4.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 796/2012

2012 m. rugpjūčio 30 d.

kuriuo, remiantis priemonių galiojimo termino peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės svertiniams arkiniams mechanizmams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 2, 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1136/2006 (2) (toliau – pradinis reglamentas) Taryba nustatė 27,1 % ir 47,4 % galutinio antidempingo muito normas importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės svertiniams arkiniams mechanizmams (toliau – SAM).

2.   Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą

(2)

Paskelbus pranešimą apie artėjantį taikomų galutinių antidempingo priemonių galiojimo terminą (3), 2011 m. balandžio 26 d. Komisija gavo prašymą inicijuoti šių priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį. Prašymą trijų Sąjungos gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 %) visų Sąjungoje pagaminamų svertinių arkinių mechanizmų, vardu pateikė Svertinių arkinių mechanizmų gamintojų asociacija (angl. LAMMA) (toliau - skundo pateikėjas).

(3)

Prašyme pateikta pakankamai įrodymų, kad pasibaigus importuojamiems KLR kilmės SAM nustatytų priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala Sąjungos pramonei greičiausiai tęsis arba pasikartos.

3.   Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

(4)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad esama pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija 2011 m. liepos 23 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) paskelbė inicijuojanti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

4.   Tyrimas

4.1.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(5)

Atliekant tyrimą dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nagrinėtas 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL). Analizuojant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

4.2.   Su tyrimu susijusios šalys

(6)

Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą oficialiai pranešė skundo pateikėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, eksportuojantiems nagrinėjamosios šalies gamintojams, nesusijusiems importuotojams, žinomiems susijusiems Sąjungos naudotojams bei susijusios eksportuojančios šalies atstovams.

(7)

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(8)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį eksportuojančių KLR gamintojų, nesusijusių importuotojų ir Sąjungos gamintojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo nurodyta, kad gali būti taikoma atranka, kaip numatyta pagrindinio reglamento 17 straipsnyje.

(9)

Dėl eksportuojančių KLR gamintojų ir nesusijusių importuotojų, kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), minėtų šalių prašyta per 15 dienų nuo pranešimo apie inicijavimą paskelbimo pranešti apie save ir Komisijai pateikti pranešime apie inicijavimą prašomą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad nė vienas eksportuojantis KLR gamintojas nepranešė apie save ir nepateikė Komisijai pranešime apie inicijavimą prašomos informacijos ir į tai, kad tik vienas nesusijęs importuotojas pranešė apie save, bet nepateikė Komisijai pranešime apie inicijavimą prašomos informacijos, bet kokiu atveju laikyta, kad atranka nereikalinga.

(10)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paskelbė preliminariai atlikusi Sąjungos gamintojų atranką. Iš šešių Sąjungos gamintojų, kurie buvo žinomi prieš inicijuojant tyrimą, atrinktos dvi bendrovės remiantis jų nagrinėjamojo produkto pardavimo ir gamybos apimtimi 2010 m. bei geografine vieta Sąjungoje. Atrinktoms bendrovėms teko daugiau nei 50 % bendros apskaičiuotos Sąjungos gamybos ir pardavimo per PTL. Suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta susipažinti su dokumentu ir per 15 dienų nuo pranešimo apie inicijavimą paskelbimo dienos pateikti pastabas dėl šio pasirinkimo tinkamumo. Nė viena suinteresuotoji šalis neprieštaravo dėl siūlomos atrankos.

(11)

Komisija nusiuntė klausimynus dviems atrinktiems Sąjungos gamintojams, apie save pranešusiam importuotojui ir visiems žinomiems susijusiems naudotojams.

(12)

Atsakymai gauti iš dviejų atrinktų Sąjungos gamintojų ir dviejų naudotojų. 9 konstatuojamojoje dalyje minėtas apie save pranešęs nesusijęs importuotojas neatsakė į atrankos klausimus ir nepateikė klausimyno atsakymo.

(13)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos nuomone, būtina nustatant dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybę ir Sąjungos interesus. Tikrinamieji vizitai surengti toliau išvardytų suinteresuotųjų šalių patalpose.

a)

Sąjungos gamintojai:

Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Ofanengas, Italija

NIKO Metallurgical company, d.d. Železnikai, Slovėnija

b)

naudotojas:

HIT OFFICE s.r.o. Teplicė, Čekija.

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(14)

Šioje peržiūroje nagrinėjamas tas pats produktas, kaip apibrėžta pradiniame reglamente, t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės svertiniai arkiniai mechanizmai, naudojami popieriaus lapams ir kitiems dokumentams segti į segtuvus ir bylas, kurių KN kodas šiuo metu yra ex 8305 10 00 (TARIC kodas 8305100050) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šie svertiniai arkiniai mechanizmai susideda iš arkos formos tvirto metalo elementų (paprastai dviejų), pritvirtintų ant nugarinės plokštelės, ir turi bent vieną atidarymo spragtuką, leidžiantį įdėti ir saugoti popieriaus lapus ir kitokius dokumentus. Žiediniai segtuvų mechanizmai, klasifikuojami priskiriant tą patį KN kodą, šiame tyrime nepriskiriami nagrinėjamojo produkto apibrėžtajai sričiai.

(15)

Atlikus šį peržiūros tyrimą patvirtinta, kad, kaip ir pradiniame tyrime, nagrinėjamojo produkto ir Sąjungos gamintojų Sąjungoje gaminamo produkto pagrindinės fizinės ir techninės savybės bei pagrindinė naudojimo paskirtis yra tokios pačios. Todėl jie laikomi panašiais produktais pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį.

C.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(16)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi nagrinėta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimo terminui dempingas tęsis arba pasikartos.

