2012R0267 — HU — 16.11.2012 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE

(2012. március 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 088, 24.3.2012, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 350/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 23.)

  L 110

17

24.4.2012

►M2

A TANÁCS 708/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 2.)

  L 208

1

3.8.2012

►M3

A TANÁCS 709/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 2.)

  L 208

2

3.8.2012

►M4

A TANÁCS 945/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 15.)

  L 282

16

16.10.2012

►M5

A TANÁCS 1016/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 6.)

  L 307

5

7.11.2012

►M6

A TANÁCS 1067/2012/EU RENDELETE (2012. november 14.)

  L 318

1

15.11.2012
▼B

A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE

(2012. március 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezésérőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozatra ( 1 ),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

2010. október 25-én a Tanács elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 961/2010/EU rendeletet ( 2 ), hogy érvényre juttassa a 2010/413/KKBP tanácsi határozatot ( 3 ).

(2)

2012. január 23-án a Tanács jóváhagyta a 2012/35/KKBP tanácsi határozatot, amely az Európai Tanács 2011. december 9-én kifejezett kérésének megfelelően az Iráni Iszlám Köztársasággal (a továbbiakban: Irán) szembeni további korlátozó intézkedésekről rendelkezik.

(3)

Ezen korlátozó intézkedések közé tartoznak különösen a kettős felhasználású termékek és technológia kereskedelmére, valamint az olyan kulcsfontosságú berendezésekre és technológiákra vonatkozó további korlátozások, amelyek a petrolkémiai iparban kerülhetnének felhasználásra, továbbá az iráni nyersolaj, valamint kőolajipari és petrolkémiai termékek behozatalának tilalma és a petrolkémiai iparban eszközölt beruházások tilalma. Ezenkívül meg kell tiltani az iráni kormánnyal folytatott arany, nemesfém- és gyémántkereskedelmet, valamint az újonnan nyomtatott vagy vert bankjegyeknek és pénzérméknek az Iráni Központi Bank részére vagy annak javára történő szállítását.

(4)

A jelenlegi intézkedéseket érintő néhány technikai módosítás is szükségessé vált. Így különösen, pontosítani kell a „brókerszolgáltatások” fogalmának meghatározását. Azokban az esetekben, ha áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vételét, eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét egy illetékes hatóság engedélyezheti, az ezekhez kapcsolódó brókerszolgáltatásokat nem kell külön engedélyeztetni.

(5)

A „pénzeszközök átutalása” fogalom meghatározását ki kell terjeszteni a nem elektronikus átutalásokra, a korlátozó intézkedések megkerülésére irányuló kísérletekkel szemben.

(6)

A kettős felhasználású termékekre vonatkozó felülvizsgált korlátozó intézkedéseknek le kell fedniük a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 4 ) I. mellékletében foglalt valamennyi árut és technológiát, kivéve a melléklet 5. kategóriájának 2. részében meghatározott bizonyos termékeket azok Iránban, nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások során történő használata tekintetében. Az e rendelet 2. cikkében írt korlátozások ugyanakkor nem alkalmazandók olyan áruk és technológia eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére, amelyeket e rendelet I és II. melléklete újonnan tartalmaz és amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai a 961/2010/EU rendelet 3. cikkének megfelelően már engedélyeztek e rendelet hatályba lépése előtt.

(7)

Annak érdekében, hogy az olaj-, a földgáz- és a petrolkémiai ipar kulcsfontosságú ágazataiban felhasználható egyes kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladására, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó tilalom hatékony végrehajtása biztosított legyen, össze kell állítani e kulcsfontosságú berendezések és technológiák jegyzékeit.

(8)

Ugyanezen okokból össze kell állítani a nyersolajra és a kőolajtermékekre, a petrolkémiai termékekre, az aranyra, a nemesfémekre és a gyémántokra vonatkozó kereskedelmi korlátozások hatálya alá tartozó áruk listáját is.

(9)

Az iráni olaj- és gázágazatot célzó beruházásokra vonatkozó korlátozásoknak a hatékonyság érdekében ki kell terjedniük továbbá bizonyos kulcsfontosságú tevékenységekre – például a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokra –, és ugyanebből a célból vonatkozniuk kell az Iránnal a földgázszállítási ágazatban létrehozott közös vállalkozásokra, valamint a társulások és az együttműködés egyéb formáira is.

(10)

Az Unióba irányuló iráni befektetés hatékony korlátozásához olyan intézkedések szükségesek, amelyek megtiltják a tagállamok joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek számára az ilyen befektetés lehetővé tételét vagy engedélyezését.

(11)

A 2012/35/KKBP határozat kiterjeszti az eszközök befagyasztását az iráni kormányt támogató (ideértve a pénzügyi, logisztikai vagy anyagi támogatást) vagy ahhoz kapcsolódó további személyekre, szervezetekre vagy szervekre is. A határozat a befagyasztási intézkedéseket kiterjeszti az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) egyéb tagjaira is.

(12)

A 2012/35/KKBP határozat rendelkezik az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztásáról is. Tekintettel azonban az Iráni Központi Bank külkereskedelem finanszírozásában való esetleges részvételére, szükségesnek mutatkozik azeltérések lehetőségének biztosítása, mivel ez a célzott pénzügyi intézkedés nem akadályozhatja a kereskedelmi ügyletek folytatását, ideértve az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi eszközökkel kapcsolatos vagy a humanitárius célú szerződéseket, e rendelet előírásaival összhangban. E rendelet 12. és 14. cikkeiben írt, az iráni nyersolaj, kőolaj- és petrokémiai termékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatban 2012. január 23. előtt megkötött szerződésekre vonatkozó kivételeket alkalmazni kell a járulékos szerződésekre is, ideértve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges fuvarozási, biztosítási és ellenőrzésre vonatkozó szerződéseket. Továbbá az olyan iráni nyersolajat, kőolaj- és petrokémiai termékeket, amelyeket e rendelet 12. és 14. cikkében írt kivételeknek megfelelően jogszerűen hoztak be egy tagállamba, az Unióban szabad forgalomban levőnek kell tekinteni.

(13)

Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek eszközeinek befagyasztására vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a tagállamok kikötőiben tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása. Továbbá tilos az IRISL vállalkozásainak tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy általa bérelt hajók tulajdonjogának más szervezetekre történő átruházása isaz IRISL eszközeinek befagyasztása alapján. Az IRISL és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe azonban nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő hajók, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet őrizetbe vétele.

(14)

Tekintettel Iránnak a szankciók megkerülésére irányuló kísérleteire, egyértelművé kell tenni, hogy a 2010/413/KKBP határozat I. vagy II. mellékletében felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást haladéktalanul be kell fagyasztani, ideértve azon jogutód szervezeteket is, amelyeket az e rendeletben meghatározott intézkedések megkerülése céljából alapítottak.

(15)

Fontos tisztázni azt is, hogy nem minősül a pénzeszközök e rendelet értelmében vett rendelkezésére bocsátásának a szükséges dokumentumok benyújtása és továbbítása egy bank részére azzal a céllal, hogy az azokat megküldje egy jegyzékbe nem vett végső címzett személy, szervezet vagy szerv számára az e rendelet alapján engedélyezett kifizetések előmozdítása érdekében.

(16)

Tisztázni kell, hogy a pénzeszközöknek és gazdasági forrásoknak felszabadíthatóknak kell lenniük a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaira, e rendelet előírásaival összhangban.

(17)

A célzott pénzügyi intézkedések speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtók általi alkalmazását tovább kell feljeszteni, e rendelet rendelkezéseivel összhangban.

Egyértelművé kell tenni, hogy a jegyzékbe nem vett személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vett hitelintézeteknél és pénzügyi intézményeknél tartott eszközeinek befagyasztása nem maradhat fenn a célzott pénzügyi intézkedések alkalmazása alapján, és azok az e rendeletben foglalt feltételekkel felszabadíthatóknak kell lenniük.

Tekintettel Irán arra irányuló kísérleteire, hogy pénzügyi rendszerét a szankciók megkerülésének céljára használja fel, meg kell követelni a fokozott éberséget Irán hitelntézeteinek és pénzügyi intézményinek tevékenységeivel kapcsolatban, beleértve az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztását is, annak megakadályozása érdekében, hogy megkerüljék e rendeletet. Ezen hitelintézetekre és pénzügyi intézményekre vonatkozó fokozott éberséget biztosító követelményeknek ki kell egészíteniük a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből ( 5 ), valamint a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) végrehajtásából eredő, fennálló kötelezettségeket.

(18)

A pénzeszközök átutalásainak ellenőrzésére vonatkozó bizonyos rendelkezéseket felül kell vizsgálni – beleértve az Iráni Központi Bank eszközeinek befagyasztását is – az illetékes hatóságok és gazdasági szereplők általi alkalmazásuk megkönnyítése érdekében, valamint annak megakadályozása céljából, hogy megkerüljék e rendelet előírásait.

(19)

Ezenfelül ki kell igazítani a biztosításra vonatkozó korlátozásokat, különösen annak tisztázása céljából, hogy megengedett az uniós diplomáciai és konzuli képviseletek biztosítása, valamint a felelősségbiztosítás vagy a környezeti felelősségbiztosítás megkötésének engedélyezése céljából.

(20)

Ezen túlmenően frissíteni kell az érkezés, illetve az indulás előtti információnyújtásra vonatkozó előírást, mivel ez a kötelezettség az Unió vámterületére belépő és azt elhagyó valamennyi árura általánosan alkalmazandóvá vált azt követően, hogy 2012. január 1-jétől teljes mértékben végrehajtják a 2913/92/EGK rendelet ( 7 ) és a 2454/93/EGK rendelet ( 8 ) belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra vonatkozó előírásaiban megállapított vámbiztonsági intézkedéseket.

(21)

Kiigazításokra van továbbá szükség a hajók üzemanyaggal való ellátására és ellátmányozására irányuló szolgáltatásokra, a gazdasági szereplők felelősségére, valamint az adott korlátozó intézkedések megkerülésének tilalmára vonatkozó rendelkezések terén.

(22)

E rendelet hatékony végrehajtásának és egységes értelmezésének biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere mechanizmusait.

(23)

Tekintettel annak célkitűzéseire, a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések tilalmát nem e rendelet, hanem az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet ( 9 ) alapján kell szabályozni.

(24)

Az egyértelmű szabályozás érdekében a 961/2010/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni, azzal, hogy a helyébe e rendelet lép.

(25)

Az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak és a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(26)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(27)

E rendelet továbbá tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa határozatainak jogilag kötelező erejét.

(28)

Az e rendelet szerinti befagyasztási intézkedésekkel kapcsolatos, személyek jegyzékbe vételére vonatkozó eljárás során a megjelölt természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, ezzel lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevételek alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről megfelelően értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(29)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági forrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása meg kell feleljen a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 10 ), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 11 ).

(30)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I.

FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

pénzügyi intézmény vagy hitelintézet „fiókja” : olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi intézménynek vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

b)

„brókerszolgáltatás” :

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók.

c)

„követelés” :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

d)

„szerződés vagy ügylet” : bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ebből a szempontból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

e)

„illetékes hatóságok” : a tagállamoknak a X. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai;

f)

„hitelintézet” : a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 12 ) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

g)

„az Unió vámterülete” : a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 13 ) 3. cikkében és a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ( 14 ) meghatározott terület;

h)

„gazdasági források” : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

i)

„pénzügyi intézmény” :

i. a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2–12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltási tevékenységeket is („bureaux de change”);

ii. a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat;

iii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 16 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

iv. a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy

v. a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 17 ) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;

ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

j)

„gazdasági források befagyasztása” : a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

k)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek, illetve velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

l)

„pénzeszközök” :

mindenfajta pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adósságkötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési bankgaranciák és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

m)

„áruk” : termékek, anyagok és felszerelések;

n)

„biztosítás” : olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott – kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

o)

„iráni személy, szervezet vagy szerv” :

i. az iráni állam vagy annak bármely hatósága;

ii. bármely, iráni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Iránban található;

iv. bármely, Irán területén vagy azon kívül lévő jogi személy, szervezet vagy szerv, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több ellenőrzése alatt áll;

p)

„viszontbiztosítás” : az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

q)

„szankcióbizottság” : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 18. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

r)

„technikai segítségnyújtás” : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai ismeretek és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósulhat meg, és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

s)

„az Unió területe” : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

t)

„pénzeszközök átutalása” :

i. a megbízó nevében fizetési szolgáltatón keresztül elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy fizetési szolgáltatónál hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem. A „megbízó”, a „kedvezményezett” és a „fizetési szolgáltató” kifejezések jelentése megegyezik a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanács irányelvben ( 18 ) szereplő jelentéssel;

ii. nem elektronikus úton, így például készpénzben, csekkel vagy készpénzátutalási megbízással végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg hozzáférhetővé váljon, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem.II.

FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

2. cikk

(1)  Tilos az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából.

(2)  Az I. melléklet tartalmazza a 2009. május 5-i 428/2009/EK rendeletben kettős felhasználású termékekként vagy technológiaként meghatározott árukat és technológiát, ideértve a szoftvereket is, kivéve bizonyos, az említett rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott árukat és technológiát.

(3)  A II. melléklet tartalmazza azokat az egyéb árukat és technológiákat, amelyek elősegíthetik Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését, vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített, ideértve az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által meghatározottakat is.

(4)  Az I. és a II. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listáján ( 19 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) szereplő árukat és technológiát.

3. cikk

(1)  Előzetesen engedélyeztetni kell a III. mellékletben felsorolt áruk és technológia bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából közvetlenül vagy közvetve történő eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, függetlenül attól, hogy ezen áruk és technológia az Unióból származnak-e.

(2)  Minden, az e cikk alapján engedélyköteles kivitelre vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki, összhangban a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3)  A III. melléklet tartalmazza az I. és a II. mellékletben nem szereplő olyan árukat és technológiát, amelyek elősegíthetik a dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a NAÜ aggodalmát fejezte ki, vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített.

(4)  Az exportőrök a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

(5)  Az illetékes hatóságok nem engedélyezik a III. mellékletben szereplő áruk vagy technológia eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy az áruk és a technológia az eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az alábbi tevékenységek egyikével kapcsolatos használatra irányul vagy irányulhat:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

(6)  Az illetékes hatóságok az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk megadott kiviteli engedélyt.

(7)  Amennyiben egy illetékes hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően érvénytelenít, felfüggeszt, lényegesen korlátoz vagy visszavon egy engedélyt, az érintett tagállam értesíti erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztja velük a releváns információkat, betartva egyúttal a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletnek ( 20 ) az ilyen információk bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit.

(8)  Mielőtt egy tagállam az (5) bekezdéssel összhangban megadna egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében ugyanolyan, mint amelyre vonatkozóan más tagállam vagy tagállamok az engedélyt a (6) és a (7) bekezdésben előírtaknak megfelelően megtagadták, és a megtagadás még mindig érvényes, a szóban forgó tagállam először azon tagállammal vagy tagállamokkal konzultál, amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, rendelkezésre bocsátva a döntését indokoló valamennyi információt.

4. cikk

Tilos az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve Iránból történő vétele, behozatala vagy fuvarozása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.

5. cikk

(1)  Tilos:

a) a közös katonai listán felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) az I. vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra; valamint

c) a közös katonai listán vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra.

(2)  Az alábbiak biztosításához az érintett illetékes hatóság engedélye szükséges:

a) a III. mellékletben meghatározott árukkal és technológiával, valamint az ezen áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, illetve Iránban történő felhasználás céljából;

b) a III. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve különösen az említett termékek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából.

(3)  Az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

6. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó:

a) az I. melléklet B. részének hatálya alá eső áruk közvetlen vagy közvetett, a tagállamok területén keresztül történő átadására, amennyiben azokat Irán részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából adják el, szállítják, adják át vagy exportálják olyan iráni könnyűvizes reaktor számára, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött;

b) a NAÜ technikai együttműködési programja által előírt ügyletekre;

c) a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1993. január 13-i párizsi egyezmény részes államainak kötelezettségeiből eredően az Irán részére vagy Iránban történő felhasználás céljára szállított vagy átadott árukra.

7. cikk

(1)  A 359/2011/EU rendelet 1. cikke b) pontját nem érintve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyt adhatnak az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett árukkal és technológiával kapcsolatos ügyletre vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtásra vagy brókertevékenységekre, feltéve hogy:

a) az áruk és technológia, segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, valamint

b) azokban az esetekben, ahol az ügylet a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő árukra vagy technológiára vonatkozik, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológiák fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

(2)  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot

8. cikk

(1)  Tilos a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

(2)  A VI. melléklet tartalmazza az iráni kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát:

a) nyersolaj- és földgázfeltárás;

b) nyersolaj- és földgázkitermelés;

c) finomítás;

d) földgáz cseppfolyósítása.

(3)  A VI. melléklet tartalmazza továbbá az iráni petrolkémiai ipar számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát.

(4)  A VI. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I., a II. vagy a III. mellékletben szereplő termékeket.

9. cikk

Tilos:

a) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

10. cikk

A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandók:

a) azon ügyletekre, amelyeket a nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, a finomítás vagy a földgáz cseppfolyósítása szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2010. október 27. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2010. július 26. előtt megkötött, és 2010. július 26. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését; illetve

b) azon ügyletekre, amelyeket a petrolkémiai ipar szempontjából kulcsfontosságú berendezésre és technológiára vonatkozóan 2012. március 24. előtt megkötött kereskedelmi szerződés, vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges járulékos szerződések vagy 2012. január 23. előtt megkötött, és 2012. január 23. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését.

feltéve, hogy az ilyen ügyletekben részt venni vagy ilyen ügyletekhez segítséget nyújtani kívánó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát az ügyletről vagy a segítségnyújtásról.

11. cikk

(1)  Tilos:

a) nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Unióba, amennyiben azok:

i. Iránból származnak; vagy

ii. Iránból kerültek kivitelre;

b) Iránban található vagy Iránból származó nyersolaj vagy kőolajtermékek vétele;

c) Iránból származó vagy Iránból bármely más országba exportált nyersolaj vagy kőolajtermékek fuvarozása; valamint

d) az Iránból származó vagy Iránból importált nyersolaj és kőolajtermékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket is), valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

(2)  A „nyersolaj és kőolajtermékek” a IV. mellékletben felsorolt termékek.

12. cikk

(1)  A 11. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2012. január 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2012. július 1-jéig;

b) a 2012. január 23. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése, amennyiben a szóban forgó szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az iráni nyersolaj és kőolajtermékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem biztosítása a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgál;

c) olyan nyersolaj vagy kőolajtermékek behozatala, vétele és fuvarozása, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export az a) pontnak megfelelően, 2012. július 1-jén vagy azt megelőzően történt; vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően történt;

feltéve, hogy az adott szerződést teljesíteni szándékozó személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságát a tevékenységről vagy az ügyletről.

(2)  A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik felelősségbiztosítás, környezeti felelősségbiztosítás és viszontbiztosítás közvetett vagy közvetlen módon, 2012. július 1-jéig történő nyújtására.

13. cikk

(1)  Tilos:

a) petrolkémiai termékek behozatala az Unióba, ha:

i. azok Iránból származnak; vagy

ii. azokat Iránból exportálták;

b) olyan petrolkémiai termékek vétele, amelyek Iránban találhatók vagy amelyek Iránból származnak;

c) olyan petrolkémiai termékek fuvarozása, amelyek Iránból származnak, vagy amelyeket bármely más országba Iránból exportálnak; és

d) Iránból származó vagy Iránból importált petrolkémiai termékek behozatalával, vételével vagy fuvarozásával kapcsolatos, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket is), valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

(2)  A „petrolkémiai termékek” az V. mellékletben felsorolt termékek.

14. cikk

(1)  A 13. cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2012. január 23. előtt megkötött kereskedelmi szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2012. május 1-jéig;

b) a 2012. január 23. előtt megkötött szerződések, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések – ideértve a fuvarozási vagy biztosítási szerződéseket – teljesítése, amennyiben a szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az iráni petrolkémiai termékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem biztosítása a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek, szervezetek vagy szervek követeléseinek visszatérítésére szolgál;

c) olyan petrolkémiai termékek behozatala, vétele és fuvarozása, amelyeket 2012. január 23-át megelőzően exportáltak Iránból, vagy amennyiben az export a b) pontnak megfelelően, 2012. május 1-jén vagy azt megelőzően történt,

feltéve, hogy az adott szerződést teljesíteni szándékozó személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a letelepedési helye szerint tagállam illetékes hatóságát a tevékenységről vagy az ügyletről.

(2)  A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik felelősségbiztosítás, környezeti felelősségbiztosítás és viszontbiztosítás közvetett vagy közvetlen módon, 2012. július 1-jéig történő nyújtására.

15. cikk

(1)  Tilos:

a) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, szállítása, átadása vagy kivitele (függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem) az iráni kormány, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt vétele, behozatala vagy fuvarozása (függetlenül attól, hogy az adott cikk Iránból származik-e vagy sem) közvetlenül vagy közvetve az iráni kormánytól, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c) az a) és b) pontban említett árukhoz kapcsolódó – közvetett vagy közvetlen – technikai segítségnyújtás, brókerszolgáltatások, illetve finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az iráni kormány, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

(2)  A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett tilalmak hatálya alá tartozó arany, nemesfémek és gyémánt felsorolását.

16. cikk

Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan iráni bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az Iráni Központi Bank számára vagy javára.III.

FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

17. cikk

(1)  Tilos:

a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére;

b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely iráni személyben, szervezetben vagy szervben;

c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személlyel, szervezettel vagy szervvel.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan iráni személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

a) a közös katonai listán vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállítása;

b) nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, üzemanyag finomítása vagy földgáz cseppfolyósítása; vagy

c) petrolkémiai ipar.

(3)  Kizárólag a (2) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazásában:

a) a „nyersolaj és földgáz feltárása” magában foglalja a nyersolaj- és a földgázkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b) a „nyersolaj és földgáz kitermelése” magában foglalja a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokat is;

c) „finomítás”: az üzemanyagok végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés;

d) „petrolkémiai ipar”: az V. mellékletben felsorolt termékek gyártására szolgáló termelőüzemek.

(4)  Tilos együttműködés kialakítása a (3) bekezdés b) pontjában említett földgázszállításban részt vevő iráni személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

(5)  A (4) bekezdés alkalmazásában az „együttműködés” a következőket jelenti:

a) a közvetlenül Irán területére vagy területéről történő földgázszállításra szolgáló integrált vagy irányított ellátási láncok beruházási költségeinek megosztása; és

b) közvetlen együttműködés az Irán területén lévő vagy az ezekkel közvetlen összeköttetésben álló cseppfolyósítottföldgáz-üzemekbe történő beruházás céljából.

