2012R0267 — FI — 16.11.2012 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 267/2012,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta

(EYV L 088, 24.3.2012, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 350/2012, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2012,

  L 110

17

24.4.2012

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 708/2012, annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

  L 208

1

3.8.2012

►M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 709/2012, annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

  L 208

2

3.8.2012

►M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 945/2012, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012,

  L 282

16

16.10.2012

►M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1016/2012, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012,

  L 307

5

7.11.2012

►M6

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1067/2012, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012,

  L 318

1

15.11.2012
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 267/2012,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisestaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP ( 1 ),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 25 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta ( 2 ) pannakseen täytäntöön neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP ( 3 ).

(2)

Neuvosto antoi 23 päivänä tammikuuta 2012 päätöksen 2012/35/YUTP, jossa säädetään Eurooppa-neuvoston 9 päivänä joulukuuta 2011 vaatimista Iranin islamilaiseen tasavaltaan, jäljempänä ’Iran’, kohdistettavista uusista rajoittavista toimenpiteistä.

(3)

Näihin rajoittaviin toimenpiteisiin sisältyy etenkin kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kauppaa ja sellaisia keskeisiä laitteita ja teknologiaa, joita voitaisiin käyttää petrokemian teollisuudessa, koskevia uusia rajoituksia, iranilaisen raakaöljyn, öljytuotteiden ja petrokemian tuotteiden tuontia koskeva kielto sekä petrokemian teollisuuteen tehtäviä investointeja koskeva kielto. Lisäksi olisi kiellettävä kaupankäynti kullalla, jalometalleilla ja timanteilla Iranin hallituksen kanssa sekä uusien seteleiden ja metallirahojen toimittaminen Iranin keskuspankille tai sen hyväksi.

(4)

Voimassa oleviin toimenpiteisiin olisi myös tehtävä tiettyjä teknisiä muutoksia. Erityisesti välityspalvelujen määritelmää olisi selkeytettävä. Tapauksissa, joissa toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuotteiden ja teknologian taikka rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoon, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, niihin liittyviä välityspalveluja varten ei tarvita erillistä lupaa.

(5)

Varainsiirron määritelmää olisi laajennettava muihin kuin sähköisiin siirtoihin, jotta voidaan vastata yrityksiin kiertää rajoittavat toimenpiteet.

(6)

Kaksikäyttötuotteita koskevien tarkistettujen rajoittavien toimenpiteiden olisi katettava kaikki kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 4 ) liitteessä I luetellut tuotteet ja teknologia lukuun ottamatta mainitussa liitteessä olevan ryhmän 5 2 osassa lueteltuja tiettyjä tuotteita, joita käytetään julkisissa viestintäpalveluissa Iranissa. Tämän asetuksen 2 artiklassa säädettyjä kieltoja ei kuitenkaan sovelleta sellaisten tämän asetuksen liitteessä I tai II uudelleen lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, joiden osalta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat jo myöntäneet luvan asetuksen (EU) N:o 961/2010 3 artiklan nojalla ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(7)

Jotta varmistetaan Iraniin suuntautuvaa myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä koskevan kiellon tehokas täytäntöönpano tiettyjen sellaisten keskeisten laitteiden tai teknologian osalta, joita voitaisiin käyttää öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden keskeisillä aloilla, olisi laadittava luettelot tällaisista keskeisistä laitteista ja teknologiasta.

(8)

Samasta syystä olisi laadittava luettelot kaupparajoitusten piiriin kuuluvista raakaöljy- ja öljytuotteista, petrokemian tuotteista sekä kullasta, jalometalleista ja timanteista.

(9)

Jotta Iranin öljy- ja kaasualaan tehtäviä investointeja koskevat rajoitukset olisivat tehokkaita, niiden olisi lisäksi katettava tietyt keskeiset toiminnot kuten irtolastina olevan kaasun siirtopalvelut kauttakulkua varten tai suoraan yhteenliitettyihin verkkoihin toimittamista varten, ja samasta syystä rajoitusten olisi kohdistuttava myös yhteisyrityksiin sekä muuntyyppisiin yhteenliittymiin ja yhteistyömuotoihin Iranin kanssa maakaasun siirtotoiminnassa.

(10)

Jotta Iranin unionin alueelle tekemiä investointeja koskevat rajoitukset olisivat tehokkaita, on toteutettava toimenpiteitä, joilla kielletään jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä mahdollistamasta tai hyväksymästä tällaisia investointeja.

(11)

Päätöksellä 2012/35/YUTP varojen jäädyttäminen laajennetaan lisäksi koskemaan muita Iranin hallitukselle muun muassa rahoitus-, logistista ja aineellista tukea antavia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä tai niitä lähellä olevia. Päätöksellä myös ulotetaan jäädyttämistoimenpiteet koskemaan muita islamilaisen vallankumouskaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) jäseniä.

(12)

Päätöksessä 2012/35/YUTP säädetään myös Iranin keskuspankille kuuluvien varojen jäädyttämisestä. Koska Iranin keskuspankki saattaa osallistua ulkomaankaupan rahoitukseen, poikkeuksia pidetään tarpeellisina, sillä tämä kohdennettu taloudellinen toimenpide ei saisi estää tämän asetuksen säännösten mukaista kauppaa, mukaan lukien elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyvät sopimukset. Tämän asetuksen 12 ja 14 artiklassa säädettyjä vapautuksia, jotka koskevat ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjä sopimuksia, joissa on kyse iranilaisen raakaöljyn, öljytuotteiden ja petrokemian tuotteiden tuonnista, ostosta tai kuljetuksesta, sovelletaan myös tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin liitännäissopimuksiin, mukaan lukien kuljetus-, vakuutus- tai tarkastussopimukset. Lisäksi iranilaisen raakaöljyn, öljytuotteiden ja petrokemian tuotteiden, jotka on laillisesti tuotu jäsenvaltioon tämän asetuksen 12 ja 14 artiklassa säädettyjen vapautusten nojalla, on katsottava olevan vapaassa liikkeessä unionissa.

(13)

Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) ja IRISL:n omistamien tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen varojen jäädyttämistä koskevan velvoitteen nojalla lastin lastaaminen IRISL:n tai mainitunlaisten yhteisöjen omistuksessa oleviin tai niiden vuokraamiin aluksiin tai lastin purkaminen niistä jäsenvaltioiden satamissa on kiellettyä. Lisäksi IRISL-yhtiöiden omistamien, niiden määräysvallassa olevien tai vuokraamien alusten omistuksen siirto muille yhteisöille kielletään IRISL:n varojen jäädyttämistä koskevan velvoitteen mukaisesti. Velvoite jäädyttää IRISL:n ja sen omistamien tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit ei kuitenkaan edellytä tällaisten yhteisöjen omistamien alusten tai niiden kuljettaman lastin takavarikointia tai pysäyttämistä siinä tapauksessa, että mainitunlainen lasti kuuluu kolmansille osapuolille, eikä se edellytä niiden palveluksessa olevan miehistön pidättämistä.

(14)

Koska Iran on yrittänyt kiertää pakotteita, olisi selvennettävä, että kaikki päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I tai II luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä viipymättä, mukaan lukien tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden kiertämiseksi perustettujen seuraajayhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit.

(15)

Olisi myös täsmennettävä, että tässä asetuksessa tarkoitettuna varojen saataville asettamisena ei pidetä tarvittavien asiakirjojen esittämistä ja toimittamista pankille, kun tarkoituksena on näiden asiakirjojen lopullinen siirto luetteloon kuulumattomalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tämän asetuksen nojalla sallittujen maksujen suorittamiseksi.

(16)

Olisi selvennettävä, että varat tai taloudelliset resurssit olisi voitava vapauttaa kansainvälisen oikeuden nojalla erioikeuksia nauttivien diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

(17)

Sitä, miten erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajien on sovellettava kohdennettuja rahoitustoimenpiteitä, olisi kehitettävä edelleen tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Olisi selvennettävä, että muiden kuin nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten varoja nimetyissä luotto- ja rahoituslaitoksissa ei olisi pidettävä jäädytettyinä kohdennettuja taloudellisia toimenpiteitä sovellettaessa ja että ne olisi voitava vapauttaa tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Ottaen huomioon Iranin yritykset kiertää pakotteita rahoitusjärjestelmänsä avulla on tarpeen vaatia Iranin luotto- ja rahoituslaitosten toimintojen tehostettua valvontaa, jotta estetään tämän asetuksen kiertäminen, mukaan lukien Iranin keskuspankin varojen jäädyttäminen. Näiden vaatimusten, jotka koskevat luotto- ja rahoituslaitosten tehostettua valvontaa, olisi täydennettävä maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1781/2006 ( 5 ) ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ( 6 ) täytäntöönpanoon perustuvia nykyisiä velvoitteita.

(18)

Tiettyjä varainsiirtojen valvontaa koskevia säännöksiä olisi tarkistettava, jotta toimivaltaisten viranomaisten ja toimijoiden olisi helpompi soveltaa niitä ja jotta estettäisiin tämän asetuksen säännösten kiertäminen, mukaan lukien Iranin keskuspankin varojen jäädyttäminen.

(19)

Lisäksi vakuutuksia koskevia rajoituksia olisi mukautettava, erityisesti sen selventämiseksi, että diplomaatti- ja konsuliedustustojen vakuuttaminen unionissa on sallittua, sekä vastuuvakuutusten tai ympäristövahinkovastuuvakuutusten myöntämisen sallimiseksi.

(20)

Lisäksi saapumista ja lähtöä edeltävien tietojen toimittamista koskeva vaatimus olisi saatettava ajan tasalle, sillä tätä vaatimusta on sovellettu yleisesti kaikkiin unionin tullialueelle tuotaviin ja sieltä vietäviin tavaroihin 1 päivästä tammikuuta 2012, jolloin asetukseen (ETY) N:o 2913/92 ( 7 ) ja asetukseen (ETY) N:o 2454/93 ( 8 ) sisältyvissä tuontia ja vientiä koskevista yleisilmoituksista annetuissa säännöksissä vahvistetut turvallisuuteen liittyvät tullitoimenpiteet pantiin täysimääräisesti täytäntöön.

(21)

Olisi tehtävä muutoksia myös siltä osin kuin kyse on polttoainetäydennyspalvelujen ja aluksille suunnattujen muiden täydennyspalvelujen tarjonnasta, toimijoiden vastuusta ja kiellosta kiertää asiaan liittyviä rajoittavia toimenpiteitä.

(22)

Jäsenvaltioiden ja komission välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä mekanismeja olisi tarkistettava, jotta varmistetaan tämän asetuksen tehokas täytäntöönpano ja yhdenmukainen tulkinta.

(23)

Kansallisiin tukahduttamistoimiin käytettävien tarvikkeiden kiellosta olisi sen tavoitteiden vuoksi säädettävä Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa asetuksessa (EU) N:o 359/2011 ( 9 ) eikä tässä asetuksessa.

(24)

Asetus (EU) N:o 961/2010 olisi selvyyden vuoksi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt rajoittavat toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin lainsäädäntöä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(26)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(27)

Tässä asetuksessa noudatetaan myös Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(28)

Tämän asetuksen mukaisten jäädyttämistoimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden nimeämistä koskevaan menettelyyn olisi sisällyttävä se, että nimetyille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille toimitetaan perustelut niiden luetteloon ottamiselle, jotta ne saisivat mahdollisuuden esittää huomautuksia. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava tästä asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(29)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut niitä koskevat merkitykselliset tiedot olisi julkistettava. Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä tämän asetuksen nojalla olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ( 10 ) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ( 11 ).

(30)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:I

LUKU

MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) rahoitus- tai luottolaitoksen ’konttorilla’ tarkoitetaan liiketoimipaikkaa, joka on rahoitus- tai luottolaitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan välittömästi kaikkia tai joitain rahoitus- tai luottolaitosten liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia liiketoimia;

b) ’välityspalveluilla’ tarkoitetaan:

i) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

c) ’vaateella’ tarkoitetaan mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv) vastavaade;

v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

d) ’sopimuksella tai liiketoimella’ tarkoitetaan mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

e) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä X luetelluilla verkkosivuilla;

f) ’luottolaitoksella’ tarkoitetaan luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY ( 12 ) 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyä luottolaitosta, mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

g) ’unionin tullialueella’ tarkoitetaan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 13 ) 3 artiklassa ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 ( 14 ) määriteltyä aluetta;

h) ’taloudellisilla resursseilla’ tarkoitetaan kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

i) ’rahoituslaitoksella’ tarkoitetaan

i) yritystä, joka ei ole luottolaitos ja joka harjoittaa yhtä tai useampaa direktiivin 2006/48/EY liitteessä I olevaan 2–12 kohtaan sekä 14 ja 15 kohtaan sisältyvää toimintaa, mukaan lukien valuutanvaihtotoimistojen toiminta;

ii) vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ( 15 ) mukaisesti, siltä osin kuin se harjoittaa kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

iii) sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 16 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa;

iv) yhteissijoitusyritystä, joka pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan; tai

v) vakuutusedustajaa, sellaisena kuin se on määritelty vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY ( 17 ) 2 artiklan 5 kohdassa, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja vakuutusedustajia, kun nämä tarjoavat henkivakuutuspalveluja ja muita sijoituspalveluja;

mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

j) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttö varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

k) ’varojen jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden suuruutta, määrää, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta taikka johtaisi muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

l) ’varoilla’ tarkoitetaan kaikenlaista rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat; ja

vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

m) ’tuotteisiin’ kuuluvat tuotteet, aineet ja laitteet;

n) ’vakuutuksella’ tarkoitetaan vakuutusta tai sitoumusta, jolla yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on maksua vastaan velvollinen antamaan riskin toteutuessa yhdelle tai useammalle henkilölle vakuutuksessa tai sitoumuksessa määrätyn korvauksen tai etuuden;

o) ’iranilaisella henkilöllä, yhteisöllä tai elimellä’ tarkoitetaan:

i) Iranin valtiota ja sen kaikkia viranomaisia;

ii) kaikkia Iranissa oleskelevia tai asuvia luonnollisia henkilöitä;

iii) kaikkia oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, joiden rekisteröity kotipaikka on Iranissa;

iv) kaikkia Iranissa tai sen ulkopuolella olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat edellä mainittujen henkilöiden tai elinten suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa;

p) ’jälleenvakuutuksella’ tarkoitetaan toimintaa, jossa on kyse sellaisten riskien hyväksymisestä, jotka vakuutusyritys tai muu jälleenvakuutusyritys on luovuttanut, tai, kun on kyse Lloyd’s-nimisestä vakuutuksenantajien yhteenliittymästä, toimintaa, jossa muu vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kuin vakuutuksenantajien yhteenliittymä Lloyd’s hyväksyy Lloyd’sin jäsenen luovuttamia riskejä;

q) ’pakotekomitealla’ tarkoitetaan Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) 18 kohdan nojalla;

r) ’teknisellä avulla’ tarkoitetaan kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä taikka konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

s) ’unionin alueella’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila;

t) ’varainsiirrolla’ tarkoitetaan:

i) mitä tahansa liiketointa, jonka maksupalvelujen tarjoaja suorittaa maksajan puolesta sähköisesti antaakseen rahat maksunsaajan käyttöön maksupalvelujen tarjoajan kautta, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö. Termeillä maksaja, maksunsaaja ja maksupalvelujen tarjoaja tarkoitetaan samaa kuin maksupalveluista sisämarkkinoilla 13 päivänä marraskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/64/EY ( 18 );

ii) mitä tahansa liiketointa, joka suoritetaan muulla tavoin kuin sähköisesti, kuten käteisellä, sekillä tai maksumääräyksillä, rahojen antamiseksi maksunsaajan käyttöön, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö.II

LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

2 artikla

1.  Kielletään liitteessä I tai II lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka Iranissa käytettäväksi.

2.  Liite I sisältää tuotteita ja teknologiaa, ohjelmistot mukaan lukien, jotka ovat 5 päivänä toukokuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 428/2009 määriteltyjä kaksikäyttötuotteita tai -teknologiaa, lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa määriteltyjä tiettyjä tuotteita ja teknologiaa.

3.  Liite II sisältää muita tuotteita ja teknologiaa, joilla saatetaan edistää Iranissa rikastamiseen, jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa, ydinasejärjestelmien kehittämistä tai muihin sellaisiin asioihin liittyvän toiminnan harjoittamista, joita Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on pitänyt huolestuttavina tai joiden se on katsonut olevan edelleen ratkaisematta, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean määrittelemät asiat.

4.  Liitteet I ja II eivät sisällä tuotteita ja teknologiaa, jotka sisältyvät Euroopan unionin yhteiseen puolustustarvikeluetteloon ( 19 ), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’.

3 artikla

1.  Liitteessä III lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa vaaditaan ennakkolupa.

2.  Luvan sellaista vientiä varten, joka on tässä artiklassa säädetty luvanvaraiseksi, myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, asetuksen (EY) N:o 428/2009 11 artiklassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Lupa on voimassa koko unionissa.

3.  Liite III sisältää kaikki muut kuin liitteisiin I ja II sisältyvät tuotteet ja teknologian, joilla saatetaan edistää rikastamiseen, jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa, ydinasejärjestelmien kehittämistä tai muihin sellaisiin asioihin liittyvän toiminnan harjoittamista, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai joiden se on katsonut olevan edelleen ratkaisematta.

4.  Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa liitteeseen III sisältyvien tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti on tai voi olla tarkoitettu käytettäväksi jonkin seuraavan toiminnan yhteydessä:

a) Iranin harjoittama rikastamiseen, jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvä toiminta;

b) Iranin harjoittama ydinasejärjestelmien kehittämistoiminta; tai

c) Iranin harjoittama toiminta, joka liittyy muihin asioihin, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai joiden se on katsonut olevan edelleen ratkaisematta.

6.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti mitätöidä myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen.

7.  Jos toimivaltainen viranomainen epää luvan tai mitätöi, keskeyttää tai peruuttaa luvan taikka rajoittaa sitä olennaisesti 5 tai 6 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava niille asian kannalta merkitykselliset tiedot jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/97 ( 20 ) kyseisten tietojen luottamuksellisuudesta annettujen säännösten mukaisesti.

8.  Ennen kuin jäsenvaltio 5 kohdan mukaisesti myöntää luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, se neuvottelee asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

4 artikla

Kielletään liitteissä I tai II lueteltujen tuotteiden ja teknologian hankinta, tuonti tai kuljetus Iranista suoraan tai välillisesti riippumatta siitä, onko kyseinen tuote tai teknologia peräisin Iranista.

5 artikla

1.  Kielletään:

a) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b) liitteessä I tai II lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai liitteessä I tai II lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi; ja

c) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I tai II lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi.

2.  Seuraavat edellyttävät lupaa asianomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta:

a) liitteessä III lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä näiden tuotteiden tai teknologian toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b) liitteessä III tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen näiden tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa 2 kohdassa tarkoitettuihin liiketoimiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että toimi on tai voi olla tarkoitettu edistämään jotain seuraavista:

a) Iranin harjoittama rikastamiseen, jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvä toiminta;

b) Iranin harjoittama ydinasejärjestelmien kehittämistoiminta; tai

c) Iranin harjoittama toiminta, joka liittyy muihin asioihin, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai joiden se on katsonut olevan edelleen ratkaisematta.

6 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohtaa ja 5 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta:

a) liitteessä I olevaan B osaan kuuluvien tuotteiden suoraan tai välilliseen siirtoon jäsenvaltioiden alueiden kautta, kun näitä tuotteita myydään, toimitetaan, siirretään tai viedään Iraniin tai käytettäväksi Iranissa kevytvesireaktoria varten, jonka rakentaminen on alkanut ennen joulukuuta 2006;

b) IAEA:n hyväksymiin teknisen yhteistyön ohjelmaan sisältyviin liiketoimiin; tai

c) Iraniin toimitettaviin tai siirrettäviin tai Iranissa käytettäviin tuotteisiin 13 päivänä tammikuuta 1993 tehdyn kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltioiden velvoitteiden mukaisesti.

7 artikla

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 359/2011 1 artiklan b alakohdan soveltamista, myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun apuun tai välityspalveluihin liittyvään liiketoimeen edellyttäen, että

a) tuotteet ja teknologia, apu tai välityspalvelut on tarkoitettu elintarvikkeita tai maanviljelyä koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin; ja

b) niissä tapauksissa, joissa liiketoimi koskee ydinalan viejämaiden ryhmän tai ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloihin sisältyviä tuotteita tai teknologiaa, pakotekomitea on todennut ennakkoon ja tapauskohtaisesti, ettei kyseinen liiketoimi selvästikään edistä Iranin harjoittamaa, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävää ydinenergia-alan toimintaa tukevien teknologioiden kehittämistä tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa.

8 artikla

1.  Kielletään liitteessä VI lueteltujen keskeisten laitteiden tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi.

2.  Liite VI sisältää seuraavilla Iranin öljy- ja kaasuteollisuuden keskeisillä aloilla käytettävät keskeiset laitteet ja teknologian:

a) raakaöljyn ja maakaasun etsintä;

b) raakaöljyn ja maakaasun tuotanto;

c) jalostus;

d) maakaasun nesteytys.

3.  Liite VI sisältää myös petrokemian teollisuuden keskeiset laitteet ja teknologian Iranissa.

4.  Liite VI ei sisällä yhteiseen puolustustarvikeluetteloon eikä liitteeseen I, liitteeseen II tai liitteeseen III sisältyviä tuotteita tai teknologiaa.

9 artikla

Kielletään:

a) liitteessä VI lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan ja liitteessä VI lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b) liitteessä VI lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi.

10 artikla

Edellä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta:

a) liiketoimiin, joita edellytetään ennen 27 päivää lokakuuta 2010 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee raakaöljyn ja maakaasun etsinnässä, raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa, jalostuksessa ja maakaasun nesteytyksessä käytettäviä keskeisiä laitteita ja teknologiaa, tai tällaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömässä liitännäissopimuksessa taikka ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehdyssä sopimuksessa, joka koskee Iraniin ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyä investointia, eivätkä kiellot estä tällaisista sopimuksista johtuvan velvoitteen täyttämistä; tai

b) liiketoimiin, joita edellytetään ennen 24 päivänä maaliskuuta 2012 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee petrokemian teollisuuden keskeisiä laitteita ja teknologiaa, tai tällaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömässä liitännäissopimuksessa taikka ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehdyssä sopimuksessa, joka koskee Iraniin ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyä investointia, eivätkä kiellot estä tällaisista sopimuksista johtuvan velvoitteen täyttämistä,

edellyttäen, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka aikoo toteuttaa tällaisen liiketoimen tai tarjota apua tällaisessa liiketoimessa, on ilmoittanut liiketoimesta tai avusta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää etukäteen.

11 artikla

1.  Kielletään:

a) raakaöljyn tai öljytuotteiden tuonti unioniin, mikäli ne

i) ovat peräisin Iranista; tai

ii) on viety Iranista;

b) Iranissa olevan tai Iranista peräisin olevan raakaöljyn tai öljytuotteiden ostaminen;

c) raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetus, mikäli ne ovat peräisin Iranista tai niitä viedään Iranista mihin tahansa muuhun maahan; ja

d) Iranista peräisin olevien tai Iranista tuotujen raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontiin, ostamiseen tai kuljetukseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

2.  Raakaöljyllä ja öljytuotteilla tarkoitetaan liitteessä IV lueteltuja tuotteita.

12 artikla

1.  Edellä 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin:

a) ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen kauppasopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten täytäntöönpano 1 päivään heinäkuuta 2012 asti;

b) ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten täytäntöönpano, jos tällaisessa sopimuksessa määrätään erityisesti, että iranilaisen raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksesta saatavilla tuloilla vähennetään jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille, yhteisöille tai elimille maksamatta olevia määriä;

c) raakaöljyn tai öljytuotteiden tuonti, ostaminen ja kuljetus, jos ne on viety Iranista ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012 taikka jos vienti on toteutettu b alakohdan nojalla,

edellyttäen, että henkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää kyseisen sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää etukäteen.

2.  Edellä 11 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta vastuuvakuutusten, ympäristövahinkovastuuvakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiseen suoraan tai välillisesti 1 päivään heinäkuuta 2012 saakka.

13 artikla

1.  Kielletään:

a) petrokemian tuotteiden tuonti unioniin, jos ne:

i) ovat peräisin Iranista; tai

ii) on viety Iranista;

b) Iranissa olevien tai sieltä peräisin olevien petrokemian tuotteiden ostaminen;

c) petrokemian tuotteiden kuljetus, jos ne ovat peräisin Iranista tai jos ne viedään Iranista mihin tahansa muuhun maahan; ja

d) Iranista peräisin olevien tai sieltä tuotujen petrokemian tuotteiden tuontiin, ostamiseen tai kuljetukseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

2.  Petrokemian tuotteilla tarkoitetaan liitteessä V lueteltuja tuotteita.

14 artikla

1.  Edellä 13 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin:

a) ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen kauppasopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten täytäntöönpano 1 päivään toukokuuta 2012 asti;

b) ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten, mukaan lukien kuljetus- tai vakuutussopimukset, täytäntöönpano, jos sopimuksessa määrätään erityisesti, että iranilaisten petrokemian tuotteiden toimituksella tai niiden toimituksesta saatavilla tuloilla vähennetään jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille, yhteisöille tai elimille maksamatta olevia määriä;

c) Iranista ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012 vietyjen petrokemian tuotteiden tuonti, ostaminen ja kuljetus,

edellyttäen, että henkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää kyseisen sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää etukäteen.

2.  Edellä 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta vastuuvakuutusten, ympäristövahinkovastuuvakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiseen suoraan tai välillisesti 1 päivään toukokuuta 2012 saakka.

