5.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 211/15


Europoli personalieeskirjade alusel tööle võetud Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine vastavalt nõukogu otsuse 2009/371/JSK artikli 57 lõikele 5, mis jõustub 1. juulil 2009 ja 1. juulil 2010

(2014/C 211/07)

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsuse (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)) (1) artikli 57 lõikes 5 on sätestatud, et erandina Europoli personalieeskirjade (2) 5. peatükist kohaldatakse Europoli personalieeskirjade alusel tööle võetud Europoli töötajate töötasu suhtes iga-aastase kohandamise määra, mille otsustab nõukogu vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (3) artiklile 65.

1.   Töötasu kohandamine, mis jõustub 1. juulil 2009

Tulenevalt nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määrusest (EL, Euratom) nr 1296/2009, millega kohandatakse alates 1. juulist 2009 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (4), mida on muudetud nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1190/2010 (5), kohandatakse Europoli töötajate töötasusid alates 1. juulist 2009 järgmiselt:

a)

Europoli personalieeskirjade artiklis 45 täpsustatud põhipalkade summasid kohandatakse järgmiselt:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 155,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 506,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 957,00

10 214,17

10 471,35

10 748,30

11 025,25

11 315,36

11 604,16

11 908,85

12 215,47

12 538,58

12 858,37

4

8 671,16

8 901,95

9 129,46

9 370,13

9 610,82

9 864,68

10 115,25

10 382,33

10 649,37

10 929,64

11 209,88

5

7 144,65

7 332,58

7 517,20

7 715,03

7 912,86

8 123,86

8 331,57

8 552,47

8 770,07

9 000,86

9 231,66

6

6 122,59

6 284,11

6 445,68

6 617,13

6 785,27

6 963,31

7 141,35

7 329,29

7 517,20

7 715,03

7 912,86

7

5 103,78

5 238,98

5 370,84

5 512,62

5 654,38

5 802,76

5 951,11

6 109,38

6 264,34

6 429,20

6 594,04

8

4 338,88

4 454,28

4 566,36

4 688,37

4 807,04

4 932,35

5 057,63

5 192,82

5 324,69

5 466,46

5 604,92

9

3 824,55

3 926,75

4 028,97

4 134,45

4 239,97

4 352,06

4 464,17

4 582,86

4 698,29

4 823,55

4 945,54

10

3 316,81

3 405,84

3 491,54

3 583,84

3 672,89

3 771,80

3 870,70

3 972,90

4 071,81

4 180,62

4 286,13

11

3 214,61

3 300,34

3 382,74

3 471,77

3 560,78

3 656,39

3 748,72

3 847,63

3 946,54

4 052,06

4 154,22

12

2 551,92

2 621,11

2 687,05

2 756,31

2 825,56

2 901,37

2 977,21

3 056,34

3 132,17

3 214,61

3 297,03

13

2 192,51

2 251,87

2 307,92

2 370,57

2 429,92

2 495,84

2 558,50

2 627,73

2 693,69

2 766,21

2 835,43

b)

Europoli personalieeskirjade artikli 60 lõikes 1 asendatakse summa 279,80 eurot summaga 290,15 eurot;

c)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 2 lõikes 1 asendatakse summa 292,50 eurot summaga 303,32 eurot;

d)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 1 asendatakse summa 12 717,53 eurot summaga 13 188,08 eurot;

e)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 1 asendatakse summa 2 861,45 eurot summaga 2 967,32 eurot;

f)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 2 asendatakse summa 17 168,67 eurot summaga 17 803,91 eurot;

g)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 1 271,76 eurot summaga 1 318,82 eurot;

h)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 953,84 eurot summaga 989,13 eurot;

i)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 635,87 eurot summaga 659,40 eurot;

j)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 508,69 eurot summaga 527,51 eurot;

k)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 1 794,70 eurot summaga 1 861,10 eurot;

l)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 2 392,94 eurot summaga 2 481,48 eurot;

m)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 2 991,17 eurot summaga 3 101,84 eurot;

n)

kaalumiskoefitsienti artikli 43 lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks kohandatakse järgmiselt:

Prantsusmaa (Lyon): 106,14,

USA (Washington): 80,11.