18. cikk

(1)  A III. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe történő, a 17. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetés az illetékes hatóság általi engedélyezés tárgyát képezi.

(2)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; illetve

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

19. cikk

(1)  A 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek egy, a 17. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetést, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a befektetés élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célú; és

b) azokban az esetekben, ahol a befektetés a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áru vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe irányul, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológia fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

(2)  Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

20. cikk

A 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására vagy részesedés szerzésére vagy kiterjesztésére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ügyletet egy 2010. július 26-át megelőzően megkötött megállapodás vagy szerződés írja elő; valamint

b) az illetékes hatóságot legalább 20 munkanappal korábban tájékoztatták az adott megállapodásról vagy szerződésről.

21. cikk

A 17. cikk (2) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására vagy részesedés szerzésére vagy kiterjesztésére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ügyletet egy 2012. január 23-át megelőzően megkötött megállapodás vagy szerződés írja elő; valamint

b) az illetékes hatóságot legalább 20 munkanappal korábban tájékoztatták az adott megállapodásról vagy szerződésről.

22. cikk

Tilos a megállapodás megkötésével vagy bármilyen más módon elfogadni vagy jóváhagyni azt, hogy egy vagy több iráni személy, szervezet vagy szerv az alábbi tevékenységek bármelyikével foglalkozó vállalkozásnak pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtson, vagy abban részesedést szerezzen vagy azt kiterjessze, illetve azzal közös vállalkozást hozzon létre:

a) uránbányászat;

b) urándúsítás és urán reprocesszálása;

c) a Nukleáris Szállítók Csoportja vagy a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áruk vagy technológia előállítása.IV.

FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

23. cikk

(1)  A VIII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A VIII. melléklet azon személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontjával, az 1803 (2008) ENSZ BT-határozat 7. pontjával, vagy az 1929 (2010) ENSZ BT-határozat 11., 12. vagy 19. pontjával összhangban jegyzékbe vett.

(2)  A IX. mellékletében felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A IX. melléklete azon természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyek a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően úgy minősülnek, mint amelyek:

a) Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeiben vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek Irán általi fejlesztésében – többek között a tiltott áruk és technológiák beszerzésében való részvétel által – közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, illetve ilyen személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek – akár törvénytelen módon is – a tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt állnak, vagy ezek nevében vagy utasítására járnak el;

b) olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek segítséget nyújtanak egy jegyzékbe vett személynek, szervezetnek vagy szervnek az e rendeletben, a 2010/413/KKBP tanácsi határozatban vagy az ENSZ BT 1737 (2006), az ENSZ BT 1747 (2007), az ENSZ BT 1803 (2008) és az ENSZ BT 1929 (2010) sz. határozatban foglalt rendelkezések megkerüléséhez vagy megsértéséhez;

c) az Iszlám Forradalmi Gárda tagjai, vagy az Iszlám Forradalmi Gárda, illetve annak egy vagy több tagja, vagy a tag(ok) nevében eljáró természetes vagy jogi személyek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

d) azok az egyéb személyek, szervezetek és szervek, akik támogatást, így például anyagi, logisztikai vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az iráni kormánynak, valamint az azokhoz kapcsolódó személyek és szervezetek;

▼M2

e) az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy nevében eljáró jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

▼B

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a tagállamok kikötőiben tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy az általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása.

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő hajók, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet őrizetbe vétele.

(3)  A VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható rendelkezésre.

(4)  A (24), (25), (26), (27), (28) vagy (29) cikkben meghatározott eltérések sérelme nélkül tilos a VIII. és a IX. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára olyan speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani, amelyeket pénzügyi adatcsere céljára alkalmaznak.

(5)  A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza az adott személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait, amelyeket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határoz meg.

(6)  A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Légitársaságok és hajózási társaságok esetében a VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá a jegyzékben szereplő vállalat tulajdonában álló hajók vagy repülőgépek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak), így például az eredeti lajstromozási számot vagy nevet. A VIII. és a IX. melléklet tartalmazza továbbá a jegyzékbe vétel időpontját.

24. cikk

(1)  A 23. cikktől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat hatálya alá tartoznak, amely zálogjog vagy határozat keletkezésének ideje megelőzi azt az időpontot, amelyen a 23. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács jegyzékbe vette;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira vonatkozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) amennyiben a 23. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

25. cikk

A 23. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a VIII. vagy a IX. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii. a kifizetés nem járul hozzá az e rendelet alapján tiltott tevékenységhez; valamint

iii. a kifizetés nem sérti a 23. cikk (3) bekezdését; és

b) amennyiben a 23. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot amegállapításról, továbbá arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő tíz munkanapon belül nem emelt kifogást.

26. cikk

(1)  A 23. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, feltéve hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a VIII. vagy a IX. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek – beleértve az élelmiszereket, a lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, az adókat, a biztosítási díjakat és a közüzemi díjakat;

ii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) amennyiben az engedély a VIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot az a) pontban említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2)  A 23. cikktől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források olyan iráni könnyűvizes reaktorba szánt áruk kifizetéséhez vagy átadásához, illetve kapcsolódó rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött, vagy a 6. cikk b) és c) pontjában említett célokat szolgáló árukkal kapcsolatban szükségesek, feltéve hogy amennyiben az engedély a VIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a tagállam értesítette a szankcióbizottságot a fentiek megállapításáról, és azt a bizottság jóváhagyta.

27. cikk

A 23. cikk (2) vagy (3) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.

28. cikk

A 23. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik továbbá:

a) az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök a 12. cikkben említett szerződés 2012. július 1-jéig történő végrehajtásához szükségesek;

b) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását vagy az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források ahhoz szükségesek, hogy a pénzügyi intézményeket vagy hitelintézeteket ellássák a kereskedelem finanszírozásához szükséges likviditással vagy kereskedelmi hitel szolgáltatásához szükségesek, vagy,

c) az Iráni Központi Bank egyes befagyasztott pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak felszabadítását vagy az Iráni Központi Bank egyes pénzeszközeinek vagy gazdasági forrásainak rendelkezésre bocsátását, amennyiben eseti alapon megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források egy egyedi, az a) pontban említettektől eltérő kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban szükségesek, amely szerződés teljesítése az Iráni Központi Bankot érintheti, feltéve, hogy a kifizetés nem járul hozzá az e rendelet alapján tiltott tevékenységekhez.

feltéve, hogy az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

▼M6

28a. cikk

A 23. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott tilalmak nem vonatkoznak azon, a IX. mellékletben felsorolt szervezetekre tekintettel végzett tevékenységekre és tranzakciókra,

a) amelyekkel egy nem iráni szuverén kormány 2010. október 27. előtt a 39. cikkben említettek szerinti termelésmegosztási egyezményt kötött, és azok ebből fakadó jogokat élveznek, amennyiben e tevékenységek és tranzakciók a szervezeteknek az említett megállapodásban való részvételéhez kapcsolódnak;

b) amennyiben azok szükségesek a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában szereplő kötelezettségek 2014. december 31-ig történő teljesítéséhez, feltéve, hogy e tevékenységek és tranzakciók teljesítését eseti alapon az érintett illetékes hatóság előzetesen engedélyezte, valamint az érintett tagállam tájékoztatta a többi tagállamot és a Bizottságot az engedélyezés esetleges megadásáról.

▼B

29. cikk

(1)  A 23. cikk (3) bekezdése nem akadályozza a pénzügyi intézményeket vagy hitelintézeteket abban, hogy átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)  A 23. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) ezen számlák kamatai vagy egyéb hozama; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azon időpont előtt kötöttek, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amelyen a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács a 23. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket jegyzékbe vette;

feltéve, hogy a 23. cikk (1) vagy (2) bekezdésével összhangban valamennyi ilyen kamatot vagy egyéb hozamot és kifizetést befagyasztottak.

(3)  Ez a cikk nem értelmezhető úgy, mint amely lehetőséget adna a 30. cikkben említett pénzeszközök átutalásának engedélyezésére.V.

FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÁTUTALÁSÁRA ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

30. cikk

(1)  A pénzeszközöknek az iráni személyek, szervezetek vagy szervek részéről, illetve részére történő átutalásait az alábbi módon kell végrehajtani:

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos ügyletekhez kötődő, valamint humanitárius célokat szolgáló átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Ha az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az illetékes hatóságokat;

b) a 40 000 EUR összeghatár alatti egyéb átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Ha az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az illetékes hatóságokat;

c) a 40 000 EUR vagy annak megfelelő összeghatárt meghaladó vagy azzal egyenértékű bármely egyéb átutaláshoz az illetékes hatóságok előzetes engedélye szükséges.

(2)  Az (1) bekezdés attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor. E cikk alkalmazásában „a több, összetartozónak tűnő művelet” az alábbiakra terjed ki:

i. ugyanazon iráni személyektől, szervezetektől vagy szervektől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások sorozata, amelyek egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el az (1) bekezdésben megállapított küszöbértéket, azonban az összesített összegük megfelel a bejelentési vagy engedélyeztetési feltételeknek; vagy

ii. különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséget hajt végre.

(3)  A pénzeszközök átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a következőképpen kell feldolgozni:

a) A pénzeszközök elektronikus úton történő, hitel- vagy pénzügyi intézmények által végrehajtott átutalása esetében a pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni:

i. A pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átutalás végrehajtására irányuló eredeti megbízást megtették.

ii. A pénzeszközöknek egy az Unión kívül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye vagy a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

iii. Ha a megbízó vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik a 49. cikk hatály alá, egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak, illetve egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalással kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtania a megbízó, illetve a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

iv. A pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket az iráni személy, szervezet vagy szerv pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye vagy a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz..

v. A pénzeszközöknek egy az Unión belül található iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átutalás végrehajtására irányuló eredeti megbízást megtették.

vi. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére vagy részéről azon átutalása esetén, amikor sem a megbízó, sem a kedvezményezett, sem azok pénzforgalmi szolgáltatója nem tartozik a 49. cikk hatály alá, azonban egy, az említett cikk hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltató közvetítőként jár el, az említett pénzforgalmi szolgáltatónak adott esetben eleget kell tennie az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek, ha tudja azt, vagy alapos oka van arra gyanakodni, hogy az átutalás megbízója vagy kedvezményezettje egy iráni személy, szervezet vagy szerv. Amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató jár el közvetítőként, csak az átutalást feldolgozó első pénzforgalmi szolgáltató köteles adott esetben eleget tenni az értesítési vagy engedélykérési kötelezettségnek. Bármely értesítést vagy engedélykérelmet a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz kell benyújtani.

vii. Amennyiben több pénzforgalmi szolgáltató vesz részt egy sor összetartozó pénzátutalásban, az EU-n belüli átutalások hivatkozást tartalmaznak az e cikk alapján megadott engedélyre.

(b) A pénzeszközök nem elektronikus úton történő átutalása esetében a pénzeszközök átutalására vonatkozó értesítésekkel és engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi módon kell eljárni:

i. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a megbízó lakóhelye vagy székhelye található.

ii. A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket a kedvezményezettnek kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelyben a kedvezményezett lakóhelye vagy székhelye található.

(4)  Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezik a 40 000 EUR vagy annál magasabb összegű átutalást, kivéve ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett átutalás megsérthetné az e rendeletbe foglalt tilalmak vagy kötelezettségek bármelyikét.

Az illetékes hatóság az engedélykérelmek elbírálásáért díjat számíthat fel.

Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az illetékes hatósághoz írásban engedélyezési kérelmet nyújtottak be, és az illetékes hatóság négy héten belül nem emelt írásban kifogást az átutalást illetően. Ha a kifogás emelésére egy folyamatban levő vizsgálat miatt került sor, az illetékes hatóságnak ezt jeleznie kell és határozatát haladéktalanul közölnie kell. Az illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell tudniuk férni a vizsgálat lefolytatásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az elutasított engedélyekről.

(5)  Ez a cikk nem alkalmazandó a 24., a 25., a 26., a 27. vagy a 28. cikk alapján adott engedélyekre.

(6)  Azok a személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek/akik valamely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára szerződés alapján csupán papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik, nem tartoznak e cikk hatálya alá, ugyanígy azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek sem, akik vagy amelyek a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények számára a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert, illetve elszámolási vagy fizetési rendszereket működtetnek.

31. cikk

(1)  Az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmények és hitelintézetek 49. cikk hatálya alá tartozó fiókjainak és leányvállalatainak egy adott pénzátutalás elvégzését vagy fogadását követő öt munkanapon belül értesíteniük kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, valamint az ügylet összegéről és időpontjáról. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, az értesítésben fel kell tüntetni az ügylet jellegét, továbbá adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk jellegét, és mindenekelőtt közölni kell azt, hogy az e rendelet I., II., III., IV., V., VI. vagy VII. mellékletének hatálya alá tartozó árukról van-e szó, valamint – amennyiben az áruk kivitele engedélyköteles – fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2)  Az információcserére vonatkozó megállapodásoktól függően és azokkal összhangban az értesítést kapó többi illetékes hatóságnak – ha szükséges – haladéktalanul továbbítaniuk kell ezeket az adatokat az ilyen ügyletekben érintett másik fél letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai részére, minden olyan ügylet megakadályozása érdekében, amely elősegítheti a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeket vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.

32. cikk

(1)  A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a (2) bekezdésben említett szervezetekhez kapcsolódó tevékenységeik során, és e rendelet megsértésének megelőzése érdekében fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az alábbiaknak megfelelően:

a) többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;

b) elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott ügylet megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; amennyiben nem adják meg ezeket az adatokat, az ügylet végrehajtását el kell utasítaniuk;

c) öt éven keresztül meg kell őrizniük az ügyletekre vonatkozó minden nyilvántartást, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d) ha alapos okuk van feltételezni, hogy hitelintézetekhez és pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tevékenységeik megsérthetik e rendelet rendelkezéseit, az 5. és a 23. cikk sérelme nélkül haladéktalanul jelentést kell tenniük e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által kijelölt, illetékes hatóságnak. A pénzügyi hírszerző egység vagy az egyéb ilyen illetékes hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi azokat a gyanús ügyletekről szóló jelentéseket, amelyek e rendelet esetleges megsértésére vonatkoznak. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy az ilyen egyéb illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell férnie a feladatai megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús ügyletekről szóló jelentések elemzését is.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a hitelintézetek és pénzügyi intézmények azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal folytatnak:

a) Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 50. cikk hatálya alá tartozó fiókjai és leányvállalatai;

c) az Iránban székhellyel rendelkező pénzváltók, hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 50. cikk hatálya alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai; és

d) azon pénzváltók, hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek székhelye nem Iránban található, de amelyek iráni lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak.

33. cikk

(1)  Az 50. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára tilos a következő tevékenységek bármelyike:

a) új bankszámla nyitása iráni székhellyel rendelkező hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél;

b) új levelezőbanki kapcsolat kialakítása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel;

c) új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Iránban;

d) új közös vállalkozás létrehozása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel.

(2)  Tilos:

a) engedélyt adni arra, hogy iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;

b) iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

c) engedélyt adni iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2010. július 26-át megelőzően;

d) részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése a 49. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményban a 32. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények által.

34. cikk

Tilos:

a) 2010. július 26-a után kibocsátott állami vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve eladni vagy venni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől:

i. Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 32. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

iv. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek 2010. július 26-a után kibocsátott állami vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése állami vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

35. cikk

(1)  Tilos biztosítást vagy viszontbiztosítást vagy biztosítást vagy viszontbiztosítást közvetíteni – az alábbiak számára:

a) Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

b) iráni személyek, szervezetek vagy szervek, kivéve a természetes személyeket; vagy

c) az a) vagy b) pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Az (1) bekezdés a) és b) pontja nem vonatkozik a kötelező vagy felelősségbiztosításra vagy viszontbiztosításra vagy azok közvetítésére az Unióban lakóhellyel vagy székehellyel rendelkező iráni személyek, szervezetek vagy szervek részére, sem az Irán Unión belüli diplomáciai vagy konzuli képviseletei számára nyújtott biztosításra.

(3)  Az (1) bekezdés c) pontja nem vonatkozik – a a VIII. és IX. mellékletben felsorolt személyek kivételével – magánszemélyek számára nyújtott biztosításra vagy biztosítás közvetítésére, ideértve a beteg- és utasbiztosítást vagy a kapcsolódó viszontbiztosítást.

Az (1) bekezdés c) pontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását vagy biztosítás közvetítését olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett személy, szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az iráni felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

(4)  E cikk megtiltja a 2010. október 27-ét megelőzően megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási megállapodások meghosszabbítását vagy megújítását, de – a 23. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül – nem tiltja a hatálybalépés dátuma előtt megkötött megállapodások teljesítését.VI.

FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

36. cikk

(1)  Az olyan áruk és technológiák átadásának megakadályozása érdekében, amelyek a közös katonai listán szerepelnek, illetve amelyek szállítását, eladását, átadását, kivitelét vagy behozatalát e rendelet tiltja, valamint azon túlmenően, hogy a 2913/92/EGK rendeletben ( 21 ) és a 2454/93/EGK rendeletben ( 22 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat és a vámáru-nyilatkozatokat érintő vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint az érkezést és az indulást megelőzően az illetékes vámhatóságok számára tájékoztatást kell adni, annak a személynek, aki az e cikk (2) bekezdésben említett információt szolgáltat, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, részletesen be kell mutatniuk a megadott kiviteli engedélyt.

(2)  Az e cikkben említett, előírt kiegészítő információkat az adott esetnek megfelelően írásos formában, illetve vámáru-nyilatkozaton kell benyújtani.

37. cikk

(1)  Tilos iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatók olyan – többek között az illetékes vámhatóságoktól a 36. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott – információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan megállapítható, hogy a hajók olyan árukat szállítanak, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szállítása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius és biztonsági okokból szükséges.

(2)  Tilos iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló teherszállító légi járművek számára műszaki és karbantartási szolgáltatások nyújtása, amennyiben a szolgáltatók olyan – többek között az illetékes vámhatóságoktól a 36. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott – információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan megállapítható, hogy a teherszállító légi jármű olyan árukat szállít, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szállítása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius és biztonsági okokból szükséges.

(3)  Az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott tilalmak addig alkalmazandók, amíg a rakományt nem ellenőrizték és szükség esetén le nem foglalták vagy el nem távolították.

Az ilyen lefoglalás és eltávolítás költségei – a nemzeti jogszabályokkal vagy az illetékes hatóság döntésével összhangban – az importőrt terhelik, avagy behajthatók a jogellenes szállítás, eladás, átadás vagy kivitel megkísérléséért felelős bármely más személytől vagy szervezettől is.VII.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

(1)  Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolták, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelés, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a VIII. és IX. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) egyéb iráni személyek, szervezetek vagy szervek, ideértve az iráni kormányt is;

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését az ezen rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3)  Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(4)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

39. cikk

A 8. és a 9. cikk, a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 30. és a 35. cikk alkalmazásában azok a szervek, szervezetek vagy jogtulajdonosok, amelyekkel egy nem iráni szuverén kormány eredetileg 2010. október 27-ét megelőzően termelésmegosztási egyezményt kötött, nem tekintendők iráni személynek, szervezetnek vagy szervnek. Ilyen esetekben és a 8. cikkel összefüggésben a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezések vagy technológiák eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatban a tagállam illetékes hatósága a végfelhasználót illetően megfelelő biztosítékokat kérhet bármely szervtől vagy szervezettől.

40. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását,, például a 23. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információt, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni az illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

(2)  A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(3)  Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

41. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2., 5., 8., 9., 11., 13., 17.,, 22., 23., 30, 34. vagy 35. cikkben említett intézkedések megkerülése.

42. cikk

(1)  A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)  Az e rendeletben megállapított intézkedések semmilyen felelősséget nem rónak az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmakat megszegik.

(3)  A 30., 31. és 32. cikkben említett információnak az e rendelet hatálya alá tartozó személy, szervezet vagy szerv általi, illetve egy ilyen személy, szervezet vagy szerv alkalmazottja vagy igazgatója általi, a 30., 31. és32. cikknek megfelelő, jóhiszemű közlése a személy vagy az intézmény, illetve annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről semmiféle felelősséget nem hoz létre.

43. cikk

(1)  A tagállamok minden olyan intézkedést meghozhatnak, amelyet a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére és a környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi, uniós vagy nemzeti jogi kötelezettségek betartásának biztosításához szükségesnek ítélnek, abban az esetben, ha e rendelet végrehajtása iráni személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott együttműködést érinthet.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazásában a 8. cikk, a 9. cikk, a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 23. cikk (2) bekezdése, a 30. cikk és a 35. cikk szerinti tilalmak nem alkalmazandók.

(3)  Az érintett tagállam legalább tíz munkanappal az engedélyezést megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

44. cikk

(1)  A Bizottság és a tagállamok háromhavonta értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 23. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 24., 25., 26. és 27. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok azonnal értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

45. cikk

A Bizottság:

a) módosítja a II. mellékletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által tett megállapítások, illetve a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

b) módosítja a III., IV., V., VI., VII. és IX. mellékleteket a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

46. cikk

(1)  Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a VIII. mellékletbe.

(2)  Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 23. cikk (2) és (3) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a IX. mellékletet.

(3)  A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – az (1) vagy (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számukra, hogy észrevételeket tegyenek.

(4)  Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5)  Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács a VIII. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6)  A IX. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

47. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok foganatosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok bármely későbbi módosításáról.

48. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a X. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a X. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során a X. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

49. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén végzett bármely üzleti tevékenység tekintetében a jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

50. cikk

A 961/2010/EU rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való minden hivatkozást erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

51. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikkben, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében és a 31. cikk (1) bekezdésében említett áruk és technológiák

Ez a melléklet tartalmazza a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt összes árut és technológiát, a rendeletben szereplő meghatározással, a következők kivételével:A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő termék

Leírás

5A002

„Információbiztonsági” rendszerek, berendezések és ezek alkatrészei, az alábbiak szerint:

a.  „információbiztonsági” rendszerek, berendezések, alkalmazásspecifikus „elektronikus részegységek”, modulok és integrált áramkörök, valamint egyéb, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

N.B.:  A dekódolást tartalmazó vagy alkalmazó globális navigációs műholdas rendszerek (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) vételére alkalmas berendezések (GPS vagy GLONASS) ellenőrzése tekintetében lásd: 7A005.