15 artikla

1.  Kielletään:

a) liitteessä VII lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Iranin hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille;

b) liitteessä VII lueteltujen, Iranista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien ostaminen, tuonti tai kuljetus suoraan tai välillisesti Iranin hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä ja virastoilta ja niiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai elimiltä; ja

c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Iranin hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille ja niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille.

2.  Liitteessä VII luetellaan kulta, jalometallit ja timantit, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja.

16 artikla

Kielletään Iranin valuuttayksikön määräisten, uusien tai liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja lyötyjen metallirahojen myyminen, toimittaminen, siirtäminen tai vienti suoraan tai välillisesti Iranin keskuspankille tai sen hyväksi.III

LUKU

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

17 artikla

1.  Kielletään:

a) rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen 2 kohdassa tarkoitetuille iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

b) osuuden tai lisäosuuden hankkiminen 2 kohdassa tarkoitetuista iranilaisista henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä;

c) yhteisyritysten perustaminen 2 kohdassa tarkoitettujen iranilaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan iranilaisiin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka osallistuvat

a) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I tai II lueteltujen tuotteiden tai teknologian valmistukseen;

b) raakaöljyn ja maakaasun etsintään tai tuotantoon, polttoaineiden jalostamiseen tai maakaasun nesteytykseen; tai

c) petrokemian teollisuuteen.

3.  Yksinomaan 2 kohdan b ja c alakohdan osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) ’raakaöljyn ja maakaasun etsintään’ kuuluu raakaöljy- ja maakaasuvarantojen etsintä, prospektaus ja hallinta sekä kyseisiin varantoihin liittyvien geologiapalvelujen tarjoaminen;

b) ’raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon’ kuuluvat irtolastina olevan kaasun siirtopalvelut kauttakulkua varten tai suoraan yhteenliitettyihin verkkoihin toimittamista varten;

c) ’jalostuksella’ tarkoitetaan polttoaineiden jalostusta, käsittelyä tai valmistamista niiden lopullista myyntiä varten;

d) ’petrokemian teollisuudella’ tarkoitetaan tuotantolaitoksia, joissa valmistetaan liitteessä V lueteltuja tuotteita.

4.  Kielletään yhteistyön aloittaminen sellaisen iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen kanssa, joka osallistuu 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun maakaasun siirtoon.

5.  Edellä 4 kohdassa ’yhteistyöllä’ tarkoitetaan:

a) investointikustannusten jakamista integroidussa tai hallitussa toimitusketjussa maakaasun vastaanottamiseksi suoraan Iranin alueelta tai sen toimittamiseksi suoraan Iranin alueelle; ja

b) suoraa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on investoida nesteytettyä maakaasua tuottaviin laitoksiin, jotka sijaitsevat Iranin alueella tai ovat siihen suoraan yhteydessä.

18 artikla

1.  Edellä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla liiketoimilla tehtävä investointi iranilaiseen henkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka valmistaa liitteessä III lueteltuja tuotteita tai teknologiaa, edellyttää asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa 1 kohdassa tarkoitettuihin liiketoimiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että toimi edistäisi jotain seuraavista:

a) Iranin harjoittama rikastamiseen, jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvä toiminta;

b) Iranin harjoittama ydinasejärjestelmien kehittämistoiminta; tai

c) Iranin harjoittama toiminta, joka liittyy muihin asioihin, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai joiden se on katsonut olevan edelleen ratkaisematta.

19 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla liiketoimilla tehtävään investointiin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) investointi on tarkoitettu elintarvikkeita tai maanviljelyä koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin; ja

b) niissä tapauksissa, joissa investointi tehdään ydinalan viejämaiden ryhmän ja ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloihin sisältyvien tuotteiden tai teknologian valmistukseen osallistuvaan iranilaiseen henkilöön, yhteisöön tai elimeen, pakotekomitea on todennut ennakkoon ja tapauskohtaisesti, ettei kyseinen liiketoimi selvästikään edistä Iranin harjoittamaa, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävää ydinenergia-alan toimintaa tukevien teknologioiden kehittämistä eikä ydinasejärjestelmien kehittämistä.

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa.

20 artikla

Edellä olevaa 17 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ei sovelleta rahoituslainan tai -luoton myöntämiseen eikä osuuden tai lisäosuuden hankkimiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) liiketointa edellytetään ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehdyssä sopimuksessa; ja

b) toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu tästä sopimuksesta vähintään 20 työpäivää etukäteen.

21 artikla

Edellä olevaa 17 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ei sovelleta rahoituslainan tai -luoton myöntämiseen eikä osuuden tai lisäosuuden hankkimiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) liiketointa edellytetään ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehdyssä sopimuksessa; ja

b) toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu tästä sopimuksesta vähintään 20 työpäivää etukäteen.

22 artikla

Kielletään sen hyväksyminen tekemällä sopimus tai muulla tavalla, että yksi tai useampi iranilainen henkilö, yhteisö tai elin myöntää rahoituslainan tai -luoton sellaiselle yritykselle tai hankkii osuuden tai lisäosuuden sellaisesta yrityksestä taikka perustaa yhteisyrityksen sellaisen yrityksen kanssa, joka osallistuu johonkin seuraavista toiminnoista:

a) uraanin louhinta;

b) uraanin rikastaminen ja uraanin jälleenkäsittely;

c) ydinalan viejämaiden ryhmän tai ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloihin sisältyvien tuotteiden tai teknologian valmistus.IV

LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

23 artikla

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä VIII luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä VIII luetellaan henkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) 12 kohdan, päätöslauselman 1803 (2008) 7 kohdan tai päätöslauselman 1929 (2010) 11, 12 tai 19 kohdan mukaisesti.

2.  Jäädytetään kaikki liitteessä IX luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä IX luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joista on neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 20 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti todettu, että ne:

a) osallistuvat tai ovat suoraan yhteydessä Iranin joukkotuhoaseiden leviämistä edistävään ydinenergia-alan toimintaan tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen tai tukevat niitä, muun muassa osallistumalla kiellettyjen tuotteiden ja teknologian hankintaan, tai ovat tällaisen henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa, myös silloin, kun tällainen omistus tai määräysvalta perustuu laittomiin keinoihin, tai toimivat niiden puolesta tai johdolla;

b) ovat luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat auttaneet luettelossa olevaa henkilöä, yhteisöä tai elintä kiertämään tai rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä, neuvoston päätöstä 2010/413/YUTP tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010);

c) ovat islamilaisen vallankumouskaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps) jäseniä tai oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat islamilaisen vallankumouskaartin tai sen yhden tai useamman jäsenen tai niiden puolesta toimivien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa;

d) ovat muita henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka antavat Iranin hallitukselle esimerkiksi rahoitus-, logistista ja aineellista tukea, ja näitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä;

▼M2

e) ovat Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) omistuksessa tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä tai niiden puolesta toimivia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä.

▼B

IRISL:n ja sen omistamien tai määräysvallassa olevien nimettyjen yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevan velvoitteen mukaisesti kielletään jäsenvaltioiden satamissa lastin lastaaminen aluksiin tai lastin purkaminen aluksista, jotka ovat IRISL:n tai mainittujen yhteisöjen omistuksessa tai niiden vuokraamia.

Velvoite jäädyttää IRISL:n ja sen omistamien tai määräysvallassa olevien nimettyjen yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit ei edellytä tällaisten yhteisöjen omistamien alusten tai niiden kuljettaman lastin takavarikointia tai pysäyttämistä siinä tapauksessa, että tällainen lasti kuuluu kolmansille osapuolille, eikä niiden palveluksessa olevan miehistön pidättämistä.

3.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä VIII tai IX lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäväksi.

4.  Kielletään rahoitustietojen vaihtamiseen tarkoitettujen erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteissä VIII ja IX luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24, 25, 26, 27, 28 tai 29 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltamista.

5.  Liitteet VIII ja IX sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloimisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

6.  Liitteet VIII ja IX sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Lentoyhtiöiden ja varustamojen osalta liitteisiin VIII ja IX sisältyvät mahdollisuuksien mukaan myös tiedot, joita tarvitaan kunkin luettelossa olevalle yhtiölle kuuluvan aluksen tai ilma-aluksen tunnistamiseksi, kuten alkuperäinen rekisterinumero tai nimi. Liitteissä VIII ja IX mainitaan myös nimeämispäivä.

24 artikla

Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustama panttioikeus, joka on perustettu ennen sitä päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 23 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen, tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella ratkaisulla vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu liitteessä VIII tai IX luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d) panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista; ja

e) jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle silloin, kun sovelletaan 23 artiklan 1 kohtaa.

25 artikla

Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä VIII tai IX luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto nimesi kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen, toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä VIII tai IX luetellun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

ii) maksusuoritus ei edistä tämän asetuksen nojalla kiellettyä toimintaa; ja

iii) maksusuorituksella ei rikota 23 artiklan 3 kohtaa; ja

b) silloin, kun sovelletaan 23 artiklan 1 kohtaa, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole 10 työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

26 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit:

i) ovat tarpeen liitteessä VIII tai IX lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b) silloin, kun lupa koskee liitteessä VIII lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle a alakohdan mukaisesta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.  Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen saataville, jos ne ovat todenneet, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseen tai tuotteiden maksamiseen tai siirtämiseen, jos ne on hankittu käytettäväksi Iranissa kevytvesireaktoria varten, jonka rakentaminen alkoi ennen joulukuuta 2006, tai mitä hyvänsä 6 artiklan b ja c alakohdan mukaisiin tarkoituksiin liittyviä tuotteita varten, edellyttäen, että silloin, kun lupa koskee liitteessä VIII lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä toteamuksesta pakotekomitealle, joka on hyväksynyt toteamuksen.

27 artikla

Poiketen siitä, mitä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos ne ovat todenneet, että kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan kansainvälisen oikeuden nojalla erioikeuksia nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisia tarkoituksia varten.

28 artikla

Poiketen siitä, mitä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan myös seuraaviin:

a) tiettyjen varojen antaminen Iranin keskuspankin saataville, jos ne ovat todenneet, että kyseiset varat ovat tarpeen 12 artiklassa tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivään heinäkuuta 2012 asti;

b) tiettyjen Iranin keskuspankin jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien antaminen Iranin keskuspankin saataville, jos ne ovat todenneet, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen luotto- tai rahoituslaitosten maksuvalmiuden lisäämiseksi kaupan rahoittamista varten; tai

c) tiettyjen Iranin keskuspankin hallussa olevien jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien antaminen Iranin keskuspankin saataville, jos ne ovat tapauskohtaisesti todenneet, että varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen sellaiseen tiettyyn kauppasopimukseen liittyen, joka ei ole a alakohdassa tarkoitettu sopimus ja jonka täytäntöönpanoon Iranin keskuspankki saattaa osallistua, edellyttäen että maksulla ei edistetä tämän asetuksen nojalla kiellettyä toimintaa,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä.

▼M6

28 a artikla

Edellä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta toimiin tai liiketoimiin, jotka toteutetaan liitteessä IX lueteltujen yhteisöjen osalta:

a) joilla on oikeuksia, jotka perustuvat jonkin muun täysivaltaisen hallituksen kuin Iranin alun perin ennen 27 päivää lokakuuta 2010 tekemään ja 39 artiklassa viitattuun tuotannonjakosopimukseen, edellyttäen että nämä toimet ja liiketoimet liittyvät näiden yhteisöjen osallistumiseen kyseiseen sopimukseen;

b) sikäli kuin ne ovat välttämättömiä 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista sopimuksista johtuvien velvoitteiden täytäntöön panemiseksi 31 päivään joulukuuta 2014 asti edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ennakolta tapauskohtaisesti luvan kyseisille toimille ja liiketoimille ja että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää lupa.

▼B

29 artikla

1.  Edellä oleva 23 artiklan 3 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista toimivaltaisille viranomaisille viipymättä.

2.  Edellä olevaa 23 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korkotuotot tai muut tuotot; tai

b) maksut, jotka perustuvat sopimuksiin tai velvoitteisiin, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 23 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen,

edellyttäen, että nämä korkotuotot tai muut tuotot ja maksut jäädytetään 23 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti.

3.  Tätä artiklaa ei saa tulkita siten, että siinä annettaisiin lupa 30 artiklassa tarkoitettuun varainsiirtoon.V

LUKU

VARAINSIIRTOJA JA RAHOITUSPALVELUJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

30 artikla

1.  Varainsiirrot iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä tapahtuvat seuraavasti:

a) elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyviä maksutapahtumia koskevat siirrot suoritetaan ilman ennakkolupaa. Varainsiirrosta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ennakkoon kirjallisesti, jos sen määrä on yli 10 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa;

b) kaikki muut alle 40 000 euron suuruiset siirrot suoritetaan ilman ennakkolupaa. Varainsiirrosta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ennakkoon kirjallisesti, jos sen määrä on yli 10 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa;

c) kaikki muut vähintään 40 000 euron tai muussa valuutassa olevan vastaavan määrän suuruiset siirrot edellyttävät toimivaltaisten viranomaisten ennakkolupaa.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, tehdäänkö varainsiirto yhdessä erässä tai useassa erässä, jotka näyttävät liittyvän toisiinsa. Tässä artiklassa ’erillä, jotka näyttävät liittyvän toisiinsa’, tarkoitetaan:

i) useita saman iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen tekemiä tai useita samalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tehtyjä peräkkäisiä varainsiirtoja, jotka liittyvät yhteen ainoaan varainsiirtovelvollisuuteen, kun kukin yksittäinen varainsiirto jää 1 kohdassa säädetyn raja-arvon alapuolelle mutta ne yhdessä ylittävät ilmoittamiselle tai luvan myöntämiselle asetetut kriteerit; tai

ii) useita varainsiirtoja, joihin osallistuu useita maksupalvelujen tarjoajia tai luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ja joilla toteutetaan yksi ainoa varainsiirtovelvollisuus.

3.  Varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset on tehtävä seuraavasti:

a) kun kyse on luotto- tai rahoituslaitosten käsittelemistä sähköisistä varainsiirroista, varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset on tehtävä seuraavasti:

i) maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionin ulkopuolella olevalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa siirron suorittamista koskeva alkuperäinen toimeksianto annetaan;

ii) maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoja unionin ulkopuolella olevalta iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksunsaajan kotipaikka on tai jonne maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

iii) jos maksajan tai maksunsaajan käyttämään maksupalvelujen tarjoajaan ei sovelleta 49 artiklaa, iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle suoritettavan varainsiirron tapauksessa maksajan ja iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä lähtöisin olevan varainsiirron tapauksessa maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan tai maksunsaajan kotipaikka on;

iv) maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionissa olevalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksunsaajan kotipaikka on tai johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

v) maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionissa olevalta iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa siirron suorittamista koskeva alkuperäinen toimeksianto annetaan.

vi) jos on kyse sellaisesta varainsiirrosta iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, jossa maksaja, maksunsaaja tai niiden käyttämät maksupalvelujen tarjoajat eivät kuulu 49 artiklan soveltamisalaan, mutta kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluva maksupalvelujen tarjoaja toimii välittäjänä, kyseisen maksupalvelujen tarjoajan on täytettävä ilmoittamista tai luvan hakemista koskeva velvollisuus, jos se tietää tai sillä on perusteltu syy epäillä, että varat siirretään iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä. Kun välittäjänä toimii useampi kuin yksi maksupalvelujen tarjoaja, ainoastaan varainsiirtoa ensimmäisenä käsittelevän maksupalvelujen tarjoajan on täytettävä ilmoittamista tai luvan hakemista koskeva velvollisuus. Kaikki ilmoitukset tai lupahakemukset on osoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

vii) kun toisiinsa liittyviin useisiin varainsiirtoihin osallistuu useampi kuin yksi maksupalvelujen tarjoaja, unionin sisäisissä varainsiirroissa on oltava maininta tämän artiklan nojalla myönnetystä luvasta;

b) kun kyse on muulla tavoin kuin sähköisesti toteutetuista varainsiirroista, varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset on tehtävä seuraavasti:

i) maksajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan kotipaikka on;

ii) maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksunsaajan kotipaikka on.

4.  Edellä olevaa 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin lupa arvoltaan vähintään 40 000 euron suuruiseen varainsiirtoon, ellei niillä ole perusteltua syytä todeta, että varainsiirto, johon lupaa haetaan, voisi rikkoa jotain tässä asetuksessa säädetyistä kielloista tai velvoitteista.

Toimivaltainen viranomainen voi periä maksun lupahakemusten käsittelystä.

Lupa katsotaan myönnetyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut kirjallisen lupahakemuksen eikä se ole neljän viikon kuluessa kirjallisesti ilmoittanut vastustavansa varainsiirtoa. Jos toimivaltainen viranomainen vastustaa varainsiirtoa käynnissä olevan tutkinnan vuoksi, sen on ilmoitettava tästä ja annettava päätöksensä tiedoksi viipymättä. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen suorittaa tutkinnan.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle hylätyistä luvista.

5.  Tätä artiklaa ei sovelleta, jos lupa on myönnetty 24, 25, 26, 27 tai 28 artiklan mukaisesti.

6.  Henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja toimivat sopimussuhteessa luotto- tai rahoituslaitokseen, eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan, eivätkä liioin mitkään luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön ainoastaan viestipalvelun tai jonkin muun tukipalvelun varojen siirtämistä varten tai selvitys- ja maksunsiirtojärjestelmän.

31 artikla

1.  Sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Iranissa, 49 artiklan soveltamisalaan kuuluvien konttoreiden ja tytäryhtiöiden on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille kaikki toteuttamansa tai vastaanottamansa varainsiirrot, osapuolten nimet sekä maksutapahtuman määrä ja päivämäärä viiden työpäivän kuluessa varainsiirron toteuttamisesta tai vastaanottamisesta. Jos tiedot ovat saatavilla, ilmoituksessa on täsmennettävä liiketoimen luonne ja tarvittaessa sen kohteena olevien tuotteiden luonne ja mainittava erityisesti, kuuluvatko tuotteet tämän asetuksen liitteen I, II, III, IV, V, VI tai VII soveltamisalaan, ja vientiluvanvaraisista tuotteista on ilmoitettava myönnetyn luvan numero.

2.  Tiedot saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on tietojen jakamista koskevia järjestelyjä noudattaen tarvittaessa välitettävä nämä tiedot viipymättä niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin näiden maksutapahtumien toiset osapuolet ovat sijoittautuneet, sellaisten maksutapahtumien estämiseksi, jotka edistäisivät joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

32 artikla

1.  Luotto- ja rahoituslaitosten on 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa toteuttamansa toiminnan yhteydessä ja tämän asetuksen säännösten rikkomisen estämiseksi valppaudella erityisesti:

a) tarkkailtava jatkuvasti tilitapahtumia, erityisesti asiakkaan tunnistamis- ja huolellisuusvelvollisuutta (due diligence) koskevien ohjelmiensa avulla;

b) vaadittava, että kaikki kyseisen maksumääräyksen antajaan ja saajaan liittyvät maksumääräyksen tietokentät on täytetty, ja hylättävä maksutapahtuma, jos näitä tietoja ei anneta;

c) säilytettävä kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja annettava ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d) jos niillä on perusteltu syy epäillä, että luotto- ja rahoituslaitosten kanssa toteutetut toiminnot voivat rikkoa tämän asetuksen säännöksiä, ilmoitettava viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 23 artiklan soveltamista. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu toimivaltainen viranomainen toimii kansallisena yhteyspisteenä, joka vastaanottaa ja analysoi ilmoitukset tätä asetusta mahdollisesti rikkovista epäilyttävistä maksutapahtumista. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, mukaan lukien erityisesti epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien ilmoitusten analyysit.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan luotto- ja rahoituslaitoksiin niiden toimiessa seuraavien tahojen kanssa:

a) valuutanvaihtotoimistot sekä luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka on Iranissa;

b) luotto- ja rahoituslaitosten sekä valuutanvaihtotoimistojen, joiden kotipaikka on Iranissa, 49 artiklan soveltamisalaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt;

c) luotto- ja rahoituslaitosten sekä valuutanvaihtotoimistojen, joiden kotipaikka on Iranissa, 49 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät konttorit ja tytäryhtiöt; ja

d) valuutanvaihtotoimistot sekä luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Iranissa mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Iranissa.

33 artikla

1.  Kielletään 49 artiklan soveltamisalaan kuuluvilta luotto- ja rahoituslaitoksilta seuraava toiminta:

a) uuden pankkitilin avaaminen luotto- tai rahoituslaitoksessa, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitoksessa;

b) uuden kirjeenvaihtajapankkisuhteen aloittaminen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa;

c) uuden edustuston avaaminen Iranissa tai uuden konttorin tai tytäryhtiön perustaminen Iraniin;

d) uuden yhteisyrityksen perustaminen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa.

2.  Kielletään:

a) luvan antaminen luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston avaamiseen tai konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen unioniin;

b) edustuston avaamista tai konttorin tai tytäryhtiön perustamista unioniin koskevien sopimusten tekeminen luotto- tai rahoituslaitosta varten, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua luotto- tai rahoituslaitosta varten, tai niiden puolesta;

c) luvan antaminen sille, että luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Iranissa, edustusto, konttori tai tytäryhtiö tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustusto, konttori tai tytäryhtiö aloittaa ja jatkaa luottolaitoksen toimintaa tai muuta luvanvaraista toimintaa, jos kyseinen edustusto, konttori tai tytäryhtiö ei ole ollut toiminnassa ennen 26 päivää heinäkuuta 2010;

d) se, että 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos hankkii osuuden tai lisäosuuden taikka muun omistusoikeuden 49 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksesta.

34 artikla

Kielletään:

a) 26 päivän heinäkuuta 2010 jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti jollekin seuraavista tai niiden suora tai välillinen osto joltakin seuraavista:

i) Iran tai sen hallitus sekä sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

ii) luotto- tai rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Iranissa, tai 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos;

iii) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii i tai ii alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

iv) edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 26 päivän heinäkuuta 2010 jälkeen liikkeelle laskettuihin valtion tai valtion takaamiin joukkovelkakirjoihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle;

c) edellä a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen avustaminen valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen liikkeellelaskussa tarjoamalla välityspalveluja, mainontapalveluja tai muita tällaisiin joukkovelkakirjoihin liittyviä palveluita.

35 artikla

1.  Kielletään vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen tai vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämisen välittäminen seuraaville:

a) Iran tai sen hallitus sekä sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

b) muu iranilainen henkilö, yhteisö tai elin kuin luonnollinen henkilö; tai

c) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen taikka jälleenvakuutuksen myöntämiseen tai välittämiseen unionissa oleville iranilaisille henkilöille, yhteisöille ja elimille eikä vakuutuksen myöntämiseen unioniin sijoittautuneille Iranin diplomaatti- tai konsuliedustustoille.

3.  Edellä olevan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta vakuutusten, mukaan lukien sairaus- ja matkavakuutukset tai jälleenvakuutukset, myöntämiseen tai välittämiseen yksityishenkilöinä toimiville henkilöille, lukuun ottamatta liitteessä VIII ja IX lueteltuja henkilöitä.

Edellä olevan 1 kohdan c alakohta ei estä vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen myöntämista tai välittämistä sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin.

Edellä olevan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa henkilön, yhteisön tai elimen ei katsota toimivan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen johdolla, jos johdon tarkoituksena on sellaisen aluksen tai ilma-aluksen, joka on tilapäisesti Iranin aluevesillä tai ilmatilassa, telakointi, lastaus, lastin purku tai turvallinen kauttakulku.

4.  Tällä artiklalla kielletään ennen 27 päivää lokakuuta 2010 tehtyjen vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten jatkaminen tai uusiminen, mutta sillä ei kielletä ennen kyseistä päivämäärää tehtyjen sopimusten noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan 3 kohdan soveltamista.VI

LUKU

KULJETUSRAJOITUKSET

36 artikla

1.  Jotta estetään sellaisten tuotteiden ja teknologian siirto, jotka sisältyvät yhteiseen puolustustarvikeluetteloon tai joiden toimitus, myynti, siirto, vienti tai tuonti kielletään tässä asetuksessa, sen lisäksi, että toimivaltaisille tulliviranomaisille on toimitettava saapumista ja lähtöä koskevat ennakkotiedot asetukseen (ETY) N:o 2913/92 ( 21 ) ja asetukseen (ETY) N:o 2454/93 ( 22 ) sisältyvien, tuontia ja vientiä koskevista yleisilmoituksista sekä tulli-ilmoituksista annettujen tältä osin merkityksellisten säännösten mukaisesti, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot toimittavan henkilön on ilmoitettava, kuuluvatko tuotteet yhteisen puolustustarvikeluettelon tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja esitettävä tarkemmat tiedot tuotteille myönnetystä vientiluvasta, jos niiden vienti on luvanvaraista.

2.  Tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot on toimitettava joko kirjallisina tai tekemällä tarvittaessa tulli-ilmoitus.

37 artikla

1.  Kielletään polttoainetäydennyspalvelujen tai aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa oleville aluksille, jos palveluntarjoajilla on tietoja, mukaan lukien toimivaltaisilta tulliviranomaisilta 36 artiklassa tarkoitettujen saapumista ja lähtöä koskevien ennakkotietojen perusteella saadut tiedot, joiden nojalla on perusteltu syy todeta, että alusten rahtina on tuotteita, jotka sisältyvät yhteiseen puolustustarvikeluetteloon, tai tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän asetuksen nojalla, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia tai turvallisuustarkoituksia varten.

2.  Kielletään teknisten palvelujen ja huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa oleville rahti-ilma-aluksille, jos palveluntarjoajilla on tietoja, mukaan lukien toimivaltaisilta tulliviranomaisilta 36 artiklassa tarkoitettujen saapumista tai lähtöä koskevien ennakkotietojen perusteella saadut tiedot, joiden nojalla on perusteltu syy todeta, että rahti-ilma-alusten rahtina on tuotteita, jotka sisältyvät yhteiseen puolustustarvikeluetteloon, tai tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän asetuksen nojalla, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tai turvallisuustarkoituksia varten.