1.   Pirminės pastabos

(17)

Kaip minėta 9 konstatuojamojoje dalyje, nė vienas iš žinomų eksportuojančių Kinijos gamintojų, su kuriais susisiekta inicijavimo etape, nebendradarbiavo atliekant tyrimą. Apie tai pranešta Kinijos valdžios institucijoms, joms taip pat nurodant, kad gali būti taikoma pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalis, ir suteikta galimybė pateikti pastabas. Šiuo klausimu pastabų negauta.

(18)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį toliau išdėstyti nustatyti faktai, susiję su dempingo tęsimosi arba pasikartojimo galimybe, turėjo būti grindžiami turimais duomenimis, ypač viešai skelbiama informacija, kaip antai oficialiose bendrovių svetainėse pateikta informacija ir interneto paieškos sistemų pateikiama informacija apie produktą, prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija bei peržiūros tyrime iš bendradarbiaujančių šalių (t. y. skundo pateikėjų ir atrinktų Sąjungos gamintojų) gauta informacija.

2.   Importas dempingo kaina per PTL

(19)

Pranešime apie inicijavimą nurodyta, kad normaliajai vertei nustatyti remtasi panašios šalies duomenimis.

(20)

Dėl eksporto kainos, nebendradarbiaujant eksportuojantiems KLR gamintojams ir nesusijusiems importuotojams Sąjungos rinkoje Komisija remdamasi sandoriais negalėjo nustatyti jokių pardavimo eksportui apimčių arba kainų. Šiuo atžvilgiu Komisija svarstė alternatyvius būdus nustatyti eksporto kainą.

(21)

Pirma, svarstyta galimybė eksporto kainoms nustatyti naudoti pagal kitus turimus duomenis patikrintus Eurostato duomenis. Jie laikyti netinkamais, nes vienas iš šaltinių taip pat apėmė ne tik nagrinėjamojo produkto, bet ir kitą importą, o pagal kitus šaltinius nebuvo galima palyginti eksporto kainų su Sąjungos pramonės kainomis lyginant kiekvieną rūšį.

(22)

Antra, Komisija taip pat svarstė galimybę taikyti prašyme atlikti peržiūrą nurodytas eksporto kainas. Primenama, kad šis metodas taikytas pradiniame tyrime ir pagal jį galima patvirtinti kiekvienos rūšies produkto kainas. Tačiau prašyme atlikti peržiūrą pateiktose sąskaitose faktūrose nurodytos eksporto kainos į kitas trečiąsias šalis.

(23)

Todėl nebuvo galima apskaičiuoti dempingo remiantis eksporto į Sąjungą kainomis ir neįmanoma patvirtinti, kad dempingas buvo vykdomas. Todėl šiame tyrime daugiausia dėmesio skirta dempingo pasikartojimo tikimybei.

3.   Dempingo pasikartojimo tikimybė

(24)

Dėl dempingo pasikartojimo tikimybės, nagrinėti šie aspektai: normaliosios vertės ir eksporto į trečiąsias šalis kainų santykis, gamybos pajėgumai, gamyba ir nepanaudoti pajėgumai KLR bei Sąjungos rinkos patrauklumas importui iš KLR.

3.1.   Normaliosios vertės ir eksporto į trečiąsias šalis kainų santykis

(25)

Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys KLR gamintojai nebendradarbiavo, normalioji vertė palyginta su eksporto iš KLR kainomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį.

3.1.1.   Pagrindas normaliajai vertei nustatyti

(26)

Kadangi KLR yra pereinamosios ekonomikos šalis, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkto nuostatas normalioji vertė turėjo būti nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte atitinkamoje trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje (toliau – panaši šalis), arba pagal kainą, taikomą importuojant iš panašios šalies į kitas šalis, įskaitant Sąjungą, arba, jei tai neįmanoma, bet kuriuo kitu pagrįstu būdu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įskaičiuotas pagrįstas pelno dydis.

(27)

Sąjungos pramonės prašyme atlikti peržiūrą nurodyta daug gamintojų kitose Sąjungai nepriklausančiose rinkos ekonomikos šalyse (t. y. Indijoje, Irane ir Tailande). Inicijavimo etape Komisija tinkamai susisiekė su šiais gamintojais bei kitais šių šalių galimais gamintojais, kuriuos buvo galima nustatyti iš viešai pateikiamų šaltinių.

(28)

Pranešime apie inicijavimą nurodyta, kad jei kitų nei Sąjunga rinkos ekonomikos šalių gamintojai nebendradarbiauja, Komisija normaliajai vertei nustatyti numato taikyti Sąjungoje faktiškai mokėtas arba mokėtinas kainas. Iš tiesų, pradiniame tyrime normaliajai vertei nustatyti taikytos Sąjungoje faktiškai mokėtos arba mokėtinos kainos.

(29)

Nė viena suinteresuotoji šalis nepateikė pastabų dėl pirmiau minėto pagrindo tinkamumo normaliajai vertei nustatyti.

(30)

Atliekant šią peržiūrą nebendradarbiavo nė vienas iš Sąjungai nepriklausančių šalių rinkos ekonomikos šalių gamintojų, su kuriais susisiekė Komisija.

(31)

Į tai atsižvelgdama Komisija neturėjo kitos galimybės ir normaliajai vertei nustatyti taikė Sąjungoje faktiškai mokėtas arba mokėtinas kainas.

3.1.2.   Normalioji vertė

(32)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą ir kaip paaiškinta 26–31 konstatuojamosiose dalyse, normalioji vertė nustatyta remiantis už panašų produktą, kuris, kaip nustatyta, parduotas įprastomis prekybos sąlygomis, Sąjungoje faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina.

(33)

Todėl normalioji vertė buvo nustatyta remiantis atrinktų Sąjungos gamintojų vidutine svertine pardavimo vidaus rinkoje nesusijusiems pirkėjams kaina.