1.  A hitelesítés és a digitális aláírás kivételével az információ védelmének biztosítása érdekében digitális technikát alkalmazó „rejtjelezés” felhasználására tervezték vagy módosították, és amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:

Műszaki megjegyzések:

1.  A hitelesítés és digitális aláírás funkciók tartalmazzák a hozzájuk tartozó rejtjelkulcskezelési funkciót.

2.  A hitelesítés tartalmazza a hozzáférés-védelem minden olyan elemét, amelynél nincs fájl- vagy szövegtitkosítás, kivéve a közvetlen jelszóvédelmet, a személyi azonosító (PIN) vagy hasonló adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

3.  A „rejtjelezés” nem tartalmazza a „rögzített” adattömörítési vagy kódolási technikákat.

Megjegyzés:  Az 5A002.a.1. magában foglalja a digitális technikával együtt alkalmazott, analóg elven működő „rejtjelezésre” tervezett vagy módosított berendezéseket.

a.  az 56 bitnél hosszabb kulcsot használó „szimmetrikus algoritmus”; vagy

b.  olyan "aszimmetrikus algoritmus", amelynél az algoritmus biztonsága a következők bármelyikén alapul:

1.  egész számok tényezőkre bontása 512 bit felett (pl. RSA);

2.  diszkrét algoritmusok számítása 512 bitnél nagyobb véges mező multiplikatív csoportjában (pl. Diffie-Hellman Z/pZ felett); vagy

3.  diszkrét logaritmus az 5A002.a.1.b.2. pontban említettől eltérő egyéb csoportban 112 bit felett (pl. Diffie-Hellman elliptikus görbe felett).

5D002

„Szoftver”, az alábbiak szerint:

a.  kifejezetten az 5A002 alatt meghatározott berendezések vagy az 5D002.c. alatt meghatározott „szoftver”„fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” tervezett vagy módosított „szoftver”;

Egyedi „szoftver”, az alábbiak szerint:

1.  az 5A002 alatt meghatározott berendezések jellemzőivel rendelkező, vagy funkcióit megvalósító vagy szimuláló „egyedi szoftver”;

Megjegyzés:  Az 5D002 nem vonja ellenőrzés alá az alábbi „szoftvereket”:

a.  az 5A002 ponthoz fűzött megjegyzésben az ellenőrzés alól kivont berendezések „használatához” szükséges „szoftver”;

b.  az 5A002 ponthoz fűzött megjegyzésben az ellenőrzés alól kivont berendezések bármely funkcióját biztosító „szoftver”.

5E002

Az 5A002.a.1. alatt meghatározott berendezés vagy az 5D002.a. vagy 5D002.c.1. alatt meghatározott „szoftver”„felhasználására” vonatkozó, az „Általános technológiai megjegyzés” szerinti technológia.

B.   RÉSZ

A 6. cikk a következő árukra vonatkozik:A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő termék

Leírás

0A001

„Atomreaktorok” és kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések és alkatrészeik, az alábbiak szerint

a.  „atomreaktorok”;

b.  nyomástartó edények és az ezekhez gyártott fő alkatrészek, beleértve a reaktor nyomástartó edényének felső fedelét is, melyeket kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak ki, hogy az „atomreaktor” aktív zónáját tartalmazzák;

c.  „atomreaktorok” fűtőelemeit kezelő berendezések, amelyeket kifejezetten a fűtőelemek reaktorba történő behelyezésére és kivételére terveztek vagy alakítottak ki;

d.  az „atomreaktorban” kifejezetten a reakciósebesség szabályozására tervezett vagy kialakított szabályozó rudak és az ezek tartására, felfüggesztésére alkalmas szerkezetek, valamint a rudak mozgató mechanizmusa és vezetőcsövei;

e.  nyomástartó csövek, amelyeket az atomreaktorban 5,1 MPa-nál nagyobb üzemi nyomáson kifejezetten a fűtőelemek és a primerköri hűtőközeg befogadására terveztek vagy alakítottak ki;

f.  a kifejezetten „atomreaktorokhoz” tervezett és gyártott cirkóniumból vagy cirkónium ötvözetből készült csövek vagy csőszerelvények, melyeknél a hafnium:cirkónium tömegarány kisebb, mint 1:500;

g.  kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőközegének cirkuláltatására tervezett vagy készített hűtőszivattyúk;

h.  kifejezetten "atomreaktor" üzemeltetésére tervezett vagy kialakított ,atomreaktor belső alkatrészek’, ideértve a zónatartó szerkezetet, a tüzelőanyag csatornákat, a hőpajzsokat, a terelőlemezeket, zónatartó rácslemezeket, és a diffúzor lemezeket;

Megjegyzés:  A 0A001.h. pontban az ,atomreaktor belső alkatrész’ olyan fő szerkezetet jelent a reaktoredényen belül, amely egy vagy több funkciót lát el, például tartja a zónát, biztosítja a tüzelőanyag beállítást, irányítja a primerköri hűtőközeg áramlást, biztosítja a reaktoredény sugárzás elleni védelmét, és irányítja a zónán belüli műszerezést.

i.  hőcserélők (gőzgenerátorok), amelyeket kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőkörében történő felhasználásra terveztek és készítettek;

j.  neutron érzékelők és mérőműszerek, amelyeket kifejezetten az „atomreaktorok” reaktorzónájában a neutron fluxusszint meghatározására terveztek és készítettek.

0C002

A 0C002 pontba tartozó alacsony dúsítású urán, amennyiben összeszerelt nukleáris fűtőelemekben található.
II. MELLÉKLET

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 45. cikkben említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. A „Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből” elnevezésű oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A ,félidézőjelbe’ tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan, tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.:  Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A II.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A II.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott az olyan „technológia” eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az alábbi A. rész (Áruk) tiltja.

2. A II.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott az olyan „technológia” eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét a IV. melléklet A. része (Áruk) értelmében ellenőrzik.

3. A tilalom alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához” szükséges „technológia” akkor is a tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

4. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

5. A „technológia” átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

II.A.    ÁRUKA0.  Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A0.001

Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:

a.  üregkatódos jódlámpák, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal

b.  üregkatódos uránlámpák

II.A0.002

Faraday-izolátorok 500–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.003

Optikai rácsok 500–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.004

Optikai szálak 500–650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500–650 nm hullámhossz-tartományban, és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel

II.A0.005

Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:

1.  szigetelések

2.  belső alkatrészek

3.  felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez

0A001

II.A0.006

Radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, a 0A001.j vagy 1A004.c alatt meghatározottaktól eltérőek.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból (304, 304L vagy 316 L) készített szelepek.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.c.6 és a 2A226 alatt meghatározott szelepekre.

0B001.c6

2A226

II.A0.008

A 6A005.e alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on legfeljebb 10-6K-1 hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid vagy zafír) készült lézertükrök.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a speciálisan csillagászati alkalmazásokra tervezett optikai rendszerekre, kivéve, ha a tükrök olvasztott szilícium-dioxidot tartalmaznak.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

A 6A005.e.2 alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on legfeljebb 10-6K-1 hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid) készült lézerlencsék.

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

A 2B350.h.1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények.

2B350

II.A0.011

A 0B002.f.2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:

400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk,

200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-típusú elővákuum-szivattyúk.

Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák).

0B006

II.A0.013

A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő ,természetes urán’ vagy ,szegényített urán’ vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.

0C001

II.A0.014

Robbantókamrák több mint 2,5 kg TNT-vel ekvivalens abszorpciós kapacitással.A1.  Anyagok, vegyszerek, ‚mikroorganizmusok’ és ‚toxinok’

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A1.001

Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) (CAS-szám: 298-07-7) oldószer.

II.A1.002

Legalább 95 %-os tisztaságú fluorgáz (CAS-szám: 7782-41-4).

II.A1.005

100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik az 1B225 alatt meghatározott elektrolíziscellákra.

1B225

II.A1.006

Az 1A225 alatt tiltottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platina, palládium vagy ródium bevonatú katalizátorok.

1B231, 1A225

II.A1.007

Az 1C002b.4 vagy 1C202.a alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:

a.  293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 460 MPa szakítószilárdságra képesek; vagy

b.  298 K (25 °C) hőmérsékleten a szakítószilárdságuk legalább 415 MPa.

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amelynek kiindulási relatív permeabilitása legalább 120 000, a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti.

1C003.a

II.A1.009

,Rostos vagy szálas anyagok’ vagy prepregek az alábbiak szerint:

NB.:  Lásd a II.A1.019.a alatt is.

a.  Szén- vagy aramid-,szálas és rostos anyagok’, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.  10 × 106 m-nél nagyobb ‚fajlagos modulus’; vagy

2.  17 × 104 m-nél nagyobb ‚fajlagos szakítószilárdság’;

b.  üveg-‚szálas és rostos anyagok’, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.  3,18 × 106 m-nél nagyobb ‚fajlagos modulus’; vagy

2.  76,2 × 103 m-nél nagyobb ‚fajlagos szakítószilárdság’;

c.  hőre keményedő gyantával impregnált, a II.A1.010.a vagy b alatt meghatározottaktól eltérő szén- vagy üveg-‚szálas vagy rostos anyagokból’ készült folytonos ‚fonalak’, ‚előfonatok’, ‚kócok’, vagy ‚szalagok’, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek).

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik az 1C010.a, az 1C010.b, 1C210.a és az 1C210.b alatt meghatározott ‚szálas vagy rostos anyagokra’.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok), vagy ‚szénszál preformok’ az alábbiak szerint:

a.  A fenti II.A1.009 alatt meghatározott ‚szálas vagy rostos anyagokból’ készültek.

b.  az 1C010.a, az 1C010.b vagy az 1C010.c alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta ‚mátrix’-szal impregnált szén-‚szálas- vagy rostos anyagok’ (prepregek), ahol az egyes lemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 cm × 90 cm-t.

c.  az 1C010.a, az 1C010.b vagy az 1C010.c alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik az 1C010.e alatt meghatározott ‚szálas vagy rostos anyagokra’.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek ‚rakétákban’ felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.

1C107

II.A1.012

Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2 050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra ‚képes’.

Műszaki megjegyzés:

A ‚képes’ fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.

1C216

II.A1.013

Volfrám, tantál, volfrámkarbid, tantálkarbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.  olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van, és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; továbbá

b.  tömegük több mint 5 kg.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik az 1C226 alatt meghatározott volfrámra, volfrámkarbidra és ötvözeteikre.

1C226

II.A1.014

Kobalt, neodímium vagy szamárium elemi porai, illetve ezek ötvözetei vagy keverékei, amelyek legalább 20 tömegszázalékban tartalmaznak kobaltot, neodímiumot vagy szamáriumot, 200 μm-nél kisebb részecskemérettel.

II.A1.015

Tiszta tributilfoszfát (TBP) [CAS-szám: 126-73-8] vagy bármilyen keverék, amely több mint 5 súlyszázalék TBP-t tartalmaz.

II.A1.016

Az 1C116, 1C216 vagy II.A1.012 alatt tiltottaktól eltérő martenzites acél.

Műszaki megjegyzés:

A martenzites acélok általában magas nikkel- és nagyon alacsony széntartalmú vasötvözetek, amelyek esetében helyettesítő vagy kiválást elősegítő elemekkel érik el az ötvözet szilárdságát és kiválásos keményedését.

II.A1.017

A következő fémek, fémporok és anyagok:

a.  az 1C117 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló volfrám és volfrámötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámtartalommal;

b.  az 1C117 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló molibdén és molibdénötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék molibdéntartalommal;

c.  az 1C226 vagy a II.A1.013 alatt tiltottaktól eltérő, az alábbi anyagöszetételű szilárd volfrámanyagok:

1.  volfrám és legalább 97 tömegszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;

2.  legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-réz ötvözet; vagy

3.  legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-ezüst ötvözet.

II.A1.018

A következő vegyi összetételű puha mágnesötvözetek:

a)  30–60 % közötti vastartalom és

b)  40–60 % közötti kobalttartalom.

II.A1.019

Az ezen rendelet I. vagy II. mellékletében (a II.A1.009, II.A1.010 bejegyzések alatt) nem tiltott, vagy a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében nem meghatározott „szálas vagy rostos anyagok” vagy prepregek, a következők szerint:

a)  szén-„szálas vagy rostos anyagok”;

Megjegyzés:  A II.A1.019a nem vonatkozik a szövetekre.

b)  hőre keményedő gyantával impregnált, szén-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;

c)  poliakrilnitril (PAN) folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”A2.  Anyagfeldolgozás

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A2.001

A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:

a.  digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és ‚csupasz asztalon’ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

b.  az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó valós idejű sávszélességre tervezett rázóvizsgálati ‚szoftverekkel’.

c.  az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek ‚csupasz asztalon’ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

d.  az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely ‚csupasz asztalon’ mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.

Műszaki megjegyzés:

A ‚csupasz asztal’ tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.

2B116

II.A2.002

Szerszámgépek és szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és numerikus vezérlők, az alábbiak szerint:

a.  köszörűgépek, amelyek az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontossága, „az összes lehetséges kompenzációt figyelembe véve”, bármely lineáris tengely mentén nem nagyobb (jobb), mint 15 μm;

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 2B201.b és a 2B001.c alatt meghatározott köszörűgépekre.

b.  kifejezetten a fentebb a 2B001, a 2B201 vagy az a. pont alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és numerikus vezérlők.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

a.  fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.  nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;

2.  képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;

3.  képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; valamint

4.  képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;

b.  a fenti a. pontban meghatározott gépek használatára tervezett vagy módosított kijelzőfejek.

Műszaki megjegyzés:

A kijelző fejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.

2B119

II.A2.004

A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a.  képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy

b.  képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (»át a fal felett« művelet).

2B225

II.A2.006

400 °C feletti üzemelésre alkalmas kemencék, az alábbiak szerint:

a.  oxidáló kemencék

b.  szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a görgősoros vagy kocsis alagútmedencékre, a szállítószalagos alagútkemencékre, a toló típusú kemencékre vagy a kocsis kemencékre, amelyeket kimondottan üveggyártásra, asztalikerámia és építőkerámia gyártására terveztek.

2B226

2B227

II.A2.007

A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő „nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.  „urán-hexafluorid (UF6) által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek, és

b.  rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.  200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál nagyobb „pontosság”; vagy

2.  200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb „pontosság”.

2B230

II.A2.011

Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:

1.  25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.  fluort tartalmazó polimerek;

3.  üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot vagy az üvegbélést);

4.  nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

5.  tantál vagy tantálötvözetek;

6.  titán vagy titánötvözetek; or

7.  cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 2B352.c alatt meghatározott centrifugális szeparátorokra.

2B352.c

II.A2.012

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 2B352.d alatt meghatározott szűrőkre.

2B352.d

II.A2.013

A 2B009, a 2B109 vagy a 2B209 alatt ellenőrzöttektől eltérő centrifugális vagy megfolyatásos formázógépek, amelyek görgőereje több mint 60 kN, és kifejezetten e gépek számára tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés:

A centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket a II.A2.013 alkalmazásában megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

II.A2.014

Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

NB.:  Lásd a IV.A2.008 alatt is.

a.  Az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.  25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.  fluort tartalmazó polimerek;

3.  üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot vagy az üvegbélést);

4.  grafit vagy ‚széngrafit’;

5.  nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.  tantál vagy tantálötvözetek;

7.  titán vagy titánötvözetek; vagy

8.  cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy

b.  Rozsdamentes acélból és a II.A2.014.a alatt meghatározott anyag(ok)ból készült.

Műszaki megjegyzés:

A ‚széngrafit’ amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.

2B350.e

II.A2.015

A 2B350.d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

NB.:  Lásd a IV.A2.009 alatt is.

0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület

a.  az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.  25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.  fluort tartalmazó polimerek;

3.  üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot vagy az üvegbélést);

4.  grafit vagy ‚széngrafit’;

5.  nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.  tantál vagy tantálötvözetek;

7.  titán vagy titánötvözetek;

8.  cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

9.  szilíciumkarbid; vagy

10.  titánkarbid; vagy

b.  rozsdamentes acélból és a II.A2.015.a alatt meghatározott anyag(ok)ból készült.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a járműhűtőkre.

Műszaki megjegyzés:

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.

2B350.d

II.A2.016

A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h [normál körülmények (273 K vagy 0 °C hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) között mérve]; továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbiak valamelyike:

NB.:  Lásd a IV.A2.010 alatt is.

a.  az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.  25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.  kerámiák;

3.  ferroszilícium;

4.  fluort tartalmazó polimerek;

5.  üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

6.  grafit vagy ‚széngrafit’;

7.  nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

8.  tantál vagy tantálötvözetek;

9.  titán vagy titánötvözetek;

10.  cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

11.  nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek; vagy

12.  alumíniumötvözetek; vagy

b.  rozsdamentes acélból és a II.A2.016.a alatt meghatározott anyag(ok)ból készült.

Műszaki megjegyzés:

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát.

2B350.iA3.  Elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A3.001

Nagyfeszültségű egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:

a.  képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy a nélkül; valamint

b.  áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.j.5 és 3A227 alatt meghatározott tápegységekre.

3A227

II.A3.002

A 3A233 vagy 0B002.g alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:

a.  induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);

b.  parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);

c.  hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS);

d.  elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája ,UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból’ készült, vagy azzal vonták be;

e.  molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.  forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (–80°C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy

2.  forráskamrájuk ,UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból’ készült, vagy azzal vonták be;

f.  aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.

3A233

II.A3.003

A 0B001 vagy a 3A225 alatt tiltottaktól eltérő, az alább felsorolt valamennyi tulajdonsággal rendelkező frekvenciaváltók vagy generátorok, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és szoftverek:

a.  többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;

b.  képesek a 600–2 000 Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni; valamint

c.  a frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.

Műszaki megjegyzés:

A II.A3.003 alatti frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.A6.  Szenzorok és lézerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A6.001

Ittrium-alumínium-gránát (YAG) rudak

II.A6.002

A 6A002, 6A004.b alatt meghatározottaktól eltérő optikai berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

Infravörös optikák a 9 000–17 000 nm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.

6A002

6A004.b

II.A6.003

Hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és ‚deformálható tükrök’, beleértve a bimorf tükröket is.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 6A004.a, 6A005.e és 6A005.f alatt meghatározott tükrökre.

6A003

II.A6.004

Argonion-„lézerek”, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5, 6A005 és 6A205.a alatt meghatározott argonion-‚lézerekre’.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Félvezető „lézerek” és alkatrészeik, az alábbiak szerint:

a.  egyedi félvezető „lézerek”, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;

b.  Félvezető „lézer”-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot.

Megjegyzések:

1.  A félvezető „lézereket” a közhasználatban „lézer”diódáknak nevezik.

2.  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5, 0B001.h.6 és 6A005.b alatt meghatározott „lézerekre”.

3.  Ez a cikk nem vonatkozik az 1 200–2 000 nm hullámhossz-tartományba eső „lézer”diódákra.

6A005.b

II.A6.006

Hangolható félvezető „lézerek” és hangolható félvezető „lézer”tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető ‚lézer’tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető’ lézer’tömböt tartalmaznak.

Megjegyzések:

1.  A félvezető „lézereket” a közhasználatban „lézer” diódáknak nevezik.

2.  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.h.6 és 6A005.b alatt meghatározott félvezető „lézerekre”.

6A005.b

II.A6.007

„Hangolható” szilárdtest „lézerek” és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.  titán-zafír lézerek,

b.  alexandrit lézerek.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5, a 0B001.h.6 és a 6A005.c.1 alatt meghatározott titán-zafír és alexandrit lézerekre.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerek”, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1 000 nm-t, de nem haladja meg az 1 100 nm-t és kimenő energiája meghaladja a 10 J/impulzus értéket.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik 6A005.c.2.b alatt meghatározott neodímiumadalékos (nem üveg) ‚lézerekre’.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.  képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1 kHz-nél;

b.  impulzusismétlődési-frekvencia tápok;

c.  pockels-cellák.

6A203.b.4.c

II.A6.010

A 6A203.c alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 50 × 103 Gy(szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.

Műszaki megjegyzés:

A Gy(szilícium) kifejezés árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energia elnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.

6A203.c

II.A6.011

Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.  300 nm és 800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.  10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;

3.  ismétlési frekvenciájuk nagyobb mint 1 kHz; valamint

4.  impulzusszélességük kisebb mint 100 ns.

Megjegyzések:

1.  Ez a cikk nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.

2.  Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.c, 0B001.g.5 és 6A005 alatt meghatározott hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.

6A205.c

II.A6.012

Pulzációs szén-dioxid „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.  9 000 nm és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.  ismétlési frekvenciájuk nagyobb mint 250 Hz;

3.  100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; valamint

4.  impulzusszélességük kisebb mint 200 ns.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.d, 0B001.h.6 és 6A005.d alatt meghatározott pulzációs szén-dioxid lézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.

6A205.d

II.A6.013

Rézgőz ‚lézerek’, amelyek rendelkeznek mindkét következő jellemzővel:

1.  500–600 nm közötti hullámhosszon üzemelnek; valamint

2.  átlagos kimeneti teljesítményük legalább 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Pulzációs szén-monoxid ‚lézerek’, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.  5 000–6 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.  ismétlési frekvenciájuk nagyobb mint 250 Hz;

3.  átlagos kimenő teljesítményük nagyobb mint 100 W; valamint

4.  impulzusszélességük kisebb mint 200 ns.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a nagy (jellemzően 1–5 kW) teljesítményű ipari szén-monoxid lézerekre, amelyek folytonos sugárzású vagy 200 ns-nál nagyobb impulzusszélességű lézerek.

 A7.  Navigációs és repülési elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A7.001

Inerciális navigációs rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

I.  Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai „polgári repülőgépeken” történő használatra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.  „légi járművek”, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy víz alatti) vagy ,űrrepülőgépek’ irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1.  normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra ,cirkuláris hibavalószínűség’ (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy

2.  10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg;

b.  a globális navigációs műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az „adatalapú referencia navigációba” (DBRN) beágyazott hibrid inerciális navigációs rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy „DBRN” maximum négy percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m ‚cirkuláris hibavalószínűség’ (CEP);

c.  az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:

1.  az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő, vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy

2.  üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.

Megjegyzés:  Az I.a. és az I.b. alatti paramétereket a következő környezeti feltételek valamelyikével kell alkalmazni:

1.  mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:

a.  0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; valamint

b.  a PDS az 1 000-től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;

2.  a legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy

3.  a fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.