3.  Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan, kunnes rahti on tapauksesta riippuen tarkastettu ja tarvittaessa takavarikoitu tai hävitetty.

Takavarikointi ja hävittäminen voidaan kansallisen lainsäädännön tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaisesti toteuttaa maahantuojan kustannuksella tai kustannukset voidaan periä keneltä tahansa muulta henkilöltä tai yhteisöltä, joka on vastuussa aiotusta laittomasta toimituksesta, myynnistä, siirrosta tai viennistä.VII

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

38 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) liitteessä VIII ja IX nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b) muu iranilainen henkilö, yhteisö tai elin, Iranin hallitus mukaan lukien;

c) henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a ja b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Tämän asetuksen nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden katsotaan vaikuttaneen sopimuksen tai liiketoimen täytäntöönpanoon, jos vaateen olemassaolo tai sisältö johtuu suoraan tai välillisesti kyseisistä toimenpiteistä.

3.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että 1 kohdan soveltaminen ei estä vaateen täyttämistä, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

4.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

39 artikla

Tämän asetuksen 8 ja 9 artiklaa, 17 artiklan 2 kohdan b alakohtaa sekä 30 ja 35 artiklaa sovellettaessa elintä, yhteisöä tai sellaisten oikeuksien haltijaa, jotka perustuvat jonkin muun täysivaltaisen hallituksen kuin Iranin ennen 27 päivää lokakuuta 2010 tekemään alkuperäiseen tuotannonjakosopimukseen, ei katsota iranilaiseksi henkilöksi, yhteisöksi tai elimeksi. Tällaisissa tapauksissa ja 8 artiklaan liittyen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia asianmukaiset takeet loppukäyttäjästä elimeltä tai yhteisöltä, joka myy, toimittaa, siirtää tai vie liitteessä VI lueteltuja keskeisiä laitteita tai teknologiaa.

40 artikla

1.  Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 23 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä;

b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.  Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan asianomaisen jäsenvaltion saataville.

3.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

41 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 tai 35 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

42 artikla

1.  Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.  Tässä asetuksessa vahvistetuista toimenpiteistä ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta kyseessä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden teot rikkoisivat näitä kieltoja.

3.  Edellä olevan 30, 31 ja 32 artiklan mukaisesta, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön, yhteisön tai elimen tai tällaisen henkilön, yhteisön tai elimen työntekijän tai johtajan vilpittömässä mielessä tekemästä 30, 31 ja 32 artiklassa tarkoitettujen tietojen paljastamisesta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta laitokselle tai henkilölle taikka sen johtajille tai työntekijöille.

43 artikla

1.  Jäsenvaltio voi toteuttaa kaikki tarpeellisiksi katsomansa toimet sen varmistamiseksi, että työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevia tältä osin merkityksellisiä kansainvälisiä, unionin tai kansallisia oikeudellisia velvoitteita noudatetaan siinä tapauksessa, että tämän asetuksen täytäntöönpano saattaa vaikuttaa iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutettavien toimien osalta ei sovelleta 8 ja 9 artiklassa, 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 23 artiklan 2 kohdassa eikä 30 ja 35 artiklassa säädettyjä kieltoja.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan mukaisesta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä.

44 artikla

1.  Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja kolmen kuukauden välein, erityisesti tietoja

a) 23 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista sekä 24, 25, 26 ja 27 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.  Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

45 artikla

Komissio:

a) muuttaa liitettä II joko Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toteamusten tai jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

b) muuttaa liitteitä III, IV, V, VI, VII ja X jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

46 artikla

1.  Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloonsa luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen VIII.

2.  Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä IX vastaavasti.

3.  Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

5.  Jos Yhdistyneet kansakunnat päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä VIII vastaavasti.

6.  Liitteessä IX olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

47 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

48 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä X luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä X lueteltujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.  Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä X.

49 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a) unionin alueella, sen ilmatila mukaan lukien;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

50 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 961/2010. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

51 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

A   OSA

2 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

Tämä liite sisältää kaikki asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I luetellut tuotteet ja teknologian, sellaisina kuin ne on siinä määritelty, lukuun ottamatta seuraavia:Tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

Kuvaus

5A002

Seuraavat tiedonsuojausjärjestelmät, -laitteet ja niihin tarkoitetut komponentit:

a.  Seuraavat järjestelmät, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai integroidut piirit "tiedon suojausta" varten ja muut niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.:  Satelliittinavigointijärjestelmien (GNSS) vastaanottolaitteet, jotka sisältävät tai käyttävät salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso 7A005 kohta.

1.  Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään digitaalitekniikkaan perustuvaa "salausta", joka suorittaa mitä tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai digitaalista allekirjoitusta, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekniset huomautukset:

1.  Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisältävät niihin liittyvät avaimenhallintatoiminnot.

2.  Autentikointiin sisältyy kaikki sellainen pääsyn valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai tekstiä lukuun ottamatta sitä, mikä liittyy suoraan salasanojen, henkilökohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen luvattoman pääsyn estämiseksi.

3.  "Salaus" ei sisällä "kiinteitä" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom.:  5A002.a.1 kohtaan sisältyvät laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "salausta", jossa digitaalitekniikan soveltamisessa käytetään analogisia periaatteita.

a.  "Symmetrinen algoritmi", joka käyttää yli 56 bitin avaimenpituutta; tai

b.  "Epäsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijöihin jako (esimerkiksi RSA);

2.  Diskreettien logaritmien laskenta äärellisen kannan suuremmassa kuin 512 bitin yksikköryhmässä (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssä); tai

3.  Diskreetit logaritmit muussa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmässä (esimerkiksi Diffie-Hellman elliptisellä käyrällä).

5D002

Seuraavat "ohjelmistot":

a.  "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen ohjelmistojen "käyttöä" varten;

c.  Seuraavat erityiset "ohjelmistot":

1.  "Erityiset ohjelmistot", joilla on 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;

Huomautus:  5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a.  "Ohjelmistoja", joita tarvitaan 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden "käytössä";

b.  "Ohjelmistoja" jotka mahdollistavat 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden toimintoja.

5E002

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti tämän luettelon 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 5D002.a tai 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen""käyttöä" varten.

B   OSA

6 artikla koskee seuraavia tuotteita:Tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

Kuvaus

0A001

"Ydinreaktorit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.  "Ydinreaktorit";

b.  Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittävät rakenne-elementit, mukaan lukien reaktoripaineastian kansi, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" sydän;

c.  Käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sieltä;

d.  Säätösauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin säätämiseksi "ydinreaktorissa", sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, säätösauvojen käyttökoneistot ja ohjausputket;

e.  Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" polttoaine-elementtejä ja primäärijäähdytettä yli 5,1 MPa:n käyttöpaineessa;

f.  Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa";

g.  Jäähdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" primäärijäähdytteen kierrättämiseksi;

h.  ’Ydinreaktorin sisäosat’, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi "ydinreaktorissa", mukaan lukien sydämen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset suojat, verholevyt, sydänritilät ja diffuuserilevyt;

Huom.:  0A001.h kohdassa ’ydinreaktorin sisäosat’ tarkoittaa mitä tahansa reaktoriastiassa olevaa merkittävää rakennetta, jolla on yksi tai useampi seuraavanlaisista tehtävistä: sydämen tukeminen, polttoaineen paikallaan pitäminen, primäärijäähdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen reaktoriastian säteilysuojana ja sydämessä olevien instrumentointilaitteiden ohjaaminen.

i.  Lämmönvaihtimet (höyrystimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi "ydinreaktorin" primäärijäähdytyspiirissä;

j.  Neutronien ilmaisin- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" sydämessä vallitsevan neutronivuon määrittämiseen.

0C002

Vähän rikastettu uraani kuuluu 0C002 kohtaan silloin, kun se sisältyy koottuihin ydinpolttoaine-elementteihin.
LIITE II

2 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

ALKUHUOMAUTUKSET

1. Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa "Kuvaus" käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

2. Jäljempänä sarakkeessa "Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I" oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa "Kuvaus" kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3. ’Yksinkertaisissa lainausmerkeissä’ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. "Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

YLEISET HUOMAUTUKSET

1. Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia kiellettyjä komponentteja, kun kielletty komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.:  Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia tai kiellettyjä komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin tai kiellettyjen komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YTH)

(Luetaan yhdessä II.B osan kanssa.)

1. Sellaisen "teknologian" myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "kehittämiseen""tuotantoon" tai "käyttöön", joiden myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti on kielletty jäljempänä olevan A osan (Tuotteet) nojalla, on kielletty II.B osan säännösten mukaisesti.

2. Sellaisen "teknologian" myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "kehittämiseen" tai "tuotantoon", joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan liitteessä IV olevan A osan (Tuotteet) nojalla, on kielletty II.B osan säännösten mukaisesti.

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" kiellettyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

4. Kiellot eivät koske sitä "teknologiaa", joka tarvitaan vähimmäistapauksessa sellaisten tuotteiden käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten, jotka eivät ole kiellettyjä tai joiden vienti on sallittu asetuksen (EY) N:o 423/2007 tai tämän asetuksen mukaisesti.

5. "Teknologian" siirtokielto ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

II.A.    TUOTTEETA0.  Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A0.001

Onttokatodilamput seuraavasti:

a.  jodionttokatodilamput, joiden ikkunat ovat puhtaasta piistä tai kvartsista

b.  uraanionttokatodilamput.

II.A0.002

Faraday-isolaattorit, joiden aallonpituus on 500–650 nm.

II.A0.003

Optiset hilat, joiden aallonpituus on 500–650 nm.

II.A0.004

Optiset kuidut, joiden aallonpituus on 500–650 nm ja jotka on pinnoitettu heijastuksen estävillä, aallonpituudeltaan 500–650 nm olevilla kerroksilla ja joiden sisähalkaisija on yli 0,4 mm mutta enintään 2 mm.

II.A0.005

Seuraavat, muut kuin 0A001 kohdassa määritellyt ydinreaktorin astian komponentit ja testauslaitteet:

1.  tiivisteet

2.  sisäiset komponentit

3.  tiivistys-, testaus- ja mittauslaitteet.

0A001

II.A0.006

Muut kuin 0A001.j tai 1A004.c kohdassa määritellyt ydinalan ilmaisinjärjestelmät, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden ja ydinperäisen säteilyn ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai määrän määrittämiseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Alumiiniseoksesta tai 304-, 304 L- tai 316 L-lajin ruostumattomasta teräksestä valmistetut paljetiivistetyt venttiilit.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 0B001.c.6 ja 2A226 kohdassa määriteltyjä paljetiivisteillä varustettuja venttiilejä.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Muut kuin kohdassa 6A005.e määritellyt laserpeilit, jotka muodostuvat substraateista, joiden lämpölaajenemiskerroin on enintään 10-6K-1 lämpötilassa 20 °C (esim. kvartsilasi tai safiiri).

Huomautus:  Tämä kohta ei koske optisia järjestelmiä, jotka on erityisesti suunniteltu tähtitieteellisiin sovelluksiin, paitsi jos peilit sisältävät kvartsilasia.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Muut kuin kohdassa 6A005.e.2 määritellyt laserlinssit, jotka muodostuvat substraateista, joiden lämpölaajenemiskerroin on enintään 10-6K-1 lämpötilassa 20 °C (esim. kvartsilasi).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Muut kuin 2B350.h.1 kohdassa määritellyt putket, putkistot, laipat ja liittimet, jotka on tehty nikkelistä tai nikkeliseoksesta, joka sisältää enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä, tai jotka on vuorattu sillä.

2B350

II.A0.011

Seuraavat, muut kuin 0B002.f.2 tai 2B231 kohdassa määritellyt tyhjöpumput:

turbomolekyylipumput, joiden teho on vähintään 400 l/s,

Roots-tyyppiset esityhjennyspumput, joiden volymetrinen imuteho on yli 200 m3/h,

paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät kompressoripumput ja paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät tyhjöpumput.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Suojatut tilat, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin (kuumakammiot).

0B006

II.A0.013

Muu kuin 0C001 kohdassa määritelty ’luonnonuraani’ tai ’köyhdytetty uraani’ tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.

0C001

II.A0.014

Räjäytyskammio, jonka absorptiokyky on yli 2,5 kg TNT-ekvivalenttia.A1.  Materiaalit, kemikaalit, ’mikro-organismit’ ja ’toksiinit’

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A1.001

Mikä tahansa määrä bis(2-etyyliheksyyli)fosforihappoliuosta (HDEHP tai D2HPA, CAS 298-07-7), jonka puhtausprosentti on yli 90.

II.A1.002

Fluorikaasu (CAS 7782-41-4), jonka puhtausprosentti on vähintään 95.

II.A1.005

Fluorin tuotannossa käytettävät elektrolyysikennot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 g fluoria tunnissa.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 1B225 kohdassa määriteltyjä elektrolyysikennoja.

1B225

II.A1.006

Muut kuin IA225 kohdassa kielletyt katalyytit, jotka sisältävät platinaa, palladiumia tai rodiumia ja joita voidaan käyttää edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi.

1B231, 1A225

II.A1.007

Muut kuin 1C002.b.4 tai 1C202.a kohdassa määritellyt alumiini ja alumiiniseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.  murtovetolujuus vähintään 460 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C); tai

b.  vetolujuus vähintään 415 MPa lämpötilassa 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joiden suhteellinen alkupermeabiliteetti on vähintään 120 000 ja paksuus 0,05–0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

Seuraavat ’kuitu- tai säiemateriaalit’ tai prepregit:

HUOM.:  KATSO MYÖS II.A1.019.a

a.  Hiili- tai aramidi’kuitu- tai -säiemateriaalit’, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.  ’ominaiskimmokerroin’ ylittää 10 × 106 m; tai

2.  ’ominaismurtovetolujuus’ ylittää 17 × 104 m;

b.  Lasikuitupitoiset ’kuitu- tai -säiemateriaalit’, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.  ’ominaiskimmokerroin’ ylittää 3,18 × 106 m; tai

2.  ’ominaismurtovetolujuus’ ylittää 76,2 × 103 m;

c.  Muista kuin II.A1.010.a tai b kohdassa määritellyistä hiili- tai lasi’kuitu- tai -säiemateriaaleista’ valmistetut enintään 15 mm:n levyiset kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset ’langat’, ’esilangat’, ’rohtimet’ tai ’teipit’ (prepregit).

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b kohdassa määriteltyjä kuitu- tai säiemateriaaleja.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai ’hiilikuitu-preformit’:

a.  valmistettu IIA1.009 kohdassa määritellyistä ’kuitu- tai säiemateriaaleista’;

b.  1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyt epoksihartsi’matriisilla’ kyllästetyt hiili’kuitu- tai -säiemateriaalit’ (prepregit), jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen ja joissa yksittäisten arkkien koko ei ole suurempi kuin 50 cm × 90 cm;

c.  1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyt prepregit, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislämpötila (Tg) on alempi kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 1C010.e kohdassa määriteltyjä ’kuitu- tai säiemateriaaleja’.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Muut kuin 1C107 kohdassa määritellyt piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiittimateriaalit, joita voidaan käyttää ’ohjuksissa’ käytettävissä kärkikartioissa, ilmakehään palaamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa.

1C107

II.A1.012

Muut kuin 1C116 tai 1C216 kohdassa määritellyt maraging-teräkset, joiden murtovetolujuus voi 293 K:n (20 °C:n) lämpötilassa ylittää arvon 2 050 Mpa.

Tekninen huomautus:

Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräkset sekä lämpökäsittelemättöminä että lämpökäsiteltyinä.

1C216

II.A1.013

Volframi, tantaali, volframikarbidi, tantaalikarbidi ja seokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.  ne ovat onttoja sylinterin muotoisia tai pallomaisia kappaleita (mukaan lukien sylinterisegmentit), joiden sisäläpimitta on 50–300 mm; ja

b.  niiden massa on suurempi kuin 5 kg.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 1C226 kohdassa määriteltyjä volframia, volframikarbidia ja seoksia.

1C226

II.A1.014

Metallista kobolttia, neodyymiä tai samariumia sisältävät jauheet tai niiden lejeeringit tai seokset, jotka sisältävät vähintään 20 painoprosenttia kobolttia, neodyymiä tai samariumia, jonka hiukkaskoko on pienempi kuin 200 μm.

II.A1.015

Puhdas tributyylifosfaatti [CAS N:o 126-73-8] tai seos, joka sisältää yli 5 painoprosenttia tributyylifosfaattia.

II.A1.016

Muu kuin 1C116, 1C216 tai II.A1.012 kohdassa kielletty maraging-teräs.

Tekninen huomautus:

Maraging-teräkset ovat rautaseoksia, joille on yleisesti tunnusomaista korkea nikkelipitoisuus, hyvin alhainen hiilipitoisuus sekä seostusaineiden tai erkaumien käyttö seoksen lujittumisen ja vanhenemis-karkenemisen aikaansaamiseksi.

II.A1.017

Seuraavat metallit, metallijauheet ja aineet:

a.  Muut kuin kohdassa 1C117 kielletyt volframi ja volframiseokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on enintään 500 μm ja volframipitoisuus vähintään 97 painoprosenttia;

b.  Muut kuin 1C117 kohdassa kielletyt molybdeeni ja molybdeeniseokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on enintään 500 μm ja molybdeenipitoisuus vähintään 97 painoprosenttia;

c.  Muut kuin 1C226 tai II.A1.013 kohdassa kielletyt kiinteät volframimateriaalit, joiden koostumus on seuraava:

1.  puhdas volframi ja volframiseokset, jotka sisältävät vähintään 97 painoprosenttia volframia;

2.  kuparia sisältävä volframi, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia volframia; tai

3.  hopeaa sisältävä volframi, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia volframia.

II.A1.018

Pehmeät magneettiset seokset, joiden kemiallinen koostumus on seuraava:

a)  rautapitoisuus 30–60 prosenttia ja

b)  kobolttipitoisuus 40–60 prosenttia.

II.A1.019

Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalit" tai prepregit, joita ei ole kielletty tämän asetuksen liitteessä I tai liitteessä II (II.A1.009, II.A1.010 kohdassa) tai joita ei ole mainittu asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I:

a)  hiili"kuitu- tai säiemateriaalit";

Huom.:  II.A1.019a kohta ei koske kudoksia.

b)  hiili"kuitu- tai säiemateriaaleista" valmistetut kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit";

c)  polyakryylinitriilistä valmistetut yhtäjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit".A2.  Materiaalin käsittely

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A2.001

Muut kuin 2B116 kohdassa määritellyt tärinäntestausjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:

a.  Tärinäntestausjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa ja joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejärjestelmää voidaan tärisyttää 0,1g:n rms tai suuremmalla kiihdytysarvolla 0,1 Hz–2 kHz:n taajuusalueella ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia ’paljaalla alustalla’ mitattuna;

b.  Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tärinäntestaus’ohjelmistot’, joiden tosiaikainen kaistanleveys on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu a kohdassa mainittujen tärinäntestausjärjestelmien käyttöä varten;

c.  Täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi voima ’paljaalla alustalla’ mitattuna ja joita voidaan käyttää a kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä;

d.  Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita erillisiä täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman ’paljaalla alustalla’ mitattuna, ja joita voidaan käyttää a. kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä.

Tekninen huomautus:

’Paljaalla alustalla’ tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman varusteita.

2B116

II.A2.002

Seuraavat työstökoneet ja työstökoneita varten suunnitellut komponentit ja numeeriset ohjaimet:

a.  Työstökoneet hiontaa varten, joiden paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on 15 μm tai pienempi (parempi) ISO 230/2:n (1988) (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan;

Huom.:  Tämä kohta ei koske 2B201.b ja 2B001.c kohdassa määriteltyjä työstökoneita hiontaa varten.

b.  Komponentit ja numeeriset ohjaimet, jotka on erityisesti suunniteltu 2B001 ja 2B201 kohdassa tai a kohdassa määriteltyjä työstökoneita varten.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Seuraavat tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

a.  Tasapainotuskoneet, jotka on suunniteltu tai muunnettu hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Niillä ei voi tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;

2.  Niillä on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;

3.  Niillä on voitava korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja

4.  Niillä on voitava tasapainottaa siten, että jäännösepätasapaino on 0,2 g × mm roottorin massan kutakin kiloa kohden;

b.  Edellä a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ilmaisinpäät.

Tekninen huomautus:

Ilmaisinpäät tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.

2B119

II.A2.004

Muut kuin 2B225 kohdassa määritellyt kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.  Ne pystyvät läpäisemään 0,3 m paksun tai paksumman kuumakammion seinän (seinän läpi työskentely); tai

b.  Ne pystyvät kurottamaan 0,3 m paksun tai paksumman kammion seinän yli (seinän yli työskentely).

2B225

II.A2.006

Seuraavat uunit, joita voidaan käyttää yli 400 °C:n lämpötiloissa:

a.  Hapetusuunit

b.  Kontrolloidun ympäristön lämpökäsittelyuunit

Huomautus:  Tämä kohta ei kata tunneliuuneja tela- tai vaunukuljettimella, tunneliuuneja hihnakuljettimella, läpityöntöuuneja tai vaunu-uuneja, jotka on erityisesti suunniteltu lasin, pöytäkeramiikan tai rakennuskeramiikan tuotantoon.

2B226

2B227

II.A2.007

Muut kuin 2B230 kohdassa määritellyt "painelähettimet", jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–200 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.  kaasudiffuusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu "uraaniheksafluoridikorroosiota (UF6) kestävistä aineista" tai suojattu niillä; ja

b.  joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  mitta-alue alle 200 kPa ja "tarkkuus" parempi kuin ±1 % täydestä mitta-alueesta; tai

2.  kokonaismitta-alue 200 kPa tai suurempi ja "tarkkuus" parempi kuin 2 Pa.

2B230

II.A2.011

Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja jotka on valmistettu seuraavista:

1.  seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  fluoripolymeerit;

3.  lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.  tantaali tai tantaaliseokset;

6.  titaani tai titaaniseokset; tai

7.  zirkonium tai zirkoniumseokset.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 2B352.c kohdassa määriteltyjä keskipakoerottimia.

2B352.c

II.A2.012

Sintratut metallisuodattimet, jotka on valmistettu nikkelistä tai nikkeliseoksesta, jossa on yli 40 painoprosenttia nikkeliä.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 2B352.d kohdassa määriteltyjä suodattimia.

2B352.d

II.A2.013

Muut kuin kohtaan 2B009, 2B109 tai 2B209 kuuluvat dreijaus- ja painesorvit, joiden valssausvoima on suurempi kuin 60 kN, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Tekninen huomautus:

Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan II.A2.013 kohtaa sovellettaessa painesorveiksi.

II.A2.014

Neste-neste-kontaktorit (sekoitussaostimet, pulsoidut pylväät ja sentrifugaaliuuttimet) ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, jotka on suunniteltu tällaisia laitteita varten, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

HUOM.:  KATSO MYÖS IV.A2.008

a.  Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

1.  seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  fluoripolymeerit;

3.  lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  grafiitti tai ’grafiittihiili’;

5.  nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.  tantaali tai tantaaliseokset;

7.  titaani tai titaaniseokset; tai

8.  zirkonium tai zirkoniumseokset; tai

b.  Ne on tehty sekä ruostumattomasta teräksestä että vähintään yhdestä II.A2.014.a kohdassa tarkoitetusta materiaalista.

Tekninen huomautus:

’Grafiittihiili’ on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään 8 painoprosenttia on grafiittia.

2B350.e

II.A2.015

Seuraavat, muut kuin 2B350.d kohdassa määritellyt teollisuuden laitteet ja komponentit:

HUOM.:  KATSO MYÖS IV.A2.009

Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki nesteen (nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

a.  Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

1.  seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  fluoripolymeerit;

3.  lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  grafiitti tai ’grafiittihiili’;

5.  nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.  tantaali tai tantaaliseokset;

7.  titaani tai titaaniseokset;

8.  zirkonium tai zirkoniumseokset;

9.  piikarbidi; tai

10.  titaanikarbidi; tai

b.  Ne on tehty sekä ruostumattomasta teräksestä että vähintään yhdestä II.A2.015.a kohdassa tarkoitetusta materiaalista.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske ajoneuvojen jäähdyttimiä.

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta lämmönvaihtimen valvonnanalaisuuteen.

2B350.d

II.A2.016

Muut kuin 2B350.i kohdassa määritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, jotka kestävät syövyttäviä nesteitä ja joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, tai tyhjöpumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m3/h (mitattuna vakiolämpötilassa (273 K (0 °C)) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisia pumppuja varten, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

HUOM.:  KATSO MYÖS IV.A2.010

a.  Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

1.  seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  keraamit;

3.  ferropii;

4.  fluoripolymeerit;

5.  lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

6.  grafiitti tai ’grafiittihiili’;

7.  nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

8.  tantaali tai tantaaliseokset;

9.  titaani tai titaaniseokset;

10.  zirkonium tai zirkoniumseokset;

11.  niobium (kolumbium) tai niobiumseokset; tai

12.  alumiiniseokset tai

b.  Ne on tehty sekä ruostumattomasta teräksestä että vähintään yhdestä II.A2.016.a kohdassa tarkoitetusta materiaalista.

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta pumpun valvonnanalaisuuteen.

2B350.iA3.  Elektroniikka

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A3.001

Suurjännitetasavirtalähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.  ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan vähintään 10 kV:n jännitteen vähintään 5 kW:n lähtöteholla pyyhkäisyllä tai ilman; ja

b.  niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % neljän tunnin jakson aikana.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 0B001.j.5 ja 3A227 kohdassa määriteltyjä teholähteitä.

