wydania: 2006 r.

Woking Shipping Investments Ltd jest przedsiębiorstwem podległym IRISL, będącym właścicielem Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, które znajdują się pod tym samym adresem na Malcie.

23.5.2011

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr IMO: 9305192

Shere Shipping Company Limited jest przedsiębiorstwem podległym Woking Shipping Investments Ltd. (które należy do IRISL) i będącym w całości jego własnością.

23.5.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr IMO: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd jest przedsiębiorstwem podległym Woking Shipping Investments Ltd. (które należy do IRISL) i będącym w całości jego własnością.

23.5.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr IMO: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited jest przedsiębiorstwem podległym Woking Shipping Investments Ltd. (które należy do IRISL) i będącym w całości jego własnością.

23.5.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Nr IMO: 9305221

Vobster Shipping Company jest przedsiębiorstwem podległym Woking Shipping Investments Ltd. (które należy do IRISL) i będącym w całości jego własnością.

23.5.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Rejestracja działalności gospodarczej #C133993 (Cyprus), data wydania: 2002 r.

Nr IMO: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd jest w całości własnością IRISL. Kierownikiem zarządzającym Lancelin Shipping jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Rejestacja działalności gospodarczej: #108116C

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Rejestracja działalności gospodarczej #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Rejestacja działalności gospodarczej: #108118C

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108119C

Dorking Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108120C

Effingham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108146C

Farnham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd - Rejestracja działalności gospodarczej #111999C

Nr IMO: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL znajdującym się na Wyspie Man. W 100 % jest własnością IRISL i zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Dyrektorem tego przedsiębiorstwa jest Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

36.

E-Sail, także jako: E-Sail Shipping Company; Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nowe nazwy Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Limited), objętej sankcjami UE. Działa w imieniu IRISL. Działa w imieniu umieszczonej w wykazie UE firmy SAPID w Chinach, czarterując statki IRISL innym firmom.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.

Firma-przykrywka HTTS, objętej sankcjami UE.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Jednostka podległa IRISL, odpowiedzialna za dostarczanie statków w zestawach do montażu.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Jednostka podległa IRISL, odpowiedzialna za rekrutację załóg i zarządzanie personelem.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

Przedsiębiorstwo działające w imieniu IRISL. Diamond Shipping Services przeprowadzała transakcje zainicjowane przez IRISL lub przez podmioty będące własnością IRISL lub przez nie kontrolowane i korzystała z tych transakcji.

1.12.2011

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Przedsiębiorstwo działające w imieniu IRISL. Good Luck Shipping Company została utworzona w celu zastąpienia Oasis Freight Company (alias Great Ocean Shipping Services), objętej sancjami UE i postawionej w stan likwidacji z nakazu sądowego. Good Luck Shipping wystawiała fałszywe dokumenty transportowe na korzyść IRISL oraz podmiotów będących własnością IRISL lub przez nie kontrolowanych. Działa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w imieniu umieszczonych w wykazie UE firm HDSL i Sapid. Utworzona w czerwcu 2011 r. w wyniku sankcji, aby zastąpić Great Ocean Shipping Services i Pacific Shipping.

1.12.2011

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Przedsiębiorstwo działające w imieniu IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited wykorzystywała dokumenty transportowe używane przez IRISL i podmioty bedące własnością lub kontrolowane przez IRISL do obchodzenia sankcji.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Przedsiębiorstwo działające w imieniu IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) wystawiała fałszywe dokumenty transportowe sporządzane w imieniu firmy-przykrywki będącej własnością IRISL lub przez nie kontrolowanej, przeprowadzała transakcje w imieniu IRISL.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

48.

Acena Shipping Company Limited

Adres: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

Nr IMO: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należących do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valetta – Nr rejestracji C 39359

Alpha Kara Navigation Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub przez nie kontrolowaną. Jednostka podległa Darya Capital Administration GMBH, umieszczonej w wykazie UE. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należących do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Nr rejestracji: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należących do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Adres: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należących do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

Jest własnością Pacific Shipping, przedstawiciela IRISL. Wspierała finansowo skonfiskowane statki IRISL i nabywanie nowych kontenerów morskich.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

54.

Azores Shipping Company alias Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Kontrolowana przez Moghddami Fard. Zapewnia usługi Valfajre Shipping Company, jednostce podległej IRISL i umieszczonej w wykazie UE. Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub przez nie kontrolowanego. Dyrektorem przedsiębiorstwa jest Moghddami Fard.

1.12.2011

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Adres: 171, Old Bakery Street, Valetta

Nr rejestracji: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należących do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

Nr IMO: 0099501

Bis Maritime Limited jest firmą-przykrywką IRISL znajdującą się na Barbadosie. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL lub przez nie kontrolowanego. Dyrektorem przedsiębiorstwa jest Gholam Hossein Golparvar.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Zarejestrowana na Wyspach Marshalla w sierpniu 2011 r. pod numerem 46270.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Firma-przykrywka IRISL, wykorzystana do nabycia statku należacego do IRISL lub ich oddziału i do transferów funduszy na rzecz IRISL.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

61.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

1.12.2011

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Jest własnością Pacific Shipping, przedstawiciela IRISL. Założona w 2010 roku przez Moghddamiego Farda w ramach prób obejścia skutków umieszczenia IRISL w wykazie UE. W grudniu 2010 r. wykorzystana do przekazania funduszy w celu uwolnienia skonfiskowanych statków IRISL i ukrycia związków z IRISL.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

 

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Nr rejestracji: C 39357

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38077

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holding będący własnością IRISL lub przez nie kontrolowany, a w jego skład wchodzą firmy-przykrywki IRISL znajdujące się na Wyspie Man.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Zarejestrowana na Wyspach Marshalla w sierpniu 2011 r. pod numerem 46041.