Műszaki megjegyzések:

1.  Az I.b. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.

2.  „Cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.

II.  Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

III.  A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.

7A003

7A103A9.  Légtér és hajtórendszerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A9.001

Robbanócsavarok.

II.B.    TECHNOLÓGIASzám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.B.001

A fenti II.A. részben (Áruk) felsoroltak fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

II.B.002

A IV. melléklet IV.A. részében (Áruk) felsoroltak fejlesztéséhez vagy előállításához szükséges technológia.

Műszaki megjegyzés:

A ‚technológia’ kifejezés a szoftvert is jelenti.
III. MELLÉKLET

A 3. cikk (1), (3) és (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 18. cikk (1) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 45. cikkben említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi „Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből” oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3. A ‘félidézőjelbe’ tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áru lényeges eleme/i és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.:   Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A III.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A III.B. szakasz rendelkezéseivel összhangban történik az olyan „technológia” eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése, amely „szükséges” azon áruk „felhasználásához”, amelyek eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

2. A II.B. szakasz II. mellékletének rendelkezéseinek megfelelően tiltott olyan az „technológia” eladása, szállítása, átadása vagy kivitele, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez” vagy „gyártásához”, amelyek eladásának, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

3. Az ellenőrzés alá eső áruk „felhasználásához”„szükséges”„technológiát” akkor is ellenőrizni kell, amikor az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

4. Az ellenőrzések nem terjednek ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelet vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgáláshoz) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

5. A „technológia” átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosság számára hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra” vagy a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

III.A.    ÁRUKA0.  Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A0.015

Kifejezetten radioaktív izotópok, radioaktív források vagy radionuklidok kezelésére kifejlesztett ‘kesztyűboxok’.

Műszaki megjegyzés:

A ‘kesztyűboxok’ a berendezés belsejében lévő, a berendezésen kívül elhelyezkedő személy által a berendezésbe beépített manipulátorok vagy kesztyűk segítségével kezelt vagy feldolgozott anyagokból származó veszélyes gőzök, részecskék vagy sugárzás ellen védik a felhasználót.

0B006

III.A0.016

Folyamatos üzemre és hidrogén-szulfid észlelésére kifejlesztett toxikusgáz-megfigyelőrendszerek, valamint a kifejezetten ezek céljára kifejlesztett detektorok.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Héliumszivárgás-detektorok.

0A001

0B001.cA1.  Anyagok, vegyszerek, ’mikroorganizmusok’ és ’toxinok’

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A1.003

Gyűrű alakú, 400mm vagy annál kisebb belső átmérőjű zárak és tömítések a következő anyagok egyikéből:

a.  vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;

b.  fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

c.  fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

d.  poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®);

e.  fluorelasztomerek (pl. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).

 

III.A1.004

Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek.

Megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik az 1A004.c. alatt meghatározott nukleáris észlelőrendszerekre.

1A004.c

III.A1.020

Az alábbi tulajdonságok bármelyikével rendelkező, lap vagy lemez formájú acélötvözetek:

a)  acélötvözetek, amelyek 293K (20 °C) hőmérsékleten legalább 1 200 MPa szakítószilárdságra 'képesek'; vagy

b)  nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél.

Megjegyzés:  A 'képesek' kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

Műszaki megjegyzés:

A 'nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél' ferrit és ausztenit acél szemcsékből álló kétfázisú mikrostruktúrával rendelkezik, mely mikrostruktúrát nitrogén hozzáadásával stabilizálják.

1C116

1C216

III.A1.021

Szén-szén kompozit anyag.

1A002.b.1

III.A1.022

Legalább 60 tömegszázalék nikkelt tartalmazó nyers vagy félkész nikkelötvözetek.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Lap vagy lemez formájú titánötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra 'képesek'.

Megjegyzés:  A 'képesek' kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

1C002.b.3

III.A1.024

Az alábbi hajtóanyagok és hajtóanyag-alkotó vegyi anyagok:

a)  Toluol-diizocianát (TDI)

b)  Metilén-difenil-diizocianát (MDI)

c)  Izoforon-diizocianát (IPDI)

d)  Nátrium-perklorát

e)  Xilidin

f)  Hidroxi-végződésű poliéter (HTPE)

g)  Hidroxi-végződésű kaprolaktám-éter (HTCE)

Műszaki megjegyzés:

Ez a pont vegyítetlen anyagokra és a felsorolt vegyi anyagok valamelyikét legalább 50 %-ban tartalmazó keverékekre vonatkozik.

1C111

III.A1.025

'Kenőanyagok', amelyek fő összetevőjükként az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a)  Perfluor-alkiléter (CAS 60164-51-4);

b)  Perfluor-polialkiléter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

A 'kenőanyagok' olajok és folyadékok.

1C006

III.A1.026

Berillium-réz vagy réz-berillium ötvözetek lap, lemez, szalag vagy hengerelt rúd formában, melynek fő komponense súly tekintetében a réz, és melyek egyéb komponenseinek berilliumtartalma nem éri el a 2 tömegszázalékot.

1C002.bA2.  Anyagfeldolgozás

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A2.008

Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezések számára kifejlesztett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:

N.B.:  LÁSD MÉG II.A2.014.

1.  Rozsdamentes acél.

Megjegyzés:  25 tömegszázaléknál magasabb nikkeltartalmú és 20 tömegszázaléknál magasabb krómtartalmú rozsdamentes acél esetében lásd a II.A2.014.a tételt.

2B350.e

III.A2.009

A 2B350.d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

N.B.:  LÁSD MÉG II.A2.015.

0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorok számára kifejlesztett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:

1.  Rozsdamentes acél.

1. megjegyzés:  25 tömegszázaléknál magasabb nikkeltartalmú és 20 tömegszázaléknál magasabb krómtartalmú rozsdamentes acél esetében lásd a II.A2.015.a tételt.

2. megjegyzés:  Ez a cikk nem vonatkozik a járműhűtőkre.

Műszaki megjegyzés:

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb záró funkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.

2B350.d

III.A2.010

A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h [normál körülmények (273 K vagy 0 °C hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) között mérve)]; továbbá az ilyen szivattyúk számára kifejlesztett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagokból készült:

N.B.:  LÁSD MÉG II.A2.016

1.  Rozsdamentes acél.

Megjegyzés:  25 tömegszázaléknál magasabb nikkeltartalmú és 20 tömegszázaléknál magasabb krómtartalmú rozsdamentes acél esetében lásd a II.A2.016a tételt.

Műszaki megjegyzés:

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb záró funkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát.

2B350.i

III.A2.017

Fémek, kerámiák vagy „kompozitok” eltávolítására vagy vágására szolgáló villamos kisülésű szerszámgépek (EDM) az alábbiak szerint, illetve kifejezetten ezek céljára kifejlesztett cső-, tömb- vagy huzalelektródák:

a)  cső- vagy tömbelektródás EDM gépek;

b)  huzalelektródás EDM gépek.

Megjegyzés:  A villamos kisülésű gépeket szikraforgácsoló gépeknek is nevezik.

2B001.d

III.A2.018

Számítógép-vezérlésű, vagy „számjegyvezérlésű” koordinált mérőgépek (CMM) vagy méretellenőrző gépek, amelyek ISO 10360–2 (2001) szerint ellenőrzött háromdimenziós (térfogati) maximális megengedhető kijelzési hibája (MPEE) a gép működési tartományának (azaz a tengelyek hosszán belüli) bármely pontján egyenlő vagy kisebb (jobb) mint (3 + L/1 000) μm (L a mért hossz mm-ben), illetve az ezek céljára kifejlesztett teszteszközök.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Számítógép-vezérlésű vagy „számjegyvezérlésű” elektronsugaras hegesztő berendezések, illetve kifejezetten ezek céljára kifejlesztett alkatrészek.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Számítógép-vezérlésű vagy „számjegyvezérlésű” lézervágó berendezések, illetve kifejezetten ezek céljára kifejlesztett alkatrészek.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Számítógép-vezérlésű vagy „számjegyvezérlésű” plazmavágó berendezések, illetve kifejezetten ezek céljára kifejlesztett alkatrészek.

2B001.e.1

III.A2.022

Kifejezetten rotorok vagy forgó berendezések és gépek számára kifejlesztett, 600–2 000 Hz frekvenciatartományban működtethető rezgésmérő berendezések.

2B116

III.A2.023

Folyadékgyűrűs vákuumszivattyúk, illetve kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Forgólapátos vákuumszivattyúk, illetve kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

1. megjegyzés:  III.A2.024 nem helyezi ellenőrzés alá azokat a forgólapátos vákuumszivattyúkat, amelyeket egyéb meghatározott berendezések számára fejlesztettek ki.

2. megjegyzés:  Az egyéb meghatározott berendezések számára kifejlesztett forgólapátos vákuumszivattyúk ellenőrzési státusát az egyéb berendezés ellenőrzési státusa határozza meg.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Valamely fizikai mérettartományuk tekintetében az 1 000 mm-t meghaladó nagyságú alábbi levegőszűrők:

a)  nagy hatékonyságú szemcse levegőszűrő (HEPA-szűrő);

b)  ultra-kis légbehatolású szűrő (ULPA-szűrő).

Megjegyzés:  III.A2.025 nem helyezi ellenőrzés alá az orvosi berendezések céljára kifejlesztett levegőszűrőket.

2B352.dA3.  Elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A3.004

Fémek vagy ötvözetek elemi összetevőinek az anyag kémiai lebontásával nem járó indikatív tesztelésére vagy kvantitatív elemzésére kifejlesztett spektrométerek és diffraktométerek.

 

III.A3.005

'Frekvenciaváltók', frekvenciagenerátorok és változtatható sebességű villamos hajtások, melyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkeznek:

a)  többfázisú kimeneti teljesítményük legalább 10 W;

b)  képesek a 600 Hz és a fölötti frekvenciatartományban üzemelni; valamint

c)  a frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,2%.

Műszaki megjegyzés:

A 'frekvenciaváltók' magukban foglalják a frekvenciakonvertereket és a frekvenciainvertereket is.

Megjegyzések:

1.  III.A3.005 nem helyezi ellenőrzés alá azokat a frekvenciaváltókat, amelyek meghatározott ipari berendezések (szerszámgépek, centrifugák, nyomtatott áramköri berendezések) számára kifejlesztett kommunikációs protokollokat vagy interfészeket tartalmaznak, és így – bár megfelelnek a fenti teljesítményparamétereknek – más célokra nem használhatók fel.

2.  III.A3.005 nem helyezi ellenőrzés alá a járművek számára kifejlesztett azon frekvenciaváltókat, amelyek a frekvenciaváltó és a jármű vezérlőegysége között kölcsönösen kommunikált vezérlési szekvencia segítségével üzemelnek.

3A225

0B001.b.13A6.  Szenzorok és lézerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A6.012

Elektromos működtetésű és 5 % vagy alacsonyabb (jobb) méréspontosságú 'vákuum-nyomásmérők'.

A 'vákuum-nyomásmérők' közé tartoznak a Pirani vákummérők, a Penning vákuummérők és a kapacitív manométerek.

0B001.b

III.A6.013

Mikroszkópok, illetve kapcsolódó berendezések és detektorok, az alábbiak szerint:

a)  Pásztázó elektronmikroszkópok;

b)  Pásztázó Auger-mikroszkópok;

c)  Átvilágító elektronmikroszkópok;

d)  Erőmérő atommikroszkópok (AFM);

e)  Scanning force mikroszkópok (SFM);

f)  A kifejezetten a fenti III.A6.013 a)–e) pontokban meghatározott mikroszkópokkal történő használat céljára kifejlesztett berendezések és detektorok, melyek az alábbi anyagelemzési technikák valamelyikét használják:

1.  Röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS);

2.  Energiadiszperzív spektroszkópia (EDX, EDS); vagy

3.  Vegyi elemzést szolgáló elektronspektroszkópia (ESCA).

6BA7.  Navigációs és repülési elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A7.002

Piezoelektromos kerámia jelátalakítót tartalmazó gyorsulásmérők, melyek érzékenysége 1 000 mV/g vagy jobb (magasabb).

7A001A9.  Légtér és hajtórendszerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.A9.002

30kN kapacitást meghaladó rakétamotorok tolóerő mérésére alkalmas 'erőmérő cellák'.

Műszaki megjegyzés:

'Erőmérő cellák' alatt akár nyomó-, akár húzóerő mérésére alkalmas eszközök és jelátalakítók értendők.

Megjegyzés:  III.A9.002 nem tartalmazza a kifejezetten a járművek súlyának mérésére kifejlesztett berendezéseket, eszközöket vagy jelátalakítókat (pl. mérőhidakat).

9B117

III.A9.003

Villamos energiát előállító gázturbinák, részegységek és kapcsolódó berendezések, a következők szerint:

a)  Villamosenergia-termelés céljára kifejlesztett, 200 MW-ot meghaladó teljesítményű gázturbinák;

b)  Kifejezetten a III.A9.003.a alatt meghatározott, villamos energiát előállító gázturbinák számára kifejlesztett lapátok, állórészek, égéskamrák és üzemanyagfecskendő-fúvókák;

c)  Kifejezetten a III.A9.003.a alatt meghatározott, villamos energiát előállító gázturbinák „fejlesztése” és „gyártása” céljára kifejlesztett berendezések.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TECHNOLÓGIASzám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

III.B.001

A fenti III.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek felhasználásához szükséges 'technológia'.

Műszaki megjegyzés:

A 'technológia' körébe a szoftverek is beleértendők.

 
IV. MELLÉKLETA 11. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett „nyersolaj és kőolajtermékek” jegyzéke

HR-kód

Leírás

2709 00

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével, máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék (nem tiltott ugyanakkor a 2710 19 21 KN-kóddal jelzett kerozin üzemanyag-petróleum vásárlása Iránban, feltéve, hogy a vásárlás szándéka és célja kizárólag azon légi eszköz útja folytatásának lehetővé tétele, amelybe az üzemanyag-petróleumot betöltötték).

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka.

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.

2715 00 00

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).
V. MELLÉKLET

A 13. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett „petrolkémiai termékek” jegyzékeHR-kód

Leírás

2812 10 94

Foszgén (karbonil klorid)

2814

Ammónia

3102 30

Ammónium-nitrát

2901 21 00

Etilén

2901 22 00

Propilén (propén)

2902 20 00

Benzol

2902 30 00

Toluol

2902 41 00

Orto-xilol

2902 42 00

Meta-xilol

2902 43 00

Para-xilol

2902 44 00

Xilolizomerek keveréke

2902 50 00

Sztirol

2902 60 00

Etil-benzol

2902 70 00

Kumol

2903 11 00

Klórmetán

2903 29 00

Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai

2903 81 00

Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO)

2903 89 90

Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai

2903 91 00

Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol

2903 92 00

Hexaklór-benzol (ISO) és DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán)

2903 99 90

Aromás szénhidrogének egyéb halogénszármazékai

2909

Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2909 41

Oxidietanol (dietilénglikol, digol)

2909 43

Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere

2909 44

Etilénglikol vagy dietilénglikol más monoalkil étere

2909 49

Egyéb éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2905 11 00

Metanol (metil-alkohol)

2905 12 00

Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol)

2905 13 00

Butanol (n-butil-alkohol)

2905 31 00

Etilénglikol (etándiol)

2907 11 – 2907 19

Fenolok

2910 10 00

Etilén-oxid (oxirán)

2910 20 00

Propilén-oxid (metiloxirán)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Maleinsav-anhidrid

2917 35 00

Ftálsav anhidrid

2917 36 00

Tereftálsav és sói

2917 37 00

Dimetil-tereftalát

2926 10 00

Akrilnitril

Ex 2929 10 00

Metilén-difenil-diizocianát (MDI)

Ex 2929 10 00

Hexametilén-diizocianát (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluol-diizocianát (TDI)

3901

Etilén polimerjei, alapanyag formájábanHR-kód

Leírás

 

2707 10

Benzol

Valamennyi kód

2707 20

Toluol

Valamennyi kód

2707 30

Xilolok

Valamennyi kód

2707 40

Naftalin

Valamennyi kód

2707 99 80

Fenolok

 

2711 14 00

Etilén, propilén, butilén és butadién

 
VI. MELLÉKLET

A 8. Cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú berendezések és technológiák jegyzéke

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.:   Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

3. A 'félidézőjelbe' tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

1. A tilalom alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológia” akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

2. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

3. A „technológiaátadás” tilalma nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

NYERSOLAJ- ÉS FÖLDGÁZFELTÁRÁS ÉS -KITERMELÉS

1.A    Berendezések

1. Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtés céljára kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2. Kifejezetten fúrt kutak üzemeltetése céljára kifejlesztett érzékelők olaj- és gázkutakban – ideértve a fúrás közbeni méréshez használt érzékelőket –, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtés és –tárolás céljára kifejlesztett kapcsolódó berendezések.

3. Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából kőzetképződmények fúrására kifejlesztett fúróberendezések.

4. Kifejezetten olaj- és gázkútfúró-berendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra kifejlesztett fúrófejek, fúrócsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

5. Az 'API- és ISO-szabványoknak' megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, 'kitörésgátlók', továbbá 'karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények', valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

Műszaki megjegyzések:

a.   A „kitörésgátlót” jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.

b.   A „karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt” jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gázkitermelés megkezdődött.

c.   E pont alkalmazásában az 'API- és ISO-szabványok' az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 11IW szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.

6. Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.

7. Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.

8. Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására kifejlesztett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.

9. A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm3/h szívóteljesítményű gázkompresszorok – kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat –, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

10. Az olaj- és gázkutakban használt, az 'API- és ISO-szabványoknak' megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az 'API- és ISO-szabványok' az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11. Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m3/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kifejezetten fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzása céljára fejlesztettek ki.

1.B    Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra kifejlesztett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

2. Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett kőzetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezése, tesztelése és elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

3. Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtése és feldolgozása, valamint a tárolórétegek helyszíni tulajdonságainak meghatározása céljára kifejlesztett berendezések.

1.C    Anyagok

1. Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrási törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.

2. Az olaj- és gázkutakban használt, az 'API- és ISO-szabványoknak' megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az 'API- és ISO-szabványok' az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3. Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fúrása és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzásgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D    Szoftverek

1. Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtése és feldolgozása céljára kifejlesztett „szoftverek”.

2. Kifejezetten a fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges információk tárolására, elemzésére és értelmezésére kifejlesztett „szoftverek”.

3. Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek „felhasználásához” kifejlesztett „szoftverek”.

1.E    Technológiák

1. Az 1.A.01–1.A.11. pontokban meghatározott berendezések „fejlesztéséhez”, „gyártásához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”.

NYERSOLAJ FINOMÍTÁSA ÉS FÖLDGÁZ CSEPPFOLYÓSÍTÁSA

2.A    Berendezések

1. Hőcserélők és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. kifejezetten a földgáz előhűtéséhez kifejlesztett, 500 m2/m3-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;

b. kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez kifejlesztett tekercselt hőcserélők.

2. Anyagok – 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m3/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

3. A 2.A.1. pont által nem meghatározott 'coldbox' és 'coldbox'-berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A 'coldbox'-berendezés speciálisan kialakított, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekben a cseppfolyósítás során használt berendezés. A 'coldbox' hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A 'coldbox'-on belüli hőmérséklet – 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A 'coldbox' funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4. – 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

5. 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok – 120 °C alatti szállításához.

6. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására kifejlesztett tengeri járművek.

7. Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására kifejlesztett elektrosztatikus sótalanító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

8. Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakítására kifejlesztett krakkolóegység – a hidrokrakkolókat is ideértve – és kokszoló, valamint kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

9. Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítése céljára kifejlesztett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

10. Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakítása céljára kifejlesztett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

11. A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.

12. Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítása céljára kifejlesztett, legalább 50 m3/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

13. Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek:

a. legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;

b. 33-nál nagyobb 'lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel' rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

Műszaki megjegyzés:

A 'lyukkorróziós ellenállás egyenérték' (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkorózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkoróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. 'Csőgörények' (csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

15. Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.

Műszaki megjegyzés:

A 'csőgörény' jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

16. 1 000 m3-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek:

a. fixtetős tartályok;

b. úszótetős tartályok.

17. Kifejezetten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállítására kifejlesztett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.

18. Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.

19. Kifejezetten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására kifejlesztett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

2.B    Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) tesztelése és elemzése céljára kifejlesztett berendezések.

2. Kifejezetten a sótalanító folyamat ellenőrzése és optimalizálása céljára kifejlesztett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C    Anyagok

1. Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).

2. N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).

3. Kifejezetten fluid katalitikus krakkolásra vagy gázok – ideértve a földgázt is – tisztítására és/vagy szárítására kifejlesztett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.

4. Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:

a. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;

b. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

c. kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamat céljára kifejlesztett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;

d. kifejezetten katalitikus hidrokrakkolás céljára kifejlesztett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.

5. Kifejezetten a benzin oktámszámának növelése céljára kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D    Szoftverek

1. Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek „felhasználásához” kifejlesztett „szoftverek”.

2. Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” tervezett „szoftverek”.

2.E    Technológiák

1. A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására szolgáló berendezések „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák” (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).

2. Földgáz cseppfolyósításához használt „technológiák”, a földgáz-cseppfolyósító üzemek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges „technológiákat” is ideértve.

3. Cseppfolyósított földgáz szállítására szolgáló berendezések „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”.

4. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására kifejlesztett tengeri járművek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”.

5. Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szolgáló tartályok „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”.

6. Finomítóüzem „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”, például:

6.1. Könnyű olefin benzinné történő átalakításához használt „technológiák”.

6.2. A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.

6.3. A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.

PETROLKÉMIAI IPAR

3.A    Berendezések

1. Reaktorok

a. kifejezetten foszgén (CAS 506-77-4) előállítása céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek;

b. HDI, TDI és MDI előállítása céljára kifejlesztett foszgénezéses reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével,;

c. kifejezetten etilén és propilén alacsony (legfeljebb 40 bar) nyomású polimerizációja céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek;

d. kifejezetten EDC (etilén-diklorid) termikus krakkolása céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével;

e. kifejezetten vinilklorid előállítása során történő klórozás és oxiklórozás céljára kifejlesztett reaktorok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, másodlagos reaktorok kivételével;

2. Forró, tömény ecetsavnak ellenálló anyagokból álló vékonyfilmes bepárlók és esőfilmes bepárlók és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

3. Sósav elektrolízises bontására szolgáló üzemek és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

4. 5 000 mm-t meghaladó átmérőjű oszlopok és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

5. Kerámiagolyókat vagy -csészéket tartalmazó, legalább 10 mm névleges átmérőjű golyós és csészés szelepek és kifejezetten ezek számára kifejlesztett alkatrészek.