(34)

Visų pirma buvo nustatyta, ar atrinktų Sąjungos gamintojų bendra panašaus produkto pardavimo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams apimtis buvo tipiška pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį, t. y. ar ji sudarė ne mažiau kaip 5 % bendros eksportui į Sąjungą parduoto nagrinėjamojo produkto apimties. Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys KLR gamintojai nebendradarbiavo, bendrą pardavimo eksportui į Sąjungą apimtį reikėjo nustatyti pagal turimą informaciją. Kaip minėta 21 konstatuojamojoje dalyje, Eurostato ir kiti statistiniai duomenys laikyti netinkamais dempingo tęsimuisi nustatyti, tačiau jais galima remtis importo į Sąjungą lygiui nustatyti (siekiant apskaičiuoti bendrą eksporto iš KLR apimtį). Tuo remiantis atrinktų Sąjungos gamintojų pardavimo vidaus rinkoje apimtis per PTL laikyta pakankamai tipiška. Atsižvelgiant į tai, kad KLR eksportuotojai nebendradarbiavo, buvo neįmanoma nagrinėti tipiškumo pagal kiekvieną rūšį.

(35)

Komisija vėliau nagrinėjo, ar kiekvieno atrinkto Sąjungos gamintojo pardavimas vidaus rinkoje gali būti laikomas atliktu įprastomis prekybos sąlygomis, t. y. ar kiekvieno atrinkto Sąjungos gamintojo vidutinės pardavimo kainos atitiko arba viršijo vidutines gamybos išlaidas ir pardavimas buvo pelningas.

(36)

Tuo remiantis nustatyta, kad Sąjungos gamintojų pardavimas vidutiniškai buvo pelningas; atitinkamai remiantis atrinktų Sąjungos gamintojų vidutinėmis svertinėmis pardavimo kainomis nustatyta normalioji vertė.

3.1.3.   Eksporto kaina

(37)

Eksportuojantiems gamintojams nebendradarbiaujant patikimiausiu pagrindu laikyta prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija apie eksporto iš KLR į trečiąsias šalis kainas.

3.1.4.   Palyginimas

(38)

Vidutinė svertinė normalioji vertė buvo palyginta su vidutine svertine eksporto kaina remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Palyginus nustatyta, kad prašyme atlikti peržiūrą pateikta eksporto į trečiąsias šalis kaina buvo gerokai mažesnė už normaliąją vertę (daugiau nei 30 %). Tai rodo, kad labai tikėtina, jog panaikinus priemones importas į Sąjungą bus vykdomas dempingo kainomis.

3.2.   Eksportuojančių gamintojų gamybos pajėgumai

(39)

Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, toliau išdėstytos išvados daugiausia pagrįstos prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija ir, jei įmanoma, patikrintos pagal viešai pateikiamą informaciją.

(40)

Tuo remiantis nustatyta, kad pagal Sąjungos pramonės pateiktą informaciją apskaičiuoti SAM gamybos pajėgumai KLR sudaro bent 600–700 mln. vienetų.

(41)

Be to, pagal atliekant tyrimą gautą informaciją padidėjus paklausai SAM gamybos pajėgumus KLR galima lengvai padidinti, inter alia, pasamdant daugiau darbuotojų ir nedaug investuojant į įrangą.

(42)

Nė viena suinteresuotoji šalis nepateikė kitų pastabų ir (arba) informacijos dėl KLR gamybos pajėgumų.

(43)

Tuo remiantis nustatyta, kad KLR gamybos pajėgumai yra maždaug 170–350 % didesni už Sąjungos suvartojimą ir gerokai didesni už Sąjungos gamybą.

3.3.   Eksportuojančių KLR gamintojų gamyba ir nepanaudoti pajėgumai

(44)

Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, faktinės gamybos ir nepanaudotų pajėgumų duomenys daugiausia pagrįsti prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija ir, jei įmanoma, patikrinti pagal viešai pateikiamą informaciją.

(45)

Prašyme atlikti peržiūrą apskaičiuota, kad SAM gamyba sudaro apie 200–400 mln. vienetų, o nepanaudoti pajėgumai – 200–500 mln. vienetų. Šie nepanaudoti pajėgumai beveik atitinka Sąjungos suvartojimą.

(46)

Kai įmanoma, patikrinus pagal viešai pateikiamus duomenis nustatyta, kad pateikti skaičiavimai buvo pagrįsti.

(47)

Kalbant apie nepanaudotus pajėgumus, kaip minėta 41 konstatuojamojoje dalyje, pagal atliekant tyrimą gautą informaciją SAM gamybos pajėgumus KLR padidėjus paklausai galima lengvai padidinti, inter alia, pasamdant daugiau darbuotojų ir nedaug investuojant į įrangą.

(48)

Tuo remiantis galima pagrįstai daryti išvadą, kad KLR yra daug nepanaudojamų pajėgumų. Kaip paaiškinta 49–55 konstatuojamosiose dalyse, yra didelė tikimybė, kad panaikinus priemones tokie nepanaudoti pajėgumai būtų nukreipti į Sąjungos rinką.

3.4.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(49)

Remiantis atliekant šią peržiūrą gauta informacija, panaikinus priemones Sąjungos rinka būtų patraukli rinka SAM importui iš KLR. Primenama, kad prieš nustatant galiojančias priemones, Sąjungos suvartojimas buvo didelis ir sudarė beveik 400 mln. vienetų. Tuo pačiu metu importas iš KLR buvo virš 200 mln. vienetų ir sudarė daugiau nei 50 % viso Sąjungos suvartojimo.

(50)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad SAM paklausa Sąjungoje išliko pastovi. Sąjungos suvartojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu tik šiek tiek sumažėjo, kaip nurodyta 63–64 ir 98 konstatuojamosiose dalyse, o Sąjungos rinka išlieka didžiausia SAM rinka pasaulyje ir atitinka daugiau nei 50 % pasaulio rinkos.

