4.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 238/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 796/2012 НА СЪВЕТА

от 30 август 2012 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на механизми с дъгов лост с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 2, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия („Комисията“) след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 1136/2006 (2) („първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 27,1 % и 47,4 % върху вноса на механизми с дъгов лост с произход от Китайската народна република (КНР).

2.   Искане за преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките

(2)

След публикуване на известие за предстоящо изтичане на срока (3) на действащите окончателни антидъмпингови мерки, на 26 април 2011 г. Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на посочените мерки съгласно 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от Сдружението на производителите на механизми с дъгов лост (LAMMA) от името на трима производители от Съюза (наричани по-долу „заявителят“), представляващи основна част, в настоящия случай повече от 50 % от производството в Съюза на механизми с дъгов лост.

(3)

В искането бяха представени достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките, наложени върху вноса на механизми с дъгов лост с произход от КНР, вероятно ще доведе до продължаване или повторение на дъмпинга и вредата за промишлеността на Съюза.

3.   Започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(4)

След като се консултира с консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията обяви на 23 юли 2011 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4) („известието за започване на преразглеждане“), започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

4.   Разследване

4.1.   Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

(5)

Разследването във връзка с вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга обхвана периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Прегледът на тенденциите, които имат отношение към оценката на вероятността от продължаване или повторение на вредата, обхвана периода от 1 януари 2008 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглежданият период“).

4.2.   Страни, засегнати от разследването

(6)

Комисията официално уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, производителите износители от засегнатата държава, несвързаните вносители, ползвателите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, както и представителите на засегнатата държава за започването на преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие.

(7)

На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване на преразглеждане. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и показаха, че са налице основателни причини за това, бе дадена такава възможност.

(8)

С оглед на видимо големия брой производители износители от КНР, несвързани вносители и производители от Съюза в известието за започване бе предвидено изготвянето на извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.

(9)

Производителите износители от КНР и несвързаните вносители бяха приканени да заявят своя интерес в рамките на 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията информацията, изискана в известието за започване на преразглеждане, с цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и ако е така, да се подбере представителна извадка. Като се има предвид, че нито един производител износител от КНР не заяви своя интерес и не предостави на Комисията информацията, изискана в известието за започване на преразглеждане, както и че само един несвързан вносител заяви своя интерес, но не предостави на Комисията информацията, изискана в известието за започване на преразглеждане, изготвянето на извадка не бе счетено за необходимо и в двата случая.

(10)

Комисията обяви в известието за започване на преразглеждане, че тя временно е подбрала извадка от производители от Съюза. Тази извадка се състоеше от две дружества от общо шестимата производители от Съюза, които бяха известни преди започването на разследването, подбрани въз основа на техните продажби и производствен обем на разглеждания продукт през 2010 г., както и географското местоположение в Съюза. Извадката представляваше над 50 % от общото производство и продажби на Съюза по време на РПП по разчетни данни. Заинтересованите страни бяха поканени да се запознаят с досието и да изразят становището си относно целесъобразността на този подбор в срок от 15 дни от датата на публикуване на известието за започване на преразглеждане. Нито една от заинтересованите страни не възрази срещу предложената извадка.

(11)

Комисията изпрати въпросници на двамата включени в извадката производители от Съюза, на вносителя, който заяви своя интерес, и на всички ползватели, за които е известно, че са засегнати.

(12)

Отговори на въпросниците бяха получени от двамата включени в извадката производители от Съюза и от двама ползватели. Несвързаният вносител, посочен в съображение 9, който заяви своя интерес, нито отговори на въпросите за извадката, нито попълни въпросника.

(13)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните заинтересовани страни:

а)

производители от Съюза

Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Италия

NIKO Metallurgical company, d.d. Zelezniki, Словения

б)

ползвател

HIT OFFICE s.r.o. Teplice, Чешка република

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(14)

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този от първоначалния регламент, а именно механизми с дъгов лост, общо използвани за класиране в архива на листове и други документи в класьори и папки, понастоящем класирани в код по КН ex 8305 10 00 (код по ТАРИК 8305100050) (наричани по-долу „разглежданият продукт“), с произход от Китайската народна република. Те се състоят от дъгообразни елементи от твърд метал (нормално два) върху подложна пластина и имат поне един щракащ механизъм за отваряне, позволяващ вмъкване и нареждане на листове и други документи. Механизмите за подвързване с халки, класирани в същия код по КН, не са включени в обхвата на разглеждания продукт за целите на настоящото разследване.

(15)

Настоящото разследване в рамките на преразглеждането потвърди, че както и в първоначалното разследване, разглежданият продукт и продуктът, произведен в Съюза от производителите от Съюза, имат еднакви основни технически и физически характеристики и една и съща употреба. Поради това те се разглеждат като сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

(16)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

1.   Предварителни бележки

(17)

Както бе посочено в съображение 9, нито един от известните китайски производители износители, с които бе осъществен контакт при започването на преразглеждането, не оказа съдействие на разследването. Китайските органи бяха уведомени за този факт, както и за евентуалното прилагане на член 18, параграф 1 от основния регламент и получиха възможност да представят своите коментари. По този въпрос не бяха представени никакви коментари.