6. 2 MW-nál nagyobb beépített teljesítményű és az API 610 szabványnak megfelelő radiális és/vagy dugattyús kompresszorok.

3.B    Tesztelési és vizsgálati berendezések

3.C    Anyagok

1. Trinitro-toluol, ammónium-nitrát gyártása és robbanóanyagok gyártása során használt egyéb kémiai és petrolkémiai folyamatok során alkalmazott katalizátorok, illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

2. Monomerek, pl. etilén és propilén gyártása során alkalmazott katalizátorok (gőzkrakkoló egységek és/vagy.gas-to-petrochemicals (GTP) egységek), illetve az ezek számára kifejlesztett szoftverek.

3.D    Szoftverek

1. Kifejezetten a 3.A pontban meghatározott berendezések „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” kifejlesztett szoftver.

2. Kifejezetten metanol üzemekben történő használatra kifejlesztett „szoftverek”.

3.E    Technológiák

1. Gas-to-liquid (GTL) vagy gas-to-petrochemicals (GTP) folyamatok vagy üzemek „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” szolgáló „technológiák”.

2. Ammónia és metanol üzemek gyártására kifejlesztett berendezések „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához”„szükséges”„technológiák”.

3. MEG (Monoetilén-glikol), EO (Etilénoxid) / EG (Etilén-glikol) „gyártására” szolgáló „technológiák”.

Megjegyzés:

„Technológia” az áruk „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges egyedi információ. Ez az információ lehet „műszaki adat” vagy „műszaki támogatás”.
VII. MELLÉKLETA 15. cikkben és a 31. cikk (1) bekezdésében említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kód

Leírás

7102

Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7108

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban

7109

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7110

Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7111

Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7112

Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez
VIII. MELLÉKLET

A 23. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

A. A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

Természetes személyek

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Egyéb információ: a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) vezető tudományos munkatársa, kapcsolatban áll az alkalmazott fizikai intézettel (Institute of Applied Physics). Közvetlenül együttműködik Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadival.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(2) Dawood Agha-Jani. Tisztsége: a PFEP vezetője (Natanz). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Rangja: altengernagy. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vegyes állományának főnöke.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(4) Amir Moayyed Alai. Egyéb információ: részt vesz a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(5) Behman Asgarpour. Tisztsége: üzemeltetési igazgató (Arak). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Egyéb információ: részt vesz az ammónium-uranil-karbonát előállításában és a natanzi urándúsító üzem irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Egyéb információ: az AEOI feltárási és bányászati hivatalának vezető tisztviselője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(9) Haleh Bakhtiar. Egyéb információ: részt vesz 99,9 %-os tisztaságú magnézium előállításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(10) Morteza Behzad. Egyéb információ: részt vesz centrifuga-alkatrészek előállításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Tisztsége: a Bank Sepah elnöke és ügyvezető igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(13) Mohammad Eslami. Titulusa: dr. Egyéb információk: a Defence Industries Training and Research Institute (védelmi ipari képzési és kutatóintézet) vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Tisztsége: az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) kereskedelmi és nemzetközi osztályának vezetője. Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Egyéb információ: a MODAFL vezető tudományos munkatársa és a fizikai kutatóközpont (Physics Research Centre, PHRC) korábbi vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(16) Mohammad Hejazi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Baszidzs ellenállási haderő parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(17) Mohsen Hojati. Tisztsége: a Fajr Industrial Group vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Egyéb információ: az AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral kapcsolatos projektben.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(19) M. Javad Karimi Sabet. Egyéb információ: az ENSZ BT 1747 (2007) sz. határozatával jegyzékbe vett Novin Energy Company vezetője.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tisztsége: a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Tisztsége: a Mesbah Energy Company vezérigazgatója. Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(22) Naser Maleki. Tisztsége: a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) vezetője. Egyéb információ: Naser Maleki a MODAFL tisztviselőjeként a Shahab-3 ballisztikusrakéta-programot is felügyeli. A Shahab-3 Irán jelenleg használt nagy hatótávolságú ballisztikus rakétája.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Egyéb információ: részt vesz az iszfaháni uránkonverziós létesítmény (UCF) termelésirányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(24) Jafar Mohammadi. Tisztsége: az iráni atomenergia-szervezet (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) műszaki tanácsadója (az ő feladata a centrifugaszelepek gyártásának irányítása). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(25) Ehsan Monajemi. Tisztsége: építési projektigazgató, Natanz. Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Rangja: dandártábornok. Egyéb információ: a fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(27) Houshang Nobari. Egyéb információ: részt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Rangja: altábornagy. Tisztsége: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora. Egyéb információ: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem kémia tanszéke a MODALF irányítása alatt áll, és berilliummal végez kísérleteket. Részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(29) Mohammad Qannadi. Tisztsége: az AEOI kutatás-fejlesztésért felelős elnökhelyettese Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(30) Amir Rahimi. Tisztsége: az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) vezetője. Egyéb információ: az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának része, amely részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(31) Javad Rahiqi: Tisztsége: Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) iszfaháni nukleáris technológiai központjának vezetője (további információ: születési idő: 1954. április 24., születési hely: Marshad).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9. (EU: 2007.4.24.).

(32) Abbas Rashidi. Egyéb információ: részt vesz az urándúsító tevékenységben Natanzban.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(33) Morteza Rezaie. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(34) Morteza Safari. Rangja: ellentengernagy. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(35) Yahya Rahim Safavi. Rangja: vezérőrnagy. Tisztsége: parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaiban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(36) Seyed Jaber Safdari. Egyéb információ: a natanzi urándúsító üzem igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(37) Hosein Salimi. Rangja: tábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka (Pasdaran). Egyéb információ: részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(38) Qasem Soleimani. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Qods erők parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(39) Ghasem Soleymani. Egyéb információ: a saghandi uránbánya uránbányászati műveleti igazgatója.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(40) Mohammad Reza Zahedi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(41) General Zolqadr. Tisztsége: a biztonsági ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, az Iszlám Forradalmi Gárda tisztje.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

▼M3

(42) Azim Aghajani (más írásmóddal: Adhajani). Tisztsége: az IRGC Qods Force elnevezésű egységének tagja. A Qods Force parancsnoka Qasem Soleimani vezérőrnagy, akit az ENSZ Biztonsági Tanács az 1747 (2007) határozattal jegyzékbe vett.

Egyéb információ: elősegítette az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjának megsértését, amely pont megtiltja a fegyverek és kapcsolódó hadianyagok Iránból történő exportját.

Kiegészítő információk: Állampolgársága: iráni. Útlevélszám: 6620505, 9003213

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. április 18.

(43) Ali Akbar Tabatabaei (más néven: Sayed Akbar Tahmaesebi). Tisztsége: az IRGC Qods Force elnevezésű egységének tagja. A Qods Force parancsnoka Qasem Soleimani vezérőrnagy, akit az ENSZ Biztonsági Tanács az 1747 (2007) határozattal jegyzékbe vett.

Egyéb információ: elősegítette az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjának megsértését, amely pont megtiltja a fegyverek és kapcsolódó hadianyagok Iránból történő exportját.

Kiegészítő információk: Állampolgársága: iráni. Születési idő: 1967

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. április 18.

▼B

Szervezetek

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (más néven BK Co.). Egyéb információ: a szervezet részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(2) Amin Industrial Complex: Az Amin Industrial Complex olyan hőmérséklet-szabályozókat keresett, amelyek felhasználhatók a nukleáris kutatásban és az operatív/előállítási létesítményekben. Az Amin Industrial Complex az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezetének (Defense Industries Organization, DIO) tulajdonában van, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.

Cím: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

A következő neveken is ismert: Amin Industrial Compound és Amin Industrial Company.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9.

(3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (más néven a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Egyéb információ: a) az AMIG ellenőrzése alá tartozik a „7th of Tir” szervezet; b) az AMIG a védelmi iparágak szervezetének (Defence Industries Organisation, DIO) tulajdonában van és annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(4) Armament Industries Group: Az Armament Industries Group (AIG) különböző kézi- és könnyűfegyvereket – többek között nagy- és közepes kaliberű fegyvereket is –, illetve kapcsolódó technológiákat gyárt és szolgáltat. Az AIG beszerzési tevékenységének nagy részét a Hadid Industries Complexen keresztül bonyolítja.

Cím: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(5) Atomic Energy Organisation of Iran (az iráni atomenergia-szervezet, AEOI). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(6) Bank Sepah és Bank Sepah International. Egyéb információ: a Bank Sepah támogatást nyújt a repülőgép-ipari szervezet (AIO) és az annak ellenőrzése alatt álló szervezetek – köztük a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) és a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) – részére.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Egyéb információ: a) a Saccal System companies leányvállalata, b) e vállalat érzékeny áruk vásárlására tett kísérletet az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett egyik szervezet számára.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(8) Cruise Missile Industry Group (más néven Naval Defence Missile Industry Group).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(9) Defence Industries Organisation (védelmi iparágak szervezete, DIO). Egyéb információ: a) a MODAFL irányítása alatt álló, több szervezetet összefogó szervezet, néhány alárendelt szervezete alkatrészeket gyárt a centrifugaprogramhoz és a rakétaprogramhoz, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(10) Defense Technology and Science Research Center (védelemipari technológiai és tudományos kutatóközpont, DTSCR): a DTSRC az iráni védelmi kutatás-fejlesztést, termelést, karbantartást, kivitelt és beszerzést felügyelő MODAFL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(11) Doostan International Company: A Doostan International Company (DICO) Irán ballisztikusrakéta-programjához szállít alkatrészeket.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.6.9.

(12) Electro Sanam Company (más néven: a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ, NFRPC) és Esfahan Nuclear Technology Centre (az iszfaháni nukleáris technológiai központ, ENTC). Egyéb információ: az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának részét képezik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(14) Ettehad Technical Group. Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(15) Fajr Industrial Group. Egyéb információ: a) korábban Instrumentation Factory Plant; b) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; c) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(16) Farasakht Industries: A Farasakht Industries az iráni repülőgépgyártó vállalat (Iran Aircraft Manufacturing Company) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, amely viszont a MODAFL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Cím: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(17) Farayand Technique. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(18) First East Export Bank, P.L.C.: A First East Export Bank, PLC a Bank Mellat tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el. Az elmúlt hét évben a Bank Mellat több száz millió dollár értékben tett lehetővé tranzakciókat az iráni nukleáris, rakétaügyi és védelmi szervezetek számára.

Cím: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; cégjegyzékszám: LL06889 (Malajzia).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (más néven Instrumentation Factories Plant). Egyéb információ: az AIO e szervezeten keresztül próbál felvásárlásokat megvalósítani.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(20) Jabber Ibn Hayan. Egyéb információ: az üzemanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó AEOI-laboratórium.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3. (EU: 2007.4.24.).

(21) Joza Industrial Co. Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(22) Kala-Electric (más néven: Kalaye Electric). Egyéb információ: a) a PFEP (Natanz) beszállítója; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(23) Karaj Nuclear Research Centre (karadzsi nukleáris kutatóközpont). Egyéb információ: az AEOI kutatórészlegének része.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(24) Kaveh Cutting Tools Company: A Kaveh Cutting Tools Company a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(25) Kavoshyar Company. Egyéb információ: az AEOI leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(26) Khorasan Metallurgy Industries. Egyéb információ: a) a DIO-tól függő Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata, b) részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(27) M. Babaie Industries: Az M. Babaie Industries az iráni repülőgép-ipari szervezethez (Aerospace Industries Organization, AIO) tartozó Shahid Ahmad Kazemi Industries Grouphoz (korábban Air Defense Missile Industries Group) tartozik. Az AIO ellenőrzi a Shahid Hemmat Industrial Groupot (SHIG) és a Shahid Bagheri Industrial Groupot (SBIG), amelyek tevékenysége a rakétaprogramhoz kapcsolódik, és amelyeket az ENSZ az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett.

Cím: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(28) Malek Ashtar University (Malek Ashtar Egyetem): A MODAFL-en belül a DTRSC alá tartozik. Egyes kutatócsoportjai korábban a fizikai kutatóközponthoz (PHRC) tartoztak. Az iráni atomprogram esetleges katonai dimenziójának tisztázásával foglalkozó NAÜ-ellenőrök nem beszélhettek az egyetem irányítása alatt álló személyzettel, és nem tekinthettek bele az egyetem dokumentumaiba.

Cím: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(29) Mesbah Energy Company. Egyéb információ: a) az A40 kutatóreaktor (Arak) beszállítója; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(30) Ministry of Defence Logistics Export (a védelmi logisztikai exporttal foglalkozó minisztérium, MODLEX): A MODLEX Iránban előállított fegyvereket értékesít a világ minden pontjára, ami sérti a fegyverek vagy kapcsolódó termékek értékesítését Irán számára megtiltó 1747 (2007) ENSZ BT-határozat rendelkezéseit.

Cím: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(31) Mizan Machinery Manufacturing: A Mizan Machinery Manufacturing (3M) a SHIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

A következő néven is ismert: 3MG

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(32) Modern Industries Technique Company: A Modern Industries Technique Company (MITEC) felelős az araki IR-40 nehézvizes reaktor tervezéséért és megépítéséért. A MITEC vezette az IR-40 nehézvizes reaktor megépítéséhez kapcsolódó beszerzéseket.

Cím: Arak, Iran

A következő neveken is ismert: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (mezőgazdasági és gyógyászati nukleáris kutatóközpont, NFRPC): Az NFRPC az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nagyszabású kutatórészlege. Az NFRPC az AEOI nukleárisüzemanyag-fejlesztési központja, és urándúsítási tevékenységekben is részt vesz.

Cím: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

A következő neveken is ismert: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(34) Niru Battery Manufacturing Company. Egyéb információ: a) a DIO leányvállalata, b) az iráni katonaság számára gyárt hajtóműveket, többek között rakétarendszerekhez.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(35) Novin Energy Company (más néven Pars Novin). Egyéb információ: az AEOI-n belül működik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(36) Parchin Chemical Industries. Egyéb információ: a védelmi iparágak szervezetének (DIO) tagja.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(37) Pars Aviation Services Company. Egyéb információ: légi járművek karbantartásával foglalkozik.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(38) Pars Trash Company. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(39) Pejman Industrial Services Corporation: A Pejman Industrial Services Corporation a SBIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Egyéb információ: részt vett az iszfaháni uránkonverziós létesítmény megépítésében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(41) Qods Aeronautics Industries. Egyéb információ: pilóta nélküli légi járműveket, ejtőernyőket, siklóernyőket, motoros ernyőket stb. gyárt.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(42) Sabalan Company: A Sabalan a SHIG egyik fedőneve.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(43) Sanam Industrial Group. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(44) Safety Equipment Procurement (SEP). Egyéb információ: az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2008.3.3.

(45) 7th of Tir. Egyéb információ: a) Irán nukleáris programjában köztudottan közvetlenül részt vevő DIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): A SAPICO a SHIG egyik fedőneve.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2006.12.23.

(49) Shahid Karrazi Industries: A Shahid Karrazi Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(50) Shahid Satarri Industries: A Shahid Sattari Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Southeast Tehran, Iran

A következő néven is ismert: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: A Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Cím: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(52) Sho’a’ Aviation. Egyéb információ: ultrakönnyű repülőgépeket gyárt.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(53) Special Industries Group: A Special Industries Group (SIG) a DIO ellenőrzése alatt áll.

Cím: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.7.24. (ENSZ: 2010.6.9.).

(54) TAMAS Company. Egyéb információ: a) részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben; b) a TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a koncentrálásig terjednek, egy másik pedig uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal foglalkozik.

Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.).

(55) Tiz Pars: A Tiz Pars a SHIG egyik fedőneve. 2007 áprilisa és júliusa között a Tiz Pars a SHIG nevében megkísérelt beszerezni egy az iráni rakétaprogramban felhasználható öttengelyes lézeres vágó-hegesztőgépet.

Cím: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(56) Ya Mahdi Industries Group. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2007.3.24.

(57) Yazd Metallurgy Industries: A Yazd Metallurgy Industries (YMI) a DIO ellenőrzése alatt áll.

Cím: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

A következő néven is ismert: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

▼M3

(58) Behineh Trading Co.

Egyéb információ: Ez az iráni vállalat kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy Irán tiltott módon fegyvereket juttatott Nyugat-Afrikába. Az IRGC Qods Force egysége nevében e szervezet volt a fegyverszállítmány feladója. A Qods Force parancsnoka Qasem Soleimani vezérőrnagy, akit az ENSZ Biztonsági Tanács a 1747 (2007) határozattal jegyzékbe vett.

Kiegészítő információk: Székhely: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefonszám: +98 9195382305. Weboldal: htt://www.behinehco.ir

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. április 18.

▼B

B. Az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő, annak ellenőrzése alatt álló, illetve annak nevében eljáró szervezetek

(1) Fater (vagy Faater) Institute: A Khatam al-Anbiya (KAA) leányvállalata. A Fater külföldi beszállítókkal működik együtt iráni IRGC-projektekben, valószínűleg más KAA-vállalatok nevében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: A Gharagahe Sazandegi Ghaem a KAA tulajdonában van, vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(3) Ghorb Karbala: A Ghorb Karbala a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(4) Ghorb Nooh: A Ghorb Nooh a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(5) Hara Company: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(6) Imensazan Consultant Engineers Institute: A KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: A Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) az IRGC tulajdonában lévő vállalat, amely nagyszabású polgári és katonai építkezési beruházásokkal és egyéb mérnöki tevékenységekkel foglalkozik. Jelentős mértékben részt vesz a passzív védelmi szervezet (Passive Defense Organization) projektjeiben. A KAA leányvállalatai különösen fontos szerepet játszottak a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(8) Makin: A Makin a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(9) Omran Sahel: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(10) Oriental Oil Kish: Az Oriental Oil Kish a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(11) Rah Sahel: A Rah Sahel a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(12) Rahab Engineering Institute: A Rahab a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(13) Sahel Consultant Engineers: A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(14) Sepanir: A Sepanir a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(15) Sepasad Engineering Company: A Sepasad Engineering Company a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

C. Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társaságának (IRISL) tulajdonában lévő vagy annak ellenőrzése alatt álló, illetve annak nevében eljáró szervezetek

(1) Irano Hind Shipping Company:

Cím: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(2) IRISL Benelux NV:

Cím: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; héa-azonosítószám: BE480224531 (Belgium).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.

(3) South Shipping Line Iran (SSL):

Cím: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010.9.6.
IX. MELLÉKLET

A 23. cikk (2) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

I.  ►M4  A nukleáris tevékenységekben vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek, valamint az iráni kormányt támogató személyek és szervezetek  ◄A.  Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Reza AGHAZADEH

Szül. idő: 1949.3.15.;

útlevélszám: S4409483; érvényes: 2000.4.26.–2010.4.27., kiállítás helye: Teherán;

diplomata-útlevél száma: D9001950; kiállítva: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21-ig; születési hely: Khoy

Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2007.4.23.

▼M3 —————

▼B

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Az NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Az AEOI helyettes vezetője, és az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat, NFPC) (lásd B. rész, 30. pont) vezérigazgatója. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.

2007.4.23.

4.

Mojtaba HAERI mérnök

 

A MODAFL iparért felelős helyettes minisztere. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.

2008.6.23.

5.

Mahmood JANNATIAN

Születési idő: 1946.4.21.;

útlevélszám: T12838903

Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.

2008.6.23.

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (más néven LANGROUDI)

Szül. idő: 1945.11.24.;

szül. hely: Langroud

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2007.4.23.

7.

Ali Reza KHANCHI

A nukleáris kutatóközpont címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (Tehran Nuclear Research Centre, TNRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól a TNRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között arról, hogy a karadzsi hulladéktároló létesítményből (ahol az ezekben a kísérletekben használt szegényített urán tárolására használt konténerek találhatók) származó környezeti mintákban kimutatható a magas dúsítású urán. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2007.4.23.

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Az Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója (lásd B. rész, 20. pont)

2008.6.23.

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Született 1943.11.7-én Iránban.

Útlevélszám: 05HK31387, kiállítva: 2002.1.1, Irán, érvényes: 2010.8.7.

2008.5.7-én megszerezte a francia állampolgárságot.

A Fulmen (lásd B. rész, 13. pont) igazgatója

2010.7.26.

10.

Beik MOHAMMADLU dandártábornok

 

A MODAFL (lásd B. rész, 29. pont) ellátásért és logisztikáért felelős miniszterhelyettese.

2008.6.23.

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

A Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), más néven Cruise Missile Industry Group igazgatója. A szervezetet az ENSZ az 1747 sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vette, az EU pedig felvette a 2007/140/KKBP közös álláspont I. mellékletébe.

2010.7.26.

13.

Anis NACCACHE

 

A Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport ügyvezetője; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett szervezetek számára.

2008.6.23.

14.

Mohammad NADERI dandártábornok

 

A repülőgép-ipari szervezet (AIO) (lásd B. rész, 1. pont) vezetője. Az AIO érzékeny iráni programokban vesz részt.

2008.6.23.

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Külügyminiszter. Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében.

2009.11.17.

16.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI ellentengernagy

 

A MODAFL (lásd B. rész, 29. pont) koordinációért felelős korábbi miniszterhelyettese.

2008.6.23.

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Az iszfaháni uránkonverziós létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsító létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök Solat Sanát ezen szerepéért 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette.

2007.4.23.

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Korábban az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője, jelenleg az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2011.5.23.

19.

Naser RASTKHAH, mérnök

 

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2011.5.23.

20.

Behzad SOLTANI

 

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2011.5.23.

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Az AEOI tervezésért, valamint a nemzetközi és parlamenti ügyekért felelős vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.

2011.5.23.

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium alá tartozó, és az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh vezette kutatóintézetnek, a védelmi célú innováció és kutatás szervezetének (SPND) jelenlegi biztonsági vezetője. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel továbbra is aggályai vannak Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületével kapcsolatosan, és Irán elutasítja az e területet érintő együttműködést. Biztonsági vezetőként Babei is felelős azért, hogy nem bocsátottak rendelkezésre információkat, pl. a NAÜ számára.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet vezetőhelyettese, ahol is az ENSZ által jegyzékbe vett Feridun Abbasi Davani beosztottja. Legalább 2002 óta részt vesz Irán nukleáris programjában, korábban többek között az AMAD beszerzési és logisztikai vezetője volt, és ő felelt azért, hogy fedőcégeken, például a Kimia Madanon keresztül berendezéseket és alapanyagokat szerezzenek be Irán nukleárisfegyver-programjához.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (más néven: DANESHJOU)

 

A 2009-es választások óta tudományügyi, kutatási és technológiaügyi miniszter. Irán nem nyújtott tájékoztatást a NAÜ számára arról, hogy milyen szerepet játszik a nukleáris töltetű fejek kifejlesztésére irányuló kutatásokban. Ez része annak, hogy Irán elutasítja a nukleáris programja katonai vetületére következtetni engedő „állítólagos kutatásokkal” kapcsolatos NAÜ-vizsgálatokban való együttműködést, ami magában foglalja az érintett személyekre vonatkozó dokumentumokba való betekintés megtagadását is.