3A227

II.A3.002

Seuraavat, muut kuin 3A233 tai 0B002.g kohdassa määritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on 200 tai enemmän, ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 200:sta, ja niiden ionilähteet:

a.  Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers);

b.  Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

c.  Termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = thermal ionization mass spectrometers);

d.  Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on valmistettu ’UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista’ tai vuorattu tai päällystetty niillä;

e.  Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.  lähdekammio on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai molybdeenistä tai vuorattu tai päällystetty niillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K:n (–80 °C:n) lämpötilaan tai sen alle; tai

2.  lähdekammio on valmistettu ’UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista’ tai vuorattu tai päällystetty niillä;

f.  Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

3A233

II.A3.003

Muut kuin kohdassa 0B001 tai 3A225 kielletyt taajuusmuuntimet tai -generaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja tällaisia muuntimia varten erityisesti suunnitellut komponentit ja ohjelmistot:

a.  monivaiheulostulo kykenee antamaan vähintään 40 W:n tehon;

b.  kykenee toimimaan 600–2 000 Hz:n taajuusalueella; ja

c.  taajuuden säätö on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

Tekninen huomautus:

II.A3.003 kohdan taajuusmuuntimia kutsutaan myös konverttereiksi tai inverttereiksi.A6.  Anturit ja laserit

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A6.001

Yttrium-alumiini-granaatti (YAG) -tangot.

II.A6.002

Seuraavat, muut kuin 6A002, 6A004.b kohdassa määritellyt optiset laitteet ja komponentit:

Infrapunaoptiikka, jonka aallonpituus on 9 000–17 000 nm, ja sen komponentit, mukaan lukien kadmiumtelluridikomponentit (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Aaltorintaman korjausjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi halkaisijaltaan yli 4 mm:n lasersäteen kanssa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit, mukaan lukien valvontajärjestelmät, vaiherintama-anturit ja ’muotoaan muuttavat peilit’, myös bimorfiset peilit.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f kohdassa määriteltyjä peilejä.

6A003

II.A6.004

Argonioni"laserit", joiden keskimääräinen lähtöteho on vähintään 5 W.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a kohdassa määriteltyjä argonioni’lasereita’.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Seuraavat puolijohde"laserit" ja niiden komponentit:

a.  erilliset puolijohde"laserit", joista kunkin lähtöteho on suurempi kuin 200 mW ja joita on enemmän kuin 100;

b.  puolijohde"laserien" ryhmät, joiden lähtöteho on suurempi kuin 20 mW.

Huomautukset:

1.  Puolijohde"lasereita" kutsutaan tavallisesti "laser"diodeiksi.

2.  Tämä kohta ei koske 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä "lasereita".

3.  Tämä kohta ei koske "laser"diodeja, joiden aallonpituus on 1 200–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Viritettävät puolijohde"laserit" ja viritettävien puolijohde"laserien" ryhmät, joiden aallonpituus on 9–17 μm, ja puolijohde"laserien" ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden viritettävän puolijohde"laser"ryhmän, jolla on mainittu aallonpituus.

Huomautukset:

1.  Puolijohde"lasereita" kutsutaan tavallisesti "laser"diodeiksi.

2.  Tämä kohta ei koske 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä puolijohde"lasereita".

6A005.b

II.A6.007

Seuraavat "viritettävät" solid-state-"laserit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  titaanisafiirilaserit

b.  aleksandriittilaserit.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 kohdassa määriteltyjä titaanisafiiri- ja aleksandriittilasereita.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-)"laserit", joiden lähtöaallonpituus on yli 1 000 nm mutta ei enemmän kuin 1 100 nm ja lähtöenergia on yli 10 J pulssia kohden.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 6A005.c.2.b kohdassa määriteltyjä neodyymiseostettuja (muita kuin lasi-)"lasereita".

6A005.c.2

II.A6.009

Seuraavat optoakustiset komponentit:

a.  erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joiden toistotiheys on vähintään 1 kHz;

b.  toistotiheystarvikkeet;

c.  Pockel-kennot.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Muut kuin 6A203.c kohdassa määritellyt säteilyä kestävät kamerat tai niissä käytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämään yli 50 × 103 Gy:n (pii) (5 × 106 radin (pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Tekninen huomautus:

Termillä Gy (pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton silikonitestikappale imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.

6A203.c

II.A6.011

Viritettävät pulssitoimiset väriainelaservahvistimet ja -oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.  Niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 10 W mutta enintään 30 W;

3.  Toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja

4.  Pulssin leveys on alle 100 ns.

Huomautukset:

1.  Tämä kohta ei koske yksimuoto-oskillaattoreita.

2.  Tämä kohta ei koske 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 kohdassa määriteltyjä viritettäviä pulssitoimisia väriainelaservahvistimia ja -oskillaattoreita.

6A205.c

II.A6.012

Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.  Toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;

3.  Niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 100 W mutta enintään 500 W; ja

4.  Pulssin leveys on alle 200 ns.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005.d kohdassa määriteltyjä pulssitoimisia hiilidioksidilaservahvistimia ja oskillaattoreita.

6A205.d

II.A6.013

Kupari (Cu)-höyry"laserit", joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1.  Ne toimivat 500 nm:n ja 600 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla; ja

2.  Niiden keskimääräinen lähtöteho on vähintään 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Pulssitoimiset hiilimonoksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne toimivat 5 000 nm:n ja 6 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.  Toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;

3.  Niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 100 W; ja

4.  Pulssin leveys on alle 200 ns.

Huom.:  Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi teollisia hiilimonoksidilasereita, joiden teho on suurempi (tyypillisesti 1–5 kW) ja joita käytetään esimerkiksi leikkaamisessa ja hitsauksessa. Nämä laserit ovat jatkuvatoimisia lasereita tai pulssilasereita, joiden pulssin leveys on yli 200 ns.

 A7.  Navigointi ja ilmailu

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A7.001

Seuraavat inertiasuunnistusjärjestelmät ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

I.  Inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka Wassenaarin järjestelyyn osallistuvan valtion siviiliviranomaiset ovat sertifioineet käytettäväksi "siviili-ilma-aluksissa", ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.  Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu "ilma-aluksen", maakulkuneuvon, aluksen (pinta- tai vedenalaisen) tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  (vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailin tunnissa ’todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe’ (CEP) tai vähemmän (parempi); tai

2.  ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

b.  Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen / maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-järjestelmän/järjestelmien (GNSS) kanssa tai "DBRN (Data-Based Referenced Navigation)" -järjestelmän/-järjestelmien kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai "DBRN":n menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin ’todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe’ (CEP);

c.  Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45 leveysasteessa; tai

2.  suunniteltu siten, että niillä on vähintään 900 g:n iskutaso toimimattomana vähintään 1 ms:n ajan.

Huomautus:  I.a ja I.b kohdan parametrejä sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

1.  Syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia akselia kohti kussakin kolmessa toisiinsa nähden kohtisuoraan olevassa akselissa, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:

a.  vakio tehospektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 g2/Hz taajuusvälillä 15–1 000 Hz; ja

b.  PSD vaimenee taajuuden mukana 0,04 g2/Hz:stä 0,01 g2/Hz:iin taajuusvälillä 1 000–2 000 Hz;

2.  Kulmanopeus on vähintään +2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai

3.  Edellä 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

Tekniset huomautukset:

1.  I.b koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on rakennettu yhdeksi yksiköksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.

2.  ’Todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe’ (CEP) – Tavanomaisessa ympyräjakelussa sellaisen ympyrän säde, joka sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sellaisen ympyrän säde, jossa on 50 prosentin todennäköisyys sijoittua.

II.  Teodoliittijärjestelmät, joihin sisältyy erityisesti siviilimittaustehtäviin suunniteltuja inertialaitteita, jotka on suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45:ssä leveysasteessa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

III.  Inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäviksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling).

7A003

7A103A9.  Ilmailu-, avaruus- ja työntövoimatekniikka

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A9.001

Laukaistavat pultit.

II.B.    TEKNOLOGIANro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.B.001

Teknologia, jota tarvitaan edellä II.A osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä.

II.B.002

Teknologia, jota tarvitaan liitteessä IV olevassa IV.A osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä tai tuotannossa.

Tekninen huomautus:

Käsitteeseen ’teknologia’ sisältyvät ohjelmistot.
LIITE III

3 artiklan 1, 3 ja 5 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 1 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

ALKUHUOMAUTUKSET

1. Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa "Kuvaus" käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

2. Jäljempänä sarakkeessa "Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I" oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa "Kuvaus" kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3. ”Yksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. "Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

YLEISET HUOMAUTUKSET

1. Tähän liitteeseen sisältyvää valvontaa ei saa kiertää sellaisten ei-valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun valvonnanalainen komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.:   Arvioitaessa sitä, onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai valvonnanalaisten komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YTH)

(Luetaan yhdessä III.B osan kanssa.)

1. Sellaisen "teknologian" myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "käyttöön", joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan jäljempänä olevan A osan (Tuotteet) nojalla, valvotaan III.B osan säännösten mukaisesti.

2. Sellaisen "teknologian" myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti, jota "tarvitaan" sellaisten tuotteiden "kehittämiseen" tai "tuotantoon", joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan jäljempänä olevan A osan (Tuotteet) nojalla, on kielletty liitteessä II olevan II.B osan säännösten mukaisesti.

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" valvonnanalaisten tuotteiden "käyttöä" varten, on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

4. Valvonta ei koske sitä "teknologiaa", joka tarvitaan vähimmäistapauksessa sellaisten tuotteiden käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten, jotka eivät ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on sallittu asetuksen (EY) N:o 423/2007 tai tämän asetuksen mukaisesti.

5. "Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

III.A    TUOTTEETA0.  Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A0.015

”Hansikaskaapit”, jotka on erityisesti suunniteltu radioaktiivisia isotooppeja, radioaktiivisia lähteitä tai radionuklideja varten.

Tekninen huomautus:

”Hansikaskaapeilla” tarkoitetaan laitteita, jotka suojaavat käyttäjää vaaralliselta höyryltä, hiukkasilta tai säteilyltä, jota aiheutuu laitteiston sisällä olevista materiaaleista, joita laitteiston ulkopuolella oleva henkilö käsittele tai jalostaa laitteistoon kuuluvien käsittelylaitteiden tai hansikkaiden avulla.

0B006

III.A0.016

Myrkyllisten kaasujen valvontajärjestelmät, jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja rikkivedyn havaitsemiseen, sekä niiden erityisesti suunnitellut ilmaisimet.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Heliumvuotojen ilmaisimet.

0A001

0B001.cA1.  Materiaalit, kemikaalit, ”mikro-organismit” ja ”toksiinit”

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A1.003

Tiivisteet ja tiivisterenkaat, joiden sisähalkaisija on enintään 400 mm ja jotka on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

a.  vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on vähintään 75 % betakiderakennetta;

b.  fluoratut polyimidit, jotka sisältävät vähintään 10 painoprosenttia sitoutunutta fluoria;

c.  fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät vähintään 30 painoprosenttia sitoutunutta fluoria;

d.  polyklooritrifluorieteeni (PCTFE, esim. Kel-F ®);

e.  fluoroelastomeerit (esim. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  polytetrafluorieteeni (PTFE).

 

III.A1.004

Henkilökohtaiset laitteet ydinperäisen säteilyn ilmaisemista varten, mukaan lukien henkilökohtaiset säteilyannosmittarit.

Huomautus:  Tämä kohta ei koske 1A004.c kohdassa määriteltyjä ydinalan ilmaisinjärjestelmiä.

1A004.c

III.A1.020

Terässeoksesta valmistetut levyt, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.  terässeokset, joiden murtovetolujuus on vähintään 1 200 MPa lämpötilassa 293K (20 °C); tai

b.  typellä stabiloitu ruostumaton dupleksiteräs.

Huom.:  Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

Tekninen huomautus:

”Typellä stabiloidun ruostumattoman dupleksiteräksen” mikrorakenne on kaksiosainen ja koostuu ferriittisen teräksen ja austeniittisen teräksen rakeista, ja siihen on lisätty typpeä mikrorakenteen vakauttamiseksi.

1C116

1C216

III.A1.021

Hiili-hiili-komposiittimateriaali.

1A002.b.1

III.A1.022

Nikkeliseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joissa on vähintään 60 painoprosenttia nikkeliä.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titaaniseoksesta valmistetut levyt, joiden murtovetolujuus on vähintään 900 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C).

Huom.:  Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

1C002.b.3

III.A1.024

Seuraavat ajoaineet ja ajoaineiden raaka-aineina käytettävät kemikaalit:

a)  Tolueenidi-isosyanaatti (TDI)

b)  Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI)

c)  Isoforonidi-isosyanaatti (IPDI)

d)  Natriumperkloraatti

e)  Ksylidiini

f)  Hydroksyylipäätteinen polyeetteri (HTPE)

g)  Hydroksyylipäätteinen kaprolaktonieetteri (HTCE)

Tekninen huomautus:

Tässä kohdassa tarkoitetaan puhtaita aineita sekä seoksia, jotka sisältävät vähintään 50 prosenttia jotakin edellä mainittua kemikaalia.

1C111

III.A1.025

”Voiteluaineet”, jotka sisältävät perusainesosanaan jotain seuraavista:

a)  Perfluorialkyylieetteri (CAS 60164-51-4);

b)  Perfluoripolyalkyylieetteri, PFPE (CAS 6991-67-9).

”Voiteluaineilla” tarkoitetaan öljyjä ja nesteitä.

1C006

III.A1.026

Beryllium-kupari- tai kupari-berylliumseoksista valmistetut levyt, kaistaleet tai valssatut tangot, joiden koostumus käsittää painon mukaan mitattuna eniten kuparia sekä muita aineita, mukaan lukien alle 2 painoprosenttia berylliumia.

1C002.bA2.  Materiaalin käsittely

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A2.008

Neste-neste-kontaktorit (sekoitussaostimet, pulsoidut pylväät ja sentrifugaaliuuttimet) ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, jotka on suunniteltu tällaisia laitteita varten, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu seuraavista materiaaleista:

HUOM.:  KATSO MYÖS II.A2.014

1.  Ruostumaton teräs.

Huom.:  Ruostumaton teräs, jossa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja 20 painoprosenttia kromia, ks. II.A2.014.a kohta.

2B350.e

III.A2.009

Seuraavat, muut kuin 2B350.d kohdassa määritellyt teollisuuden laitteet ja komponentit:

HUOM.:  KATSO MYÖS II.A2.015

Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki nesteen (nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumaton teräs.

Huomautus 1:  Ruostumaton teräs, jossa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja 20 painoprosenttia kromia, ks. II.A2.015a kohta.

Huomautus 2:  Tämä kohta ei kata ajoneuvojen jäähdyttimiä.

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta lämmönvaihtimen valvonnanalaisuuteen.

2B350.d

III.A2.010

Muut kuin 2B350.i kohdassa määritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, jotka kestävät syövyttäviä nesteitä ja joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, tai tyhjöpumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m3/h (mitattuna vakiolämpötilassa (273 K (0 °C)) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisia pumppuja varten, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

HUOM.:  KATSO MYÖS II.A2.016

1.  Ruostumaton teräs.

Huom.:  Ruostumaton teräs, jossa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja 20 painoprosenttia kromia, ks. II.A2.016a kohta.

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta pumpun valvonnanalaisuuteen.

2B350.i

III.A2.017

Kipinätyöstökoneiden (EDM) välineet, joilla koneistetaan tai leikataan metalleja, keraamisia aineita tai ”komposiitteja”, ja niitä varten erityisesti suunnitellut uppokipinätyöstö- tai lankakipinätyöstöelektrodit:

a)  Uppokipinätyöstökoneet;

b)  Lankakipinätyöstökoneet.

Huom.  Tämä huomautus ei koske suomenkielistä toisintoa.

2B001.d

III.A2.018

Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut" koordinaattimittauskoneet (KMK) tai mittatarkastuskoneet, joiden kolmen dimension (tilavuuden) osoituksen suurin sallittu virhe (MPPE) koneen toiminta-alueen missä tahansa kohdassa (akselien pituuden puitteissa) on (3 + L/1 000) μm tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus millimetreinä) standardin ISO 10360–2 (2001) mukaisesti testattuna, ja niiden mittapäät.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut" elektronisuihkuhitsauslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut" laserhitsauslaitteet ja laserleikkauskoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut" plasmaleikkauskoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2B001.e.1

III.A2.022

Värähtelynvalvontalaite, joka on erityisesti suunniteltu roottoreita tai pyöriviä laitteita ja koneita varten ja joka kykenee mittaamaan mitä tahansa taajuutta alueella 600–2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Nesterengaspumput ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Kiertosiipipumput ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huomautus 1:  III.A2.024 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiertosiipipumppuja, jotka on erityisesti suunniteltu eräitä muita laitteita varten.

Huomautus 2:  Eräitä muita laitteita varten suunniteltujen kiertosiipipumppujen valvonnanalaisuus määräytyy kyseisten muiden laitteiden valvonnan mukaan.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Seuraavat ilmansuodattimet, joiden ulottuvuuksista vähintään yksi on yli 1 000 mm:

a)  HEPA-suodattimet;

b)  ULPA-suodattimet.

Huom.:  III.A2.025 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ilmansuodattimia, jotka on suunniteltu lääkinnällisiä laitteita varten.

2B352.dA3.  Elektroniikka

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A3.004

Spektrometrit ja diffraktometrit, jotka on tarkoitettu metallien tai seosten alkuainekoostumuksen kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen analysointiin hajottamatta materiaalia kemiallisesti.

 

III.A3.005

”Taajuusmuuntimet”, taajuusgeneraattorit ja nopeussäädettävät sähkökäytöt, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)  Niiden monivaiheinen lähtöteho on vähintään 10 W;

b)  Ne voivat toimia vähintään 600 Hz:n taajuudella; ja

c)  Taajuuden säätö on parempi (pienempi) kuin 0,2 %.

Tekninen huomautus:

”Taajuusmuuntimet” kattavat myös konvertterit ja invertterit.

Huomautukset:

1.  III.A3.005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi taajuusmuuntimia, jotka käsittävät tiettyjä teollisia koneita (kuten työstökoneita, kehruukoneita ja painettujen piirilevyjen valmistuskoneita) varten suunniteltuja viestintäprotokollia tai rajapintoja, jolloin taajuusmuuntimia ei voida käyttää muihin tarkoituksiin, vaikka niillä on edellä mainitut ominaisuudet.

2.  III.A3.005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ohjaustaajuuden muuntimia, jotka on erityisesti suunniteltu ajoneuvoja varten ja toimivat sellaisella ohjaussekvenssillä, josta kulkee tieto taajuusmuuntimen ja ajoneuvon ohjausyksikön välillä.

3A225

0B001.b.13A6.  Anturit ja laserit

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A6.012

Sähköllä toimivat ”tyhjiöpainemittarit”, joiden mittaustarkkuus on 5 % tai vähemmän (parempi).

”Tyhjiöpainemittareihin” kuuluvat piranimittarit, Penning-anturit ja kapasitanssimanometrit.

0B001.b

III.A6.013

Seuraavat mikroskoopit ja niihin liittyvät laitteet ja ilmaisimet:

a)  Pyyhkäisyelektronimikroskoopit;

b)  Auger-elektronimikroskoopit;

c)  Läpäisyelektronimikroskoopit;

d)  Atomivoimamikroskoopit;

e)  SFM-mikroskoopit (Scanning Force Microscopes);

f)  Laitteet ja ilmaisimet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi III.A6.013 a–e kohdassa määritellyissä mikroskoopeissa ja joissa sovelletaan jotakin seuraavista materiaalien analyysitekniikoista:

1.  Röntgenfotoelektronispektroskopia (XPS);

2.  Energiadispersiivinen röntgenspektrometria (EDX, EDS); tai

3.  Kemiallisen analyysin elektronispektroskopia (ESCA).

6BA7.  Navigointi ja ilmailu

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A7.002

Kiihtyvyysmittarit, jotka sisältävät pietsosähköisen keraamisen anturielementin, jonka herkkyys on 1 000 mV/g tai parempi (suurempi).

7A001A9.  Ilmailu-, avaruus- ja työntövoimatekniikka

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.A9.002

”Kuormitusanturit”, joilla voidaan mitata rakettimoottorin työntövoima ja joiden kapasiteetti on suurempi kuin 30 kN.

Tekninen huomautus:

”Kuormitusantureilla” tarkoitetaan laitteita ja ilmaisimia, joilla mitataan sekä vetovoimaa että puristusvoimaa.

Huom.:  III.A9.002 ei sisällä laitteita, välineitä tai ilmaisia, jotka on erityisesti suunniteltu ajoneuvojen painon mittaamiseen, kuten ajoneuvovaa’at.

9B117

III.A9.003

Seuraavat sähköntuotannossa käytettävät kaasuturbiinit, komponentit ja niihin liittyvät laitteet:

a)  Erityisesti sähköntuotantoon suunnitellut kaasuturbiinit, joiden teho on yli 200 MW;

b)  Siivet, staattorit, palokammiot ja polttoaineen suihkusuuttimet, jotka on erityisesti suunniteltu III.A9.003.a kohdassa määriteltyihin sähköntuotannossa käytettäviin kaasuturbiineihin;

c)  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu III.A9.003.a kohdassa määriteltyjen sähköntuotannossa käytettävien kaasuturbiinien ”kehittämistä” ja ”tuotantoa” varten.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TEKNOLOGIANro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

III.B.001

”Teknologia”, jota tarvitaan edellä III.A. osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden käytössä.

Tekninen huomautus:

Käsitteeseen ”teknologia” sisältyvät ohjelmistot.

 
LIITE IVLuettelo 11 artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ’raakaöljystä ja öljytuotteista’

HS-koodi

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt (CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostamista Iranissa ei kuitenkaan kielletä edellyttäen, että se on tarkoitettu ja käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumiseen, johon se on lastattu)

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja "cut-backs").
LIITE V

Luettelo 13 artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ’petrokemian tuotteista’HS-koodi

Kuvaus

2812 10 94

Fosgeeni (karbonyylikloridi)

2814

Ammoniakki

3102 30

Ammoniumnitraatti

2901 21 00

Eteeni

2901 22 00

Propeeni (propyleeni)

2902 20 00

Bentseeni

2902 30 00

Tolueeni

2902 41 00

o-ksyleeni

2902 42 00

m-ksyleeni

2902 43 00

p-ksyleeni

2902 44 00

Ksyleeni-isomeerien seokset

2902 50 00

Styreeni

2902 60 00

Etyylibentseeni

2902 70 00

Kumeeni

2903 11 00

Kloorimetaani

2903 29 00

Muut asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloorijohdannaiset

2903 81 00

Heksakloorisykloheksaani [HCH(ISO)], myös lindaani (ISO, INN)

2903 82 00

Aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori (ISO)

2903 89 90

Muut hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

2903 91 00

Klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-diklooribentseeni

2903 92 00

Heksaklooribentseeni (ISO) ja DDT (ISO) [klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis-(p-kloorifenyyli)etaani)

2903 99 90

Muut aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

2909

Eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2909 41

Oksidietanoli (dieteeniglykoli)

2909 43

Eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyylieetterit

2909 44

Eteeniglykolin ja dieteeniglykolin muut monoalkyylieetterit

2909 49

Muut eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2905 11 00

Metanoli (metyylialkoholi)

2905 12 00

1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyylialkoholi)

2905 13 00

1-butanoli (n-butyylialkoholi)

2905 31 00

Eteeniglykoli (etaanidioli)

2907 11 – 2907 19

Fenolit

2910 10 00

Oksiraani (eteenioksidi)

2910 20 00

Metyylioksiraani (propeenioksidi)

2914 11 00

Asetoni

2917 14 00

Maleiinihappoanhydridi

2917 35 00

Ftaalihappoanhydridi

2917 36 00

Tereftaalihappo ja sen suolat

2917 37 00

Dimetyylitereftalaatti

2926 10 00

Akrylonitriili

Ex 2929 10 00

Metyleenibisfenyyli-isosyanaatti

Ex 2929 10 00

Heksametyleenidi-isosyanaatti

Ex 2929 10 00

Tolueenidi-isosyanaatti

3901

Etyleenipolymeerit alkumuodossaHS-koodi

Kuvaus

 

2707 10

Bentsoli (bentseeni)

Kaikki koodit

2707 20

Toluoli (tolueeni)

Kaikki koodit

2707 30

Ksyloli (ksyleenit)

Kaikki koodit

2707 40

Naftaleeni

Kaikki koodit

2707 99 80

Fenolit

 

2711 14 00

Eteeni, propeeni, butadieeni

 
LIITE VI

Luettelo 8 artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista keskeisistä laitteista ja teknologiasta

YLEISET HUOMAUTUKSET

1. Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia kiellettyjä komponentteja, kun kielletty komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.   Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia tai kiellettyjä komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin tai kiellettyjen komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

3. ’Yksinkertaisissa lainausmerkeissä’ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. "Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YTH)

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" kiellettyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

2. Kiellot eivät koske sitä "teknologiaa", joka tarvitaan vähimmäistapauksessa käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole kiellettyjä tai joiden vienti on sallittu asetuksen (EY) N:o 423/2007 tai tämän asetuksen mukaisesti.

3. "Teknologian" siirtokielto ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

RAAKAÖLJYN JA MAAKAASUN ETSINTÄ JA TUOTANTO

1.A    Laitteet

1. Geofysikaaliset tutkimuslaitteet, -ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu tai mukautettu hankkimaan tietoa öljyn ja maakaasun etsintää varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2. Anturit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa, myös anturit, joita käytetään mittaukseen porauksen aikana, ja niihin liittyvät laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hankkimaan ja säilyttämään antureiden välittämää tietoa.