(51)

Be to, yra ir kelios kitos SAM rinkos, bet mažai tikėtina, kad jos atitiktų perteklinius KLR pajėgumus.

(52)

Be to, kaip nustatyta 38 konstatuojamoje dalyje, palyginus importo iš KLR į trečiąsias šalis eksporto kainas ir kainas Sąjungos rinkoje nustatyta, kad panaikinus priemones Sąjungos rinka būtų patraukli tokiam importui mažomis kainomis. Taip yra dėl to, kad Sąjungos rinkoje vyraujančios kainos apskritai yra aukštesnės nei kitose eksporto rinkose.

(53)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, labai tikėtina, kad panaikinus priemones eksportas iš KLR būtų nukreiptas į Sąjungos rinką.

(54)

Remiantis viešai pateikta informacija apie KLR gamintojus, tokios bendrovės visų pirma arba išskirtinai nukreipia savo pardavimą į eksporto rinką.

(55)

Galiausiai reikėtų pastebėti, kad nustačius galutines priemones užfiksuota neteisingo SAM importo klasifikavimo atvejų, kuomet didelis kiekis atskirų SAM ir viršelių buvo deklaruojami kaip surinkti svertiniai arkiniai segtuvai. Todėl už tokį importą nebuvo mokamas muitas. Dėl tokio neteisingo klasifikavimo Muitinės kodekso komitetas (2010 m. lapkričio mėn.) rašte išaiškino, kad tokiomis aplinkybėmis importuoti SAM turi būti deklaruojami atskirai. Per anksti teigti, ar toks raštas buvo veiksmingas ir Komisija ketina atidžiai stebėti padėtį. Tačiau praktiškai pastebima daugiau įrodymų, kad, nepaisant priemonių, Sąjungos pramonė tebeišlieka patrauklia eksportuojantiems KLR gamintojams.

3.5.   Išvada dėl dempingo pasikartojimo tikimybės

(56)

Kaip minėta 38 konstatuojamojoje dalyje, palyginus prašyme atlikti peržiūrą nurodytas eksporto kainas į kitas trečias šalis ir kainas Sąjungos rinkoje nustatyta didelė dempingo pasikartojimo tikimybė.

(57)

Be to, atsižvelgiant į KLR esamus didelius gamybos pajėgumus, Kinijos gamintojų gebėjimą greitai padidinti gamybos apimtis ir nukreipti jas eksportui, tikėtinas žemas tokio eksporto kainas ir Sąjungos rinkos patrauklumą tokiam eksportui, galima pagrįstai manyti, kad panaikinus priemones SAM eksportas iš KLR į Sąjungą dempingo kainomis padidėtų.

D.   SĄJUNGOS PRAMONĖS APIBRĖŽTIS

(58)

Per PTL Sąjungoje SAM gamino šeši žinomi gamintojai, iš kurių trys yra skundo pateikėjai šiame tyrime. Atliekant šį tyrimą jokia kita bendrovė nepranešė esanti Sąjungos gamintoja. Todėl manoma, kad šie šeši gamintojai sudaro Sąjungos pramonę, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje (toliau – Sąjungos pramonė).

E.   PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE

1.   Pirminė pastaba

(59)

Nagrinėjant žalą remtasi Eurostato ir kitais Komisijos turimais statistiniais duomenimis, prašymo atlikti peržiūrą duomenimis, klausimyno atsakymais ir per tikrinamuosius vizitus gauta informacija.

(60)

Makroekonominiai rodikliai, t. y. gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų panaudojimas, pardavimas Sąjungoje ir trečiosiose rinkose, rinkos dalis, augimas, užimtumas ir našumas, faktinio dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas po buvusio dempingo, pagrįsti Sąjungos pramonės pateiktais duomenimis. Į tai atsižvelgiant iš dviejų atrinktų Sąjungos gamintojų gauti klausimyno atsakymai papildyti visų kitų Sąjungos gamintojų pateikta informacija.

(61)

Mikroekonominiai rodikliai, t. y. atsargos, darbo užmokestis, pardavimo kainos, pelningumas, investicijos, investicijų grąža, grynųjų pinigų srautas ir sugebėjimas pritraukti kapitalą, pagrįsti atrinktų dviejų Sąjungos gamintojų pateiktais duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad atrinktoms bendrovėms tenka daugiau nei 50 % bendros apskaičiuotos Sąjungos gamybos ir pardavimo, atliekant šią peržiūrą manyta, kad jų duomenys yra tipiški Sąjungos pramonės duomenys. Siekiant pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį užtikrinti svarbios verslo informacijos konfidencialumą, su dviem atrinktomis bendrovėmis susijusius duomenis reikėjo indeksuoti.

(62)

Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai ir nesusiję importuotojai nebendradarbiavo, importo kainos raida ir priverstinis kainų mažinimas pagrįsti kitais šaltiniais, kaip antai prašymu atlikti peržiūrą, Eurostato duomenimis ir kita Komisijos turima konfidencialia statistine informacija bei informacija, gauta atliekant tikrinamuosius vizitus. Importo duomenys pagrįsti prašymu atlikti peržiūrą, kuris pagrįstas Eurostato duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad šie duomenys taip pat apėmė kitą nei nagrinėjamojo produkto importą, jie buvo patikrinti ir tinkamai koreguoti pagal kitą Komisijos turimą konfidencialią statistinę informaciją. Todėl siekiant užtikrinti statistinių duomenų konfidencialumą kai kurie toliau pateikiami duomenys yra indeksuoti arba pateikiami skliausteliuose.

2.   Suvartojimas Sąjungos rinkoje

(63)

Sąjungos suvartojimas buvo nustatytas remiantis Sąjungos pramonės pardavimo apimtimi Sąjungos rinkoje ir importo duomenimis. Nustatyta, kad per PTL suvartojimas sudarė 200–350 mln. vienetų.