Miniszteri tisztsége mellett Daneshjoo Ahmedinezsád elnök nevében a „passzív védelmi” tevékenységből is kiveszi a részét. A passzív védelmi szervezetet (Passive Defense Organisation) az EU már jegyzékbe vette.

2011.12.1.

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Születési idő: 1974.9.20.

Iráni állampolgár, árukat – főként fémárukat – szolgáltat az SHIG ENSZ által jegyzékbe vett fedőcégei számára. 2010 januárja és novembere között árukat szolgáltatott az SHIG számára. Az áruk egy részét az ENSZ által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teheráni központi fiókján keresztül fizették ki 2010 novemberét követően.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Iráni állampolgár, árukat – főként szénszálakat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett SHIG és SBIG számára.

2011.12.1.

32.

Majid KHANSARI

 

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

A MATSA ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

A fizikai kutatóintézet (Physics Research Institute, korábbi nevén: alkalmazott fizikai intézet – Institute of Applied Physics) vezetője.

2011.12.1.

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Az EU által jegyzékbe vett Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) ügyvezető igazgatója. Emellett az AEOI tisztviselője is. Ő felügyeli a fűtőanyaggyártó üzem (FMP), a cirkóniumerőmű (ZPP) és az uránkonverziós létesítmény (UCF) számára szükséges érzékeny beszerzéseket végző beszerző vállalatokat és adja ki az ezek kiválasztására szóló ajánlattételi felhívásokat.

2011.12.1.

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

Az EU által jegyzékbe vett, atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat (MASNA) ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

A robbanásokat és becsapódásokat vizsgáló kutatóintézet (Research Centre for Explosion and Impact vagy METFAZ) vezetője.

2011.12.1.

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Született: 1963. január 5., Teherán, Irán

Energiaügyi miniszter. Az Irán nukleáris politikáját meghatározó Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács tagja

2012.10.16.

▼BB.  Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran

Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat Industrial Groupot, a Shahid Bagheri Industrial Groupot és a Fajr Industrial Groupot is, amelyek mindegyike szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében. Az AIO vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét az ENSZ szintén jegyzékbe vette az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal.

2007.4.23.

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Feltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.

2008.6.23.

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között az atomfegyverek terjesztésének veszélyével járónak minősített tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. A szervezet részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében.

2010.7.26.

4.

Bank Mellat (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

A Bank Mellat tevékenységével támogatja és elősegíti Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját. Banki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU által jegyzékbe vett szervezeteknek, az ezek nevében vagy irányítása alatt eljáró, illetve az ezek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alá tartozó szervezeteknek. Az 1929. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett First East Export Bank anyavállalata.

2010.7.26.

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

A Bank Mellat 100 %-os tulajdonában van.

2010.7.26.

b)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

A Bank Mellat 60 %-os tulajdonában van.

2010.7.26.

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditív nyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat jegyzékében a fenti cégek közül több szerepel.

A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet, és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. A banki kapcsolatai segítségével e tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékein szereplő szervezetek számára. E szervezetek – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely szervezetek gyakran leányvállalataikon vagy kapcsolt vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek.

2008.6.23.

a)  Arian Bank (más néven: Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Az Arian Bank a Bank Melli és a Bank Saderat közös vállalkozása.

2010.7.26.

b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; adószám: 1368932 (Egyesült Államok)

Az Assa Corporation a Bank Melli ellenőrzése alatt álló fedőcég, amelyet a Bank Melli abból a célból hozott létre, hogy ezen keresztül tudjon pénzt eljuttatni az Egyesült Államokból Iránba.

2010.7.26.

c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Az Assa Corporation Ltd az Assa Corporation anyavállalata. A Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

d)  Bank Kargoshaie (más néven: Kargosai Bank, vagy Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

A Bank Kargoshaee tulajdonosa a Bank Melli.

2010.7.26.

e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran

Alternatív cím:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Alternatív cím:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116

Alternatív cím:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran

Cégjegyzékszám: 89584.

Az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy az ENSZ által 2000 óta szankcionált szervezetekkel áll kapcsolatban. Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

▼M3

f)  Bank Melli Iran ZAO (más néven Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatív cím: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

A Bank Melli tulajdonában van.

2008.6.23.

▼B

g)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183

Alternatív cím:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran

Cégjegyzékszám: 382231

Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (más néven: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Teljes egészében a Bank Melli Investment Co. Holding Company tulajdonában van, feladata a BMIIC cementgyártó vállalatainak irányítása.

2010.7.26.

i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

Alternatív cím:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands

Alternatív cím:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Kajmán-szigeteki székhelyű alap, amely számára az iráni kormány engedélyt adott ki, hogy a teheráni tőzsdén külföldi befektetéseket bonyolítson.

2010.7.26.

j)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave. Tehran Iran

Alternatív cím:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688

Alternatív cím:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

A Bank Melli Iran ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

k)  Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands Cégjegyzékszám: 188926 (Kajmán-szigetek)

A Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

l)  Melli Agrochemical Company PJS (más néven: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Alternatív cím:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

A Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

▼M3

m)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

A Bank Melli tulajdonában van.

2008.6.23.

▼B

n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Cégjegyzékszám (Dubaj): 0107; bejegyzés dátuma: 2005. nov. 30.

A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.

2010.7.26.

o)  Shemal Cement Company (más néven: Siman Shomal vagy Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Alternatív cím:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446

Alternatív cím:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

A Bank Melli Iran ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Miután az Európai Unió szankciókat vetett ki a Bank Mellire, a Bank Refah vette át annak folyamatban lévő ügyleteit.

2010.7.26.

7.

Bank Saderat Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

A Bank Saderat iráni bank, amely részben az iráni kormány tulajdonában van. A Bank Saderat pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programokhoz beszerzéseket végrehajtó – többek között az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett – szervezetek számára. Még 2009 márciusában is a Bank Saderat kezelte az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett DIO és az Iran Electronics Industries kifizetéseit és akkreditívjeit. 2003-ban a Bank Saderat akkreditívet nyitott az iráni nukleáris tevékenységekhez kapcsolódó (később az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban szankcionált) Mesbah Energy Company számára.

2010.7.26.

a)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

A Bank Saderat 100 %-os tulajdonában álló leányvállalata.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Ez a bank igen szorosan kapcsolódik a „Daftar”-hoz (a legfőbb vezető hivatala, közel 500 munkatársból álló apparátussal), és ily módon hozzájárul a rezsim stratégiai érdekeinek finanszírozásához.

2010.7.26.

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Ipari termékeket szerez be, kimondottan az AEOI, a Novin Energy és a Kalaye Electric Company (mindhárom szerepel az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban) nukleáris programhoz kapcsolódóan végzett tevékenységeihez. Az ESNICO igazgatója Haleh Bakhtiar (akit az ENSZ az 1803. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett).

2010.7.26.

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

A Naftarhoz és a Bonyad-e Mostazafanhoz közel álló Etemad Amin Invest Co Mobin részt vesz a rezsim és az Iránban működő „állam az államban” stratégiai érdekeinek finanszírozásában.

2010.7.26.

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (beleértve minden fiókot), valamint a leányvállalatai:

Export Development Building 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

Cégjegyzékszám (Irán): 86936

Az EDBI, azaz az iráni exportfejlesztési bank olyan vállalatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek kapcsolatban állnak Irán proliferációs veszéllyel járó tevékenységeivel, és segített az ENSZ által megjelölt szervezeteknek a szankciók megkerülésében vagy megsértésében. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a MODAFL-nak alárendelt szervezeteknek és fedőcégeiknek, amelyek Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját támogatják.

A Bank Sepah kifizetéseit annak ENSZ általi jegyzékbe vételét követően is kezelte, beleértve az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programhoz kapcsolódó kifizetéseket. Az EDBI kezelte az Irán védelmi és légifegyver- szervezeteivel összefüggő ügyleteket, amelyek közül többre az ENSZ BT szankciókat vetett ki. Az EDBI volt a fő közvetítő, amely a Bank Sepah (amelyet az ENSZ BT 2007 óta szankcionál) általi finanszírozásokat kezelte, beleértve a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos kifizetéseket. Az EDBI a MODAFL különböző szervezeteinek nyújt pénzügyi szolgáltatásokat és segíti a MODAFL szervezeteihez kapcsolódó fedőcégek folyamatban lévő beszerzési tevékenységeit.

2010.7.26.

a)  EDBI Exchange Company (más néven Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Alternatív cím:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

A teheráni székhelyű EDBI Exchange Company-ban 70 %-os tulajdonrésze van az iráni exportfejlesztési banknak (EDBI). Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

A teheráni székhelyű EDBI Stock Brokerage Company teljesen az iráni exportfejlesztési bank (EDBI) tulajdonában van. Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

A Banco Internacional De Desarrollo CA tulajdonosa az iráni exportfejlesztési bank.

2010.7.26.

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

A MODAFL-en (lásd a 29. pontot) belül az IAIO leányvállalata, amely elsősorban a repülőgépipar számára gyárt kompozit anyagokat, de tevékenysége kapcsolódik a nukleáris tevékenységekhez és a rakétákhoz felhasználható szénszálak fejlesztéséhez is. Kapcsolatban áll a technológiai kooperációs hivatallal (Technology Cooperation Office). Irán a közelmúltban bejelentette, hogy új generációs centrifugák tömeggyártását szándékozik elkezdeni, amihez szükség lesz a FACI szénszálgyártási képességeire.

2010.7.26.

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

A Fulmen részt vett a qomi/fordowi létesítmény elektromos berendezéseinek beszerelésében, még mielőtt annak létezésére fény derült.

2010.7.26.

a)  Arya Niroo Nik

 

Az Arya Niroo Nik a Fulmen által egyes tevékenységei céljára használt fedőcég.

2010.7.26.

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Cégjegyzékszám: 54514-1 (Bahrein), a bejegyzés érvényessége 2009. június 9-én lejárt; kereskedelmi engedély száma: 13388 (Bahrein)

A bahreini székhelyű Future Bank kétharmada iráni bankok tulajdonában van. Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli és Bank Saderat a részvények egy-egy harmadát birtokolja, a fennmaradó harmad tulajdonosa pedig a bahreini Ahli United Bank (AUB). Noha még mindig az AUB tulajdonában vannak a részvények, annak 2007-es éves jelentése szerint az AUB már nem gyakorol jelentős befolyást a bank felett, amely az iráni anyavállalatok tényleges ellenőrzése alatt áll, ezeket pedig az 1803. sz. ENSZ BT-határozat olyan iráni bankokként nevezte meg, amelyekkel kapcsolatban különleges „éberségre” van szükség. A Future Bank és Irán közötti szoros kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a Bank Melli elnöke egyidejűleg a Future Bank elnöke is volt.

2010.7.26.

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Irán iparosodásának felgyorsításáért felelős kormányzati szerv. Több, a nukleáris és rakétaprogrammal kapcsolatos munkában és a fejlett gyártási technológiák külföldről történő beszerzésében részt vevő vállalatot ellenőriz ezek támogatása céljából.

2010.7.26.

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

A MODAFL-en (lásd a 29. pontot) belül az IAIO leányvállalata. Repülőgépek és repülőgép-hajtóművek gyártásával, javításával és felújításával foglalkozik, valamint repüléshez kapcsolódó, gyakran az Egyesült Államokból származó alkatrészek beszerzését bonyolítja általában külföldi közvetítőkön keresztül. Kiderült az is, hogy az IACI és leányvállalatai az egész világot behálózó brókerhálózaton keresztül próbálják beszerezni a repüléshez kapcsolódó termékeket.

2010.7.26.

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (más néven: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

A MODAFL (lásd a 29. pontot) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2010.7.26.

18.

Iran Centrifuge Technology Company (más néven: TSA vagy TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Az Iran Centrifuge Technology Company vette át az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett Farayand Technique tevékenységeit. Urándúsításban használt centrifuga-alkatrészeket gyárt, és közvetlenül támogatja a proliferációs veszéllyel járó tevékenységeket, amelyeket Iránnak az ENSZ BT határozatai alapján fel kell függesztenie. Az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára is végez munkákat.

26.07.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Alternatív cím:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Alternatív cím:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Az Iran Communications Industries az Iran Electronics Industries (lásd a 20. pontot) leányvállalata, és különböző termékeket gyárt, többek között az alábbi területeken: kommunikációs rendszerek, repülőelektronika, optikai és elektrooptikai eszközök, mikroelektronika, információs technológia, teszt- és mérés, telekommunikációs biztonság, elektronikus hadviselés, radarcsövek gyártása és felújítása, rakétavetők. E termékek felhasználhatók az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban.

2010.7.26.

20.

Iran Electronics Industries

(beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.

2008.6.23.

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Az Iran Electronics Industries tulajdonában van, annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2010.7.26.

21.

Iran Insurance Company (más néven Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Az Iran Insurance Company biztosítótársaság az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban felhasználható számos termék beszerzését biztosította. Az általuk nyújtott biztosítással beszerzett termékek többek között: helikopter-alkatrészek, elektronika, valamint repülőgép- és rakétanavigációs alkalmazásokkal felszerelt számítógépek.

2010.7.26.

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

A MODAFL-hoz (lásd a 29. pontot) tartozó szervezet, amelynek feladata Irán katonai légiközlekedési iparának megtervezése és irányítása.

2010.7.26.

23.

Javedan Mehr Toos

 

Mérnöki tevékenységet folytató cég, amely az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet számára végez beszerzéseket.

2010.7.26.

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Olaj- és gázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.

2010.7.26.

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Az IDRO-val kapcsolatban álló, az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között a jegyzékbe vett proliferációs veszéllyel járó tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében. Az Egyesült Királyság 2009 júliusában megtagadta az alumínium-oxid és grafit ötvözetéből készült fékrúd exportját a Machine Sazi Arak részére. 2009 májusában Svédország megtagadta a nyomástartó edények tartályburkolatának exportját a Machine Sazi Araknak.

2010.7.26.

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.23.

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Az AEOI és a Novin Energy alárendeltje (mindkettő szerepel az 1737. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében). Részt vesz az atomreaktorok fejlesztésében.

2010.7.26.

28.

Mechanic Industries Group

 

Részt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.

2008.6.23.

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (más néven: Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; más néven: MODAFL; más néven: MODSAF – a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium)

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Irán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős minisztérium, így többek között a rakéta- és nukleáris programokat is támogatja.

2008.6.23.

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatás-fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék kezelését. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatás-fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást is.

2007.4.23.

31.

Parchin Chemical Industries

 

Az iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikákkal foglalkozott.

2008.6.23.

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Frekvenciaváltókat gyártó vállalat, amely képes a külföldről importált frekvenciaváltók olyan módon való továbbfejlesztésére/átalakítására, hogy azok felhasználhatók legyenek a gázcentrifugás dúsításban. Feltételezhető a nukleáris proliferációs tevékenységekben való részvétele.

2010.7.26.

33.

Passive Defense Organization

 

Stratégiai létesítmények kiválasztásáért és megépítéséért felelős, így egyebek mellett - iráni állítások szerint - a Fordowban (Qom) található urándúsító telepnek a megépítéséért is, amelyet Irán ez irányú (és a NAÜ kormányzótanácsának határozatában megerősített) kötelezettségvállalása ellenére nem jelentettek be a NAÜ-nek. Elnöke Gholam-Reza Jalali dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda korábbi tagja.

2010.7.26.

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

A Post Bank eredetileg belföldi bank volt, amely később az Irán nemzetközi kereskedelmét közvetítő bankká nőtte ki magát. Az (1747. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett) Bank Sepah nevében annak ügyletei lebonyolításával és – a szankciók elkerülése érdekében – a Bank Sepah ezen ügyletekkel való kapcsolatának elkendőzésével foglalkozik. A Post Bank 2009-ben közvetítőként járt el a Bank Sepah nevében az iráni védelmi ipar és tengerentúli kedvezményezettek közötti üzleti tevékenységekben. Közvetített a KNDK-beli Tranchon Commercial Bank fedőcégével folytatott üzleti tevékenységben, amely cég az Irán és a KNDK közötti, proliferációval kapcsolatos üzleti tevékenység közvetítéséről ismert.

2010.7.26.

35.

Raka

 

Az (1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett) Kalaye Electric Company egyik szervezeti egysége. 2006 végén hozták létre, a Fordowban (Qom) található urándúsító üzem megépítéséért volt felelős.

2010.7.26.

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (más néven: Nuclear Science and Technology Research Institute – nukleáris tudományos és technológiai kutatóintézet)

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Az AEOI alárendeltje, az AEOI korábbi kutatási divíziójának munkáját folytatja. Ügyvezető igazgatója az AEOI alelnöke, az ENSZ BT 1737. sz. határozat jegyzékében szereplő Mohammad Ghannadi.

2010.7.26.

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

A DIO nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

A SAKIG föld-levegő rakétarendszereket fejleszt és gyárt Irán hadserege számára. Katonai, rakéta- és légvédelmi projektek gondozásával, valamint Oroszországból, Fehéroroszországból és Észak-Koreából történő árubeszerzésekkel foglalkozik.

2010.7.26.

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

A nukleárisüzemanyag-ciklushoz szükséges berendezés- és alkatrészgyártásban vesz részt.

2010.7.26.

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.

2008.6.23.

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office (az iráni elnöki hivatal technológiai együttműködési hivatala)

Tehran, Iran

Irán technológiai fejlődésének a külföldi beszerzési és képzési kapcsolatok révén történő biztosításáért felelős. Támogatja a nukleáris és rakétaprogramokat.

2010.7.26.

42.

Yasa Part (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalatai:

 

A nukleáris és ballisztikai programokhoz szükséges anyagok és technológiák beszerzésével kapcsolatos ellátó tevékenységgel foglalkozó vállalat.

2010.7.26.

a)  Arfa Paint Company

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

b)  Arfeh Company

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

c)  Farasepehr Engineering Company

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

f)  Shetab G.

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

g)  Shetab Gaman

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

h)  Shetab Trading

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Központ: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish-i fiók: Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheráni fiók: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

Az EIH kulcsszerepet játszott abban, hogy az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések bevezetését követően több iráni bank számára alternatív lehetőségek nyíljanak ügyleteik lebonyolításához. Az EIH tanácsadó és közvetítő bankként működött egyes jegyzékbe vett iráni szervezetek ügyletei során. Az EIH például 2010 augusztusának elején befagyasztotta az EU által jegyzékbe vett Bank Saderat Irannak és Bank Mellatnak az EIH hamburgi székhelyén tartott számláit. Rövid idő elteltével az EIH egy jegyzékbe nem vett iráni banknak az EIH-nál tartott számlái felhasználásával újrakezdte az euróalapú üzleti tevékenységet a Bank Mellattal és a Bank Saderat Irannal. Az EIH 2010 augusztusában olyan rendszert hozott létre, amely az uniós korlátozó intézkedések megkerülésével rutin kifizetéseket tett lehetővé a Bank Saderat London és a Future Bank Bahrain részére.

2010 októberétől az EIH korlátozó intézkedések hatálya tartozó iráni bankok, többek között a Bank Mellat és a Bank Saderat kifizetéseinek közvetítője volt. A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bankok az iráni ipari és bányászati bankon (Iran's Bank of Industry and Mine) keresztül teljesítik kifizetéseiket az EIH felé. A Post Bank 2009-ben egy korlátozó intézkedések elkerülésére szolgáló rendszerben használta fel az EIH-t, aminek keretében többek között az ENSZ-által jegyzékbe vett Bank Sepah nevében is bonyolítottak le ügyleteket. Az EU által jegyzékbe vett Bank Mellat az EIH egyik anyavállalata.

2011.5.23.

44.

Onerbank ZAO (más néven: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Belaruszi székhelyű bank, amelynek tulajdonosa a Bank Refah Kargaran, a Bank Saderat és a Bank Toseeh Saderat Iran.

2011.5.23.

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Részt vesz az iráni urándúsítócentrifuga-technológiai vállalat (Iran Centrifuge Technology Company) anyagbeszerzésében.

2011.5.23.

46.

EMKA Company

 

Az uránfeltárásért és -kitermelésért felelős, ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó TAMAS leányvállalata.

2011.5.23.

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Ipari automatizálási vállalat, amely a Natanzban található urándúsító telepen az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára dolgozott.

2011.5.23.

▼M3

48.

Neka Novin (más néven Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875- 6653

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált speciális berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.5.23.

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Részt vesz bizonyos ellenőrzött és az iráni urándúsítási program centrifugáinak gyártásában közvetlenül felhasznált anyagok beszerzésében.

2011.5.23.

50.

Noor Afza Gostar (más néven: Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó iráni atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata. Részt vesz a nukleáris programban használt berendezések beszerzésében.

2011.5.23.

▼M4 —————

▼B

52.

Raad Iran (más néven: Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

A vállalat részt vesz az Irán tiltott urándúsítási programjában felhasznált inverterek beszerzésében. Ellenőrző rendszerek gyártására és tervezésére hozták létre, és ez a vállalat felel az inverterek és a programozható logikai kontrollerek eladásáért és beszereléséért.

2011.5.23.

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Központ: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali; Teheránikomplexum: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata; hozzá tartozik az uránkonverziós létesítmény, az üzemanyaggyártó üzem és a cirkóniumelőállító üzem.

2011.5.23.

54.

Sun Middle East FZ Company

 

A vállalat érzékeny termékeket szerez be az atomreaktorok üzemanyagát biztosító vállalat (Nuclear Reactors Fuel Company – SUREH) számára. A Sun Middle East Iránon kívüli székhellyel rendelkező közvetítők segítségével juttatja el a SUREH-hez a kért termékeket. A Sun Middle East az Iránba szállított termékek esetében hamis végfelhasználói adatokat ad meg a közvetítők számára, így próbálva megkerülni az adott ország vámjogszabályait.

2011.5.23.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Elektromos berendezéseket (váltóberendezéseket) gyártó vállalat, amely részt vett a Fordowban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.