3. Porauslaitteet, jotka on suunniteltu kallioperän poraukseen erityisesti etsittäessä tai tuotettaessa öljyä, maakaasua ja muita luonnossa esiintyviä hiilivetyjä.

4. Poranterät, poraputket, porakaulukset, keskittimet ja muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivojen porauslaitteissa.

5. Porauskaivon venttiilit, ’puhkeamisen estimet’ ja ’turvasulkulaitteet’ sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jotka täyttävät ’API- ja ISO-spesifikaatiot’ öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunnitelluista laitteista.

Tekniset huomautukset:

a.   ’Puhkeamisen estin’ on laite, jota tyypillisesti käytetään maanpinnan tasolla (tai merenpohjan tasolla, jos kyse on vedenalaisesta porauksesta) porauksen aikana estämään öljyn ja/tai kaasun kontrolloimaton vuoto porauskaivosta.

b.   ’Turvasulkulaite’ on laite, jota tyypillisesti käytetään kontrolloimaan nesteiden virtausta porauskaivosta, kun se on valmis ja kun öljyn- ja/tai maakaasuntuotanto on aloitettu.

c.   ’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan tässä American Petroleum Instituten spesifikaatioita 6A, 16A, 17D ja 111W ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (International Standards Organisation) spesifikaatioita 10423 ja 13533 öljy- ja maakaasuteollisuuden poraus- ja tuotantolaitteissa käytettävistä puhkeamisen estimistä, kaivoventtiileistä ja turvasulkulaitteista.

6. Raakaöljyn ja maakaasun poraus- ja tuotantolautat.

7. Alukset ja proomut, jotka sisältävät porauslaitteita ja/tai raakaöljyn jalostuslaitteita, joita käytetään öljyn, maakaasun tai muiden luonnossa esiintyvien syttyvien aineiden tuotannossa.

8. Neste/kaasuerottimet, jotka täyttävät API-spesifikaation 12J vaatimukset ja jotka on erityisesti suunniteltu öljy- tai maakaasuteollisuuden porauskaivon tuotannon käsittelyyn öljyjen erottamiseksi vedestä ja maakaasun erottamiseksi nesteistä.

9. Maakaasun ensijalostuksessa ja kuljetuksessa käytettävät kaasukompressorit, joiden suunnittelupaine on vähintään 40 bar (PN 40 ja/tai ANSI 300) ja joiden imukyky on vähintään 300 000 Nm3/h, lukuun ottamatta paineistetun maakaasun (Compressed Natural Gas, CNG) tankkausasemille tarkoitettuja kaasukompressoreita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10. Öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa käytettävät vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet ja niiden komponentit, jotka täyttävät ’API- ja ISO-spesifikaatiot’.

Tekninen huomautus:

’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan tässä American Petroleum Instituten spesifikaatiota 17F ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (International Standards Organisation) spesifikaatiota 13268 vedenalaisista tuotannonvalvontalaitteista.

11. Pumput, tyypillisesti korkeakapasiteettiset ja/tai korkeapaineiset pumput (yli 0,3 m3 minuutissa ja/tai 40 bar), jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoihin.

1.B    Testaus- ja tarkastuslaitteet

1. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu porauslietteen, öljynporauskaivon sementtien ja muiden erityisesti öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunniteltujen ja/tai tarkoitettujen materiaalien näytteenottoon, testaamiseen ja ominaisuuksien analysointiin.

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kivi-, neste- ja kaasunäytteiden ja muiden öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivosta joko porauksen aikana tai sen jälkeen tai niihin liittyvissä ensijalostusyksiköissä talteenotettujen materiaalien näytteenottoon, testaukseen ja ominaisuuksien analysointiin.

3. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivon fyysisestä ja mekaanisesta tilasta ja jotka on suunniteltu kallioperän ja varannon ominaisuuksien määrittämiseen paikan päällä.

1.C    Materiaalit

1. Porauslietteet, porauslietteiden lisäaineet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti tarkoitettu vakauttamaan öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoja porauksen aikana, nostamaan porausliete pintaan ja voitelemaan ja jäähdyttämään porauslaitteita porauskaivossa.

2. Sementit ja muut materiaalit, jotka täyttävät ’API- ja ISO-spesifikaatiot’ öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön tarkoitetuista materiaaleista.

Tekninen huomautus:

’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatiota 10A tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (International Standards Organisation) spesifikaatiota 10426 öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivon sementoinnissa käytettävistä sementeistä ja raaka-aineista.

3. Korroosionesto-, emulsionkäsittely- ja vaahdonestoaineet ja muut kemikaalit, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi porauksessa ja porauskaivosta saatavan raakaöljyn ensijalostuksessa.

1.D    Ohjelmistot

1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja, jotka on saatu seismisistä, sähkömagneettisista, magneettisista tai vetovoimatutkimuksista öljy- tai maakaasuesiintymän määrittämiseksi.

2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu säilyttämään, analysoimaan ja tulkitsemaan porauksen ja tuotannon aikana saatuja tietoja, jotta voidaan arvioida öljy- ja maakaasuvarantojen fyysisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

3. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn tuotanto- ja jalostuslaitosten tai tällaisten laitosten erityisyksiköiden "käyttöön".

1.E    Teknologia

1. 1.A.01–1.A.11 kohdassa tarkoitettujen laitteiden "kehittämiseen", "tuotantoon" ja "käyttöön""tarvittava""teknologia".

RAAKAÖLJYN JALOSTUS JA MAAKAASUN NESTEYTTÄMINEN

2.A    Laitteet

1. Lämmönvaihtimet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. levylämmönvaihtimet, joiden pinnan suhde tilavuuteen on suurempi kuin 500 m2/m3 ja jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun esijäähdytykseen;

b. kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen.

2. Alle – 120 °C asteen lämpötiloissa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten tarkoitetut kryogeeniset pumput, joiden kuljetuskapasiteetti on yli 500 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

3. ’Coldbox’ ja ’coldbox’-laitteet, joita ei ole määritelty 2.A.1 kohdassa.

Tekninen huomautus:

’Coldbox’-laitteella tarkoitetaan erityisesti LNG-laitoksille suunniteltua rakennetta, jossa tuotantoprosessin nesteytysvaihe tapahtuu. ’Coldbox’ käsittää lämmönvaihtimet, putkistot, muut instrumentit ja lämpöeristeet. ’Coldboxin’ sisälämpötila on noin – 120 °C (maakaasun nesteytymislämpötila). ’Coldboxin’ tehtävänä on edellä mainittujen laitteiden lämpöeristys.

4. Laivausterminaalien laitteet nesteytetyille kaasuille, joiden lämpötila on alle – 120 °C, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

5. Joustavat ja joustamattomat siirtolinjat, joiden halkaisija on yli 50 mm, alle – 120 °C asteessa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten.

6. LNG-kuljetuksiin erityisesti suunnitellut merialukset.

7. Sähköstaattiset suolanpoistolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu epäpuhtauksien kuten suolojen, kiintoaineiden ja veden poistamiseen raakaöljystä, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

8. Kaikki krakkausyksiköt, myös vetykrakkausyksiköt, ja koksaamot, jotka on erityisesti suunniteltu tyhjökaasuöljyjen tai tyhjöjäännöksen muuntamiseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

9. Vedynpoistoyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu bensiinin, dieseljakeiden ja kerosiinin rikinpoistoon, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10. Katalyyttiset reformointiyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisen bensiinin, josta on poistettu rikki, muuntamiseen korkeaoktaaniseksi bensiiniksi, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

11. Jalostusyksiköt C5-C6–jakeiden isomerointia varten ja jalostusyksiköt kevyiden olefiinien alkylointia varten hiilivetyjakeiden oktaani-indeksin parantamiseksi.

12. Pumput, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden kuljettamiseen ja joiden kapasiteetti on vähintään 50 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

13. Putket, joiden ulompi halkaisija on vähintään 0,2 m ja jotka on valmistettu jostakin seuraavista materiaaleista:

a. ruostumaton teräs, joka sisältää vähintään 23 painoprosenttia kromia;

b. ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset seokset, joiden ’pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin’ arvo on yli 33.

Tekninen huomautus:

’Pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin’ (pitting resistance equivalent, PRE) arvo ilmaisee ruostumattomien terästen tai nikkeliseosten piste- tai rakokorroosiokestävyyden. Ruostumattomien terästen ja nikkeliseosten pistekorroosiokestävyys riippuu lähinnä niiden koostumuksesta, etenkin kromi-, molybdeeni- ja typpipitoisuudesta. PRE-arvo lasketaan seuraavalla kaavalla: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14. ’Putkipossut’ (Pipeline Inspection Gauge(s)) ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

15. Välineet putkipossujen laukaisemiseksi ja niiden poistamiseksi.

Tekninen huomautus:

’Putkipossu’ on laite, jota tyypillisesti käytetään putkiston puhdistamiseen tai tarkastamiseen sisältäpäin (korroosiotilanteen tai halkeamien kartoittamiseksi), ja sen käyttövoimana toimii putkistossa olevan tuotteen paine.

16. Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 1 000 m3 (1 000 000 litraa), ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit seuraavasti:

a. kiinteäkattoiset säiliöt;

b. uivakattoiset säiliöt.

17. Vedenalaiset joustavat putket, jotka on erityisesti suunniteltu hiilivetyjen ja injektionesteiden, veden tai kaasun kuljetukseen ja joiden halkaisija on suurempi kuin 50 mm.

18. Porauslautan kansi- tai vedenalaisissa rakenteissa käytettävät joustavat korkeapaineputket.

19. Isomerointilaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu korkeaoktaanisen bensiinin valmistamiseen kevyistä hiilivedyistä, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

2.B    Testaus- ja tarkastuslaitteet

1. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden laadun (ominaisuuksien) testaamiseen ja analysointiin.

2. Valvontajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu suolanpoistoprosessin valvontaan ja optimointiin.

2.C    Materiaalit

1. Dietyleeniglykoli (CAS 111-46-6), trietyleeniglykoli (CAS 112-27-6).

2. N-metyylipyrrolidoni (CAS 872-50-4), sulfolaani (CAS 126-33-0).

3. Luonnolliset tai synteettiset zeoliitit, jotka on erityisesti tarkoitettu nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen tai kaasujen, myös maakaasujen, puhdistamiseen ja/tai kuivaukseen.

4. Katalyytit hiilivetyjen krakkaukseen ja muuntamiseen seuraavasti:

a. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut (platinaryhmän) yksittäiset metallit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

b. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut seosmetallit (platinan ja muiden jalometallien seokset) alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

c. erityisesti katalyyttista rikinpoistoprosessia varten tarkoitetut molybdeeniä sisältävät koboltti- ja nikkelikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

d. erityisesti katalyyttista vetykrakkausprosessia varten tarkoitetut palladium-, nikkeli-, kromi- ja volframikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla.

5. Bensiinin lisäaineet, jotka on erityisesti valmistettu bensiinin oktaaniluvun nostamiseksi.

Huom.:

Tähän kohtaan sisältyvät etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Ohjelmistot

1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu LNG-laitosten tai niiden yksiköiden "käyttöön".

2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu öljynjalostukseen tarkoitettujen laitosten (ja niiden yksiköiden) "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön".

2.E    Teknologia

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" raakamaakaasun muokkaukseen ja puhdistukseen tarkoitettujen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten (kuivaus, puhdistus, epäpuhtauksien poisto).

2. Maakaasuun nesteytykseen tarkoitettu "teknologia", mukaan luettuna LNG-laitosten "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön" tarvittava "teknologia".

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" nesteytetyn maakaasun kuljetukseen tarkoitettujen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

4. "Teknologia", jota "tarvitaan" erityisesti nesteytetyn maakaasun kuljettamiseen tarkoitettujen merialusten "kehittämistä", valmistamista ("tuotantoa") tai "käyttöä" varten.

5. "Teknologia", jota "tarvitaan" raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitettujen säiliöiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

6. "Teknologia", jota "tarvitaan" jalostuslaitoksen "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön", esimerkiksi:

6.1. kevyiden olefiinien muuntamiseen bensiiniksi tarkoitettu "teknologia";

6.2. katalyyttinen reformointi- ja isomerointiteknologia;

6.3. katalyyttinen ja lämpökrakkausteknologia.

PETROKEMIAN TEOLLISUUS

3.A    Laitteet

1. Reaktorit,

a. jotka on erityisesti suunniteltu fosgeenin (CAS 506-77-4) tuotantoon, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

b. jotka on tarkoitettu HDI:n, TDI:n, MDI:n tuotantoa varten erityisesti suunniteltuun fosgenointiin, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, lukuun ottamatta jälkireaktoreja;

c. jotka on erityisesti suunniteltu etyleenin ja propyleenin polymerointiin alhaisella paineella (enintään 40 bar), ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

d. jotka on erityisesti suunniteltu EDC:n (etyleenidikloridi) lämpökrakkaukseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, lukuun ottamatta jälkireaktoreja;

e. jotka on erityisesti suunniteltu vinyylikloridin tuotannossa käytettävään klooraukseen ja oksiklooraukseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, lukuun ottamatta jälkireaktoreja.

2. Ohutkalvohaihduttimet ja putoava kalvo -haihduttimet, jotka on valmistettu väkevää etikkahappoa kestävistä materiaaleista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja olennaiset ohjelmistot.

3. Suolahapon elektrolyyttistä erottamista varten tarkoitetut laitokset ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja olennaiset ohjelmistot.

4. Pylväät, joiden halkaisija on suurempi kuin 5 000 mm, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

5. Keraamiset pallo- ja tulppaventtiilit, joiden nimellinen halkaisija on vähintään 10 mm, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

6. Keskipako- ja/tai mäntäkompressorit, joiden asennettu teho on yli 2 MW ja jotka ovat spesifikaation API610 mukaisia.

3.B    Testaus- ja tarkastuslaitteet

3.C    Materiaalit

1. Katalyytit, joita käytetään trinitrotolueenin ja ammoniumnitraatin tuotantoprosesseissa sekä muissa räjähteiden valmistukseen käytettävissä kemiallisissa ja petrokemiallisissa prosesseissa, ja niitä varten suunnitellut olennaiset ohjelmistot.

2. Katalyytit, joita käytetään monomeerien, kuten etyleenin ja propyleenin, tuotantoon (höyrykrakkausyksiköissä ja/tai GTP-yksiköissä eli valmistettaessa kaasusta petrokemikaaleja), ja niitä varten suunnitellut olennaiset ohjelmistot.

3.D    Ohjelmistot

1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3.A kohdassa tarkoitettujen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu metanolilaitoksissa tapahtuvaa "käyttöä" varten.

3.E    Teknologia

1. "Teknologia" gas-to-liquid (GTL) tai gas-to-petrochemicals (GTP) -laitosten tai niissä käytettävien prosessien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

2. "Teknologia", jota "tarvitaan" ammoniakin valmistukseen tarkoitettujen laitteiden ja metanolilaitosten "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

3. "Teknologia" monoetyleeniglykolin, etyleenioksidin ja etyleeniglykolin "tuotantoa" varten.

Huom.:

"Teknologialla" tarkoitetaan tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten tarvittavaa erityistä teknistä tietoa. Tämä tieto on ’teknisen tiedon’ tai ’teknisen avun’ muodossa.
LIITE VIILuettelo 15 artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista

HS-koodi

Kuvaus

7102

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu
LIITE VIII

Luettelo 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

Luonnolliset henkilöt

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFL:ssä (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics), yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin. Toimii läheisessä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin kanssa.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Tehtävä: Natanzin PFEP:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: vara-amiraali. Tehtävä: Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), päällikkö.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Lisätietoja: Osallisena sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Tehtävä: operatiivinen johtaja (Arak). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Lisätietoja: Osallisena ammoniumuranyylikarbonaatin tuotannossa ja Natanzin rikastuslaitoksen johdossa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Lisätietoja: Korkea virkamies AEOI:n etsintä- ja kaivostoimintavirastossa (AEOI Office of Exploration and Mining Affairs).

YK merkinnyt luetteloon 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: AIO:n rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Lisätietoja: Osallisena 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Lisätietoja: Osallisena sentrifugien komponenttien valmistuksessa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: AIO:n päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Arvonimi: Tohtori. Lisätietoja: Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: AIO:n kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFL:ssä, entinen Physics Research Centren (PHRC) johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Arvonimi: prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Lisätietoja: AEOI:n virkamies, joka on mukana tutkimuskäyttöön tarkoitetussa Arakin raskasvesireaktori-hankkeessa.

EU merkinnyt luetteloon 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Lisätietoja: Päätöslauselmassa 1747 (2007) mainitun Novin Energy Companyn johtaja.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: Shahid Bagheri Industrial Groupin (SBIG) johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Tehtävä: Mesbah Energy Companyn pääjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Tehtävä: Shahid Hemmat Industrial Groupin (SHIG) johtaja. Lisätietoja: Naser Maleki on myös MODAFL:n virkamies, joka valvoo Shahab-3-ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Lisätietoja: Mukana uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility, UCF) tuotantojohtamisessa Esfahanissa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Tehtävä: AEOI:n tekninen neuvonantaja (vastuussa sentrifugeissa käytettävien venttiilien tuotannosta). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Tehtävä: rakennusprojektijohtaja Natanzissa. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Arvonimi: prikaatikenraali. Lisätietoja: Entinen asevoimien logistiikkaa ja teollisuuden tutkimusta hoitavan yleisen henkilöstön apulaiskomentaja / valtion salakuljetuksenvastaisen päämajan päällikkö, pyrkii kiertämään päätöslauselmilla 1737 (2006) ja 1747 (2007) määrätyt pakotteet.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Lisätietoja: Mukana Natanzin rikastuslaitoksen johdossa.

EU merkinnyt luetteloon 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologia-yliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologia-yliopiston kemian laitos toimii MODALF:n alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita. Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Tehtävä: AEOI:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava varapuheenjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Tehtävä: Esfahanin ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskuksen johtaja. Lisätietoja: Esfahanin ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskus on osallisena AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiössä, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Function: Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) ja Esfahan Nuclear Technology Center-laitoksen johtaja (lisätietoja: Synt.aika: 24.4.1956, syntymäpaikka: Marshad).

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Lisätietoja: Mukana rikastustoiminnassa Natanzassa.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Arvonimi: prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n apulaiskomentaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Arvonimi: kontra-amiraali. Tehtävä: laivaston komentaja, IRGC.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraalimajuri. Tehtävä: IRGC:n komentaja (Pasdaran). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan ja ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Lisätietoja: Natanzin rikastuslaitoksen johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: IRGC:n ilmavoimien komentaja (Pasdaran). Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Arvonimi: prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Lisätietoja: Saghandin uraanikaivoksen uraaninlouhinnan johtaja.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

41) General Zolqadr. Tehtävä: turvallisuusasioista vastaava varasisäasiainministeri, IRGC:n upseeri.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

▼M3

42) Azim Aghajani (kirjoitetaan myös: Adhajani). Tehtävä: IRGC:n Qods-joukkojen jäsen; joukkojen komentajana toimiva kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007).

Lisätietoja: Osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

Täydentäviä tietoja: Kansalaisuus: Iran. Passin numero: 6620505, 9003213

YK:n nimeämispäivä: 18. huhtikuuta 2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Tehtävä: IRGC:n Qods-joukkojen jäsen; joukkojen komentajana toimiva kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007).

Lisätietoja: Osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

Täydentäviä tietoja: Kansalaisuus: Iran. Syntymäaika: 1967

YK:n nimeämispäivä: 18. huhtikuuta 2012.

▼B

Yhteisöt

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Lisätietoja: osallistuu sentrifugien komponenttien valmistukseen.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

2) Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex on yrittänyt hankkia lämpötilan säätimiä, joita voidaan käyttää ydintutkimuksessa ja operatiivisissa / tuotantolaitoksissa. Amin Industrial Complex on Defense Industries Organizationin (DIO), joka mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006), omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound ja Amin Industrial Company.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Lisätietoja: a) AMIG valvoo 7th of Tiriä, b) AMIG:n omistaa ja sitä valvoo puolustusteollisuuden järjestö (Defence Industries Organisation, DIO)

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) valmistaa ja huoltaa erilaisia pienaseita ja kevyitä aseita, mukaan lukien suuren ja keskisuuren kaliiperin aseet ja niihin liittyvä tekniikka. AIG suorittaa suurimman osan hankinnoistaan Hadid Industries Complexin välityksellä.

Sijainti: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 9.6.2010).

5) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Lisätietoja: osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

6) Bank Sepah ja Bank Sepah International. Lisätietoja: Bank Sepah tukee Aerospace Industries Organisationia (AIO) ja sen alajärjestöjä, myös Shahid Hemmat Industrial Groupia (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Groupia (SBIG).

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Lisätietoja: a) Saccal System companies -yhtiön tytäryhtiö, b) yritti ostaa arkoja tavaroita päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun yhteisön lukuun.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

9) Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: a) MODAFL:n määräysvallassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

10) Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) on Iranin puolustusministeriön ja asevoimien logistiikkaministeriön (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, MODAFL) omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta. MODAFL valvoo Iranin puolustusalan tutkimusta ja kehitystä, tuotantoa, huoltoa, vientiä ja hankintoja.

Sijainti: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 9.6.2010).

11) Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) toimittaa osia Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Lisätietoja: AIO:n peiteyritys, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Lisätietoja: Kuuluvat Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiöön.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group. Lisätietoja: AIO:n peiteyritys, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) entinen Instrumentation Factory Plant, b) Aerospace Industries Organizationin (AIO) alajärjestö, c) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries: Farasakht Industries on Iran Aircraft Manufacturing Companyn omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta. Iran Aircraft Manufacturing Company puolestaan on MODAFL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

Sijainti: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank P.L.C. on Bank Mellatin omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta. Bank Mellat on seitsemän viime vuoden ajan käsitellyt satojen miljoonien dollareiden arvosta Iranin ydin-, ohjus- ja puolustusalan yhteisöihin kohdistuvia liiketapahtumia.

Sijainti: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; kaupparekisterinumero LL06889 (Malesia).

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Lisätietoja: AIO on käyttänyt tätä joihinkin hankintayrityksiin.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan. Lisätietoja: Iranin atomienergiajärjestön (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) laboratorio, joka osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21) Joza Industrial Co. Lisätietoja: AIO:n peiteyritys, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

22) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Lisätietoja: a) toimittaja Natanzin PFEP:lle, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

23) Karaj Nuclear Research Centre. Lisätietoja: AEOI:n tutkimusosaston osa.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company on DIO:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company. Lisätietoja: AEOI:n tytäryhtiö.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries. Lisätietoja: a) DIO:n alaisuudessa toimivan AMIGin tytäryhtiö, b) osallistuu sentrifugien komponenttien valmistukseen.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: M. Babaie Industries on Iranin AIO:n Shahid Ahmad Kazemi Industries Group -ryhmän (entisen Air Defense Missile Industries Group -ryhmän) alaorganisaatio. AIO valvoo ohjusjärjestöjä Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), jotka molemmat mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006).

Sijainti: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

28) Malek Ashtar University: MODAFL:ään kuuluvan DTRSC:n alaorganisaatio. Siihen kuuluu Physics Research Centeriin (PHRC) aiemmin kuuluneita tutkimusryhmiä. IAEA:n tarkastajien ei ole sallittu haastatella tämän järjestön henkilöstöä tai nähdä sen asiakirjoja Iranin ydinohjelman mahdollista sotilaallista ulottuvuutta koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi.

Sijainti: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

EU merkinnyt luetteloon: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).

29) Mesbah Energy Company. Lisätietoja: a) toimittaja Arakin A40-tutkimusreaktorille, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

30) Ministry of Defense Logistics Export: Puolustusministeriön logistiikkavienti (MODLEX) myy Iranissa valmistettuja aseita asiakkaille kaikkialla maailmassa vastoin päätöslauselmaa 1747 (2007), jossa Irania kielletään myymästä aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita.

Sijainti: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

EU merkinnyt luetteloon: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) on SHIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Alias: 3MG

EU merkinnyt luetteloon: 24.6.2008 (YK: 9.6.2010).

32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) vastaa IR-40 raskasvesireaktorin suunnittelusta ja rakentamisesta Arakissa. MITEC on johtanut hankintoja, jotka liittyvät IR-40-raskasvesireaktorin rakennustöihin.

Sijainti: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) on päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) laaja tutkimusosasto. NFRPC on AEOI:n ydinpolttoaineen kehittämiskeskus, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin.

Sijainti: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company. Lisätietoja: a) DIO:n tytäryhtiö, b) valmistaa voimalaitteita, myös ohjusjärjestelmiä, Iranin armeijalle.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Lisätietoja: Toimii AEOI:n puitteissa.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa ilma-aluksia.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation on SBIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Lisätietoja: osallistunut uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility) rakentamiseen Esfahanissa.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: Tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoottoreita jne.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

42) Sabalan Company: Sabalan on SHIG:n peitenimi.

Sijainti: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (SEP). Lisätietoja: AIO:n peiteyritys, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 3.3.2008.

45) 7th of Tir. Lisätietoja: a) DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO on SHIG:n peitenimi.

Sijainti: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

YK merkinnyt luetteloon: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries on SBIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

50) Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries on SBIG:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: Southeast Tehran, Iran

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) on DIO:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

Sijainti: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

52) Sho’a’ Aviation. Lisätietoja: Tuottaa ultrakevyitä ilma-aluksia.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) on DIO:n alajärjestö.

Sijainti: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

EU merkinnyt luetteloon: 24.7.2007 (YK: 9.6.2010).

54) TAMAS Company. Lisätietoja: a) osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin, b) TAMAS on kattojärjestö, jolla on neljä alajärjestöä: yhden toimialaa on uraanin uuttaminen rikastamista varten, toinen vastaa uraanin käsittelystä, rikastamisesta ja jätteistä.

EU merkinnyt luetteloon: 24.4.2007 (YK: 3.3.2008).