(64)

SAM vartojimas Sąjungoje per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 12 % Tai iš dalies galima paaiškinti ekonomikos krize ir pakitusiu vartojimo modeliu (pvz., skatinimu naudoti ekologiškas biuro ir elektronines bylų tvarkymo sistemas, bendru administracinio darbo vietų sumažėjimu).

1   lentelė

Vartojimas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Apimtis

 

 

 

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

84

90

88

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą, Eurostato ir kiti Komisijos turimi statistiniai duomenys.

3.   Importo iš KLR kiekis ir rinkos dalis

(65)

Kaip nurodyta 2 lentelėje, nagrinėjamuoju laikotarpiu rinkos dalis sumažėjo 54 %

(66)

Be to, 2006 m. nustačius antidempingo muitą importas iš Kinijos labai sumažėjo – nuo 51 % rinkos dalies pradinio tyrimo TL iki 7–15 % per PTL. Dėl importo iš KLR apimties, nagrinėjamuoju laikotarpiu ji išliko nedidelė dėl taikomų antidempingo priemonių. Tačiau dėl riboto SAM eksporto iš kitų trečiųjų šalių importas iš Kinijos tebeišliko bendro importo į Sąjungą pagrindiniu šaltiniu (85–95 % per PRL). Nagrinėjamuoju laikotarpiu importas sumažėjo 59 %

2   lentelė

Importas iš KLR

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Importo apimtis. Indeksas (2008 m. = 100)

100

56

44

41

Importo rinkos dalis. Indeksas (2008 m. = 100)

100

66

48

46

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą, Eurostato ir kiti Komisijos turimi statistiniai duomenys.

4.   Importo iš KLR kainų raida ir priverstinis kainų mažinimas

4.1.   Kainų raida

(67)

Eksportuojantiems Kinijos gamintojams nebendradarbiaujant ir nesant alternatyvių šaltinių buvo neįmanoma nustatyti tikslią importo kainą. Taip yra todėl, kad, kaip paaiškinta 21 konstatuojamojoje dalyje, statistiniai duomenys laikyti netinkamais, nes vienas iš šaltinių taip pat apėmė ne tik nagrinėjamojo produkto, bet ir kitą importą, o pagal kitus šaltinius nebuvo galima palyginti eksporto kainų su Sąjungos pramonės kainomis lyginant kiekvieną rūšį.

(68)

Tačiau laikoma, kad kiti Komisijos turimi konfidencialūs statistinių duomenų šaltiniai buvo tinkami bendrai importo iš KLR kainų raidai nustatyti. Importo kainų raida rodo kainų didėjimą nagrinėjamuoju laikotarpiu.

3   lentelė

Importuojamo nagrinėjamojo produkto kainos

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

KLR

 

 

 

 

Indeksas

100

102

118

118

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą, Eurostato ir kiti Komisijos turimi statistiniai duomenys.

4.2.   Priverstinis kainų mažinimas

(69)

Eksportuojantiems Kinijos gamintojams nebendradarbiaujant ir nesant alternatyvių šaltinių dėl 37 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų priežasčių priverstinio kainų mažinimo apskaičiavimas buvo pagrįstas prašyme atlikti peržiūrą nurodytomis eksporto į trečiąsias šalis kainomis. Nustatytas priverstinio kainų mažinimo lygis siekia maždaug 20 %

5.   Importo iš kitų trečiųjų šalių apimtys ir rinkos dalys

(70)

Pagrindiniai pasaulio SAM gamintojai įsisteigę Sąjungoje ir KLR. Nustatyta, kad importas iš kitų trečiųjų šalių, pvz., Indijos, buvo nereikšmingas – mažiau nei 1 %

6.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(71)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius Sąjungos pramonės būklei įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius.

6.1.   Makroekonominiai rodikliai

a)   Gamyba

(72)

Sąjungos gamybos apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu išliko panaši, išskyrus 2009 metus. 2009 m. nuosmukį, iš dalies patirtą dėl pasaulio ekonomikos krizės, atsvėrė padidėjimas 2010 m.

(73)

Nepaisant 75–77 konstatuojamosiose dalyse minėto pardavimo Sąjungoje sumažėjimo, Sąjungos gamintojai nagrinėjamuoju laikotarpiu galėjo išlaikyti gamybos lygius, nes, kaip paaiškinta 78 konstatuojamojoje dalyje, sugebėjo padidinti eksportą į trečiąsias šalis.

4   lentelė

Bendra Sąjungos produkcija

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Apimtis (tūkst. vienetų)

 

 

 

 

Gamyba

351 480

301 661

360 007

354 646

Indeksas (2008 m. = 100)

100

86

102

101

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

b)   Gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(74)

Dėl investicijų į papildomus pajėgumus ir Sąjungos gamintojų vykdytą modernizaciją nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybiniai pajėgumai šiek tiek išaugo. Pajėgumų naudojimas išliko panašus, tik šiek tiek sumažėjo 2009 m. Šis nedidelis nuosmukis visų pirma paaiškinamas tų metų pasaulio ekonomikos krize.

5   lentelė

Gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Apimtis (tūkst. vienetų)

 

 

 

 

Gamybos apimtis

452 407

453 323

465 984

465 401

Indeksas (2008 m. = 100)

100

100

103

103

Pajėgumų naudojimas

77,7 %

66,5 %

77,3 %

76,2 %

Indeksas (2008 m. = 100)

100

86

99

98

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

c)   Pardavimo Sąjungoje apimtis

(75)

Toliau pateikti Sąjungos pramonės pardavimo apimties nepriklausomiems vartotojams Sąjungos rinkoje duomenys.