2.   Töötasu kohandamine, mis jõustub 1. juulil 2010

Tulenevalt nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrusest (EL) nr 1239/2010, millega kohandatakse alates 1. juulist 2010 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (6), kohandatakse Europoli töötajate töötasusid alates 1. juulist 2010 järgmiselt:

a)

Europoli personalieeskirjade artiklis 45 täpsustatud põhipalkade summasid kohandatakse järgmiselt:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

16 171,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14 521,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 966,96

10 224,38

10 481,82

10 759,05

11 036,28

11 326,68

11 615,76

11 920,76

12 227,69

12 551,12

12 871,23

4

8 679,83

8 910,85

9 138,59

9 379,50

9 620,43

9 874,54

10 125,37

10 392,71

10 660,02

10 940,57

11 221,09

5

7 151,79

7 339,91

7 524,72

7 722,75

7 920,77

8 131,98

8 339,90

8 561,02

8 778,84

9 009,86

9 240,89

6

6 128,71

6 290,39

6 452,13

6 623,75

6 792,06

6 970,27

7 148,49

7 336,62

7 524,72

7 722,75

7 920,77

7

5 108,88

5 244,22

5 376,21

5 518,13

5 660,03

5 808,56

5 957,06

6 115,49

6 270,60

6 435,63

6 600,63

8

4 343,22

4 458,73

4 570,93

4 693,06

4 811,85

4 937,28

5 062,69

5 198,01

5 330,01

5 471,93

5 610,52

9

3 828,37

3 930,68

4 033,00

4 138,58

4 244,21

4 356,41

4 468,63

4 587,44

4 702,99

4 828,37

4 950,49

10

3 320,13

3 409,25

3 495,03

3 587,42

3 676,56

3 775,57

3 874,57

3 976,87

4 075,88

4 184,80

4 290,42

11

3 217,82

3 303,64

3 386,12

3 475,24

3 564,34

3 660,05

3 752,47

3 851,48

3 950,49

4 056,11

4 158,37

12

2 554,47

2 623,73

2 689,74

2 759,07

2 828,39

2 904,27

2 980,19

3 059,40

3 135,30

3 217,82

3 300,33

13

2 194,70

2 254,12

2 310,23

2 372,94

2 432,35

2 498,34

2 561,06

2 630,36

2 696,38

2 768,98

2 838,27

b)

Europoli personalieeskirjade artikli 60 lõikes 1 asendatakse summa 290,15 eurot summaga 290,44 eurot;

c)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 2 lõikes 1 asendatakse summa 303,32 eurot summaga 303,62 eurot;

d)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 1 asendatakse summa 13 188,08 eurot summaga 13 201,27 eurot;

e)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 1 asendatakse summa 2 967,32 eurot summaga 2 970,29 eurot;

f)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 3 lõikes 2 asendatakse summa 17 803,91 eurot summaga 17 821,71 eurot;

g)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 1 318,82 eurot summaga 1 320,14 eurot;

h)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 989,13 eurot summaga 990,12 eurot;

i)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 659,40 eurot summaga 660,06 eurot;

j)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 4 lõikes 1 asendatakse summa 527,51 eurot summaga 528,04 eurot;

k)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 1 861,10 eurot summaga 1 862,96 eurot;

l)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 2 481,48 eurot summaga 2 483,96 eurot;

m)

Europoli personalieeskirjade lisa 5 artikli 5 lõikes 3 asendatakse summa 3 101,84 eurot summaga 3 104,94 eurot;

n)

kaalumiskoefitsienti artikli 43 lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks kohandatakse järgmiselt:

Prantsusmaa (Lyon): 106,42.

Selgitavad märkused

Europoli personalieeskirjade kohase põhipalkade ja toetuste kohandamise määr tuleneb Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklis 66 täpsustatud põhipalkade kohandamise määra ning kõnealuste personalieeskirjade artikli 64 kohaselt Madalmaade suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide muutuste kombinatsioonist.

Väljaspool Madalmaid töötavatele Europoli töötajatele makstava töötasu suhtes kohaldatava paranduskoefitsiendi kohandamine arvutatakse asjaomaste riikide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide muutuste põhjal kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega.


(1)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)  Nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akt, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad (EÜT C 26, 30.1.1999, lk 23).

(3)  Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).

(4)  ELT L 348, 29.12.2009, lk 10.

(5)  ELT L 333, 17.12.2010, lk 1.

(6)  ELT L 338, 22.12.2010, lk 1.