(18)

Поради това и в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент заключенията, направени във връзка с вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга, изложени по-долу, трябваше да се основават на наличните данни и по-конкретно на публичнодостъпната информация, като например официалните уебсайтове на дружествата и уебсайтове за търсене на продукти, информацията в искането за преразглеждане и информацията, получена от страните, оказали съдействие в хода на разследването в рамките на преразглеждането (а именно заявителите и производителите от Съюза, включени в извадката).

2.   Дъмпинг на вноса през РПП

(19)

За целите на установяване на нормална стойност в известието за започване се посочва използването на държава аналог.

(20)

Що се отнася до експортната цена, поради липсата на съдействие от страна на производителите износители от КНР и на несвързаните вносители на пазара на Съюза Комисията не бе в състояние да установи количествата или цените на експортните продажби за всяка отделна транзакция. В тази връзка Комисията разгледа алтернативни начини за определяне на експортната цена.

(21)

На първо място бе разгледан въпросът дали данните на Евростат, при извършване на кръстосана проверка с другите налични данни, могат да се използват като алтернативен начин за установяване на експортните цени. Тези данни бяха сметнати за неподходящи, тъй като един от източниците обхващаше и друг внос освен вноса на разглеждания продукт, а другите източници не даваха възможност за сравнение на експортните цени с тези на промишлеността на Съюза за всеки отделен вид на продукта.

(22)

На второ място Комисията също така разгледа възможността да използва експортните цени, съдържащи се в искането за преразглеждане. Припомня се, че тази методология бе използвана при първоначалното разследване и че тя позволява извършването на сравнение за всеки отделен вид на продукта. Фактурите, съдържащи се в искането за преразглеждане, обаче се отнасяха за експортни цени за други трети държави.

(23)

Съответно не бе възможно да бъде изчислен дъмпингът въз основа на експортните цени за Съюза и не бе възможно да се достигне до заключение относно наличието на дъмпинг. Поради това разследването бе съсредоточено върху вероятността от повторение на дъмпинга.

3.   Вероятност от повторение на дъмпинга

(24)

По отношение на разследването на вероятността от повторение на дъмпинга бяха анализирани следните елементи: връзката между нормалната стойност и експортните цени за трети държави; производственият капацитет, производството и свободният капацитет в КНР; както и привлекателността на пазара на Съюза по отношение на вноса от КНР.

3.1.   Връзка между нормалната стойност и експортните цени за трети държави

(25)

Предвид липсата на съдействие от производителите износители от КНР нормалната стойност бе сравнена с експортните цени от КНР в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

3.1.1.   Основа за определяне на нормална стойност

(26)

Тъй като КНР е държава с икономика в преход, в съответствие с разпоредбите в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност трябваше да бъде определена въз основа на цената или на конструираната стойност в подходяща трета държава с пазарна икономика („държавата аналог“), или на цената, прилагана от държавата аналог при износ за други държави, включително за Съюза, или при невъзможност тези методи да бъдат приложени, въз основа на всеки друг разумен метод, включително въз основа на действително платената или подлежаща на плащане цена в Съюза за сходния продукт, съответно коригирана при необходимост, за да се включи разумен марж на печалба.

(27)

В искането за преразглеждане, внесено от промишлеността на Съюза, бяха посочени редица производители в страни с пазарна икономика, различни от Съюза (а именно Индия, Иран и Тайланд). При започване на преразглеждането Комисията надлежно се свърза с тези производители, както и с други потенциални производители в тези държави, които можаха да бъдат установени въз основа на публичнодостъпните източници.

(28)

В известието за започване на преразглеждане бе посочено, че ако не бъде оказано съдействие от страна на производители от държави с пазарна икономика, различни от Съюза, Комисията възнамерява да използва действително платените или подлежащи на плащане цени в Съюза като основа за определяне на нормалната стойност. На практика действително платените или подлежащи на плащане цени в Съюза бяха основата, използвана за определяне на нормалната стойност при първоначалното разследване.

(29)

Нито една заинтересована страна не представи коментари относно целесъобразността на горепосочената основа за определяне на нормалната стойност.

(30)

Нито един от производителите от държави с пазарна икономика, освен в Съюза, с които се свърза Комисията, не реши да окаже съдействие при настоящото преразглеждане.

(31)

В контекста на казаното по-горе, Комисията нямаше друга възможност освен да използва действително платените или подлежащи на плащане цени в Съюза като основа за определяне на нормалната стойност.

3.1.2.   Нормална стойност

(32)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент и както е обяснено в съображения 26—31 по-горе, нормалната стойност бе определена, като се използва действително платената или подлежаща на плащане в Съюза цена за сходния продукт, за който е установено, че е продаван при обичайните търговски условия.

(33)

В резултат на това нормалната стойност бе установена като среднопретеглена цена за продажби на вътрешния пазар на несвързани клиенти от включените в извадката производители от Съюза.