6   lentelė

Pardavimas nesusijusiems pirkėjams

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Apimtis (tūkst. vienetų)

315 715

281 281

309 941

304 444

Indeksas (2008 m. = 100)

100

89

98

96

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

(76)

Pardavimas Sąjungoje per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 4 %

(77)

2009 m. pardavimas sumažėjo 11 % Šis nuosmukis paaiškinamas pasaulio ekonomikos krizės poveikiu. Vėlesniais metais pardavimas padidėjo ir per PTL beveik siekė 2008 m. lygį.

d)   Pardavimas trečiosiose rinkose

(78)

Toliau pateikti Sąjungos pramonės pardavimo trečiosiose rinkose duomenys rodo staigų tokio pardavimo padidėjimą nagrinėjamuoju laikotarpiu.

7   lentelė

Pardavimas trečiosiose šalyse

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Apimtis (tūkst. vienetų)

26 750

42 105

59 221

57 148

Indeksas (2008 m. = 100)

100

157

221

214

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

e)   Rinkos dalis

(79)

Nepaisant pardavimo sumažėjimo Sąjungoje, Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 9 % ir per PTL sudarė 80–93 % Sąjungos pramonės dalis padidėjo dėl Sąjungos suvartojimo sumažėjimo bei dėl importo iš KLR rinkos dalies sumažėjimo.

8   lentelė

Sąjungos rinkos dalis

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Indeksas (2008 m. = 100)

100

106

109

109

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą, Eurostato ir kiti Komisijos turimi statistiniai duomenys.

f)   Augimas

(80)

2008 m.–PTL Sąjungos suvartojimas sumažėjo 12 %. Sąjungos gamintojų pardavimo Sąjungos rinkoje apimtis sumažėjo 4 %. Sąjungos gamintojų rinkos dalis padidėjo 9 %.

g)   Užimtumas

(81)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį šio sektoriaus užimtumas Sąjungoje sumažėjo. Sumažėjimas susijęs su Sąjungos pramonės modernizacija ir gamybos proceso mechanizacija.

9   lentelė

Užimtumas Sąjungoje

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Darbuotojų skaičius

710

588

561

552

Indeksas (2008 m. = 100)

100

83

79

78

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

h)   Našumas

(82)

Sąjungos pramonės darbo jėgos našumas, vertinamas kaip vieno darbuotojo metinis našumas, per nagrinėjamąjį laikotarpį didėjo ir 2010 m. bei PTL išliko panašus.

(83)

Našumo padidėjimas buvo susijęs su 93 konstatuojamojoje dalyje nurodytu modernizacijos procesu.

10   lentelė

Našumas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Našumas (tūkst. vienetų per metus)

495

513

642

642

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

130

130

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

i)   Faktinio dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas po buvusio dempingo

(84)

Primenama, kad dėl 19–23 konstatuojamosiose dalyse aprašytų aplinkybių nebuvo galima apskaičiuoti dempingo. Tačiau dempingo pasikartojimo tikimybė nustatyta palyginus normaliąją vertę, nustatytą pagal vidutines Sąjungos pramonės pardavimo kainas, su eksporto kaina, nustatyta pagal pardavimo trečiosiose šalyse kainas.

(85)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Sąjungos pramonė didžiąja dalimi atsigavo dėl importui dempingo kaina nustatytų priemonių; galiojančios priemonės yra veiksmingos.

6.2.   Mikroekonominiai rodikliai

a)   Atsargos

(86)

Toliau pateikiami duomenys rodo atsargų kiekį kiekvieno laikotarpio pabaigoje.

11   lentelė

Laikotarpio pabaigos atsargos

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Indeksas (2008 m. = 100)

100

43

61

83

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

(87)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Sąjungos pramonės atsargos nebuvo tinkamas rodiklis Sąjungos pramonės ekonominei padėčiai vertinti, nes atsargų kiekis sezoniškai kinta.

b)   Darbo užmokestis

(88)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinis darbuotojo darbo užmokestis padidėjo 33 %

12   lentelė

Išlaidos vieno darbuotojo atlyginimui

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Indeksas (2008 m. = 100)

100

116

133

133

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

c)   Pardavimo kainos

(89)

Vidutinės SAM vieneto kainos Sąjungoje nuo 2008 m. iki PTL šiek tiek padidėjo. Santykinis sumažėjimas 2010 m. (palyginti su 2009 m.) yra susijęs su žaliavų kainų pokyčiais.

13   lentelė

Vieneto kaina Sąjungos rinkoje (EUR už tūkst. vienetų)

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Indeksas (2008 m. = 100)

100

103

101

104

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

d)   Pelningumas

(90)

Toliau pateikti pelningumo skirtumai buvo nustatyti Sąjungos pramonės finansinius rezultatus išreiškiant Sąjungos rinkos apyvartos procentine dalimi.

14   lentelė

Pelningumas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Indeksas (2008 m. = 100)

100

107

105

104

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

(91)

Prieš nustatant galutines priemones 2006 m. Sąjungos pramonės veikla buvo labai nuostolinga. Vėliau ekonominė SAM pramonės padėtis nagrinėjamuoju laikotarpiu pagerėjo, tačiau per PTL pradiniame tyrime nustatyto siektino 5 % pelno lygio nepasiekė.

e)   Investicijos, investicijų grąža ir grynųjų pinigų srautas

(92)

Investicijų, investicijų grąžos ir grynųjų pinigų srauto raida pateikiama lentelėje.

15   lentelė

Investicijos, investicijų grąža ir grynųjų pinigų srautas

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

PTL

Investicijos

 

 

 

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

152

41

51

Investicijų grąža

 

 

 

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

111

109

108

Grynųjų pinigų srautas

 

 

 

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

291

247

236

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai.