Firma-przykrywka IRISL zarejestrowana na Wyspach Marshalla, będąca własnością IRISL lub kontrolowana przez nie lub przez ich oddział.

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320195

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu. Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38082

Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Nr rejestracji: C 38067

Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Dyrektorem Fairway Shipping jest Haji Pajand.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Firma-przykrywka IRISL z siedzibą na Barbadosie. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Firma-przykrywka IRISL z siedzibą na Barbadosie. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Nr rejestracji: C 39355

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309593

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309610

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309622

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309634

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309658

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320121

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

84.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, UAE

Firma ta została wykorzystana do założenia firm-przykrywek IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym Good Luck Shipping. Jej dyrektorem zarządzającym jest Moghddami Fard.

1.12.2011

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309646

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320183

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

Nr IMO: 7027899

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji: C 45613

Nr IMO: 9270646

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji: C 45618

Nr IMO: 9346548

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Firma-przykrywka IRISL. Jest własnością IRISL lub ich oddziału lub jest przez nie kontrolowana.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji: C 38190

Nr IMO: 9386500

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

Nr IMO: 9283007

Firma-przykrywka IRISL z siedzibą w Panamie. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38076

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 40069

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

97.

Isim Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 34477

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

98.

Isim Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 34479

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

99.

Isim Sat Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 34476

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 45153

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 45152

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 41660

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 37437

Nr IMO: 9274941

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

104.

Isim Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Nr rejestracji C 34478

Nr IMO: 9364112

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr C 38183

Nr IMO: 9387786

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38066

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Nr rejestracji: 5586832

Nr IMO: 9284154

Firma-przykrywka IRISL z siedzibą w Panamie, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320169

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valetta

Nr IMO: 9387798

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38064

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Adres: 143/1 Tower Road Sliema – nr C 38181

Nr IMO: 9387803

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Nr rejestracji: C 43447

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320133

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

Nr IMO: 9284142

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309672

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Spółka specjalnego przeznaczenia należąca do Hassana Djalilzadena – Nr rejestracji: C38182

Nr IMO: 9387815

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Nr: C 49549

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8309701

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Nr rejestracji: 5586846

Nr IMO: 9283019

Firma-przykrywka IRISL. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

Nr IMO: 9405930

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji C 38783

Nr IMO: 9405942

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

130.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Działa w imieniu IRISL na Bliskim Wschodzie. Jej dyrektorem zarządzającym jest Mohammad Moghaddami Fard. W październiku 2010 r. była zamieszana w zakładanie firm-przykrywek; nazwy nowych firm miały być używane w konosamentach, aby obejść sankcje. Nadal jest zaangażowana w planowanie tras statków IRISL.

1.12.2011

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji C 38781

Nr IMO: 9405954

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

1.12.2011

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320145

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nr rejestracji C 38782

Nr IMO: 9405978

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Nr rejestracji: 5586850

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Nr rejestracji: 92630

Firma-przykrywka IRISL z siedzibą w Hongkongu, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320157

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Centrala IRISL w Singapurze, działa jako wyłączny przedstawiciel Asia Marine Network. Działa w imieniu HDSL w Singapurze.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Nr IMO: 8320171

Jest własnością IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

141.

Statira Maritime Incorporation

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

142.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

143.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road Sliema – nr rejestracji C44939

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

144.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38070

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

145.

Top Glacier Company Limited

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

146.

Top Prestige Trading Limited

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

147.

Tulip Shipping Inc

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

148.

Western Surge Shipping Company limited (Cyprus)

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

149.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana. Jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011

150.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Nr rejestracji: C 38069

Firma-przykrywka IRISL, będąca własnością IRISL lub ich oddziału lub przez nie kontrolowana.

1.12.2011

151.

BIIS Maritime Limited

Adres pocztowy: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Jest własnością Irano Hind, umieszczonej w wykazie, lub jest przez nią kontrolowana.

23.1.2012

152.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines lub Darya-ye Khazar Shipping Company, lub Khazar Shipping Co., lub KSSL, lub Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co., lub Darya-e-khazar shipping Co.)

Adres pocztowy: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran

No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Jest własnością IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

23.1.2012
ZAŁĄCZNIK X

Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 ust. 2, 4, 5, 6 i 7, art. 5 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 21, art. 24 ust. 1, art. 25, art. 26 ust. 1 i 3, art. 27 ust. 1, art. 28, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, 3 i 4, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1, 2 i 3, art. 39, art. 40 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 2, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Dz.U. L 19 z 24.1.2012, s. 22.

( 2 ) Dz.U. L 281 z 27.10.2010, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

( 4 ) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.

( 5 ) Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.

( 6 ) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

( 7 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 8 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

( 9 ) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1

( 10 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

( 11 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

( 13 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 14 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

( 15 ) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

( 16 ) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

( 17 ) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.

( 18 ) Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

( 19 ) Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.

( 20 ) Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.

( 21 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 22 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.