(34)

На първо място бе установено дали продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти от производителите от Съюза, включени в извадката, са представителни в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент, т.е. дали общият обем на тези продажби представлява поне 5 % от общия обем на продажбите на разглеждания продукт, изнасян за Съюза. Като се има предвид липсата на съдействие от страна на производителите износители от КНР, информацията по отношение на общия обем на продажбите в рамките на износа за Съюза трябваше да се установи съгласно наличните факти. Както бе посочено в съображение 21, данните на Евростат и други статистически данни бяха счетени за неподходящи за целите на установяването на продължаване на дъмпинга; те обаче могат да бъдат използвани за обозначаване на равнището на вноса (необходимо за определяне на цялостния обем на износа от КНР) за Съюза. Въз основа на това продажбите на вътрешния пазар на производителите от Съюза, включени в извадката, бяха счетени като цяло за представителни в достатъчна степен през РПП. С оглед на липсата на съдействие от износителите от КНР не бе възможно да бъде анализирана представителността за всеки отделен вид на продукта.

(35)

След това Комисията провери дали продажбите, извършени на вътрешния пазар продажби от всеки включен в извадката производител от Съюза, биха могли да се считат за извършени при обичайните търговски условия, т.е. дали за всеки включен в извадката производител от Съюза средните продажни цени са равни на средните производствени разходи или ги надвишават и следователно са рентабилни.

(36)

На тази основа бе установено, че продажбите на производителите от Съюза като усреднена стойност са били рентабилни и следователно нормалната стойност бе определена въз основа на среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза.

3.1.3.   Експортна цена

(37)

При липсата на съдействие от страна на производителите износители беше решено, че най-подходящата основа е информацията за експортните цени от КНР за трети държави, съдържаща се в искането за преразглеждане.

3.1.4.   Сравнение

(38)

Сравнението между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена бе направено въз основа на цената франко завод. Това сравнение показа, че експортната цена за трети държави, посочена в искането за преразглеждане, е значително по-ниска от нормалната стойност (с над 30 %). Това показва, че цените за Съюза по всяка вероятност ще бъдат дъмпингови, ако мерките бъдат отменени.

3.2.   Производствен капацитет на производителите износители

(39)

Тъй като не бе налице съдействие от страна на производителите износители, заключенията по-долу се основават главно на информацията, съдържаща се в искането за преразглеждане, подложена на кръстосана проверка, където това е възможно, на основата на публично достъпната информация.

(40)

На тази основа бе установено, че производственият капацитет на КНР за механизми с дъгов лост според приблизителни оценки е в диапазона 600 милиона и 700 милиона бройки, което се основава на информацията, предоставена от промишлеността на Съюза.

(41)

Освен това информацията, получена по време на разследването показва, че производственият капацитет в КНР за механизми с дъгов лост може лесно да се увеличи, inter alia, чрез наемане на допълнителни работници и ограничени инвестиции в оборудване в случай на повишено търсене.

(42)

Нито една заинтересована страна не представи други коментари и/или информация във връзка с производствения капацитет в КНР.

(43)

На тази основа производственият капацитет в КНР е с около 170—350 % по-висок от потреблението в Съюза и значително по-голям от производството в Съюза.

3.3.   Производство и свободен капацитет на производителите износители от КНР

(44)

Тъй като не бе налице съдействие от страна на производителите износители, информацията относно действителното производство и свободния капацитет се основава преди всичко на информацията, съдържаща се в искането за преразглеждане, подложена на кръстосана проверка, където това бе възможно, с публично достъпната информация.

(45)

В искането за преразглеждане производството на механизми с дъгов лост се оценява на приблизително 200–400 милиона бройки, а свободният капацитет на около 200—500 милиона бройки. Този свободен капацитет съответства приблизително на еквивалента на потреблението в Съюза.

(46)

Представените приблизителни оценки бяха счетени за уместни, след като бяха подложени на кръстосана проверка с оглед на публично достъпните източници, където това бе възможно.

(47)

Във връзка със свободния капацитет, както бе посочено в съображение 41, информацията, получена по време на разследването, показва, че производственият капацитет в КНР за механизми с дъгов лост може лесно да се увеличи, inter alia, чрез наемане на допълнителни работници и ограничени инвестиции в оборудване в случай на повишено търсене.

(48)

Въз основа на горното може основателно да се заключи, че е налице значителен свободен капацитет в КНР. Както е пояснено в съображения 49—55, съществува голяма вероятност този свободен капацитет да бъде насочен към пазара на Съюза, в случай че мерките бъдат отменени.

3.4.   Привлекателност на пазара на Съюза

(49)

Събраната информация по време на настоящото преразглеждане показва, че пазарът на Съюза ще бъде привлекателен пазар за вноса на механизми с дъгов лост с произход от КНР, ако мерките бъдат отменени. Припомня се, че преди налагането на действащите мерки потреблението в Съюза бе значително и като обем близо до 400 милиона бройки. В същото време вносът от КНР бе над 200 милиона бройки, което възлиза на над 50 % от цялото потребление в Съюза.