(93)

Po priemonių nustatymo 2006 m. atsigavusi pramonė daug investavo į gamyklų modernizavimą ir plėtrą, ypač 2008 ir 2009 m. Geresnis pelningumas taip pat atsispindi padidėjusiame grynųjų pinigų sraute.

f)   Pajėgumas padidinti kapitalą

(94)

Atlikus tyrimą nenustatyta jokių konkrečių problemų, dėl kurių Sąjungos pramonė negalėtų padidinti kapitalo.

6.3.   Išvada dėl Sąjungos pramonės ekonominės padėties

(95)

Remiantis minėtu tyrimu, Sąjungos pramonės ekonominė padėtis pagerėjo ir po priemonių nustatymo 2006 m. pramonė pasirodė esanti gyvybinga. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad minėti teigiami pokyčiai vyko tik po priemonių nustatymo, užimtumas mažėja, o pelningumas vis dar nėra siektino lygio, laikoma, kad pramonės ekonominė padėtis išlieka pažeidžiama. Todėl galima daryti išvadą, kad pagal turimus įrodymus žala pašalinta iš dalies arba visiškai tik dėl to, kad buvo nustatytos priemonės.

F.   ŽALOS PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(96)

Nuo galiojančių priemonių nustatymo Sąjungos pramonės padėtis labai pagerėjo. Tačiau pagal šiame tyrime nustatytus faktus Sąjungos pramonė tebeišlieka pažeidžiama.

(97)

Esant tokioms aplinkybėms yra tikslinga išnagrinėti materialinės žalos pasikartojimo tikimybę siekiant ištirti, ar, nustojus galioti priemonėms, dėl numatomos KLR kilmės produkto importo apimties ir kainų raidos ir dabartinė pramonės padėtis blogėtų kaip nurodyta 98–106 konstatuojamosiose dalyse.

(98)

KLR ir Sąjunga yra du pagrindiniai pasaulio SAM gamintojai. Sąjunga yra didžiausia SAM rinka pasaulyje, Pietų Amerikos ir Rusijos rinkos šiek tiek mažesnės. Kitose šalyse, kaip antai Indijoje, yra smulkių gamintojų, bet jie orientuojasi į atitinkamas vidaus rinkas. JAV ir Kanadoje naudojamos kitokios bylų tvarkymo sistemos.

(99)

Primenama, kad KLR yra daug nepanaudotų pajėgumų ir kad SAM gamybą KLR būtų galima lengvai padidinti, kaip paaiškinta 45–48 konstatuojamosiose dalyse.

(100)

Taip pat primenama, kad KLR esantys nepanaudoti pajėgumai beveik atitinka Sąjungos suvartojimą (žr. 45 konstatuojamąją dalį).

(101)

Taip pat nustatyta, kad tikėtina, jog panaikinus priemones bet koks didesnis KLR pagamintas SAM kiekis būtų eksportuojamas į Sąjungą (žr. 53 konstatuojamąją dalį). Tai grindžiama tuo faktu, kad Sąjungos rinka tebeišlieka didžiausia SAM rinka pasaulyje, kurioje vartojimas pastovus, ir tuo, kad Sąjungos rinkoje vyraujančios kainos bendrai yra didesnės už kainas kitose eksporto rinkose (žr. 52 konstatuojamąją dalį). Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad, išskyrus Sąjungą ir KLR, kitų reikšmingų SAM gaminančių eksportuojančių šalių nėra.

(102)

Be to, kaip minėta 41 konstatuojamojoje dalyje, KLR gamybos pajėgumai gali būti paprastai padidinami paprasčiausiai pasamdant daugiau darbo jėgos. Todėl KLR eksportas galėtų patenkinti bet kokį Sąjungos vartojimo padidėjimą. Atsižvelgiant į galimai žemas importo iš Kinijos kainas, kaip nustatyta palyginus su kainomis į trečiųjų šalių rinkas, ir akivaizdžiai neribotas galimybes tiekti žemomis kainomis, labai tikėtina, kad Sąjungos pramonė negalėtų pasinaudoti paklausos padidėjimu, dėl to panaikinus priemones ji prarastų reikšmingą rinkos dalį.

(103)

Tuo remiantis tikėtina, kad dėl bet kokio būsimo didelio SAM importo iš KLR į Sąjungą padidėjimo Sąjungos pramonės padėtis labai pablogėtų. Kaip jau minėta, nustojus galioti priemonėms, tikėtina, kad SAM importo iš KLR apimtis būtų didelė. Be to, gali būti, kad dėl tokio importo Sąjungos rinkai, t. y. Sąjungos pramonei, gali būti daromas didelis kainų spaudimas, kaip nustatyta išnagrinėjus kainų trečiųjų šalių rinkose lygį. Iš tiesų, remiantis turimais duomenimis, apskaičiuota, kad dėl dabartinių Kinijos kainų Sąjungos kainos priverstinai mažinamos maždaug 20 %, kaip aprašyta 69 konstatuojamojoje dalyje, o tai rodo didelę tikimybę, kad panaikinus priemones importas iš Kinijos būtų vykdomas už Sąjungos kainas žymiai mažesnėmis kainomis.

(104)

Sąjungos pramonės patrauklumas Kinijos eksportuotojams taip pat įrodomas bandymais neteisingai klasifikuoti produktus siekiant išvengti taikomų antidempingo priemonių (žr. 55 konstatuojamoji dalis).

(105)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, tikėtina, kad pasibaigus importuojamiems KLR kilmės SAM taikomų antidempingo priemonių galiojimui staigiai padidėtų importo į Sąjungą ypač žemomis kainomis apimtis ir Sąjungos pardavimo kainos būtų priverstinai smarkiai mažinamos. Dėl to būtų daroma materialinė žala ir mažinamos pastaraisiais metais pramonės atliktos investicijos bei dėtos atsigavimo pastangos.

(106)

Todėl atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad panaikinus KLR kilmės importuojamiems SAM taikomas priemones žala Sąjungos pramonei greičiausiai pasikartotų.

