27.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/35


Informácia o dátume podpisu Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

Protokol (1), ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou bol podpísaný 15. júna 2019.

Protokol sa v súlade s jeho článkom 16 predbežne vykonáva od dátumu podpisu, teda od 15. júna 2019.


(1)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.