(50)

Разследването показа, че търсенето на механизми с дъгов лост в Съюза е останало значително. Потреблението на Съюза е намаляло незначително през разглеждания период, както е посочено в съображения 63—64 и съображение 98, и пазарът на Съюза продължава да е най-големият в света за механизми с дъгов лост, като представлява над 50 % от световния пазар.

(51)

Освен това има малко на брой други пазари за механизми с дъгов лост, които вероятно няма да поемат излишъка от капацитет в КНР.

(52)

Освен това, както е посочено в съображение 38, сравнението между експортните цени на вноса от КНР за трети държави с цените на пазара на Съюза показва, че пазарът на Съюза би бил привлекателен за този внос на ниски цени, ако мерките бъдат отменени. Това се дължи също така на факта, че цените като цяло са по-високи на пазара на Съюза в сравнение с другите експортни пазари.

(53)

Като се вземат предвид съображенията по-горе, ако мерките бъдат отменени, износът от КНР вероятно ще бъде насочен към пазара на Съюза.

(54)

Публично достъпната информация по отношение на производителите от КНР показва, че тези дружества често насочват продажбите си основно или изключително към експортния пазар.

(55)

Накрая следва да се отбележи, че след налагането на окончателните мерки се наблюдават редица случаи на неправилно класиране на внесени механизми с дъгов лост, при което големи обеми от самостоятелни механизми с дъгов лост и корици са били декларирани като цели класьори с механизъм с дъгов лост. Това е довело до неплащането на мита за този внос. Това неправилно класиране подтикна Комитета по Митническия кодекс (през ноември 2010 г.) да поясни в изявление, че механизмите с дъгов лост, внесени при такива обстоятелства, трябва да бъдат декларирани отделно. Твърде рано е да се каже дали това изявление е оказало необходимия ефект и Комисията възнамерява да наблюдава ситуацията отблизо. Тази практика обаче представлява още едно доказателство, че въпреки наличието на мерките пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен за производителите износители от КНР.

3.5.   Заключение относно вероятността за повторение на дъмпинга

(56)

Както бе посочено в съображение 38, сравнението между експортните цени за други трети държави, съдържащи се в искането за преразглеждане, и цената на пазара на Съюза показва голяма вероятност дъмпингът да се повтори.

(57)

Освен това, като се има предвид значителният производствен капацитет, с който разполага КНР, способността на китайските производители да увеличават бързо своите производствени обеми и да ги насочват за износ, вероятно ниските цени на този износ и привлекателността на пазара на Съюза за такъв износ е обосновано да се предположи, че отмяната на мерките би довела до увеличен износ на дъмпингови нива на механизми с дъгов лост от КНР за Съюза.

Г.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА

(58)

През РПП механизми с дъгов лост се произвеждаха в Съюза от шестима известни производители, от които трима са заявителите в настоящия случай. В хода на настоящото разследване други дружества не заявиха своя интерес в качеството си на производители от Съюза. Поради това се счита, че тези шестима производители представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент (наричани по-нататък „промишлеността на Съюза“).

Д.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Предварителна бележка

(59)

За целите на анализа на вредата бяха получени данни от статистическата информация на Евростат и други статистически източници на разположение на Комисията, от искането за преразглеждане, отговорите на въпросника и информацията, събрана по време на проверките на място.

(60)

Макроикономическите показатели, а именно производство, производствен капацитет, използване на капацитета, продажби в Съюза и на трети пазари, пазарен дял, растеж, заетост и производителност, размер на действителния дъмпингов марж и възстановяване от предишен дъмпинг, се базират на данните, подадени от промишлеността на Съюза. В този контекст отговорите на въпросника, получени от двамата включени в извадката производители от Съюза, бяха допълнени с информацията, представена от всички други производители от Съюза.

(61)

Микроикономическите показатели, а именно складови наличности, възнаграждения, продажни цени, рентабилност, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и способност за привличане на капитал, се основават на данните, предоставени от двамата включени в извадката производители от Съюза. Поради факта, че дружествата, включени в извадката, представляват над 50 % от общото производство и продажби в Съюза по разчетните данни, за производителите от Съюза, включени в извадката, бе счетено, че са представителни за промишлеността на Съюза за целите на настоящото преразглеждане. Данните, отнасящи се до двете дружества, включени в извадката, могат да бъдат предоставени единствено в индексирана форма, така че да се запази поверителността на чувствителната в търговско отношение информация съгласно член 19 от основния регламент.

(62)

Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители и несвързаните вносители, развитието на цената на вноса и подбиването на цените се основават на алтернативни източници, като например искането за преразглеждане, данни на Евростат и други поверителни статистически данни, с които разполага Комисията, както и информацията, събрана по време на проверките на място. Данните за вноса се основават на данните в искането за преразглеждане, което се основава на данни на Евростат. Като се има предвид, че тези данни обхващат и вноса на други продукти освен разглеждания продукт, те бяха подложени на кръстосана проверка и надлежно коригирани спрямо данните от други поверителни статистически източници на разположение на Комисията. Поради това някои от данните по-долу са индексирани или представени в определен диапазон с цел да бъдат защитени поверителните статистически данни.