2011.5.23.

56.

Bals Alman

 

Elektromos berendezéseket (váltóberendezéseket) gyártó vállalat, amely részt vesz a Fordowban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.

2011.5.23.

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

A vállalat Irán nukleáris és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjához szánt termékeket és berendezéseket szerzett be az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára.

2011.5.23.

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Transzformátorokat gyártó vállalat, amely részt vesz a Fordowban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.

2011.5.23.

59.

Marou Sanat (más néven: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Beszerzési vállalat, amely az ENSZ BT 1737. sz. határozata által jegyzékbe vett Mesbah Energy nevében jár el.

2011.5.23.

60.

Paya Parto (más néven: Paya Partov)

 

Az ENSZ BT 1747. sz. határozata szerinti szankciók hatálya alá tartozó, lézerhegesztéssel foglalkozó Novin Energy leányvállalata.

2011.5.23.

61.

Safa Nicu (más néven: ‘Safa Nicu Sepahan’, ‘Safanco Company’, ‘Safa Nicu Afghanistan Company’, ‘Safa Al-Noor Company’ és ‘Safa Nicu Ltd Company’)

— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

— PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

— No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Távközlési vállalat, amely berendezéseket szállított a NAÜ-nek való bejelentés nélkül épült, Fordowban (Qom) található telephez.

2011.5.23.

62.

Taghtiran

 

Mérnöki tevékenységet folytató vállalat, amely berendezéseket szállít Irán IR-40 nehézvizes kutatóreaktorához.

2011.5.23.

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

A Pearl Energy Company Ltd. a 2010. júniusi 1929. sz. ENSZ BT-határozat által jegyzékbe vett First East Export Bank (FEEB) kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. A Pearl Energy Company-t a FEEB azért hozta létre, hogy gazdasági kutatásokat végezzen egy sor globális ipari szereplőről.

2011.5.23.

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; cégjegyzékszám: CH-550.1.058.055-9

A Pearl Energy Services S.A. a Pearl Energy Company Ltd kizárólagos tulajdonában lévő, svájci székhelyű leányvállalat; feladata, hogy finanszírozást és szaktudást biztosítson azon szervezetek számára, amelyek Irán kőolajágazatának szereplőivé kívánnak válni.

2011.5.23.

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany;

Tel.: 0049 40 2270170; Cégjegyzékszám: HRB45757 (Németország)

A Machine Sazi Arak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.

2011.5.23.

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Részt vesz az iráni vadászgépek komponenseinek beszerzésében.

2011.5.23.

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Részt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó komponensek beszerzésében.

2011.5.23.

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Részt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó komponensek beszerzésében.

2011.5.23.

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Az AEOI-hez kapcsolódó szerv.

2011.5.23.

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Részt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó komponensek beszerzésében.

2011.5.23.

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Az iráni nukleáris program katonai alkalmazásaival kapcsolatos kutatásokat folytat.

2011.5.23.

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Az MTFZC hálózathoz kapcsolódó szerv.

2011.5.23.

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Részt vesz az iráni rakétaprogramhoz kapcsolódó beszerzési tevékenységben.

2011.5.23.

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Az Iran Electronics Industries leányvállalata.

2011.5.23.

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Az Iran Electronics Industries leányvállalata.

2011.5.23.

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

A Khatam al-Anbiya Construction Headquarters tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.

2011.5.23.

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló intézmény. A nukleáris fegyverek kifejlesztésével kapcsolatos tudományos kutatásokat végez.

2011.5.23.

▼B

78.

Aria Nikan, (más néven: Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Beszerzéseket végez az EU által jegyzékbe vett iráni urándúsítócentrifuga-technológiai vállalat (Iran Centrifuge Technology Company – TESA) kereskedelmi osztálya számára. Erőfeszítéseket tett jegyzékbe vett anyagok – például az EU-ból származó termékek – beszerzésére, hogy azokat az iráni nukleáris programban felhasználják.

2011.12.1.

79.

Bargh Azaraksh (más néven: Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzemben szerződéses alapon villanyszerelési és csőfektetési munkákat végző vállalat. 2010-ben e szervezet feladata volt, hogy megtervezze, beszerezze és felszerelje a natanzi üzem elektromos ellenőrző berendezését.

2011.12.1.

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vákuumos berendezéseket gyárt a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára. 2011-ben nyomásátalakítókkal látta el az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Companyt.

2011.12.1.

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irán uránfeldolgozó és nukleárisüzemanyag-előállító vállalata. Az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezet ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

83.

Ghani Sazi Uranium Company (más néven: Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Az ENSZ által jegyzékbe vett TAMAS irányítása alatt áll. Gyártási szerződést kötött az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-val és az EU által jegyzékbe vett TESA-val.

2011.12.1.

84.

Iran Pooya más néven: Iran Pouya)

 

Állami tulajdonban lévő vállalat, amely Irán legnagyobb alumíniumsajtolóját üzemeltette, és anyagokat szolgáltatott az IR-1 és IR-2 centrifuga védőburkának gyártásához. A centrifugákban használatos alumíniumhengerek egyik fő előállítója; ügyfelei többek között az ENSZ által jegyzékbe vett AEOI és az EU által jegyzékbe vett TESA.

2011.12.1.

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiaágazati vállalat, amely szerepet játszott a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében. Egyesült királysági, olasz és spanyol exporttilalom alatt áll.

2011.12.1.

86.

Karanir (más néven: Moaser vagy Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) számára.

2011.12.1.

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iráni vállalat, amely szerződéses alapon tervezői és mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára a teljes nukleárisüzemanyag-cikluson keresztül. Az utóbbi időben berendezéseket szerez be a natanzi urándúsító üzem számára.

2011.12.1.

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.

2011.12.1.

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) számára.

2011.12.1.

92.

Research Centre for Explosion and Impact (más néven: METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Az EU által jegyzékbe vett Malek Ashtar Egyetem irányítása alá tartozik. Ez a kutatóközpont felügyeli az Irán nukleáris programjának lehetséges katonai vetületéhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek tekintetében Irán nem hajlandó együttműködni a NAÜ-vel.

2011.12.1.

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Építőipari vállalkozás, amely csöveket és kapcsolódó berendezéseket szerelt fel a natanzi urándúsító üzemben. Különösen a centrifugák csőrendszereivel foglalkozik.

2011.12.1.

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Mérnöki vállalat, amely számos nagyszabású ipari projekt támogatásában részt vesz, például Irán urándúsítási programjában, ideértve a qomi/fordowi urándúsító üzemben zajló be nem jelentett munkákat is.

2011.12.1.

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Az (ENSZ BT 1803 (2008) határozatával jegyzékbe vett) Khorasan Mettalurgy Industries fedőneve; az Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata.

2011.12.1.

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran;Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó iráni atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata.

2011.12.1.

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) számára.

2011.12.1.

98.

SURENA (más néven: Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Atomerőmű-építéssel és -felszereléssel foglalkozó vállalat. Az ENSZ által jegyzékbe vett Novin Energy Company ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó TESA tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok előállításában.

2011.12.1.

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára speciális UF6-konténereket gyártó és szolgáltató vállalat.

2011.12.1.

101.

Tosse Silooha (más néven: Tosseh Jahad E Silo)

 

Részt vesz az iráni nukleáris programban a natanzi, a qomi és az araki létesítményekben.

2011.12.1.

102.

Yarsanat (más néven: Yar Sanat vagy Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company beszerző vállalata. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. Vákuumos berendezéseket és nyomásátalakítókat kísérelt meg beszerezni.

2011.12.1.

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Az EU által jegyzékbe vett Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) kapcsolt vállalata.

2011.12.1.

▼M4

104.

Central Bank of Iran

(más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177;

Központi telefonszám: +98 21 299 51;

Telegráfcím: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR; SWIFT

kód: BMJIIRTH;

Weboldal: http://www.cbi.ir;

Email: G.SecDept@cbi.ir

Részt vesz a szankciók megkerülésére tett tevékenységekben. Pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak.

2012.1.23.

▼M3

105.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran;Tel.: 88826690Tlx.: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Weboldal: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tajarat részben állami tulajdonban van. A bank közvetlenül hozzájárult Irán nukleáris törekvéseihez. 2011-ben például azzal segítette az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezetnek (AEOI) uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) beszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítette több tízmillió dollár e célú mozgatását. Az AEOI a nukleáris technológia területével kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó fő iráni szervezet, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos programokat is irányítja. A Bank Tejarat továbbá segítséget nyújtott jegyzékbe vett iráni bankoknak a nemzetközi szankciók megkerüléséhez, például közreműködött az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group fedőcégeinek részvételével zajló ügyletekben.

2012.1.23.

▼B

106.

Tidewater (más néven: Tidewater Middle East Co.)

Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23.

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.)

Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég.

2012.1.23.

108.

Sad Export Import Company (más néven: SAD Import & Export Company)

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

A jegyzékbe vett DIO által használt fedőcég. Részt vesz a Szíriába irányuló fegyverszállításokban. A vállalat részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban is.

2012.1.23.

109.

Rosmachin

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban.

2012.1.23.

▼M4

110.

Energiaügyi Minisztérium (Ministry of Energy)

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81.,tel.: 9-8901081

Felelős az iráni kormány fontos bevételi forrását jelentő energiaágazatra vonatkozó szakpolitikák kidolgozásáért.

2012.10.16.

111.

Kőolajügyi Minisztérium (Ministry of Petroleum)

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel.: 6214-6153751

Felelős az iráni kormány fontos bevételi forrását jelentő olajágazatra vonatkozó szakpolitikák kidolgozásáért.

2012.10.16.

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran, Iran/ First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,P.O. Box 1863 and 2501,irányítószám: 1593657919;

Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi forrásokat biztosít az iráni kormánynak. A NIOC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter, az ügyvezető igazgatója pedig a kőolajügyi miniszter helyettese

2012.10.16.

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

Cégnyilvántartási szám: 199004388C

Singapore;

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata

2012.10.16.

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom;

Egyesült királysági cégnyilvántartási szám: 02772297

(United Kingdom)

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata

2012.10.16.

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

118.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188785083-8

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata

2012.10.16.

132.

Naftiran Intertrade Company

(más néven: Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.De la Tour-Haldimand 61009 PullySchweiz

A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata (100 %)

2012.10.16.

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(más néven: PetroIran; más néven: „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Cégnyilvántartási szám: 67493 (Jersey)

A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata

2012.10.16.

135.

Petropars Ltd.

(más néven: Petropasr Limited; más néven: „PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

és minden irodája világszerte

A Naftiran Intertrade Company Ltd. leányvállalata

2012.10.16.

136.

Petropars International FZE

(más néven: PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

és minden irodája világszerte

A Petropars Ltd. leányvállalata

2012.10.16.

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK

Company Number 03503060

(United Kingdom);

és minden irodája világszerte

A Petropars Ltd. leányvállalata

2012.10.16.

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran

(2)  P.O. Box 15875,

Tehran,

Iran

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran

Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi forrásokat biztosít az iráni kormánynak. A NIGC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter, az alelnök és az ügyvezető igazgató pedig a kőolajügyi miniszter helyettese

2012.10.16.

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran

Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. A NIORDC igazgatótanácsának elnöke a kőolajügyi miniszter

2012.10.16.

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,Africa Ave.,19177 Tehran,P.O.Box: 19395-4833,Tel: +98 21 23801,Email: info@nitc-tankers.com;

és minden irodája világszerte

Az iráni kormány gyakorolja felette a tényleges ellenőrzést. Az iráni kormánnyal kapcsolatokat fenntartó részvényesein keresztül pénzügyi támogatást nyújt az kormánynak.

2012.10.16.

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by

A Tejarat Bank leányvállalata (99 %)

2012.10.16.

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5

Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak

2012.10.16.

143.

Cooperative Development Bank

(más néven: Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Állami tulajdonban lévő vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak

2012.10.16.

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (más néven: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata.

2012.11.7.

▼B

II.  Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)A.  Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A MODAFL ellenőrzésért felelős miniszterhelyettese. Ő felel a MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért.

2008.6.23.

2.

Ali FADAVI ellentengernagy

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda tengerészetének parancsnoka.

2010.7.26.

3.

Parviz FATAH

Született 1961-ben.

A Khatam al Anbiya második embere.

2010.7.26.

4.

Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezetének (Defence Industries Organisation, DIO) ügyvezető igazgatója.

2008.6.23.

5.

Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács főosztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.

2008.6.23.

6.

Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoka.

2008.6.23.

7.

Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Igazságügy-miniszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi MODAFL-miniszter.

2008.6.23.

8.

Mohammad Reza NAQDI dandártábornok

Született 1953-ban Nadjafban (Irak).

A Basidzs ellenállási haderő parancsnoka.

2010.7.26.

9.

Mohammad PAKPUR dandártábornok

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.

2010.7.26.

10.

Rostam QASEMI (más néven Rostam GHASEMI)

Született 1961-ben.

A Khatam al-Anbiya parancsnoka.

2010.7.26.

11.

Hossein SALAMI dandártábornok

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.

2010.7.26.

12.

Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A MODAFL kémelhárításért felelős miniszterhelyettese, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.

2008.6.23.

13.

Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős miniszter (MODAFL), a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.

2008.6.23.

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

A Khatam Al-Anbia Construction Headquarters vezetője.

2011.12.1.

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Az IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.

2012.1.23.

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy Saeedi

 

A legfőbb vezetőt képviseli az IRGC-nél.

2012.1.23.

19.

Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)

 

Dandártábornok, az IRGC légierejének parancsnoka.

2012.1.23.B.  Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

Tehran, Iran

A szervezet felel Irán nukleáris programjáért, és ellátja Irán ballisztikusrakéta-programjának operatív ellenőrzését. Beszerzéseket kísérelt meg Irán ballisztikusrakéta-programjai és nukleáris programjai támogatására.

2010.7.26.

2.

IRGC Air Force

 

Irán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force, azaz az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének vezetője szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében.

2008.6.23.

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

Az IRGC légierejének Al-Ghadir Missile Command elnevezésű szerve egy olyan külön elem az IRGC légierején belül, amely (az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vett) SBIG-vel együttesen a FATEH 110-es rövid hatótávolságú ballisztikus rakétával, valamint az Ashura közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával dolgozott. Úgy tűnik, ez a szerv gyakorolja a rakéták feletti tényleges operatív ellenőrzést.

2010.7.26.

4.

Naserin Vahid

 

A Naserin Vahid fegyveralkatrészeket gyárt az IRGC nevében. Az IRGC fedőcége.

2010.7.26.

5.

IRGC Qods Force

Tehran, Iran

Az Iszlám Forradalmi Gárda Qods Force (Qods erők) elnevezésű egysége az Iránon kívüli műveletekért felelős, továbbá Teherán legfőbb külpolitikai eszközéül szolgál a különleges műveletek, valamint a külföldi terroristák és iszlám katonai szervezetek támogatása során. A Hezbollah a Qods Force által szállított rakétákat, hajók elleni irányított rakétákat (ASCM), kézi légvédelmi rendszereket (MANPADS) és pilóta nélküli légi járműveket (UAV) használt a 2006-os izraeli konfliktusban, amelynek során a Qods Forceáltal nyújtott képzésben is részesült e rendszeretek használatával kapcsolatban. Több beszámoló is arra utal, hogy a Qods Force továbbra is képzést nyújt a Hezbollah számára a fejlett fegyverrendszerekkel, légvédelmi rakétákkal és nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban, illetve utánpótlást biztosít ezekből. A Qods Force Afganisztán déli és nyugati részén korlátozott mértékben továbbra is támogatást, képzést és finanszírozást nyújt a talibán harcosok számára a halált okozó eszközökkel, így például a kézi fegyverekkel, lőszerekkel, aknavetőkkel és rövid hatótávolságú harctéri rakétákkal kapcsolatban.

A parancsnok ellen ENSZ BT-határozatban előírt szankciókat vezettek be.

2010.7.26.

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (más néven Sepah Nir)

 

A Khatam al-Anbya Construction Headquarters leányvállalata, amely szerepel az 1929. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében. A Sepanir Oil and Gas Engineering Company részt vesz az Irán part menti South Pars gázmezőjének 15–16. kitermelési szakaszával kapcsolatos fejlesztési projektben.

2010.7.26.

7.

Bonyad Taavon Sepah (más néven: IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Az IRGC Cooperative Foundation néven is ismert Bonyad Taavon Sepahot az IRGC parancsnokai hozták létre az IRGC beruházásainak strukturálása érdekében. Az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Bonyad Taavon Sepah kuratóriuma kilenc tagból áll, akik közül nyolcan az IRGC-nek is tagjai. Az említett tisztek közé tartozik az IRGC főparancsnoka, aki egyben a kuratórium elnöke, a legfőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője, a Baszidzs parancsnoka, az IRGC szárazföldi erőinek parancsnoka, az IRGC légierejének parancsnoka, az IRGC haditengerészetének parancsnoka, az IRGC információbiztonsági szervezetének vezetője, az IGRC egy vezető beosztású tisztje, aki a fegyveres erők rendes állományának is tagja, valamint az IRGC egy vezető beosztású tisztje, aki egyben a MODAFL alkalmazottja is.

2011.5.23.

8.

Ansar Bank (más néven: Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

A Bonyad Taavon Sepah azért hozta létre az Ansar Bankot, hogy pénzügyi és hitelszolgáltatásokat nyújtson az IRGC állományának. Az Ansar Bank kezdetben hitelszövetkezetként működött, és 2009 közepén alakult át önálló bankká, miután erre Irán központi bankjától engedélyt kapott. A korábban Ansar al Mojahedin néven ismert Ansar Bank több mint 20 éve áll kapcsolatban az IRGC-vel. Az IRGC tagjai az Ansar Bankonkeresztül kapták fizetésüket. Az Ansar Bank emellett speciális előnyökben részesítette az IRGC tagjait, például kedvezményesen vásárolhattak berendezési tárgyakat, és ingyenes vagy kedvezményes árú egészségügyi ellátásban részesülhettek.

2011.5.23.

9.

Mehr Bank (más néven: Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

A Mehr Bank a Bonyas Taavon Sepah és az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Mehr Bank pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az IRGC számára. Parviz Fattah (született 1961-ben), a Bonyad Taavon Sepah vezetője által adott nyilvános interjú szerint a Bonyad Taavon Sepah a Baszidzs (az IRGC félkatonai szárnya) támogatása érdekében hozta létre a Mehr Bankot.

2011.5.23.

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Az ENSZ és az EU által jegyzékbe vett IRGC Pars Aviation Service Company új neve. 2011-ben a Yas Air Cargo Airlines Iránból Szíriába tartó egyik járatán – annak törökországi átvizsgálásakor – hagyományos fegyvereket találtak.

2011.12.1.

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

E vállalat 2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.

2012.1.23.

III.  Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)A.  Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Születési idő: 1956. február 19.

Útlevélszám: K13644968 (Irán), érvényességi idő lejárta: 2013. május.

Az IRISL elnöke és ügyvezető igazgatója. Emellett az IRISL-hez kapcsolódó Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) és Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) elnöke is.

2011.5.23.

2.

Ghasem Nabipour (más néven: M T Khabbazi Nabipour)

Születési idő: 1956.1.16. Iráni állampolgár.

A Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company ügyvezető igazgatója és részvényese. Ez az EU által jegyzékbe vett Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (más néven: Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) új neve, amely az IRISL hajóinak műszaki üzemeltetését végzi. Nabipour az IRISL hajóüzemeltetési igazgatója.

2011.12.1.

3.

Naser Bateni

Születési idő: 1962.12.16. Iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi jogi igazgatója és az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) ügyvezető igazgatója. Az NHL Basic Limited fedőcég ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

4.

Mansour Eslami

Születési idő: 1965.1.31. Iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL Malta Limited (más néven: Royal Med Shipping Company) ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.

5.

Mahamad Talai

Születési idő: 1953.6.4. Iráni és német állampolgár.

Az IRISL Europe ügyvezető igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Darya Capital Administration Gmbh ügyvezető igazgatója. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy annak ellenőrzése alatt álló több fedőcég igazgatója.

2011.12.1.

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Születési idő: 1956. július 19.

Útlevélszám: N10623175 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.3.27.; érvényes 2012.3.26-ig.

Az IRISL regionális igazgatója az Egyesült Arab Emírségekben, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Pacific Shipping és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Great Ocean Shipping Company (más néven: Oasis Freight Agency) ügyvezető igazgatója. Az IRISL EU általi jegyzékbe vételének elkerülése érdekében 2010-ben létrehozta a Crystal Shipping FZE-t.

2011.12.1.

7.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

Az EU által jegyzékbe vett Lead Maritime vezérigazgatója, amely a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Emellett az EU által szintén jegyzékbe vett Asia Marine Network (az IRISL szingapúri regionális irodája) vezérigazgatója.

2011.12.1.

8.

Gholam Hossein Golparvar

Születési idő: 1957.1.23. Iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi kereskedelmi igazgatója, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company ügyvezetőigazgató-helyettese és részvényese, az IRISL leányvállalataként működő és uniós szankciók hatálya alá tartozó Sapid Shipping Company ügyvezető igazgatója és részvényese, a HDSL ügyvezetőigazgató-helyettese és részvényese, továbbá a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Irano-Hind Shipping Company igazgatótanácsának tagja.

2011.12.1.

9.

Hassan Jalil Zadeh

Születési idő: 1959.1.6. Iráni állampolgár.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) ügyvezető igazgatója és részvényese. Az IRISL számos fedőcégének bejegyzett részvényese.

2011.12.1.

10.

Mohammad Hadi Pajand

Születési idő: 1950.5.25. Iráni állampolgár.

Az IRISL korábbi pénzügyi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Irinvestship limited volt ügyvezőigazgató-helyettese és az Irinvestship limited tevékenységeit átvevő Fairway Shipping ügyvezető igazgatója. Az IRISL egyes fedőcégeinek, köztük az uniós szankciók hatálya alá tartozó Lancellin Shipping Companynak és az Acena Shipping Companynak az igazgatója.

2011.12.1.

11.

Ahmad Sarkandi

Születési idő: 1953.9.30. Iráni állampolgár.

2011 óta az IRISL pénzügyi igazgatója. Az IRISL több, uniós szankciók hatálya alá tartozó leányvállalatának korábbi ügyvezető igazgatója, több fedőcég létrehozásáért is felelős, amelyek vonatkozásában továbbra is ügyvezető igazgatóként és részvényesként van bejegyezve.

2011.12.1.

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Születési idő: 1965.7.23. Iráni állampolgár.

Az IRISL-csoport jogi igazgatóhelyettese, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company jogi igazgatója.