55) Tiz Pars: Tiz Pars on SHIG:n peitenimi. Tiz Pars yritti huhti- ja heinäkuun 2007 välisenä aikana hankkia SHIG:n puolesta viisiakselisen laserhitsaus- ja leikkauskoneen, jolla voitaisiin edistää merkittävästi Iranin ohjusohjelmaa.

Sijainti: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK merkinnyt luetteloon: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) on DIO:n alajärjestö.

Sijainti: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

▼M3

58) Behineh Trading Co.

Lisätietoja: Iranilainen yritys, jolla on ollut keskeinen rooli Iranin laittomissa, Länsi-Afrikkaan suuntautuneissa aseiden siirroissa ja joka on toiminut kenraalimajuri Qasem Soleimanin komennossa olevien IRGC:n Qods-joukkojen puolesta; Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007) aselähetysten laivaajana.

Täydentäviä tietoja: Sijainti: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Puhelin: +98 9195382305. Internetsivusto: http://www.behinehco.ir

YK:n nimeämispäivä: 18. huhtikuuta 2012.

▼B

B Islamilaisen vallankumouskaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps) omistuksessa tai määräysvallassa olevat tai sen puolesta toimivat yhteisöt

1) Fater (tai Faater) Institute: Khatam al-Anbiyan (KAA) tytäryhtiö. Fater on toiminut ulkomaisten toimittajien kanssa todennäköisesti muiden KAA:n yhtiöiden puolesta IR GC-hankkeiden osalta Iranissa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

5) Hara Company: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) on IRGC:n omistama yhtiö, joka osallistuu laajamittaisiin siviili- ja sotilasalan rakennushankkeisiin ja muuhun rakennustoimintaan. Se vastaa pitkälti passiivisen puolustusjärjestön (Passive Defense Organization) hankkeiden toteuttamisesta. KAA:n tytäryhtiöt ovat osallistuneet mittavasti Fordowin uraaninrikastamon rakentamiseen Qomissa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

8) Makin: Makin on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta ja on sen tytäryhtiö.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: Rah Sahel on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: Rahab on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta ja on sen tytäryhtiö.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: Ghorb Noohin omistuksessa tai määräysvallassa.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

14) Sepanir: Sepanir on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company Sepasad Engineering Company on KAA:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

C Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) omistuksessa tai määräysvallassa tai sen puolesta toimivat yhteisöt

1) Irano Hind Shipping Company:

Sijainti: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV:

Sijainti: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL):

Sijainti: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

YK merkinnyt luetteloon: 9.6.2010.
LIITE IX

Luettelo 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

I  ►M4  Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt ja Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt  ◄A  Henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Reza AGHAZADEH

Synt. 15.3.1949.

Passi nro S4409483, voimassa 26.04.2000– 27.04.2010. Myöntämispaikka: Teheran.

Diplomaattipassin nro: D9001950, myönnetty 22.01.2008, voimassa 21.01.2013 saakka Syntymäpaikka: Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) entinen johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

▼M3 —————

▼B

3.

Tri Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran

AEOI:n alaisen ydin-polttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiön (NFPC) (ks. B osa nro 30) varapääjohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toimintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

23.4.2007

4.

Insinööri Mojtaba HAERI

 

MODAFL:n teollisuusviranomainen. Vastaa AIO:n ja DIO:n valvonnasta.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Synt. 21.4.1946

Passin nro: T12838903

Iranin atomienergiajärjestön varajohtaja

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Synt. 24.11.1945.

Syntymäpaikka: Langroud

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran, Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Head of AEOI's Tehran Nuclear Research Centre. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamiskokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiukkasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on otettu Karajin jätevarastointi-laitoksessa. Siellä säilytetään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industriesin toimitusjohtaja (ks. B osa, nro 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Synt. 7.11.1943 Iranissa.

Passin nro 05HK31387, myönnetty 1.1.2002 Iranissa, voimassa 7.8.2010 saakka.

Ranskan kansalaisuus myönnetty 7.5.2008.

Fulmen-yhtiön johtaja (ks. B osa, nro 13)

26.7.2010

10.

Prikaatikenraali Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL:n toimitus- ja logistiikkajohtaja (ks. B osa, nro 29)

23.6.2008

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A'Emmeh Industries Group -yhtiön (SAIG) johtaja. Yhtiö tunnetaan myös nimellä the Cruise Missile Industry Group. Järjestö on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 ja lueteltu yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteessä I.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies -yrityksen hallintojohtaja. Yritys on pyrkinyt hankkimaan arkaluontoisia tuotteita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006) luetelluille elimille.

23.6.2008

14.

Brigadier-General Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisationin (AIO) (ks. B osa, nro 1) johtaja. AIO on osallistunut Iranin arkaluontoisiin ohjelmiin.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ulkoasiainministeri. Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) entinen johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontra-amiraali Mohammad SHAF'I RUDSARI

 

Entinen MODAFL:n koordinointijohtaja

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Esfahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzin rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityisen tunnustuksen toiminnastaan.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) entinen toimiva johtaja ja nykyisin AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.05.2011

19.

Insinööri Naser RASTKHAH

 

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.05.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.05.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI:n suunnittelu- sekä kansainvälisten ja parlamentaaristen asioiden varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa, joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.05.2011

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

Puolustusministeriön Armed Forces Logistics' -tutkimusinstituutin, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), nykyinen turvallisuuspäällikkö. Organisaatiota johtaa YK:n nimeämä Mohsen Fakhrizadeh. IAEA on yksilöinyt SPND:n niiden huolien yhteydessä, jotka koskevat Iranin ydinohjelman mahdollisia sotilaallisia ulottuvuuksia, joiden osalta Iran kieltäytyy yhteistyöstä. Turvallisuuspäällikkönä Babaei on vastuussa tietojen toimittamisen estämisestä, mukaan lukien IAEA:lle.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) varajohtaja YK:n nimeämän Feridun Abbasi Davanin alaisena. Osallistunut Iranin ydinohjelmaan ainakin vuodesta 2002 lähtien, mukaan lukien AMADin entisenä hankinta- ja logistiikkapäällikkönä. Tuolloin hän oli vastuussa Kimia Madanin kaltaisten peiteyhtiöiden käyttämisestä laitteiston ja materiaalin hankkimiseksi Iranin ydinaseohjelmaa varten.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeri vuoden 2009 vaaleista lähtien. Iran ei ole toimittanut IAEA:lle tarkennusta hänen roolistaan ohjusten taistelukärkien kehittämistutkimuksissa. Tämä on osa Iranin laajempaa yhteistyöstä kieltäytymistä IAEA:n tutkinnan osalta, joka koskee Iranin ydinohjelman sotilaalliseen aspektiin viittaavia "väitettyjä tutkimuksia". Iran on muun muassa estänyt pääsyn asiaan liittyviä henkilöitä koskeviin asiakirjoihin.

Ministerin tehtävänsä lisäksi Daneshjoo osallistuu myös "passiivisen puolustuksen" toimiin presidentti Mahmud Ahmadinejadin puolesta. Passive Defence Organisation on jo EU:n nimeämä yhteisö.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Synt. 20.9.1974

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämän SHIG:n peiteyhtiöille. Toimitti tavaraa SHIG:lle tammi- ja marraskuun 2010 välisenä aikana. Osa tavaroista maksettiin EU:n nimeämän Export Development Bank of Iran -pankin (EDBI) pääkonttorissa Teheranissa marraskuun 2010 jälkeen.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Iranin kansalainen, joka toimittaa tavaraa, pääasiassa hiilikuituja, YK:n nimeämille SHIG:lle ja SBIG:lle.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn toimitusjohtaja.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSAn toimitusjohtaja.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute -instituutin johtaja (tunnettiin aikaisemmin nimellä Institute of Applied Physics).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

EU:n nimeämän Nuclear Reactors Fuel Companyn (SUREH) toimitusjohtaja. Myös AEOI:n toimihenkilö. Valvoo hankintayhtiöiden tarjouskilpailuja ja päättää niistä arkaluonteisten hankintojen osalta Fuel Manufacturing Plant -laitosta (FMP), Zirkonium Powder Plant -laitosta (ZPP) ja Uranium Conversion Facility -laitosta (UCF) varten.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

EU:n nimeämän Management Company for Nuclear Power Plant Construction -yhtiön (MASNA) toimitusjohtaja.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

METFAZina tunnetun Research Centre for Explosion and Impact -tutkimuslaitoksen johtaja.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Syntynyt 5.1.1963 Teheranissa, Iranissa

Energiaministeri. Iranin ydinvoimapolitiikasta vastaavan ylimmän turvallisuusneuvoston jäsen.

16.10.2012

▼BB.  Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Aerospace Industries Organisation (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006). AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä on myös nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) mukaisesti.

23.4.2007

2.

Asevoimien maantieteellinen organisaatio

 

Määrätty toimittamaan geospatiaalisia tietoja ballistisia ohjuksia koskevaa ohjelmaa varten.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energia-alan yritys, joka antaa tuotantotukea ydinohjelmalle, mukaan lukien nimetyt ydinalan toimet, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Osallistuu Arakin raskasvesireaktorin rakentamiseen.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (mukaan lukien kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat osallistuu toimintaan, jolla tuetaan ja helpotetaan Iranin ydinohjelmia ja ballistisiin ohjuksiin liittyviä ohjelmia. Se on tarjonnut pankkipalveluja YK:n ja EU:n luettelemille yhteisöille taikka näiden puolesta tai johdolla toimiville tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille. Se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929 nimetyn First East Export Bankin emopankki.

26.7.2010

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100-prosenttisesti Bank Mellatin omistuksessa

26.7.2010

b)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60-prosenttisesti Bank Mellatin omistuksessa

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Antaa tai pyrkii antamaan rahoitustukea yrityksille, jotka ovat mukana Iranin ydin- ja ohjusohjelmassa tai toimittavat niille tarvikkeita (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli rahoittaa Iranin arkaluontoisia toimia. Se on rahoittanut lukuisia arkaluontoisen materiaalin toimituksia Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin. Se on toimittanut joukon rahoituspalveluja Iranin ydin- ja ohjusohjelmaan yhteydessä oleville yhteisöille avaamalla rembursseja ja hallinnoimalla tilejä. Monet edellä mainituista yrityksistä mainitaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jatkaa tällaista toimintaa tavalla, joka tukee ja helpottaa Iranin arkaluonteisia toimia. Pankkisuhteitaan käyttäen se jatkaa tuen ja rahoituspalveluiden antamista YK:n ja EU:n tällaisten toimien osalta luetteloon merkitsemille yhteisöille. Se toimii myös kyseisten yhteisöjen, kuten Bank Sepahin, puolesta ja niiden johdossa, toimien usein niiden tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten välityksellä.

23.6.2008

a)  Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank on Bank Mellin ja Bank Saderatin yhteisyritys.

26.7.2010

b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Verotunnistenro 1368932 (Yhdysvallat)

Assa Corporation on Bank Mellin perustama ja sen määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Bank Melli perusti sen varojen ohjaamiseksi Yhdysvalloista Iraniin.

26.7.2010

c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationin emoyritys. Se on Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

d)  Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee on Bank Mellin omistuksessa.

26.7.2010

e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran;

Vaihtoeht. osoite

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Vaihtoeht. osoite

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Vaihtoeht. osoite

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

Kaupparekisterinumero 89584.

Sidoksissa yhteisöihin, joille Yhdysvallat, Euroopan unioni tai Yhdistyneet kansakunnat on määrännyt pakotteita vuodesta 2000. Yhdysvallat on nimennyt pankin, koska se on Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

▼M3

f)  Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Bank Mellin omistuksessa.

23.6.2008

▼B

g)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Vaihtoeht. osoite

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Kaupparekisterinume-ro 382231

Yhdysvallat on nimennyt pankin, koska se on Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No.

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Bank Melli Investment Co. Holding Companyn kokonaisuudessaan omistama yhtiö, joka hallinnoi kaikkia BMIIC:n omistamia sementtiyhtiöitä.

26.7.2010

i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Vaihtoeht. osoite

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Vaihtoeht. osoite

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Caymansaarilla sijaitseva rahasto, jolle Iranin hallitus on antanut valtuudet tehdä ulkomaisia investointeja Teheranin pörssissä.

26.7.2010

j)  Mazandaran Cement Company

No 51, Sattari st. Afric Ave.Tehran Iran

Vaihtoeht. osoite

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Vaihtoeht. osoite

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Bank Melli Iranin määräysvallassa.

26.7.2010

k)  Mehr Cayman Ltd.

Caymansaaret, kaupparekisterinumero 188926 (Caymansaaret)

Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

l)  Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No.

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Vaihtoeht. osoite

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

▼M3

m)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Bank Mellin omistuksessa.

23.6.2008

▼B

n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Rekisterinro (Dubai) 0107, myönnetty 30.11.2005.

Bank Mellin omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

o)  Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Vaihtoeht. osoite

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Vaihtoeht. osoite

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Bank Melli Iranin määräysvallassa.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Bank Refah on ottanut hoitaakseen Bank Mellin meneillään olevat liiketoimet Euroopan unionin määrättyä tähän kohdistuvia pakotteita.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (mukaan lukien kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat on iranilainen pankki, joka on osittain Iranin hallituksen omistuksessa. Bank Saderat on tarjonnut rahoituspalveluja yhteisöille, jotka ovat suorittaneet hankintoja Iranin ydinohjelmaan ja ballististen ohjusten ohjelmaan, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 nimetyt yhteisöt. Bank Saderat käsitteli DIO:n (jolle määrätty pakotteita päätöslauselmassa 1737) ja Iran Electronics Industries -yhtiön maksuja ja rembursseja maaliskuussa 2009. Vuonna 2003 Bank Saderat käsitteli Iranin ydinalaan liittyvän Mesbah Energy Companyn puolesta remburssia (jolle sittemmin määrätty pakotteita päätöslauselmassa 1737).

26.7.2010

a)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

100-prosenttisesti Bank Saderatin omistuksessa oleva tytäryhtiö.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Tehran, Iran

Bank Sina on erittäin tiiviisti sidoksissa Daftariin (korkeimman hengellisen johtajan toimisto, jonka hallintoon kuuluu noin 500 henkilöä). Se osallistuu näin hallituksen strategisten etujen rahoitukseen.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Toimittaa teollisuustuotteita etenkin AEOI:n, Novin Energy -yhtiön ja Kalaye Electric Company -yhtiön (kaikki nimetty päätöslauselmassa 1737) harjoittamaa ydinohjelmaan liittyvää toimintaa varten. ESNICO:n johtaja on Haleh Bakhtiar (nimetty päätöslauselmassa 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Naftariin ja Bonyad-e Mostazafaniin läheisesti liittyvä Etemad Amin Invest Co Mobin osallistuu hallinnon ja Iranin valtion strategisten etujen rahoitukseen.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (mukaan lukien kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) on osallistunut rahoituspalvelujen tarjoamiseen yhtiöille, joilla on yhteys kyseisiin Iranin ydinalan ohjelmiin, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, ja on auttanut YK:n nimeämiä yhteisöjä kiertämään ja rikkomaan pakotteita. Se tarjoaa rahoituspalveluja MODAFL:n alayhteisöille ja niiden peiteyhteisöille, jotka tukevat Iranin ydin- ja ballististen ohjuksien ohjelmia.

Se on käsitellyt edelleen YK:n nimeämälle Bank Sepahille osoitettuja maksuja mukaan lukien maksut, jotka liittyvät Iranin ydin- ja ballististen ohjuksien ohjelmiin. EDBI on käsitellyt maksumääräyksiä, jotka liittyvät Iranin puolustus- ja ohjusyhteisöihin, joista monille YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt pakotteita. EDBI toimi tärkeimpänä välittäjänä käsiteltäessä Bank Sepahin (jolle YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt pakotteita vuodesta 2007) rahoitustoimia mukaan luettuna joukkotuhoaseisiin liittyvät maksut. EDBI tarjoaa rahoituspalveluja MODAFL:n eri yhteisöille ja on helpottanut MODAFL:ään liittyvien peiteyhtiöiden meneillään olevia hankintatoimia.

26.7.2010

a)  EDBI Exchange Company (alias Export development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Vaihtoeht. osoite

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheraniin sijoittunut EDBI Exchange Company on 70-prosenttisesti EDBI:n (Export Development Bank of Iran) omistuksessa. Yhdysvallat nimesi sen lokakuussa 2008, koska se on EDBI:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teheraniin sijoittunut EDBI Stock Brokerage Company on EDBI:n (Export Development Bank of Iran) tytäryhtiö ja kokonaan sen omistuksessa. Yhdysvallat nimesi sen lokakuussa 2008, koska se on EDBI:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI:n (Export Development Bank of Iran) omistuksessa.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

MODAFL:ään kuuluva IAIO:n tytäryhtiö (ks. n:o 29), joka tuottaa ensisijaisesti komponentteja ilmailuteollisuudelle, mutta jolla on myös yhteyksiä hiilikuitujen valmistuksen kehittämiseen ydin- ja ohjussovelluksia varten. Yhteyksiä Technology Cooperation Office toimistoon. Iran on ilmoittanut äskettäin aikovansa aloittaa uuden sukupolven sentrifugien massatuotannon, johon tarvitaan FACI:n valmiutta tuottaa hiilikuituja.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Fulmen osallistui sähkölaitteiden asentamiseen Fordow'n laitokseen lähellä Qomia ennen laitoksen olemassaolon paljastumista.

26.7.2010

a)  Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik on Fulmenin joissakin toiminnoissaan käyttämä peiteyhtiö.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

kaupparekisterin 2k-asiakirja 54514-1 (Bahrain), voimassaolo päättyy 9.6.2009; toimilupa nro 13388 (Bahrain)

Iranilaiset pankit omistavat kaksi kolmasosaa Bahrainiin sijoittautuneesta Future Bank pankista. EU:n nimeämät Bank Melli ja Bank Saderat omistavat kumpikin yhden kolmasosan osakkeista ja loput yksi kolmasosaa on Bahrainin Ahli United Bank (AUB)-pankilla. Vaikka AUB omistaa vielä Future Bankin osakkeensa, pankin vuoden 2007 vuosikertomuksen mukaan AUB:llä ei ole enää merkittävää vaikutusta pankkiin, joka on tosiasiassa näiden iranilaisten emopankkiensa määräysvallassa, jotka on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1803 todettu iranilaisiksi pankeiksi, joiden suhteen on oltava erityisen valppaita. Lisäosoituksena Future Bankin ja Iranin välisistä tiiviistä yhteyksistä on se, että Bank Mellin johtaja on ollut samanaikaisesti myös Future Bankin puheenjohtaja.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valtion elin, joka vastaa Iranin teollisen kehityksen kiihdyttämisestä. Valvoo useita yhtiöitä, jotka osallistuvat ydin- ja ohjusohjelmia koskevaan työhön ja kehittyneen tuotantoteknologian ulkomaisiin hankintoihin näiden ohjelmien tukemiseksi.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFL:ään kuuluva IAIO:n tytäryhtiö (ks. nro 29). Valmistaa ja korjaa ilma-aluksia ja niiden moottoreita ja suorittaa niiden peruskorjauksia sekä toimittaa ilmailualaan liittyviä, usein Yhdysvalloista peräisin olevia osia yleensä ulkomaisia välittäjiä käyttäen. IACI:n ja sen tytäryhtiöiden on myös todettu käyttävän maailmanlaajuista välittäjäverkostoa, joka pyrkii toimittamaan ilmailualaan liittyviä tuotteita.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

MODAFL:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta (ks. nro 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA tai TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Iran Centrifuge Technology Company jatkaa Farayand Technique -yhtiön (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) toimintaa. Se valmistaa uraanin rikastuksessa käytettävien sentrifugien osia ja antaa suoraa tukea toimille, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara ja joiden keskeyttämistä YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut Iranilta. Suorittaa toimeksiantoja Kalaye Electric Companylle (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737).

26.07.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Vaihtoeht. osoite:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Vaihtoeht. osoite:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries on Iran Electronics Industries -yhtiön (ks. nro 20) tytäryhtiö, joka valmistaa erilaisia tuotteita kuten viestintäjärjestelmät, lentoelektroniikka, optiset ja elektro- optiset laitteet, mikroelektroniikka, tietotekniikka, testaus- ja mittauslaitteet, televiestintäturvallisuuslaitteet, sähköisen sodankäynnin laitteet, tutkaputkien valmistus ja kunnostaminen ja ohjuksen laukaisulaitteet. Näitä voidaan käyttää ohjelmissa, joita koskevia pakotteita on määrätty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(mukaan lukien kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

MODAFL:n kokonaan omistama tytäryhtiö (ja näin ollen AIO:n, AvIO:n ja DIO:n sisarorganisaatio). Valmistaa elektronisia komponentteja Iranin asejärjestelmiin.

23.6.2008

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Iran Electronics Industries -yhtiön omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company on vakuuttanut useiden sellaisten tuotteiden hankintaa, joita voidaan käyttää ohjelmissa, joita koskevia pakotteita on määrätty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737. Vakuutettuihin hankintoihin kuuluu helikopterien varaosia, elektroniikkaa ja tietokoneita ilmailu- ja ohjusnavigointisovelluksineen.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFL:n (kts. nro 29) järjestö, joka vastaa Iranin sotilasilmailuteollisuuden suunnittelusta ja hallinnoinnista.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Yritys, joka suorittaa hankintoja Iranin atomienergiajärjestölle (Atomic Energy Organisation of Iran), joka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Tehran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Käy kauppaa öljy- ja kaasulaitteilla, joita voidaan käyttää Iranin ydinohjelmassa. Yritti hankkia materiaaleja (erittäin kestäviä metalliseoksesta valmistettuja portteja), joilla ei ole käyttöä muulla kuin ydinalalla. Yrityksellä on yhteyksiä yhtiöihin, jotka osallistuvat Iranin ydinohjelmaan.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energia-alan yritys, joka kuuluu IDRO:hon ja tarjoaa tuotannollista tukea ydinohjelmaan mukaan lukien tarkoitetut toimet, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Osallistuu Arakin raskasvesireaktorin rakentamiseen. Yhdistynyt kuningaskunta jakoi heinäkuussa 2009 Machine Sazi Arakiin kohdistuvan vientikieltoilmoituksen, joka koskee "alumiinioksidista ja grafiitista valmistettuja sauvoja". Ruotsi kielsi toukokuussa 2009 toimittamasta Machine Sazi Arakille "paineastioiden kuperien päätyjen suojakuoria". Marine Industries

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO:n tytäryhtiö.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

AEOI:n ja Novin Energyn (molemmat nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) alainen. Osallistuu ydinreaktorien kehittämiseen.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Osallistunut ballistiikan ohjelman komponenttien tuotantoon.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL alias MODSAF)

Dabestan Streetin länsipuolella, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Vastaa Iranin sotilasalan tutkimuksesta, kehittämisestä ja tuotanto-ohjelmista ja osallistuu myös ohjus- ja ydinohjelmiin.

23.06.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD) suorittaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mihin kuuluu uraanin etsintä, louhinta, murskaus ja konversio sekä ydinjätehuolto. NFPC toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle väliaikaiselle yhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ydinpolttoaine-kierron, myös konversion ja rikastuksen, alalla.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Osallistunut käyttövoimatekniikoiden kehittämiseen Iranin ballistiikkaohjelmassa.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Valmistaa taajuudenmuuttimia ja pystyy kehittämään/muuttamaan maahan tuotuja ulkomaisia taajuudenmuuttimia siten, että niitä voidaan käyttää kaasusentrifugirikastuksessa. Sen katsotaan osallistuvan joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvään toimintaan.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Vastaa strategisten laitosten valinnasta ja rakentamisesta mukaan lukien – iranilaisten lausumien mukaan – uraaninrikastuslaitos Qomin lähellä Fordow'ssa. Laitosta on rakennettu ilmoittamatta siitä IAEA:lle vastoin Iranin velvoitteita (vahvistettu IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmassa). Prikaatikenraali Gholam-Reza Jalali, entinen IRGC (islamilainen vallankumouskaarti), on PDO:n puheenjohtaja.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Post Bank on kehittynyt Iranin sisäisestä pankista pankiksi, joka toimii Iranin kansainvälisessä kaupassa. Toimii Bank Sepahin (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747) puolesta suorittaen Bank Sepahin maksumääräyksiä ja peitellen pakotteiden kiertämiseksi Bank Sepahin yhteyttä maksumääräyksiin. Post Bank avusti vuonna 2009 Bank Sepahin puolesta Iranin puolustusteollisuuden ja ulkomaisten edunsaajien välisissä liiketoimissa. Se on helpottanut liiketoimia Korean demokraattisen kansantasavallan Tranchon Commercial Bankin peiteyhtiön kanssa. Kyseisen pankin tiedetään helpottavan joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviä liiketoimia Iranin ja Pohjois-Korean välillä.

26.7.2010

35.

Raka

 

Kalaye Electric Companyn (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) osasto. Perustettiin vuoden 2006 loppupuolella ja vastasi Qomin lähellä sijaitsevan Fordow'n uraaninrikastuslaitoksen rakentamisesta.

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Instituutti on AEOI:n alainen ja jatkaa sen entisen tutkimusosaston työtä. Sen toimitusjohtaja on AEOI:n varapuheenjohtaja Mohammad Ghannadi (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737).

26.07.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran

Toimii Defense Industries Organisation (DIO) -järjestön puolesta.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG kehittää ja tuottaa Iranin asevoimille ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Sillä on käynnissä sotilas-, ohjus- ja ilmatorjuntahankkeita ja se hankkii tarvikkeita Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvien laitteistojen ja osien tuotantoon.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO osallistuu ilmeisesti kokonaisten aseiden tuontiin. Todennäköisesti MODAFL:n tytäryhtiö.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Teheran, Iran

Vastaa Iranin teknologian edistämisestä suorittamalla asiaan kuuluvia ulkomaisia hankintoja ja luomalla koulutusyhteyksiä. Tukee ydin- ja ohjusohjelmia.