2.   Потребление на пазара на Съюза

(63)

Потреблението на Съюза бе установено въз основа на обема на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза и вноса. Установено бе, че потреблението през РПП е било в диапазона 200 милиона и 350 милиона бройки.

(64)

Потреблението на механизми с дъгов лост в Съюза е намаляло с 12 % през разглеждания период. Това може отчасти да се дължи на икономическата криза, както и на променящите се модели на потребление (например насърчаване на екологичната работна среда и електронното архивиране, общо намаляване на броя на работните места в администрацията).

Таблица 1

Потребление

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем

 

 

 

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

84

90

88

Източник:

Отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане, Евростат и други статистически източници на разположение на Комисията

3.   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(65)

Както е описано в таблица 2 по-долу, пазарният дял е намалял с 54 % през разглеждания период.

(66)

Освен това след налагането на антидъмпингови мита през 2006 г. вносът от КНР значително е намалял (от 51 % пазарен дял през РП на първоначалното разследване до 7—15 % през РПП). Що се отнася до обема на вноса от КНР, той е останал малък през разглеждания период вследствие на действащите антидъмпингови мерки. Китайският внос обаче е продължил да бъде основен източник (85—95 % през РПП) на общия внос в Съюза поради ограничения износ на механизми с дъгов лост от други трети държави. През разглеждания период вносът е намалял с 59 %.

Таблица 2

Внос от КНР

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем на вноса, индекс (2008 г. = 100)

100

56

44

41

Пазарен дял на вноса, индекс (2008 г. = 100)

100

66

48

46

Източник:

Отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане, Евростат и други статистически източници на разположение на Комисията

4.   Ценова тенденция при вноса от КНР и подбиване на цените

4.1.   Ценови тенденции

(67)

Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители, както и липсата на алтернативни източници не бе възможно да се установи точна вносна цена. Това се дължи на факта, че, както бе обяснено в съображение 21, статистическите данни бяха сметнати за неподходящи, тъй като един от източниците обхващаше и друг внос освен вноса на разглеждания продукт, а другите източници не даваха възможност за сравнение на експортните цени с тези на промишлеността на Съюза за всеки отделен вид на продукта.

(68)

Въпреки това се смята, че другите поверителни статистически източници на разположение на Комисията са подходящи, за да се посочи общата ценова тенденция при вноса от КНР. Ценовата тенденция при вноса показва нарастване на цените през разглеждания период.

Таблица 3

Цени на вноса на разглеждания продукт

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

КНР

 

 

 

 

Индекс

100

102

118

118

Източник:

Отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане, Евростат и други статистически източници на разположение на Комисията

4.2.   Подбиване на цените

(69)

Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители, както и липсата на алтернативни източници, изчисляването на подбиването, поради причините, изложени в съображение 37, се базираше на експортните цени за трети държави, съдържащи се в искането за преразглеждане. Нивото на подбиване на цените, определено индикативно, възлиза на около 20 %.

5.   Обем на вноса и пазарни дялове на вноса с произход от други трети държави

(70)

Основните производители на механизми с дъгов лост в света се намират в Съюза и КНР. За вноса от други трети държави, като например Индия, бе счетено, че е незначителен (под 1 %).

6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(71)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията разгледа всички съответни икономически фактори и показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза.

6.1.   Макроикономически елементи

а)   Производство

(72)

Производственият обем в Съюза е останал в един и същи диапазон през разглеждания период, с изключение на 2009 г. Спадът през 2009 г., който до известна степен се дължи на световната икономическа криза, е компенсиран от нарастване през 2010 г.

(73)

Въпреки тенденцията към спад в продажбите в Съюза, както е пояснено в съображения 75—77, производителите от Съюза са успели да запазят равнищата на производство през разглеждания период, тъй като са успели да увеличат своя износ за трети пазари, както е пояснено в съображение 78.

Таблица 4

Общо производство в Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (в хиляди бройки)

 

 

 

 

Производство

351 480

301 661

360 007

354 646

Индекс (2008 г. = 100)

100

86

102

101

Източник:

Отговори на въпросника.

б)   Производствен капацитет и използване на капацитета

(74)

Производственият капацитет леко е нараснал поради инвестициите в допълнителен капацитет и модернизацията, предприета от производителите от Съюза през разглеждания период. Използването на капацитета е останало като цяло стабилно, отбелязвайки лек спад през 2009 г. Този лек спад се дължи най-вече на последиците от световната икономическа криза през тази година.

Таблица 5

Производствен капацитет и използване на капацитета

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (в хиляди бройки)

 

 

 

 

Производствен капацитет

452 407

453 323

465 984

465 401

Индекс (2008 г. = 100)

100

100

103

103

Използване на капацитета

77,7 %

66,5 %

77,3 %

76,2 %

Индекс (2008 г. = 100)

100

86

99

98

Източник:

Отговори на въпросника.

в)   Обем на продажбите в Съюза

(75)

Данните по-долу отразяват обема на продажби на промишлеността на Съюза за независими клиенти на пазара на Съюза.

Таблица 6

Продажби за несвързани клиенти

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (в хиляди бройки)

315 715

281 281

309 941

304 444

Индекс (2008 г. = 100)

100

89

98

96

Източник:

Отговори на въпросника.