2011.12.1.

13.

Ahmad TAFAZOLY

Születési idő: 1956.5.27. Szül. hely: Bojnord, Irán.

POB: Bojnord, Iran,

Útlevélszám: R10748186 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.1.22.; érvényes 2012.1.22-ig.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL China Shipping Company (más néven: Santelines vagy Santexlines, Rice Shipping, E-sail Shipping) ügyvezető igazgatója.

2011.12.1.B.  Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága, IRISL) (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalatai:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Az IRISL IMO-számai:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990.

Az IRISL részt vett katonai jellegű áru - így többek között tiltott áru - Iránból történő szállításában is. Három ilyen eset alkalmával egyértelmű jogsértésre került sor, amelyekről jelentést tettek az ENSZ Biztonsági Tanácsa Iránnal foglalkozó szankcióbizottságának. Az IRISL proliferációs kapcsolódásai olyan mértéket értek el, hogy az ENSZ BT felkérte az államokat: végezzenek ellenőrzéseket az IRISL hajóin, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azok az 1803. és 1929. sz. ENSZ BT-határozatban felsorolt tiltott árut szállítanak.

2010.7.26.

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO-szám: 9270658.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (más néven: HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Alternatív cím:

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Alternatív cím:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Az IRISL nevében konténeres műveleteket hajt végre az IRISL tulajdonában lévő hajók felhasználásával.

2010.7.26.

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postacím: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Az IRISL ellenőrzése alatt áll és/vagy annak nevében jár el. A HTTS ugyanazon a hamburgi címen van bejegyezve, mint az IRISL Europe GmbH, vezetője (Dr. Naser Baseni) pedig korábban az IRISL alkalmazásában állt.

2010.7.26.

d)  Irano Misr Shipping Company (más néven: Nefertiti Shipping)

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Az IRISL képviseletét látja el a Szuezi-csatorna mentén, valamint Alexandriában és Port Saidban. 51 %-ban az IRISL tulajdonában van.

2010.7.26.

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Cégjegyzékszám: 4110179 (Egyesült Királyság).

Az IRISL tulajdonában van. Pénzügyi, jogi és biztosítási szolgáltatásokat nyújt az IRISL számára, marketing- és chartertevékenységeket lát el, valamint személyzeti szolgáltatásokat biztosít.

2010.7.26.

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Az IRISL képviseletét látja el Máltán. Közös vállalkozás német és máltai tulajdonrésszel. Az IRISL 2004 óta használja a máltai útvonalat, Freeportot pedig átrakodási csomópontként használja a Perzsa-öböl és Európa között.

2010.7.26.

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Az IRISL tulajdonában van.

2010.7.26.

h)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Héa-azonosítószám: DE217283818 (Németország).

Az IRISL németországi képviselete.

2010.7.26.

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company (más néven: Qeshm Ramouz Gostar)

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Az IRISL tulajdonában van. Az IRISL hajói számára szükséges üzemanyagot, tartályokat, vizet, festéket, kenőolajat és vegyszereket biztosítja. A vállalat karbantartási ellenőrzést is végez a hajókon, továbbá a legénység tagjai számára is biztosít különböző létesítményeket és szolgáltatásokat. A rendszeres pénzátutalások megkönnyítése céljára az IRISL leányvállalatai fedőnév alatt létrehozott, amerikai dollárban vezetett bankszámlákat használtak Európában és a Közel-Keleten. Az IRISL több alkalommal elősegítette az 1747. sz. ENSZ BT-határozat előírásainak megsértését.

2010.7.26.

j)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Az IRISL tulajdonában van. A vasúti árufuvarozásért felelős. Teljes mértékben az IRISL ellenőrzése alatt álló leányvállalat.

2010.7.26.

k)  IRITAL Shipping SRL

Cégjegyzékszám: GE 426505 (Olaszország); olaszországi adószám: 03329300101 (Olaszország); héa-azonosítószám: 12869140157 (Olaszország).

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy.

Kapcsolattartó az európai és a távol-keleti szolgáltatások tekintetében. A DIO leányvállalataként működő Marine Industries Group (MIG, jelenleg Marine Industries Organization, MIO néven ismert) által használt vállalkozás, amely többféle tengeri építmény, valamint katonai és civil hajók tervezésével és építésével is foglalkozik. A DIO-t az ENSZ az 1737. sz. ENSZ BT-határozattal jegyzékbe vette.

2010.7.26.

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

100 %-ban az IRISL tulajdonában álló leányvállalat. Összesen hat hajóból álló flottával rendelkezik. A Kaszpi-tengeren folytatja tevékenységét. Az ENSZ és az Egyesült Államok által tilalmi jegyzékbe vett szervezetek (pl. a Bank Melli) részvételével zajló szállításokat segített elő, proliferációs veszélyt jelentő szállítmányok – például Oroszországból és Kazahsztánból – Iránba történő szállítása révén.

2010.7.26.

n)  Leading Maritime Pte Ltd (más néven: Leadmarine, más néven: Asia Marine Network Pte Ltd, más néven: IRISL Asia Pte Ltd, más néven: Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (vagy: 199090)

A Leadmarine a HDSL képviseletét látja el Szingapúrban. Korábban Asia Marine Network Pte Ltd és IRISL Asia Pte Ltd néven volt ismert, és az IRISL szingapúri képviseletével foglalkozott.

2010.7.26.

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2010.7.26.

p)  Oasis Freight Agency

Postacím: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Az IRISL képviseletét látta el az Egyesült Arab Emírségekben. Utódja a Good Luck Shipping Company, amelyet szintén jegyzékbe vettek az IRISL képviseletének ellátása miatt.

2010.7.26.

q)  Safiran Payam Darya (más néven: Safiran Payam Darya Shipping Lines, más néven: SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Alternatív cím:

33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Alternatív cím:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.

Az IRISL nevében eljáró, ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.

2010.7.26.

r)  Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Ltd, más néven: Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Alternatív cím:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

A Santexlines a HDSL képviseletét látja el. Korábban IRISL China Shipping Company néven volt ismert, és az IRISL kínai képviseletével foglalkozott.

2010.7.26.

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2010.7.26.

t)  SISCO Shipping Company Ltd (más néven IRISL Korea Ltd)

Irodákkal rendelkezik a dél-koreai Szöulban és Puszanban.

Az IRISL képviseletét látja el Dél-Koreában.

2010.7.26.

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA) (más néven: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, más néven: Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, más néven: Sealeaders)

No 14 (vagy 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran.

Az IRISL nevében jár el. A teheráni székhelyű hajózási vállalat a SAPID számos hajója tekintetében műszaki üzemeltetői feladatokat lát el.

2010.7.26.

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd (más néven: Hoopad Darya Shipping Agent)

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Az IRISL által ellenőrzött vállalat, amely az iráni kikötőkben az IRISL nevében olyan műveletek felügyeletét látja el, mint pl. a be- és kirakodás.

2010.7.26.

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (más néven: Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Alternatív cím:

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

100 %-ban az IRISL tulajdonában lévő leányvállalat. Irán és a Perzsa-öböl országai, így például Kuvait, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közötti transzfereket hajt végre. A Valfajr az IRISL Dubajban bejegyzett leányvállalata, amely komp- és átrakodási szolgáltatásokat nyújt, valamint alkalmanként árut és személyeket szállít a Perzsa-öböl területén. Dubajban a Valfajr hajólegénység befoglalásával, ellátóhajók által nyújtott szolgáltatások foglalásával, valamint hajók indulásra és érkezésre, valamint be- és kirakodásra való felkészítésével foglalkozott. A Valfajr a Perzsa-öbölben és Indiában köt ki. 2009. június közepe óta a Valfajr ugyanabban az épületben helyezkedett el Port Rashidban (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), mint az IRISL, és Teheránban (Irán) is ugyanabban az épületben rendelkezett irodával, mint az IRISL.

2010.7.26.

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; cégjegyzékszám: HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21., Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

cégjegyzékszám: HRB96253, bejegyzés dátuma: 2006.1.30.

A Darya Capital Administration az IRISL Europe GmbH kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. Ügyvezető igazgatója Mohammad Talai.

2011.5.23.

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102485 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.19.;

tel.: 004940278740.

Az Ocean Capital Administration és az IRISL Europe tulajdonában lévő vállalat. Az Ocean Capital Administration GmbH és a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB92501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.1.4.;

tel.: 004940278740.

Az IRISL németországi székhelyű holdingtársasága, amely az IRISL Europe-pal együtt a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG tulajdonosa. Az Ocean Capital Administration, valamint a Nari Shipping and Chartering ugyanarra a címre van bejelentve Németországban, mint az IRISL Europe GmbH.

2011.5.23.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102601 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9349576.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94312 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102502 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.;

e-mail cím: info@hdslines.com;

honlap: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

fax: 00982120100734.

IMO-szám: 9349588.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94313 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102520 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.29.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9349590.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94314 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102600 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00494070383392;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94315 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102599 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.;

e-mail cím: info@hdslines.com;

honlap: www.hdslines.com;

tel.: 00494070383392;

tel.: 00982126100733;

fax: 00982120100734.

IMO-szám: 9349667.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94316 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.;

e-mail cím: info@hdslines.com;

honlap: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

fax: 00982120100734.

IMO-szám: 9349679.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94829 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102655 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.26.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9165786.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94633 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102533 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.1.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9165803.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94698 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.9.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA102565 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.15.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9165798.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102679 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.27.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9165815.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94632 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102544 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.9.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 004940302930;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9209324.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRB94573 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.18.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

cégjegyzékszám: HRA102506 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.25.;

e-mail cím: info@hdslines.com;

honlap: www.hdslines.com;

tel.: 00982126100733;

fax: 00982120100734.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

17a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA104149 (Németország), bejegyzés dátuma: 2006.7.10.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9328900.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

18a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA104174 (Németország), bejegyzés dátuma: 2006.7.12.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

19a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

cégjegyzékszám: HRA104175 (Németország), bejegyzés dátuma: 2006.7.12.;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

IMO-szám: 9346536.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

20a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

e-mail cím: smd@irisl.net;

honlap: www.irisl.net;

tel.: 00982120100488;

fax: 00982120100486.

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.5.23.

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Man-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ. A hongkongi vállalatok a következők: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd és New Desire Ltd. A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.

2011.5.23.

21a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309634; 9165827.

Az Insight World Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

21b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309622; 9165839.

A Kingdom New Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

21c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 9209336.

A Logistic Smart Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

21d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309646; 9167253.

A Neuman Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

21e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8320183; 9167277.

A New Desire LTD egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Man-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ. Az egyik részvényes Gholamhossein Golpavar, a SAPID ügyvezető igazgatója, az IRISL kereskedelmi igazgatója. A hongkongi vállalatok a következők: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd és Great Method Ltd. A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.

2011.5.23.

22a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8320195.

Az Advance Novel egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

22b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8309608.

Az Alpha Effort Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

22c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309593; 9051650.

A Best Precise Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

22d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309658; 9051648.

A Concept Giant Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

22e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309610; 9051636.

A Great Method Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Man-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ. A részvényesek egyike Mohammed Mehdi Rasekh, az IRISL irányítóbizottságának tagja. A hongkongi vállalatok a következők: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (más néven: Sysyem Wise Ltd),Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.

2011.5.23.

23a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8309701.

A Smart Day Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

23b.

System Wise Ltd (más néven: Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

A System Wise Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

23c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8320157.

A Trade Treasure egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

23d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8320171.

A True Honour Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Man-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ. Az egyik részvényes Mohammed Hossein Dajmar, az IRISL ügyvezető igazgatója. A hongkongi vállalatok a következők: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group és Sino Access Holdings. A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.

2011.5.23.

24a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8309696; 9167291.

A New Synergy Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

24b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8309684.

A Partner Century Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

24c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-számok: 8320169; 9167265.

A Sackville Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

24d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

A Sanford Group egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

24e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-szám: 8309672.

A Sino Access Holdings egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő és általa üzemeltetett hajókat használ.

2011.5.23.

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, bejegyezve Máltán 2005-ben.

IMO-szám: 9209350.

A Kerman Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. Ugyanarra a máltai címre van bejelentve, mint a Woking Shipping Investments Ltd és a tulajdonában lévő vállalatok.

2011.5.23.

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

C39912, bejegyzés dátuma: 2006.

A Woking Shipping Investments Ltd az IRISL leányvállalata, továbbá a Shere Shipping Company Limited, a Tongham Shipping Co. Ltd., az Uppercourt Shipping Company Limited és a Vobster Shipping Company tulajdonosa, amelyek mind ugyanarra a máltai címre vannak bejelentve.

2011.5.23.

26a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-szám: 9305192.

A Shere Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

26b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-szám: 9305219.

A Tongham Shipping Co. Ltd az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

26c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-szám: 9305207.

Az Uppercourt Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

26d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-szám: 9305221.

A Vobster Shipping Company az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.

2011.5.23.

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus.

Cégjegyzékszám: C133993 (Ciprus), bejegyzés dátuma: 2002.

IMO-szám: 9213387.

A Lancelin Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában van. A Lancelin Shipping igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Cégjegyzékszám: 108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Az Ashtead Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd – cégjegyzékszám: 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

A Byfleet Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Cégjegyzékszám: 108118C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

A Cobham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cégjegyzékszám: 108119C.

A Dorking Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cégjegyzékszám: 108120C.

Az Effingham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cégjegyzékszám: 108146C.

A Farnham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cégjegyzékszám: 111998C.

A Gomshall Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd – cégjegyzékszám: 111999C.

IMO-szám: 9323833.

A Horsham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.

2011.5.23.

36.

E-Sail (más néven: E-Sail Shipping Company, más néven: Rice Shipping)

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Limited) új nevei. Az IRISL nevében jár el. Az EU által jegyzékbe vett SAPID nevében jár el Kínában és IRISL-hajókat ad bérbe más vállalatok számára.

2011.12.1.

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.

Az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS fedőcége.

2011.12.1.

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Az IRISL leányvállalata, amely alkatrészeket biztosít hajók számára.

2011.12.1.

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Az IRISL leányvállalata; feladata a legénység felvétele és a személyi állomány irányítása.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Diamond Shipping Services több olyan ügyletet is lebonyolított, illetve több olyan ügyletből is részesedett, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek kezdeményeztek.

2011.12.1.

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Az IRISL nevében eljáró társaság. A Good Luck Shipping Company az uniós szankciók hatálya és bírósági felszámolás alatt álló Oasis Freight Company (más néven: Great Ocean Shipping Services) utódjaként jött létre. A Good Luck Shipping hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL, illetve az annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek számára. Az Egyesült Arab Emírségekben az EU által jegyzékbe vett HDSL és SAPID nevében jár el. 2011 júniusában hozták létre, hogy a szankciókkal sújtott Great Ocean Shipping Services és Pacific Shipping helyébe lépjen.

2011.12.1.

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Ocean Express Agencies Private Limited a szankciók kikerülése végett az IRISL, illetve az annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek által használt fuvarokmányokat használt fel.

2011.12.1.

▼M4 —————

▼B

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Az IRISL nevében eljáró társaság. Az Universal Transportation Limited (UTL) hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló egyik fedőcég számára, és ügyleteket bonyolított le az IRISL nevében.

2011.12.1.

▼M1 —————

▼B

48.

Acena Shipping Company Limited

Címe: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO-számok: 9213399; 9193185.

Az Acena Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valetta – cégjegyzékszám: C 39359

Az Alpha Kara Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az EU által jegyzékbe vett Darya Capital Administration GMBH leányvállalata. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Cégjegyzékszám: C 38079.

Az Alpha Nari Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

51.

Aspasis Marine Corporation

Címe: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Az Aspasis Marine Corporation az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

52.

Atlantic Intermodal

 

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Pénzügyi segítséget nyújtott az IRISL lefoglalt hajóinak kiváltásához, illetve új szállítótartályok beszerzéséhez.

2011.12.1.

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

54.

Azores Shipping Company (más néven: Azores Shipping FZE LLC)

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Moghddami Fard ellenőrzése alatt álló vállalat. Szolgáltatásokat nyújt az IRISL leányvállalatának, az EU által jegyzékbe vett Valfajre Shipping Company-nak. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat egyik igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Címe: 171, Old Bakery Street, Valetta

Cégjegyzékszám: C 39354.

A Beta Kara Navigation Ltd az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

56.

Bis Maritime Limited

IMO-szám: 0099501.

A Bis Maritime Limited az IRISL Barbadoson bejegyzett fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló hajó bejegyzett tulajdonosa. A vállalat egyik igazgatója Gholam Hossein Golparvar.

2011.12.1.

57.

Brait Holding SA

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken. Cégjegyzékszám: 46270.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

58.

Bright Jyoti Shipping

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Az IRISL fedőcége, melyet az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó megvásárlására és pénzeszközöknek az IRISL részére történő folyósítására használtak.

2011.12.1.

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

61.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Az IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Moghddami Fard alapította 2010-ben az IRISL EU általi jegyzékbe vételének kikerülésére irányuló erőfeszítések részeként. 2010 decemberében az IRISL lefoglalt hajóinak a kiváltására szolgáló pénzeszközök folyósítására és az IRISL közreműködésének álcázására használták.

2011.12.1.

65.

Damalis Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Cégjegyzékszám: C 39357.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38077.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló holdingtársaság, amely az IRISL Man-szigeten bejegyzett fedőcégeit gyűjti egybe.

2011.12.1.

69.

Elcho Holding Ltd

2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken. Cégjegyzékszám: 46041.

Az IRISL Marshall-szigeteken bejegyzett fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320195.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el. Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38082.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Cégjegyzékszám: C 38067.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. A Fairway Shipping egyik igazgatója Haji Pajand.

2011.12.1.

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Az IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Cégjegyzékszám: C 39355.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309593.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309610.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309622.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO-szám: 8309634.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309658.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320121.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

84.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, UAE

A vállalat révén fedőcégeket alapítottak az IRISL részére az Egyesült Arab Emírségekben, köztük a Good Luck Shipping céget. A vállalat ügyvezető igazgatója Moghddami Fard.

2011.12.1.

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309646.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320183.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

89.

Harzaru Shipping

A hajó IMO-száma: 7027899.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 45613.

A hajó IMO-száma: 9270646.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 45618.

A hajó IMO-száma: 9346548.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.

2011.12.1.

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 38190.

IMO-szám: 9386500.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-szám: 9283007.

Az IRISL fedőcége Panamában. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38076.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 40069.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

97.

Isim Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 34477.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

98.

Isim Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 34479.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

99.

Isim Sat Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 34476.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 45153.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 45152.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 41660.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 37437.

A hajó IMO-száma: 9274941.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

104.

Isim Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta – cégjegyzékszám: C 34478.

A hajó IMO-száma: 9364112.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 38183.

A hajó IMO-száma: 9387786.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38066.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Cégjegyzékszám: 5586832.

IMO-szám: 9284154.

Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

109.

Kaveri Shipping Llc

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320169.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valetta

IMO-szám: 9387798.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38064.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

114.

Lancing Shipping Company limited

Címe: 143/1 Tower Road, Sliema – cégjegyzékszám: C 38181.

A hajó IMO-száma: 9387803.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

115.

Magna Carta Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

116.

Malship Shipping Agency

Cégjegyzékszám: C 43447.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320133.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-szám: 9284142.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309672.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

A vállalat Hassan Djalilzaden tulajdonában van. Cégjegyzékszám: C38182.

A hajó IMO-száma: 9387815.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

121.

Modality Ltd

Cégjegyzékszám: C 49549.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8309701.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

▼M1 —————

▼B

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586846.

IMO-szám: 9283019.

Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

126.

Newhaven Shipping Company Limited

A hajó IMO-száma: 9405930.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 38783.

A hajó IMO-száma: 9405942

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

130.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Az IRISL nevében jár el a Közel-Keleten. Ügyvezető igazgatója Mohammad Moghaddami Fard. 2010 októberében fedőcégek létesítésére használták fel. A szankciók kikerülése végett az új cégek nevére állított ki szállítóleveleket. A vállalat továbbra is részt vesz az IRISL hajószállítmányainak szervezésében.

2011.12.1.

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 38781.

A hajó IMO-száma: 9405954.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

2011.12.1.

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320145.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – cégjegyzékszám: C 38782.

A hajó IMO-száma: 9405978.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

135.

Rishi Maritime Incorporation

Cégjegyzékszám: 5586850.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

136.

Seibow Logistics Limited (más néven: Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Cégjegyzékszám: 92630.

Az IRISL fedőcége Hongkongban, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

137.

Shine Star Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320157.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Az IRISL központi irodája Szingapúrban, és az Asia Marine Network kizárólagos képviselőjeként működik. A HDSL nevében jár el Szingapúrban.

2011.12.1.

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

A hajó IMO-száma: 8320171.

A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

141.

Statira Maritime Incorporation

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

142.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

143.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – cégjegyzékszám: C 44939.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

144.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38070.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

145.

Top Glacier Company Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

146.

Top Prestige Trading Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

147.

Tulip Shipping Inc

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

148.

Western Surge Shipping Company limited (Cyprus)

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

149.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejegyzett tulajdonosa.

2011.12.1.

150.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Cégjegyzékszám: C 38069.

Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

2011.12.1.

151.

BIIS Maritime Limited

Postacím: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

A jegyzékbe vett Irano Hind tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23.

152.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (más néven: Khazar Sea Shipping Lines vagy Darya-ye Khazar Shipping Company vagy Khazar Shipping Co. vagy KSSL vagy Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. vagy Darya-e-khazar shipping Co.)

Postacím: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran

No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Az IRISL tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23.
X. MELLÉKLET

A 3. cikk (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 18. cikk (1) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében, a 20. cikkben, a 21. cikkben, a 24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikkben, a 26. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 27. cikk (1) bekezdésében, a 28. cikkben, a 29. cikk (1) bekezdésében, a 30. cikk (1),(3) és (4) bekezdésében, a 31. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdésében, a 36. cikk (1) bekezdésében, a 37. cikk (1),(2) és (3) bekezdésében, a 39. cikkben, a 40. cikk (1) bekezdésében, valamint a 48. cikk (1) és (2) bekezdésében említett illetékes hatóságokról tájékoztatást adó honlapok és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

Office EEAS 02/309 (Iroda: EEAS 02/309)

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) HL L 19., 2012.1.24., 22. o.

( 2 ) HL L 281., 2010.10.27., 1. o.

( 3 ) HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

( 4 ) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

( 5 ) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

( 6 ) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

( 7 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 8 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 9 ) HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

( 10 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 11 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 12 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

( 13 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 14 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 15 ) HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

( 16 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 17 ) HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

( 18 ) HL L 319., 2007.12.5., 1.o.

( 19 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 20 ) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

( 21 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 22 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.