G.   SĄJUNGOS INTERESAI

1.   Pirminė pastaba

(107)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį nagrinėta, ar toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama visos Sąjungos interesams.

(108)

Nustatant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, importuotojų ir naudotojų, interesai.

(109)

Pradiniame tyrime priemonių nustatymas laikytas neprieštaraujančiu Sąjungos interesams. Be to, šis tyrimas yra priemonių galiojimo termino peržiūra, todėl analizuojama padėtis, kai antidempingo priemonės jau taikomos.

(110)

Atsižvelgiant į tai buvo nagrinėjama, ar, nepaisant išvados dėl tikimybės, kad dempingas ir žala pasikartos, yra įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju toliau taikant priemones būtų prieštaraujama Sąjungos interesams.

2.   Sąjungos pramonės interesai

(111)

Toliau taikant antidempingo priemones iš nagrinėjamosios šalies importuojamam produktui, Sąjungos pramonė turėtų daugiau galimybių pasiekti pagrįstą pelningumo lygį ir taip išvengtų būti išstumta iš rinkos dėl didelės importo iš KLR apimties.

(112)

Iš tikrųjų labai tikėtina, kad vėl bus vykdomas žalingas dempingas didele apimtimi, prieš kurią Sąjungos pramonė negalės atsilaikyti. Todėl Sąjungos pramonei būtų naudinga, jei ir toliau būtų taikomos dabartinės antidempingo priemonės.

(113)

Atitinkamai daroma išvada, kad toliau taikant antidempingo priemones KLR, tikrai nebūtų prieštaraujama Sąjungos pramonės interesams.

3.   Importuotojų ir naudotojų interesai

(114)

Kaip minėta, nė vienas iš nustatytų nesusijusių importuotojų nepateikė klausimyno atsakymų. SAM importuotojai paprastai yra nagrinėjamojo produkto naudotojai, nes jie naudoja produktą svertiniams arkiniams segtuvams (toliau – SAS) gaminti.

(115)

Keli naudotojai, t. y. SAS gamintojai, pranešė apie save atliekant tyrimą. Tik vienas naudotojas pateikė klausimyno atsakymą, kurį, atsižvelgiant į pateiktų duomenų kokybę, tikrinamojo vizito metu buvo galima tik iš dalies patikrinti.

(116)

Naudotojas, kurio pateikti duomenys buvo tikrinami, teigė, kad antidempingo priemonės taip pat turėtų būti nustatytos iš KLR importuojamiems SAS. Tačiau šie teiginiai nebuvo pagrįsti atitinkamais įrodymais.

(117)

Du naudotojai pareiškė prieštaraujantys tolesniam priemonių taikymui. Tačiau jų teiginiai nebuvo pagrįsti.

(118)

Kita vertus, atlikus tyrimą taip pat nustatyta, kad jei panaikinus priemones Kinija taptų vienintelė SAM tiekėja, svertinių arkinių segtuvų gamintojų padėtis taip pat taptų pažeidžiama, nes nebebūtų konkurencijos pasaulinėje SAM rinkoje. Todėl buvo laikoma, kad esamos priemonės padeda užtikrinti pasiūlos įvairovę ir konkurenciją pasaulinėje SAM rinkoje, o tai atitinka naudotojų interesus.

(119)

Kiti trys naudotojai, naudojantys tik Sąjungoje pagamintus SAM, laikėsi neutralios pozicijos; vienas iš jų pareiškė pritariantis tolesniam priemonių taikymui.

(120)

Atsižvelgiant į tai, kad SAM sudaro tik mažą SAS mažmeninės kainos dalį, priemonės praktiškai daro nedidelį poveikį arba jokio poveikio galutinio produkto (SAS) kainai ir todėl nedaromas poveikis galutiniams naudotojams.

4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(121)

Atsižvelgiant į visus minėtus veiksnius daroma išvada, kad nėra įtikinamų priežasčių, prieštaraujančių tolesniam dabartinių antidempingo priemonių taikymui.

H.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(122)

Visoms šalims buvo pranešta apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama rekomenduoti toliau taikyti galiojančias priemones. Be to, nustatytas laikotarpis, per kurį, atskleidus šią informaciją, šalys galėjo pareikšti prieštaravimus. Pateiktos pastabos buvo išnagrinėtos, tačiau pagrindiniai faktai ir aplinkybės, kuriais remiantis nuspręsta toliau taikyti antidempingo priemones, nebuvo pakeisti.

(123)

Remiantis išdėstytais faktais, kaip numatyta pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalyje, antidempingo priemonės, taikomos importuojamiems KLR kilmės svertiniams arkiniams mechanizmams, turėtų būti toliau taikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės svertiniams arkiniams mechanizmams, paprastai naudojamiems popieriaus lapams ir kitiems dokumentams segti į segtuvus ar bylas, kurių KN kodas šiuo metu yra ex 8305 10 00 (TARIC kodas 8305100050), nustatomas galutinis antidempingo muitas. Šie svertiniai arkiniai mechanizmai susideda iš arkos formos tvirto metalo elementų (paprastai dviejų), pritvirtintų ant nugarinės plokštelės, ir turi bent vieną atidarymo spragtuką, leidžiantį įdėti ir saugoti popieriaus lapus ir kitokius dokumentus.

2.   Galutinio antidempingo muito normos, taikomos 1 dalyje aprašytų ir toliau išvardytų bendrovių pagamintų produktų neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra nurodytos toliau.

Gamintojas

Antidempingo muitas

Papildomas TARIC kodas

Dongguan Nanzha Leco Stationary

The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Kinija

27,1 %

A729

Visos kitos bendrovės

47,4 %

A999

3.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 205, 2006 7 27, p. 1.

(3)  OL C 5, 2011 1 8, p. 11.

(4)  OL C 217, 2011 7 23, p. 35.