(76)

Продажбите в Съюза са намалели с 4 % през разглеждания период.

(77)

През 2009 г. продажбите са отчели спад с 11 %. Този спад следва да бъде обяснен с въздействието на световната икономическа криза. През следващите години продажбите са възстановили предишния си обем и през РПП са били на нива, близки до данните за 2008 г.

г)   Продажби на трети пазари

(78)

Данните по-долу отразяват обема на продажбите на промишлеността на Съюза за трети пазари и показват рязко нарастване на тези продажби през разглеждания период.

Таблица 7

Продажби за трети държави

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Обем (в хиляди бройки)

26 750

42 105

59 221

57 148

Индекс (2008 г. = 100)

100

157

221

214

Източник:

Отговори на въпросника.

д)   Пазарен дял

(79)

Въпреки спада в продажбите в Съюза пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил с 9 % през разглеждания период, за да достигне диапазона 80 %—93 % през РПП. Нарастването на пазарния дял на Съюза е в резултат от намаляването на потреблението в Съюза, както и намаляването на пазарния дял на вноса от КНР.

Таблица 8

Пазарен дял на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Индекс (2008 г. = 100)

100

106

109

109

Източник:

Отговори на въпросника, данни от искането за преразглеждане, Евростат и други статистически източници на разположение на Комисията

е)   Растеж

(80)

Между 2008 г. и РПП потреблението на Съюза е намаляло с 12 %. Обемът на продажбите на производителите от Съюза на пазара на Съюза е намалял с 4 %. Пазарният дял на производителите от Съюза е нараснал с 9 %.

ж)   Заетост

(81)

През разглеждания период заетостта в сектора в Съюза е намаляла. Този спад е свързан с модернизацията и механизацията на производствения процес, предприети от промишлеността на Съюза.

Таблица 9

Заетост в Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Брой на заетите лица

710

588

561

552

Индекс (2008 г. = 100)

100

83

79

78

Източник:

Отговори на въпросника.

з)   Производителност

(82)

Производителността на работната сила на промишлеността на Съюза, измерена като продукция на едно заето лице годишно, се е повишила през разглеждания период и е останала стабилна през 2010 г. и РПП.

(83)

Това нарастване на производителността е свързано с предприетия процес на модернизация, описан в съображение 93.

Таблица 10

Производителност

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Производителност (в хиляди бройки за година)

495

513

642

642

Индекс (2008 г. = 100)

100

104

130

130

Източник:

Отговори на въпросника.

и)   Размер на действителния дъмпингов марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(84)

Припомня се, че поради обстоятелствата, описани в съображения 19—23, не бе възможно да се изчисли дъмпингът. Въпреки това вероятността от повторение на дъмпинга бе определена на основата на сравнение между нормалната стойност, установена въз основа на средните продажни цени на промишлеността на Съюза, и експортната цена, установена на основата на цените за трети държави.

(85)

Анализът показва, че промишлеността на Съюза се е възстановила до голяма степен вследствие на налагането на мерките върху дъмпинговия внос и че действащите мерки се оказват ефективни.

6.2.   Микроикономически елементи

а)   Складови наличности

(86)

Данните по-долу отразяват обема на складовите наличности в края на всеки период.

Таблица 11

Складови наличности в края на периода

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Индекс (2008 г. = 100)

100

43

61

83

Източник:

Отговори на въпросника.

(87)

Разследването показа, че складовите наличности на промишлеността на Съюза не са релевантен показател за оценка на нейното икономическо състояние, тъй като равнището на складови наличности варира на сезонен принцип.

б)   Възнаграждения

(88)

През разглеждания период средната заплата на заето лице е нараснала с 33 %.

Таблица 12

Възнаграждения (разход за заето лице)

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Индекс (2008 г. = 100)

100

116

133

133

Източник:

Отговори на въпросника.

в)   Продажни цени

(89)

Средните единични цени на механизмите с дъгов лост в Съюза леко са нараснали между 2008 г. и РПП. Относителното намаляване през 2010 г. в сравнение с 2009 г. е свързано с колебанията на цените на суровините.

Таблица 13

Единична цена на пазара на Съюза

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Индекс (2008 г. = 100)

100

103

101

104

Източник:

Отговори на въпросника.

г)   Рентабилност

(90)

Маржовете на рентабилност, показани по-долу, са установени чрез изразяването на финансовия резултат, постигнат от промишлеността на Съюза, като процент от оборота, осъществен на пазара на Съюза.

Таблица 14

Рентабилност

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Индекс (2008 г. = 100)

100

107

105

104

Източник:

Отговори на въпросника.

(91)

Преди налагането на окончателни мерки през 2006 г. промишлеността на Съюза отчиташе големи загуби. Оттогава насам икономическото състояние на производителите на механизми с дъгов лост се подобрило през разглеждания период, въпреки че остава под целевия марж на печалба от 5 %, установен при първоначалното разследване през РПП.

д)   Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

(92)

Тенденциите при инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и паричния поток са показани в следващата таблица.