26.7.2010

42.

Yasa Part (mukaan lukien kaikki haaraosastot) ja tytäryhtiöt:

 

Yritys toteuttaa hankintatoimia, jotka liittyvät ydin- ja ballistisissa ohjelmissa tarvittavien materiaalien ja teknologian hankintaan.

26.7.2010

a)  Arfa Paint Company

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

b)  Arfeh Company

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

c)  Farasepehr Engineering Company

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

f)  Shetab G.

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

g)  Shetab Gaman

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

h)  Shetab Trading

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Toimii Yasa Partin puolesta.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Päätoimipaikka: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH:lla on ollut keskeinen asema iranilaisten pankkien avustamisessa niiden etsiessä vaihtoehtoja Iraniin kohdistettujen EU:n pakotteiden keskeyttämien liiketoimien saattamiseksi päätökseen. EIH:n on todettu toimivan neuvoa-antavana ja välittäjäpankkina nimettyjen iranilaisten yhteisöjen kanssa toteutettavissa toimissa. EIH esimerkiksi jäädytti elokuun alussa 2010 EIH:n Hampurin toimipaikassa olleet EU:n nimeämien pankkien Saderat Iranin ja Bank Mellatin tilit. Pian tämän jälkeen EIH jatkoi euromääräisiä toimia Bank Mellatin ja Bank Saderat Iranin kanssa käyttäen EIH:n tilejä nimeämättömän iranilaisen pankin kanssa. Elokuussa 2010 EIH otti käyttöön järjestelmän, joka mahdollistaisi juoksevien maksujen suorittamisen Bank Saderat Londonille ja Future Bank Bahrainille siten, että EU:n määräämät pakotteet vältettäisiin.

Lokakuusta 2010 alkaen EIH on toiminut edelleen maksukanavana pakotteiden kohteena oleville iranilaisille pankeille, mukaan lukien Bank Mellat ja Bank Saderat. Nämä pakotteiden kohteena olevat pankit ohjaavat maksunsa EIH:lle iranilaisen Bank of Industry and Mine -pankin kautta. Vuonna 2009 Post Bank käytti EIH:ta pakotteiden välttämiseen tähtäävässä järjestelyssä, johon liittyi maksumääräysten käsitteleminen YK:n nimeämän Bank Sepahin puolesta. EU:n nimeämä Bank Mellat on yksi EIH:n emopankeista.

23.05.2011

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank ja Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valko-Venäjällä sijaitseva pankki, joka on Bank Refah Kargaranin, Bank Saderatin ja Bank Toseeh Saderat Iranin omistuksessa.

23.05.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Osallistunut materiaalien hankintaan Iran Centrifuge Technology Company -yritykselle, jolle EU on määrännyt pakotteita.

23.05.2011

46.

EMKA Company

 

Tytäryhtiö uraanin etsinnästä ja uuttamisesta vastuussa olevalle TAMAS-yritykselle, jolle YK on määrännyt pakotteita.

23.05.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Teollisuusautomaatioyritys, joka on tehnyt työtä uraanin rikastuslaitoksella Natanzissa YK:n pakotteiden kohteena olevalle Kalaye Electric Company -yritykselle (KEC).

23.05.2011

▼M3

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875- 6653

Osallistunut Iranin ydinohjelmaan suoraan sovellettavien erikoislaitteistojen ja -materiaalien hankintaan.

23.5.2011

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Osallistunut valvonnassa olevien ja sentrifugien valmistukseen suoraan sovellettavien materiaalien hankintaan Iranin uraanin rikastusohjelmaa varten.

23.05.2011

50.

3 Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

YK:n pakotteiden kohteena olevan Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) tytäryhtiö. Osallistunut laitteiden hankintaan ydinohjelmaa varten.

23.05.2011

▼M4 —————

▼B

52.

3 Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Yritys, joka on osallistunut inverttereiden hankintaan Iranin kiellettyä rikastusohjelmaa varten. RaadIran perustettiin valvontajärjestelmien tuottamista ja suunnittelua varten, se huolehtii myös inverttereiden ja ohjelmoitavien loogisten ohjainten myynnistä ja asennuksesta.

23.05.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Päätoimipaikka: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) tytäryhtiö. AEOI:n muodostavat uraanin muuntamislaitos, polttoaineen tuotantolaitos ja zirkoniumin tuotantolaitos.

23.05.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Arkaluonteisia tuotteita Nuclear Reactors Fuel Company -yritykselle (SUREH) toimittava yhtiö. Sun Middle East -yhtiö käyttää Iranin ulkopuolella sijaitsevia välittäjiä SUREHin pyytämien tavaroiden toimittamiseksi. Sun Middle East -yhtiö antaa näille välittäjille väärät tiedot loppukäyttäjistä tavaroiden Iraniin toimittamista varten pyrkien siten kiertämään kyseisen maan tullijärjestelmää.

23.05.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Fordowin (Qom) laitoksen rakentamiseen (ilmoittamatta IAEA:lle) osallistunut sähkölaitteiden (kytkentälaite) valmistaja.

23.05.2011

56.

Bals Alman

 

Meneillään olevaan Fordowin (Qom) laitoksen rakentamiseen (ilmoittamatta IAEA:lle) osallistunut sähkölaitteiden (kytkentälaite) valmistaja.

23.05.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Yhtiö, joka on toimittanut Iranin ydin- ja ballististen ohjusten ohjelmiin tarkoitettuja tavaroita ja laitteita YK:n pakotteiden kohteena olevalle Kalaye Electric Company-yritykselle (KEC).

23.05.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran

Meneillään olevaan Fordowin (Qom) laitoksen rakentamiseen (ilmoittamatta IAEA:lle) osallistunut muuntajien valmistaja.

23.05.2011

59.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 nimetyn Mesbah Energy -yhtiön puolesta toiminut hankintayritys.

23.05.2011

60.

3 Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Laserhitsausta tekevä tytäryhtiö Novin Energy-yhtiölle, jolle on määrätty pakotteita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747.

23.05.2011

61.

Safa Nicu, alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" ja "Safa Nicu Ltd Company".

— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

— PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

— No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Viestintäyritys, joka toimitti laitteita IAEA:lle ilmoittamatta rakennettuun Fordowin (Qom) laitokseen.

23.05.2011

62.

Taghtiran

 

Insinööritoimisto, joka toimittaa laitteita Iranin IR-40 raskasvesitutkimusreaktorille.

23.05.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on kokonaan First East Export Bankin (FEEB) omistuksessa oleva tytäryhtiö. FEEB nimettiin kesäkuussa 2010 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929. FEEB perusti Pearl Energy Companyn laatimaan taloustutkimusta monista maailmanlaajuisista teollisuudenaloista.

23.05.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Kaupparekisteriasiakirja nro CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on kokonaan Pearl Energy Company Ltd:n omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka sijaitsee Sveitsissä; sen tehtävänä on hankkia rahoitusta ja asiantuntemusta Iranin öljyalalle pyrkiville yhteisöille.

23.05.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany;

Puh.: 0049 40 2270170; Kaupparekisteriasiakirja nro HRB45757 (Saksa)

Machine Sazi Arakin omistuksessa tai määräysvallassa

23.05.2011

66.

MAAA Synergy

Malesia

Osallistunut komponenttien hankkimiseen iranilaisiin taistelulentokoneisin.

23.05.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Osallistunut komponenttien hankkimiseen Iranin ydinohjelmaa varten.

23.05.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Osallistunut komponenttien hankkimiseen Iranin ydinohjelmaa varten.

23.05.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Sidoksissa AEOI:hin

23.05.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Tehran, Iran

Osallistunut komponenttien hankkimiseen Iranin ydinohjelmaa varten.

23.05.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Johtaa Iranin ydinohjelman sotilaallisten sovellusten tutkimusta.

23.05.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Sidoksissa MTFZC-verkostoon.

23.05.2011

73.

3 Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Tehran, Iran

Osallistunut hankintatoimiin Iranin ohjusohjelmaa varten.

23.05.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Iran Electronics Industries -yrityksen tytäryhtiö

23.05.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Iran Electronics Industries -yrityksen tytäryhtiö

23.05.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Khatam al-Anbiya Construction Headquartersin omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Puolustusministeriön ja asevoimien logistiikkayksikön (MODAFL) omistuksessa tai määräysvallassa. Suorittaa ydinaseiden kehittämiseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tiedetään toimivan hankkijana EU:n nimeämän yhtiön Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaupalliselle osastolle. Ovat yrittäneet hankkia nimettyjä materiaaleja, mukaan lukien tuotteita EU:sta, jota voidaan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Yhtiö on palkattu tekemään sähkö- ja putkitöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraanin rikastuslaitoksissa. Vuonna 2010 se vastasi Natanzin sähköisen valvontalaitteiston suunnittelusta, hankinnasta ja asentamisesta.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Tyhjiölaitteistojen tuottaja, joka on toiminut hankkijana Natanzin ja Qom/Fordowin rikastuslaitoksille. Toimitti vuonna 2011 paineantureita YK:n nimeämälle Kalaye Electric Companylle.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iranin uraanin käsittelyä ja ydinpolttoaineen tuotantoa harjoittava yhtiö (Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). YK:n nimeämän Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n määräysvallassa.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

YK:n nimeämän TAMASin alainen. Tuotantosopimuksia YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn ja EU:n nimeämän TESAn kanssa.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Valtio-omisteinen yhtiö, jolla oli Iranin suurin alumiinipuristin ja joka toimitti materiaalia IR-1- ja IR-2- sentrifugien kotelojen valmistamiseen. Alumiinisylinterien merkittävä valmistaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat YK:n nimeämä AEOI ja EU:n nimeämä TESA.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energia-alan yritys, joka osallistui Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksen rakentamiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian ja Espanjan osalta vientikiellossa.

1.12.2011

86.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osallistuu laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osallistuu laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafarin johtama yritys, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iranilainen yhtiö, jonka YK:n nimeämä Kalaye Electric Company on palkannut toimittamaan suunnittelu- ja insinööripalveluja ydinpolttoainesykliin liittyen. Viime aikoina yhtiö on toimittanut laitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokselle.

1.12.2011

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.

Osallistuu Iranin ydinohjelmassa suoraan sovellettavien laitteistojen ja materiaalien hankintaan.

1.12.2011

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafarin johtama yritys, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

EU:n nimeämän Malek Ashtar -yliopiston alaisuudessa, valvoo Iranin ydinohjelman mahdolliseen sotilaalliseen ulottuvuuteen liittyvää toimintaa, jonka osalta Iran ei tee yhteistyötä IAEA:n kanssa.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Rakennusalan urakoitsija, joka on asentanut putkistoja ja niihin liittyviä tukilaitteistoja Natanzin uraaninrikastuslaitokseen. Se on käsitellyt erityisesti sentrifugin putkistoja.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insinööritoimisto, joka on osallistunut useiden suurien teollisuushankkeiden tukemiseen, mukaan lukien Iranin uraaninrikastusohjelma ja ilmoittamatta jätetyt työt Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksessa.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Khorasan Metallurgy Industries -yhtiön peitenimi (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1803 (2008)), Ammunition Indutsries Groupin (AMIG) tytäryhtiö

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

YK:n pakotteiden kohteena olevan Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n tytäryhtiö.

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafarin johtama yhtiö, joka on toimittanut tavaroita, pääasiassa metalleja, YK:n nimeämälle Shahid Hemmat Industries Groupille (SHIG) peiteyhtiöiden kautta.

1.12.2011

98.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Ydinvoimalaitosten rakentamisesta ja tilaamisesta vastaava yhtiö (Company for Construction and Commissioning of Nuclear Power Plants). YK:n nimeämän Novin Energy Companyn määräysvallassa.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan TESAn omistuksessa tai määräysvallassa. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien tuotantoon, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Yhtiö tuottaa ja on toimittanut UF6:lle tarkoitettuja säiliöitä Natanzin ja Qom/Fordowin uraaninrikastuslaitoksille.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Osallistuu Iranin ydinohjelmaan Natanzin, Qomin ja Arakin laitoksissa.

1.12.2011

102.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn alihankkija. Osallistuu laitteistojen ja materiaalien hankintaan, jota voidaan suoraan käyttää Iranin ydinohjelmassa. Yrittänyt hankkia tyhjiötuotteita ja paineantureita.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Sidoksissa EU:n nimeämään Sakhte Turbopomp va Kompressor -yhtiöön (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

▼M4

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postiosoite: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Cable Address: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Address: BMJIIRTH

Verkkosivusto: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Osallistunut pakotteiden kiertämiseen. Antaa rahoitustukea Iranin hallitukselle.

23.1.2012

▼M3

105.

Bank Tejarat

Postisoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, TehranPuh.: 88826690Teleksi: 226641 TJTA IR.Faksi: 88893641Internetsivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat on Iranin valtion osittain omistama pankki. Se on edistänyt suoraan Iranin ydinteknologiapyrkimyksiä. Esimerkiksi vuonna 2011 Bank Tejarat osallistui kymmenien miljoonien dollarien siirtoon avustaakseen YK:n nimeämää Iranin ydinenergiajärjestöä (AEOI) sen pyrkimyksissä hankkia uraanioksidia (yellowcake). AEOI on Iranin tärkein ydinteknologiatutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka johtaa halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto-ohjelmien toteuttamista. Bank Tejarat on aiemmin myös avustanut nimettyjä iranilaisia pankkeja kansainvälisten pakotteiden kiertämisessä esimerkiksi osallistumalla YK:n nimeämän Hemmat Industrial Groupin peiteyritysten toimintaan.

23.1.2012

▼B

106.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Postiosoite: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.1.2012

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postiosoite: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Nimetyn Iran Aircraft Industries -yhtiön käyttämä peiteyhtiö salaisia hankintoja varten.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Nimetyn Defence Industries Organization (DIO) organisaation käyttämä peiteyhtiö. Osallistuu aseiden siirtoihin Syyriaan. Yhtiön on havaittu osallistuneen myös laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Postiosoite: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Companyn peiteyhtiö. Osallistunut laittomiin aseiden siirtoihin M/V Monchegorsk-aluksella.

23.1.2012

▼M4

110.

Energia-ministeriö

Palestine Avenue North, Zarathustra Avenue 81:n vieressä,puh. 9-8901081.

Vastuussa politiikasta energia-alalla, joka on huomattava tulonlähde Iranin hallitukselle.

16.10.2012

111.

Öljyministeriö

Taleghani Avenue, Hafezin sillan vieressä, puh.6214-6153751

Vastuussa politiikasta öljyalalla, joka on huomattava tulonlähde Iranin hallitukselle.

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOCin päätoimipaikka, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 ja 2501

Valtion omistama ja sen johdolla toimiva yhteisö, joka tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Öljyministeri on NIOCin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja apulaisöljyministeri on NIOCin toimitusjohtaja.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

Registration ID 199004388C

Singapore

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike.

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UK

Company Number 02772297

(United Kingdom)

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike.

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organisation

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranPuh. (+98) 2188604760-6

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranPuh. (+98) 6114446464

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Development Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranPuh. (+98) 2188898650-60

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

118.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TehranIranPuh. (+98) 2188785083-8

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranPuh. (+98) 2188722430

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranPuh. (+98) 6114440151

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranPuh. (+98) 7112138204

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranPuh. (+98) 6114434073

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranPuh. (+98) 68152228001

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranPuh. (+98) 7422222581

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranPuh. (+98) 611914701

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranPuh. (+98) 6324214021

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranPuh. (+98) 8318370072

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranPuh. (+98) 5117633011

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranPuh. (+98) 2188732221

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranPuh. (+98) 7727376330

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANPuh. +9821 888 77 0 11Fax +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

132.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Puh. (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) sivuliike (100 %).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.De la Tour-Haldimand 61009 PullySchweiz

Naftiran Intertrade Company Ltd.:n sivuliike (100 %).

16.10.2012

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias ”PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Shahid Amir Soheil Tabrizian Alleyn lähellä,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Registration ID 67493 (Jersey)

Naftiran Intertrade Company Ltd.:n sivuliike.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias ”PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

kaikki toimipisteet eri puolilla maailmaa.

Naftiran Intertrade Company Ltd.:n sivuliike.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

kaikki toimipisteet eri puolilla maailmaa.

Petropars Ltd:n sivuliike.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK

Company Number 03503060

(United Kingdom);

kaikki toimipisteet eri puolilla maailmaa.

Petropars Ltd.:n sivuliike.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran

(2)  P.O. Box 15875,

Tehran,

Iran

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran

Valtion omistama ja sen johdolla toimiva yhteisö, joka tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Öljyministeri on NIGC:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja apulaisöljyministeri on NIGC:n toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran

Valtion omistama ja sen johdolla toimiva yhteisö, joka tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Öljyministeri on NIORDC:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

16.10.2012

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,Africa Ave.,19177 Tehran,P.O.Box: 19395-4833,Puh. +98 21 23801,Sähköposti: info@nitc-tankers.com;

kaikki toimipisteet eri puolilla maailmaa.

Iranin valtion tosiasiallisessa määräysvallassa. Tukee taloudellisesti Iranin hallitusta hallitukseen yhteydessä olevien osakkaidensa kautta.

16.10.2012

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65APuh.: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008Sähköposti: info@tcbank.by

Tejarat Bankin sivuliike (99 %).

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (puistotieliittymän yläpuolella)Valiaar St.TehranPuh. 021-22029859Fax: 021-22260272-5

Valtion omistama yhtiö, joka tukee taloudellisesti Iranin hallitusta.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranPuh. +(9821) 66419974 / 66418184Fax (+9821) 66419974Sähköposti: info@sandoghtavon.gov.ir

Valtion omistama yhtiö, joka tukee taloudellisesti Iranin hallitusta.

16.10.2012

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (alias NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA ja Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Puh. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Iranin kansallisen öljy-yhtiön (NIOC) tytäryhtiö.

7.11.2012

▼B

II  Islamilainen vallankumous-kaarti (IRGC)A  Henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

IRGC:n prikaatikenraali Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL:n valvontaviranomai-nen. Vastaa kaikista MODAFL:n laitteista ja laitoksista.

23.6.2008

2.

Rear Admiral Ali FADAVI

 

Laivaston komentaja, IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Synt. 1961.

Khatam al-Anbiyan kakkosmies.

26.7.2010

4.

IRGC Brigadier-General Seyyed Mahdi FARAHI

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006) mainitun Defence Industries Organisationin (DIO) toimitusjohtaja.

23.6.2008

5.

IRGC:n prikaatikenraali Ali HOSEYNITASH

 

Ylimmän turvallisuusneuvoston pääosaston päällikkö, osallistuu ydinpolitiikan suunnitteluun.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

IRGC:n komentaja

23.6.2008

7.

IRGC:n prikaatikenraali Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Sisäasiainministeri ja entinen MODAFL:n ministeri, vastaa kaikista sotilaallisista ohjelmista, myös ballistisia ohjuksia koskevasta ohjelmasta.

23.6.2008

8.

Prikaatinkenraali Mohammad Reza NAQDI

Synt. 1953, Nadjaf (Irak).

Bassij-liikkeen komentaja.

26.7.2010

9.

Prikaatinkenraali Mohammad PAKPUR

 

IRGC:n maavoimien komentaja.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Synt. 1961.

Khatam al-Anbiyan komentaja.

26.7.2010

11.

Prikaatinkenraali Hossein SALAMI

 

IRGC:n apualaiskomentaja.

26.7.2010

12.

IRGC:n prikaatikenraali Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL:n vastavakoilujohtaja, vastaa MODAFL:n henkilökunnan ja laitosten turvallisuudesta.

23.6.2008

13.

IRGC:n prikaatikenraali Ahmad VAHIDI

 

MODAFL:n ministeri ja entinen varajohtaja.

23.6.2008

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Päällikkö - Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC:n apulaiskomentaja, IRGC:n poliittisen osaston päällikkö.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi tai Saeedi

 

Ylimmän hengellisen johtajan edustaja IRGC:ssa

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC:n ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali.

23.1.2012B  Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Islamilainen vallankumous-kaarti (IRGC)

Teheran, Iran

Vastaa Iranin ydinohjelmasta. Huolehtii Iranin ballististen ohjusten ohjelman operatiivisesta johdosta. On yrittänyt tehdä hankintoja Iranin ballististen ohjusten ja ydinohjelmien tukemiseksi.

26.7.2010

2.

IRGC:n ilmavoimat

 

Käyttää Iranin pitkän ja keskipitkän kantomatkan ballistisia ohjuksia. IRGC:n ilmavoimien päällikkö nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC:n ilmavoimien Al-Ghadir ohjuskomento-keskus

 

IRGC:n ilmavoimien Al-Ghadir ohjuskomentokeskus on IRGC:n ilmavoiminen erityinen osa, jolla on yhteyksiä SBIG:n kanssa (nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737) ja joka on tehnyt lyhyen kantomatkan ohjukseen FATEH 110:een ja keskipitkän kantomatkan ohjukseen Ashuraan liittyvää työtä. Tämä komentokeskus näyttää olevan yksikkö, joka vastaa varsinaisesti ohjuksia koskevasta operatiivisesta johdosta.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid tuottaa aseiden osia IRGC:n puolesta. Se on IRGC:n peiteyhtiö.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Teheran, Iran

IRGC:n Qods-joukot vastaavat Iranin ulkopuolisista operaatioista ja ovat Teheranin tärkein ulkopolitiikan väline erityisoperaatioissa sekä tukevat ulkomailla terroristeja ja ääri-islamisteja. Hizbollah käytti lehtitietojen mukaan vuonna 2006 konfliktissaan Israelin kanssa Qods-joukkojen toimittamia raketteja, pinta-alusten torjuntaan tarkoitettuja risteilyohjuksia, kannettavia ilmatorjuntajärjestelmiä (MANPAD) ja miehittämättömiä ilma-aluksia ja saiQods-joukoilta koulutusta näiden järjestelmien käyttöön. Useiden raporttien mukaan Qods-joukot kouluttavat Hizbollahia edelleen ja toimittavat sille kehittyneitä aseita, ilmatorjuntaohjuksia ja pitkän kantomatkan raketteja. Qods-joukot antavat Taliban-taistelijoille Afganistanin etelä- ja länsiosissa rajoitetusti aseapua, koulutusta ja rahoitusta, kuten pienaseita, ammuksia, kranaatinheittimiä ja lyhyen kantomatkan taisteluraketteja.

YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt komentajaa koskevia pakotteita.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1929 nimetyn Khatam al-Anbya Construction Headquarters -yrityksen tytäryhtiö. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osallistuu Iranin Etelä-Farsissa sijaitsevan offshore-kaasukentän vaiheiden 15–16 kehityshankkeeseen.

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, joka tunnetaan myös nimellä IRGC Cooperative Foundation, on IRGC:n komentajien sen investointien organisoimiseksi perustama. Se on IRGC:n määräysvallassa. Bonyad Taavon Sepahin johtokunta koostuu yhdeksästä jäsenestä, joista kahdeksan on IRGC:n jäseniä. Heihin kuuluu IRGC:n päällikkö, joka on johtokunnan puheenjohtaja, korkeimman hengellisen johtajan edustaja IRGC:ssä, Basij-liikkeen komentaja, IRGC:n maavoimien komentaja, IRGC:n ilmavoimien komentaja, IRGC:n merivoimien komentaja, IRGC:n tietoturvaorganisaation johtaja, IRGC:n vanhempi upseeri asevoimien yleisesikunnasta ja IRGC:n vanhempi upseeri MODAFL:sta.

23.05.2011

8.

Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah perusti Ansar Bankin rahoitus- ja luottopalvelujen tuottamiseksi IRGC:n henkilöstölle. Aluksi Ansar Bank toimi luotto-osuuskuntana, ja siitä tuli täysin valtuuksin toimiva pankki vuoden 2009 puolivälissä Iranin keskuspankin myönnettyä sille lisenssin. Ansar Bank, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Ansar al Mojahedin, on yli 20 vuoden ajan ollut yhteydessä IRGC:hen. IRGC:n jäsenet ovat saaneet palkkansa Ansar Bankin kautta. Lisäksi IRGC:n henkilöstö onsaanut Ansar Bankilta erityisetuja, muun muassa alemmat korot kotihuonekaluille ja ilmaisen tai alempihintaisen terveydenhuollon.

23.05.2011

9.

Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

Mehr Bank on Bonyas Taavon Sepahin ja IRGC:n määräysvallassa. Mehr Bank tuottaa rahoituspalveluja IRGC:lle. Bonyad Taavon Sepahin johtajan Parviz Fattahin (s. 1961) julkisiin lähteisiin perustuvan haastattelun mukaan Bonyad Taavon Sepah perusti Mehr Bankin Basij-liikettä (IRGC:n puolisotilaallinen siipi) varten.

23.05.2011

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

YK:n ja EU:n pakotteiden kohteena olevan IRGC Pars Aviation Service Companyn uusi nimi. Vuonna 2011 Iranista Syyriaan matkalla ollut Yas Air Cargon ilma-alus tarkastettiin Turkissa ja sen todettiin kuljettavan tavanomaisia aseita.

1.12.2011

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiosoite: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Lähettänyt kaksi konttia erilaisia ampuma-aseita Iranista Syyriaan toukokuussa 2007 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747(2007) kappaleen 5 vastaisesti.

23.1.2012

III  Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL)A.  Henkilö

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Syntymäaika: 19.2.1956.

Passi: K13644968 (Iran), voimassaolo päättyy toukokuussa 2013.

IRISL:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän on myös IRISL:n sisaryhtiöiksi tiedettyjen Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co:n (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co:n (SAPID), ja Hafiz Darya Shipping Co:n (HDS) puheenjohtaja.

23.05.2011

2.

Ghasem Nabipour (alias M. T. Khabbazi Nabipour)

Syntynyt 16.1.1956, Iranin kansalainen.