Таблица 15

Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РПП

Инвестиции

 

 

 

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

152

41

51

Възвръщаемост на инвестициите

 

 

 

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

111

109

108

Паричен поток

 

 

 

 

Индекс (2008 г. = 100)

100

291

247

236

Източник:

Отговори на въпросника.

(93)

Поради възстановяването след налагането на мерките през 2006 г. промишлеността е направила значителни инвестиции в модернизацията и разширяването на производствените съоръжения, особено през 2008 г. и 2009 г. Подобрената рентабилност е отразена също така и в подобрения паричен поток.

е)   Способност за привличане на капитал

(94)

Разследването не разкри никакви конкретни проблеми в способността на промишлеността на Съюза да привлича капитал.

6.3.   Заключение относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза

(95)

С оглед на посочения по-горе анализ, икономическото състояние на промишлеността на Съюза се е подобрило и промишлеността се доказва като жизнеспособна след налагането на мерките през 2006 г. Въпреки това, като се има предвид, че горепосочените положителни тенденции са се проявили само след налагането на мерките, че заетостта намалява, а рентабилността е все още под своето целево равнище, се счита, че икономическото състояние на промишлеността продължава да е нестабилно и уязвимо. Затова може да се заключи, че според данните отстраняването на вредата се дължи отчасти или изцяло на съществуването на мерките.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

(96)

След налагането на съществуващите мерки състоянието на промишлеността на Съюза се е подобрило значително. Резултатите от този анализ обаче показват, че промишлеността на Съюза е все още нестабилна и уязвима.

(97)

При тези обстоятелства е целесъобразно да се направи анализ на вероятността от повторно причиняване на съществена вреда, за да се проучи дали при отмяна на мерките предполагаемото развитие от гледна точка на обема и цените на вноса с произход от КНР би влошило сегашното състояние на промишлеността, както е разяснено подробно по-долу в съображения 98—106.

(98)

Основните производители на механизми с дъгов лост в света са двама – КНР и Съюзът. Съюзът е най-големият пазар за механизми с дъгов лост в световен мащаб, следван от Южна Америка и Русия. Има и малки производители в други държави, като например Индия, но те са съсредоточени върху съответния вътрешен пазар. САЩ и Канада използват различни системи за архивиране.

(99)

Припомня се, че е налице значителен свободен капацитет в КНР и че производството на механизми с дъгов лост в КНР може лесно да бъде увеличено, както е обяснено в съображения 45—48.

(100)

Припомня се също така, че наличният свободен капацитет в КНР се равнява приблизително на потреблението в Съюза (вж. съображение 45).

(101)

Също така бе установено, че при евентуално увеличаване на производството на механизми с дъгов лост в КНР допълнителните количества вероятно ще бъдат изнасяни за Съюза, ако мерките бъдат отменени (вж. съображение 53). Това се дължи на факта, че пазарът на Съюза остава най-големият пазар в света за механизми с дъгов лост с относително стабилно потребление, както и на факта, че като цяло цените са по принцип по-високи на пазара на Съюза в сравнение с другите експортни пазари (вж. съображение 52). Също така следва да се има предвид, че с изключение на Съюза и КНР няма други значителни държави износители, произвеждащи механизми с дъгов лост.

(102)

В допълнение, както е посочено в съображение 41, производственият капацитет в Китай лесно може да бъде увеличен, като просто се осигури допълнителна работна ръка. Поради това износът от КНР ще може да отговори на всяко увеличение на потреблението на Съюза. Предвид потенциално ниските цени на вноса от КНР, както показва сравнението с цените на вноса от КНР на пазарите на трети държави, и очевидно неограничената способност за предлагане на ниски цени промишлеността на Съюза по всяка вероятност няма да бъде в състояние да се възползва от евентуално нарастване на търсенето, което би довело до значителни загуби на пазарен дял, ако мерките бъдат отменени.

(103)

Въз основа на това може да се очаква, че едно бъдещо значително увеличение на вноса на механизми с дъгов лост от КНР за Съюза би имало сериозни отрицателни последици за състоянието на промишлеността на Съюза. Както е посочено по-горе, ако мерките бъдат отменени, се очаква обемът на вноса на механизми с дъгов лост от КНР да бъде значителен. Освен това вносът най-вероятно би упражнил значителен натиск върху цените на пазара на Съюза, а по този начин и върху промишлеността на Съюза, както показват данните за равнището на цените на пазарите на трети държави. Действително, според наличните данни е изчислено, че настоящите цени на китайските производители подбиват тези на Съюза с около 20 %, както е описано в съображение 69, което показва, че има голяма вероятност вносът от КНР да се осъществи на цени, значително по-ниски от цените на Съюза, ако мерките бъдат отменени.

(104)

Привлекателността на пазара на Съюза за китайските износители се подчертава и от опитите за неправилно класиране с цел избягване на действащите антидъмпингови мерки (вж. съображение 55).

(105)

Въз основа на горепосоченото е вероятно изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки върху вноса на механизми с дъгов лост с произход от КНР да доведе до рязко увеличение на обема на този внос в ЕС на много ниски цени, които по всяка вероятност значително ще подбиват продажните цени на Съюза. Това би причинило съществена вреда и би заличило инвестициите и усилията за възстановяване, направени от промишлеността през предходните години.

(106)

Въз основа на това се прави заключението, че отмяната на мерките, които са в сила върху вноса на механизми с дъгов лост с произход от КНР, по всяка вероятност ще доведе до повторение на вредата за промишлеността на Съюза.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителна бележка

(107)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло.

(108)

Интересът на Съюза бе определен на основата на оценка на различните намесени интереси, т.е. тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

(109)

При първоначалното разследване бе счетено, че приемането на мерки не е в противоречие с интереса на Съюза. Освен това настоящото разследване представлява преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, което означава, че се анализира ситуация, в която са налице действащи антидъмпингови мерки.

(110)

Въз основа на това бе проучено дали въпреки заключението, според което съществува вероятност от повторение на дъмпинга и вредата, съществуват убедителни доводи, които биха довели до заключението, че в този конкретен случай не е в интерес на Съюза мерките да се запазят.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(111)

Продължаването на срока на действие на антидъмпинговите мерки върху вноса от засегнатата държава би увеличило възможността промишлеността на Съюза да достигне разумно обосновано равнище на рентабилност, тъй като би спомогнало да се предотврати отстраняването на промишлеността на Съюза от пазара чрез значителен по обем внос от КНР.

(112)

Определено съществува ясно изразена вероятност от повторение на вредоносния дъмпинг в значителни обеми, на който промишлеността на Съюза не би могла да се противопостави. Поради това запазването на съществуващите понастоящем антидъмпингови мерки би продължило да оказва благоприятно въздействие върху промишлеността на Съюза.

(113)

Съответно се прави заключението, че запазването на антидъмпинговите мерки по отношение на КНР несъмнено е в интерес на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на вносителите и ползвателите

(114)

Както е посочено по-горе, нито един от идентифицираните несвързани вносители не представи отговори на въпросника. Вносителите на механизми с дъгов лост обикновено са също и ползватели на въпросния продукт, тъй като го използват за производството на папки с механизми с дъгов лост.

(115)

Няколко ползватели, т.е. производители на папки с механизми с дъгов лост, се отзоваха в хода на разследването. Само един ползвател представи отговори на въпросника, които, предвид качеството на предоставените данни, бе възможно да се проверят само до известна степен по време на проверката на място.

(116)

Ползвателят, който бе проверен, заяви, че антидъмпингови мерки следва също да бъдат наложени и за вноса на папки с механизъм с дъгов лост от КНР. Тези твърдения обаче не бяха подкрепени с доказателствени елементи.

(117)

Двама ползватели изразиха възражение срещу продължаването на мерките. Техните твърдения обаче не бяха обосновани.

(118)

От друга страна, анализът показа също, че ако Китай се превърне в единствен доставчик на механизми с дъгов лост в резултат от отмяната на мерките, положението на производителите на папки с механизми с дъгов лост също ще бъде застрашено поради изчезването на конкуренцията на световния пазар на механизми с дъгов лост. Поради това беше счетено, че съществуващите мерки допринасят за разнообразието на предлагането и конкуренцията на световния пазар за механизми с дъгов лост, което в крайна сметка е в интерес на ползвателите.

(119)

Други трима ползватели, които използват само механизми с дъгов лост, произведени в Съюза, заеха неутрална позиция, а един от тях изрази своята подкрепа за продължаването на срока на действие на мерките.

(120)

Като се има предвид, че разходите за механизми с дъгов лост представляват много малък процент от цената на дребно на папките с такива механизми, мерките на практика нямат никакъв ефект върху цената на крайния продукт (папки с механизъм с дъгов лост) и следователно не оказват въздействие върху крайните потребители.

4.   Заключение за интереса на Съюза

(121)

Като се вземат предвид всички горепосочени фактори се стига до заключението, че не съществуват убедителни доводи срещу запазването на съществуващите към момента антидъмпингови мерки.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(122)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазването на съществуващите мерки. На тези страни бе предоставен също така срок, в който имаха възможност да представят становищата си след оповестяването. Представените становища и коментари бяха анализирани, но не доведоха до промяна на основните факти и съображения, въз основа на които бе взето решението антидъмпинговите мерки да бъдат запазени.

(123)

От гореизложеното следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на механизми с дъгов лост с произход от КНР, следва да бъдат запазени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на механизми с дъгов лост, общо използвани за класиране в архива на листове и други документи в класьори, понастоящем класирани в код по КН ex 8305 10 00 (код по ТАРИК 8305100050), с произход от Китайската народна република. Те се състоят от дъгообразни елементи от твърд метал (нормално два) върху подложна пластина и имат поне един щракащ механизъм за отваряне, позволяващ вмъкване и нареждане на листове и други документи.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Производител

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Dongguan Nanzha Leco Stationary

The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Китай

27,1 %

A729

Всички други дружества

47,4 %

A999

3.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 август 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 205, 27.7.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 5, 8.1.2011 г., стр. 11.

(4)  ОВ C 217, 23.7.2011 г., стр. 35.