EU:n nimeämän Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn johtaja ja osakkeenomistaja (Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Companyn (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) uusi nimi). Yritys vastaa IRISL:n alusten teknisestä hallinnoinnista. NABIPOUR on IRISL:n alusten hallinnointijohtaja.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

 

IRISL:n entinen oikeudellinen johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Hanseatic Trade and Trust Shipping Companyn (HTTS) johtaja. NHL Basic Limited -peiteyhtiön johtaja.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Syntynyt 31.1.1965, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL Malta Limited, alias Med Shipping Companyn johtaja.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Syntynyt 4.6.1953, Iranin ja Saksan kansalainen.

Toimii EU:n pakotteiden kohteena olevissa yhtiöissä: IRISL:n johtoryhmässä Euroopassa sekä HTTS:n ja Darya Capital Administration GmbH:n toimitusjohtajana. Useiden IRISL:n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien peiteyhtiöiden hallintoneuvoston jäsen.

1.12.2011

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Syntymäaika: 19.7.1956.

Passi: N10623175 (Iran), myönnetty 27.3.2007, voimassa 26.3.2012 saakka.

F: IRISL:n aluejohtaja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, EU:n pakotteiden kohteena olevan Pacific Shipping -yhtiön johtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Great Ocean Shipping Companyn, alias Ocean Freight Agency, johtaja. Perusti vuonna 2010 Crystal Shipping FZE:n osana pyrkimyksiä kiertää IRISL:n nimeäminen EU:n toimesta.

1.12.2011

7.

Kapteeni Alireza GHEZELAYAGH

 

EU:n nimeämän Lead Maritime -yhtiön pääjohtaja; yhtiö toimii HDSL:n puolesta Singaporessa. Lisäksi EU:n nimeämän Asia Marine Networkin pääjohtaja; yhtiö on IRISL:n alueellinen toimisto Singaporessa.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Syntynyt 23.1.1957, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen kaupallinen johtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan IRISL:n tytäryhtiön Sapid Shipping Companyn toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja, HDSL:n apulaisjohtaja ja osakkeenomistaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irano-Hind Shipping Companyn johtokunnan jäsen.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Syntynyt 6.1.1959, Iranin kansalainen.

EU:n pakotteiden kohteena olevan Hafiz Darya Shipping Linesin (HDSL) johtaja ja osakkeenomistaja. Rekisteröity useiden IRISL:n peiteyhtiöiden osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Syntynyt 25.5.1950, Iranin kansalainen.

IRISL:n entinen rahoitusjohtaja, EU:n pakotteiden kohteena olevan Irinvestship limited -yhteisön entinen apulaisjohtaja, Irinvestship limited -yhteisön toimintaa jatkavan Fairway Shipping -yhtiön johtaja. IRISL:n peiteyhtiöiden johtaja, mukaan lukien EU:n pakotteiden kohteena oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company.

1.12.2011

11.

Ahmad Sarkandi

Syntynyt 30.9.1953, Iranin kansalainen.

IRISL:n rahoitusjohtaja vuodesta 2011. Useiden EU:n pakotteiden kohteena olevien IRISL:n tytäryhtiöiden entinen toimitusjohtaja, vastuussa useiden peiteyhtiöiden perustamisesta, joiden osalta hänet on yhä rekisteröity johtajaksi ja osakkeenomistajaksi.

1.12.2011

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Syntynyt 23.7.1965, Iranin kansalainen.

IRISL-ryhmän oikeudellinen apulaisjohtaja, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Companyn oikeudellinen johtaja.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Syntymäaika: 27.5.1956.

Syntymäpaikka: Bojnord, Iran

Passi: R10748186 (Iran), myönnetty 22.1.2007, voimassa 22.1.2012 saakka.

Johtaja - EU:n pakotteiden kohteena oleva IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santezlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011B.  Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo) (myös kaikki konttorit) ja tytäryhtiöt:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran, Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL:n IMO-numerot:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on osallistunut sotilaskäyttöön tarkoitetun rahdin, mukaan luettuna Iranista peräisin olevan kielletyn rahdin, laivaukseen. Kolmeen tällaiseen tapaukseen liittyi selvää määräysten rikkomista, josta raportoitiin YK:n turvallisuusneuvoston Irania koskevalle pakotekomitealle. IRISL:n yhteydet joukkotuhoaseiden leviämiseen olivat sen laatuisia, että YK:n turvallisuusneuvosto kehotti valtioita suorittamaan IRISL:n alusten tarkastuksia edellyttäen, että oli riittävää syytä epäillä, että alukset kuljettavat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1803 ja 1929 kiellettyjä tavaroita.

26.7.2010

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO-numero: 9270658

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Vaihtoeht.

sijainti: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Vaihtoeht. osoite:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Toimii IRISL:n puolesta suorittaen konttikuljetuksia IRISL:n omistamilla aluksilla.

26.7.2010

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiosoite: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

On IRISL:n määräysvallassa ja/tai toimii sen puolesta. HTTS on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin IRISL Europe GmbH Hampurissa, ja sen johtaja tohtori Naser Baseni oli aikaisemmin IRISL:n palveluksessa.

26.7.2010

d)  Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Toimii IRISL:n puolesta Suezin kanavan varrella ja Aleksandriassa sekä Port Saidissa. 51-prosenttisesti IRISL:n omistuksessa.

26.7.2010

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Yhdistynyt kuningaskunta

Kaupparekiste-riasiakirjan nro 4110179 (Yhdistynyt kuningaskunta)

IRISL:n omistama. Tarjoaa IRISL:lle rahoitus-, oikeudellisia ja vakuutuspalveluja sekä markkinointia, charter-palveluja ja miehistönhallintoa.

26.7.2010

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Toimii IRISL:n puolesta Maltassa. Yhteisyritys, jonka osakekanta on saksalaisessa ja maltalaisessa omistuksessa. IRISL on käyttänyt Maltan reittiä vuodesta 2004 ja Freeport-satamaa uudelleenlaivauskeskuksena Persianlahden ja Euroopan välillä.

26.7.2010

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

IRISL:n omistama.

26.7.2010

h)  IRISL Europe GmbH (Hampuri)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

alv-tunnus: DE217283818 (Saksa)

IRISL:n agentti Saksassa.

26.7.2010

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

IRISL:n omistama. Toimittaa IRISL:n aluksissa tarvittavia polttoainetta, öljyä, vettä, maalia, voiteluöljyä ja kemikaaleja. Yhtiö tarjoaa myös laivojen huollon valvontaa sekä palveluja miehistön jäsenille. IRISL:n tytäryhtiöt ovat käyttäneet peitenimillä avattuja dollaritilejä Euroopassa ja Lähi-idässä tavanomaisten rahansiirtojen helpottamiseksi. IRISL on avustanut toistuvasti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1747 vastaisissa toimissa.

26.7.2010

j)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran, Iran

IRISL:n omistama. Vastaa rahdin rautatiekuljetuksista. On täysin IRISL:n määräysvallassa oleva tytäryhtiö.

26.7.2010

k)  IRITAL Shipping SRL

Kaupparekisterinro: GE 426505 (Italia); Italian verotunnus: 03329300101 (Italia); alv-tunnus: 12869140157 (Italia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia

ECL- ja PCL-palvelujen yhteyspiste. DIO:n tytäryhtiön Marine Industries Groupin (MIG, nykyisin tunnettu nimellä Marine Industries Organization, MIO) käyttämä. MIG vastaa erilaisten merirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta ja sekä sotilasalusten että muiden alusten rakentamisesta. DIO on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737.

26.7.2010

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

100-prosenttisesti ISIRL:n omistuksessa oleva tytäryhtiö. Laivaston kokonaismäärä kuusi alusta. Toimii Kaspianmerellä. On hoitanut kuljetuksia, joissa on mukana YK:n ja Yhdysvaltojen nimeämiä yhteisöjä, kuten Bank Melli, kuljettamalla rahtia, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, muun muassa Venäjältä ja Kazakstanista Iraniin.

26.7.2010

n)  Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine toimii HDSL:n puolesta Singaporessa. Tunnettiin aiemmin nimillä Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd, ja se toimi IRISL:n puolesta Singaporessa.

26.7.2010

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

26.7.2010

p)  Oasis Freight Agency

Postiosoite: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Toimi IRISL:n puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Sen on korvannut Good Luck Shipping Company, joka myös on nimetty toimimisesta IRISL:n puolesta.

26.7.2010

q)  Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Vaihtoeht. osoite:

33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Vaihtoeht. osoite:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Toimii IRISL:n puolesta tarjoten irtolastipalveluja.

26.7.2010

r)  Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Vaihtoeht. osoite:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kiina

Santexlines toimii HDSL:n puolesta. Aiemmin tunnettu nimellä IRISL China shipping Company, jolloin se toimi IRISL:n puolesta Kiinassa.

26.7.2010

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii sen puolesta.

26.7.2010

t)  SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Toimistoja Soulissa ja Busanissa Etelä- Koreassa

Toimii IRISL:n puolesta Etelä-Koreassa.

26.7.2010

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Toimii IRISL:n puolesta. Teheraniin sijoittunut alusten hallintoyritys, joka toimii monien SAPID:n alusten teknisenä hallinnoijana.

26.7.2010

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISL:n määräysvallassa ja toimii sen puolesta Iranin satamissa valvoen muun muassa lastausta ja purkua.

26.7.2010

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Vaihtoeht.

sijainti: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

100-prosenttisesti ISIRL:n omistuksessa oleva tytäryhtiö. Suorittaa Iranin ja Persianlahden maiden, kuten Kuwaitin, Qatarin, Bahrainin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian välisiä kuljetuksia. Valfajr on Dubaihin sijoittunut Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) -yhtiön tytäryhtiö, joka tarjoaa lautta- ja syöttöpalveluja ja joskus posti- ja matkustajaliikennettä Persianlahdella. Dubaissa Valfajr on pestannut alusten miehistöjä, varannut huoltoaluksia, valmistellut aluksia satamaan saapumiseen ja sieltä poistumiseen ja lastaukseen sekä purkuun. Valfajr on käynyt Persianlahden ja Intian satamissa. Vuoden 2009 kesäkuun puolesta välistä lähtien Valfajr on toiminut IRISL:n kanssa samassa rakennuksessa Port Rashidissa Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat) ja myös Teheranissa Iranissa.

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa; kaupparekisteriasiak. nro HRB94311 (Saksa), myönnetty 21.7.2005, Schottweg 6, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisterinumero HRB96253, myönnetty 30.1.2006

Darya Capital Administration on IRISL Europe GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimitusjohtaja on Mohammad Talai.

23.05.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

Kaupparekisteriasia-kirja nro HRA102485 (Saksa), myönnetty 19.8.2005;

Puh.: 004940278740

Ocean Capital Administrationin and IRISL Europen omistuksessa. Ahmad Sarkandi on myös Ocean Capital Administration GmbH:n ja Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG:n johtaja.

23.05.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

kaupparekisteriasiakirja nro HRB92501 (Saksa), myönnetty 4.1.2005;

Puh.: 004940278740

Saksassa sijaitseva IRISL:n holdingyhtiö, joka yhdessä IRISL Europen kanssa omistaa Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG:n. Ocean Capital Administrationilla ja Nari Shipping and Charteringillä on lisäksi Saksassa sama osoite kuin IRISL Europe GmbH:lla.

23.05.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

kaupparekisteriasiak. nro HRB94311 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102601 (Saksa), myönnetty 19.9.2005;

sähköpostiosoite smd@irisl.net;

Verkkosivusto www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9349576

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

kaupparekisteriasiak. nro HRB94312 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102502 (Saksa), myönnetty 24.8.2005;

Sähköpostiosoite: info@hdslines.com;

Verkkosivusto: www.hdslines.com;

Puh.: 00982126100733;

Faksi: 00982120100734

IMO-numero: 9349588.

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94313 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102520 (Saksa), myönnetty 29.8.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9349590

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiakirja nro HRB94314 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

kaupparekisteriasiakirja nro HRA102600 (Saksa), myönnetty 19.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00494070383392;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

kaupparekisteriasiak. nro HRB94315 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102599 (Saksa), myönnetty 19.9.2005;

Sähköpostiosoite: info@hdslines.com;

Verkkosivusto: www.hdslines.com;

Puh.: 00494070383392;

Puh.: 00982126100733;

Faksi: 00982120100734

IMO-numero: 9349667

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94316 (Saksa), myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102501 (Saksa), myönnetty 24.8.2005;

Sähköpostiosoite: info@hdslines.com;

Verkkosivusto: www.hdslines.com;

Puh.: 00982126100733;

Faksi: 00982120100734

IMO-numero: 9349679

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94829 (Saksa), myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102655 (Saksa), myönnetty 26.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9165786

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94633 (Saksa), myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102533 (Saksa), myönnetty 1.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9165803

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94698 (Saksa), myönnetty 9.9.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102565 (Saksa), myönnetty 15.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9165798

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102679 (Saksa), myönnetty 27.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9165815

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRB94632 (Saksa), myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiak. nro HRA102544 (Saksa), myönnetty 9.9.2005;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 004940302930;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero: 9209324

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiakirja nro HRB94573 (Saksa), myönnetty 18.8.2005

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

kaupparekisteriasiakirja nro HRA102506 (Saksa), myönnetty 25.8.2005;

Sähköpostiosoite: info@hdslines.com;

Verkkosivusto: www.hdslines.com;

Puh.: 00982126100733;

Faksi: 00982120100734

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA104149 (Saksa), myönnetty 10.7.2006;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero 9328900

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiakirja nro HRA104174 (Saksa), myönnetty 12.7.2006;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

kaupparekisteriasiak. nro HRA104175 (Saksa), myönnetty 12.7.2006;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IMO-numero 9346536

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksa;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Sähköpostiosoite: smd@irisl.net;

Verkkosivusto: www.irisl.net;

Puh.: 00982120100488;

Faksi: 00982120100486

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.05.2011

21.

Loweswater Ltd

3 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Mansaarelta hallinnoitu yritys, jonka määräysvallassa on hongkongilaisia laivanvarustamoita. Laivoja liikennöi EU:n pakotteiden kohteena oleva Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia aluksia. Hongkongilaiset yhtiöt ovat: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd ja New Desire Ltd. Alusten teknisen hallinnoinnin suorittaa EU:n pakotteiden kohteena oleva Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309634; 9165827

Insight World Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309646; 9167253

Neuman Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8320183; 9167277

New Desire LTD on Hongkongissa sijaitseva, Loweswater Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Mansaarelta hallinnoitu yritys, jonka määräysvallassa on hongkongilaisia laivanvarustamoita. Laivoja liikennöi EU:n pakotteiden kohteena oleva Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia aluksia. Yksi osakkeenomistajista on Gholamhossein Golpavar, SAPIDin toimitusjohtaja ja IRISL:n kaupallinen johtaja. Hongkongilaiset yhtiöt ovat: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd ja Great Method Ltd. Alusten teknisen hallinnoinnin suorittaa EU:n pakotteiden kohteena oleva Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8320195

Advance Novel on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309610; 9051636

Great Method Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Mill Dene Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Mansaarelta hallinnoitu yritys, jonka määräysvallassa on hongkongilaisia laivanvarustamoita. Laivoja liikennöi EU:n pakotteiden kohteena oleva Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia aluksia. Yksi osakkeenomistajista on IRISL:n johtokunnan jäsen Mohammed Mehdi Rasekh. Hongkongilaisetyhtiöt ovat: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Alusten teknisen hallinnoinnin suorittaa EU:n pakotteiden kohteena oleva Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

23.b.

System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd on Hong Kongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8320157

Trade Treasure on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Shallon Ltd:n omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Mansaarelta hallinnoitu yritys, jonka määräysvallassa on hongkongilaisia laivanvarustamoita. Laivoja liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia aluksia. Yksi osakkeenomistajista on IRISL:n toimitusjohtaja Mohammed Hossein Dajmar. Hongkongilaiset yhtiöt ovat: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group ja Sino Access Holdings. Alusten teknisen hallinnoinnin suorittaa EU:n pakotteiden kohteena oleva Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd on Hong Kongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedin omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numerot: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group on Hong Kongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedin omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-numero: 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongissa sijaitseva, Springthorpe Limitedín omistama yritys, jonka aluksia liikennöi Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), joka on ottanut hoitaakseen IRISL:n irtolastipalvelut ja reitit ja käyttää IRISL:n aiemmin omistamia ja liikennöimiä aluksia.

23.05.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, perustettu Maltassa vuonna 2005.

IMO-numero: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd on IRISL:n tytäryhtiö, joka on kokonaan sen omistuksessa. Sijaitsee Maltassa samassa osoitteessa kuin Woking Shipping Investments Ltd ja sen omistamat yhtiöt.

23.05.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

C39912 myönnetty vuonna 2006.

Woking Shipping Investments Ltd on IRISL:n tytäryhtiö, jonka omistuksessa ovat Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited ja Vobster Shipping Company, ja jotka kaikki sijaitsevat samassa osoitteessa Maltalla.

23.05.2011

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero: 9305192

Shere Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.05.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.05.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.05.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO-numero: 9305221

Vobster Shipping Company on IRISL:n omistuksessa olevan Woking Shipping Investments Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

23.05.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kypros.

kaupparekisterinro C133993 (Kypros), myönnetty 2002.

IMO-numero: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd on kokonaan IRISL:n omistuksessa. Ahmad Sarkandi on Lancelin Shippingin johtaja.

23.05.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Kaupparekisterinro 108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - kaupparekisterinro 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Kaupparekisterinro 108118C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

kaupparekisterinro 108119C

Dorking Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man,

kaupparekisterinro 108120C

Effingham Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man,

kaupparekisterinro 108146C

Farnham Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man,

kaupparekisterinro 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man,

Horsham Shipping Company Ltd - kaupparekisterinro 111999C

IMO-numero: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mansaarella sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. Se on kokonaan IRISL:n omistuksessa, ja se on IRISL:n tai sen sisaryhtiön omistaman aluksen rekisteröity omistaja. Yhtiön johtaja on Ahmad Sarkandi.

23.05.2011

36.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Kiina

EU:n pakotteiden kohteena olevan Santexlinesin alias IRISL China Shipping Company Limitedin uudet nimet.Toimii IRISL:n puolesta. Toimii EU:n nimeämän SAPIDin puolesta Kiinassa, vuokraa IRISL:n aluksia muille yrityksille.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan HTTS:n peiteyhtiö.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa alusten toimittamisesta osina.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISL:n tytäryhtiö, joka vastaa miehistön rekrytoinnista ja henkilöstöhallinnosta.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypti

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Diamond Shipping Services on toteuttanut IRISL:n tai tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käynnistämiä liiketoimia ja hyötynyt niistä.

1.12.2011

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Good Luck Shipping Company perustettiin Euroopan unionin pakotteiden kohteena olevan ja oikeuden päätöksellä selvitystilaan asetetun yhtiön Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services seuraajaksi. Good Luck Shipping on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen eduksi. Toimii EU:n nimeämien HDSL:n ja SAPIDin puolesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Perustettu kesäkuussa 2011 pakotteiden johdosta yhtiön Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping tilalle.

1.12.2011

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Ocean Express Agencies Private Limited on pakotteiden kiertämiseksi käyttänyt IRISL:n ja tämän omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen käyttämiä kuljetusasiakirjoja.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thaimaa

IRISL:n puolesta toimiva yhtiö. Universal Transportation Limited (UTL) on laskenut liikkeelle väärennettyjä kuljetusasiakirjoja IRISL:n omistaman tai määräysvallassa olevan peiteyhtiön nimellä ja toteuttanut liiketoimia IRISL:n puolesta.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

48.

Acena Shipping Company Limited

Osoite: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO-numerot: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valetta – rekisterinumero C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRSL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. EU:n nimeämän Darya Capital Administration GMBH:n tytäryhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Rekisterinumero C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Osoite: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Antoi rahoitustukea takavarikoituja IRISL:n aluksia ja uusien kuljetuskonttien hankintaa varten.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

RISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

54.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Moghddami Fardin määräysvallassa. Toimittaa palveluja IRISL:n tytäryhtiölle, EU:n nimeämälle Valfajre Shipping Companylle. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa olevan aluksen rekisteröity omistaja. Moghddami Fard on yhtiön johtaja.

1.12.2011

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Osoite: 171, Old Bakery Street, Valetta

Rekisterinumero C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva peiteyhtiö. Se on useiden IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevien alusten rekisteröity omistaja.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

IMO-numero: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadoksessa sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen omistaja. Gholam Hossein Golparvar on yhtiön hallintojohtaja.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46270

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISL:n peiteyhtiö, käytetty IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen hankintaan ja varojen siirtoihin IRISL:n hyväksi.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

61.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, Arabiemiirikunnat.

IRISL:n edustajan, Pacific Shippingin omistuksessa. Moghddami Fard perusti yhtiön vuonna 2010 osana toimia, joiden tarkoituksena on kiertää sitä, että EU on nimennyt IRISL:n luetteloonsa. Joulukuussa 2010 sitä käytettiin varojen siirtoon tarkoituksena takavarikoitujen IRISL:n alusten vapauttaminen ja IRISL:n osallistumisen salaaminen.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

 

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Rekisterinumero C 39357

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38077

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa oleva holdingyhtiö, johon kuuluu Mansaarelle sijoittuneita IRISL:n peiteyhtiöitä.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Rekisteröity Marshallinsaarille elokuussa 2011 numerolla 46041.

Marshallinsaarille rekisteröity, IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320195

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta. IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38082

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Rekisterinumero C 38067

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. Haji Pajand on Fairway Shippingin johtaja.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadoksessa sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadoksessa sijaitseva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valetta

Rekisterinumero C 39355

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309593

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309610

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309622

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO-numero 8309634

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309658

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320121

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

84.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Tätä yhtiötä käytettiin perustamaan peiteyhtiöitä, mm. 'Good Luck Shipping', IRISL:ä varten Arabiemiirikunnissa. Moghddami Fard on sen toimitusjohtaja.

1.12.2011

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309646

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320183

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

Aluksen IMO-numero 7027899

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Rekisterinumero C 45613

Aluksen IMO-numero 9270646

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Rekisterinumero C 45618

Aluksen IMO-numero 9346548

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Rekisterinumero C 38190

IMO-numero 9386500

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9283007

IRISL:n peiteyhtiö Panamassa. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38076

RISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 40069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

97.

Isim Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 34477

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

98.

Isim Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 34479

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

99.

Isim Sat Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 34476

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 45153

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 45152

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 41660

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 37437

Aluksen IMO-numero 9274941

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

104.

Isim Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Rekisterinumero C 34478

Aluksen IMO-numero 9364112

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - No C 38183

Aluksen IMO-numero 9387786

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38066

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Rekisterinumero 5586832

IMO-numero 9284154

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Panamassa.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320169

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valetta

IMO-numero 9387798

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38064

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Osoite: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

Aluksen IMO-numero 9387803

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Rekisterinumero C 43447

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320133

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-numero 9284142

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309672

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadenin omistama tiettyä tarkoitusta varten perustettu yhtiö (special purpose company) – Rekisterinumero C38182

Aluksen IMO-numero 9387815

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Nro C 49549

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8309701

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586846

IMO-numero 9283019

IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

Aluksen IMO-numero 9405930

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Rekisterinumero C 38783

Aluksen IMO-numero 9405942

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

130.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Toimii IRISL:n puolesta Lähi-idässä; toimitusjohtaja on Mohammad Moghaddami Fard. Osallistui lokakuussa 2010 peiteyhtiöiden perustamiseen; niiden nimiä oli tarkoitus käyttää konossementteihin pakotteiden kiertämiseksi. Osallistuu edelleen IRISL:n alusten aikataulusuunnitteluun.

1.12.2011

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Rekisterinumero C 38781

Aluksen IMO-numero 9405954

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

1.12.2011

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320145

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Rekisterinumero C 38782

Aluksen IMO-numero 9405978

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Rekisterinumero 5586850

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Rekisterinumero: 92630

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö Hongkongissa.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320157

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISL:n pääkonttori Singaporessa; toimii Asia Marine Networkin edustajana. Toimii HDSL:n puolesta Singaporessa.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Aluksen IMO-numero 8320171

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa, tai toimii IRISL:n puolesta.

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

141.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

142.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

143.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Rekisterinumero C44939

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

144.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38070

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

145.

Top Glacier Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

146.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

147.

Tulip Shipping Inc

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

148.

Western Surge Shipping Company limited (Kypros)

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

149.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö. IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa olevan aluksen rekisteröity omistaja.

1.12.2011

150.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Rekisterinumero C 38069

IRISL:n tai IRISL:n tytäryhtiön omistuksessa tai määräysvallassa oleva IRISL:n peiteyhtiö.

1.12.2011

151.

BIIS Maritime Limited

Postiosoite: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nimetyn Irano Hindin omistuksessa tai määräysvallassa.

23.1.2012

152.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines tai Darya-ye Khazar Shipping Company tai Khazar Shipping Co. tai KSSL tai Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. tai Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiosoite: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran

No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.1.2012
LIITE X

Verkkosivut, joilla on tiedot 3 artiklan 2 ja 4–7 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 20 ja 21 artiklassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklassa, 26 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 27 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa, 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 32 artiklan 1 kohdassa, 36 artiklan 1 kohdassa, 37 artiklan 1–3 kohdassa, 39 artiklassa, 40 artiklan 1 kohdassa sekä 48 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista, ja osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite Euroopan komissiolle annettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) EUVL L 19, 24.1.2012, s. 22.

( 2 ) EUVL L 281, 27.10.2010, s. 1.

( 3 ) EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

( 4 ) EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

( 5 ) EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1.

( 6 ) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 7 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 8 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 9 ) EUVL L 100, 14.4.2011, s. 1.

( 10 ) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 11 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 13 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 14 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 15 ) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 16 ) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 17 ) EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.

( 18 ) EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.

( 19 ) EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

( 20 ) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

( 21 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 22 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.