1.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/61


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1118

z 27. júna 2019

o cezhraničnom projekte Seina – Šelda v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie a atlantického koridoru

[oznámené pod číslom C(2019) 4561]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2,

keďže:

(1)

Dekarbonizácia dopravy – najmä vytváraním podmienok pre ambiciózny prechod diaľkovej nákladnej dopravy na energeticky efektívne druhy dopravy – je kľúčovým politickým cieľom Európskej únie. Parížska dohoda potvrdila a posilnila ambície EÚ v boji proti zmene klímy.

(2)

V tomto kontexte je podpora vnútrozemskej vodnej prepravy tovaru jasnou prioritou dopravnej politiky EÚ a dlhodobou prioritou politiky TEN-T.

(3)

Po dokončení siete Seina – Šelda bude povodie Seiny priamo prepojené s povodím Šeldy súvislou a vysokokapacitnou vnútrozemskou vodnou cestou na severe Francúzska, v Belgicku a Holandsku, a ďalej s inými významnými povodiami Európskych riek ako Rýn či Maas. Vznikne tak súvislá, efektívna a trvale vysokokapacitná vnútrozemská vodná sieť, ktorá spojí početné námorné a vnútrozemské prístavy tohto širšieho cezhraničného európskeho regiónu.

(4)

Keďže sieť Seina – Šelda prepojí Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko, má zjavný cezhraničný rozmer.

(5)

Projekt Seina – Šelda je predbežne identifikovaný ako súčasť koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, pričom úsek Le Havre – Paríž je predbežne identifikovaný ako súčasť atlantického koridoru základnej siete. Deklarácia o realizácii koridoru základnej siete TEN-T Severné more – Stredomorie (tallinská deklarácia) zo 17. októbra 2013, ktorú podpísali ministri dopravy Belgicka, Holandska a Francúzska, ako aj komisár pre dopravu, opäť poukázala na odhodlanie zainteresovaných aktérov dobudovať tento koridor. Okrem toho sa v pracovnom pláne pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie zdôrazňuje potreba zaistiť dokončenie projektu Seina – Šelda, ktorý bude základom plne fungujúceho multimodálneho dopravného koridoru.

(6)

Jedným z prvoradých cieľov projektu je zaistiť, aby hlavné vetvy siete Seina – Šelda zabezpečovali priechodnosť aspoň pre triedu Va ECMT, ako aj dobré plavebné podmienky.

(7)

Na dokončenie projektu Seina – Šelda sú nevyhnutné všetky jeho komponenty. Hlavným chýbajúcim článkom tu je kanál Seina – Nord Europe, bez ktorého sieť Seina – Šelda nemožno realizovať.

(8)

Projekt Seina – Šelda je komplexným cezhraničným projektom zahŕňajúcim Belgicko (Flámsko a Valónsko) a Francúzsko, pričom práce sú zamerané tak na vybudovanie novej infraštruktúry, ako aj na zlepšenie existujúcej s minimálnym dosahom na plavbu. Dôležitou výzvou je teda dostatočná koordinácia. V záujme podpory koordinovanej a včasnej realizácie projektu treba prijať ustanovenia s opisom potrebných opatrení a harmonogramom ich vykonania. Pomohlo by to dosiahnuť cezhraničné ciele pracovného plánu pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie a dokončiť projekt Seina – Šelda čo najskôr, no v každom prípade najneskôr do roku 2030.

(9)

Jasná identifikácia potrebných opatrení na dokončenie projektu Seina – Šelda a harmonogram ich vykonania sú takisto dôležité v záujme plánovania a plnej optimalizácie dostupnosti európskych, vnútroštátnych, regionálnych i súkromných financií. Spolufinancovanie EÚ má pri realizácii týchto opatrení vplyv na vnútroštátne a regionálne rozhodovanie.

(10)

Belgicko (regióny Flámsko a Valónsko) a Francúzsko už podnikli rozsiahle práce (štúdie a práce na infraštruktúre), ktoré prispievajú k realizácii projektu Seina – Šelda. Väčšinu z nich z rôznych programov spolufinancovala Európska únia. Činnosti momentálne prebiehajú na základe grantovej dohody v rámci Nástroja na prepájanie Európy (2014-EU-TM-0373-M, „Seine-Escaut 2020“), ktorá zahŕňa financovanie Únie do výšky 50 % oprávnených nákladov.

(11)

Cezhraničný rozmer projektu si vyžaduje vytvorenie špecializovaných riadiacich štruktúr. Belgicko (regióny Flámsko a Valónsko) a Francúzsko už roky úzko spolupracujú, najmä v medzivládnej komisii pre prípravu dokončenia projektu Seina – Šelda, ktorá bola zriadená v septembri 2009. Táto medzivládna komisia má operačnú podporu Európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov Seina – Šelda (EZHZ Seina – Šelda), v ktorom sú združené subjekty Voies Navigables de France (VNF), Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE), verejná služba Valónska (SPW) a De Vlaamse Waterweg NV. Spoločnosť Société du Canal Seine-Nord Europe, ktorá má na starosti budovanie kanála Seine-Nord, bola zriadená v máji 2017. Tieto špecializované subjekty tvoria integrovanú riadiacu štruktúru, ktorá dohliada na dokončovanie projektu Seina – Šelda a koordinuje ho. Európsky koordinátor pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie a zástupca Komisie by sa mali ako pozorovatelia pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach medzivládnej Komisie a zoskupenia EZHZ Seina – Šelda. Okrem toho by sa európsky koordinátor a zástupca Komisie mali ako pozorovatelia zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady (conseil de surveillance) SCSNE. Francúzsko môže prijať ďalšie vhodné kroky na zaistenie trvalého a riadneho angažovania Komisie v tejto dozornej rade.

(12)

Na monitorovanie pokroku v realizácii by členské štáty mali Komisii predkladať pravidelné správy týkajúce sa úsekov na ich príslušných územiach a oznamovať jej všetky prípadné omeškania.

(13)

Harmonogram realizácie stanovený v tomto rozhodnutí by nemal mať vplyv na plnenie požiadaviek vymedzených v medzinárodnom práve a práve Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Tento harmonogram by mal umožniť plánovanie a plnú optimalizáciu dostupnosti financovania bez toho, aby boli dotknuté finančné záväzky niektorého členského štátu alebo Únie. Za žiadnych okolností by nemal znižovať prísne normy Únie v oblasti ochrany životného prostredia a verejnej účasti.

(14)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 47 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, je vhodné zaradiť do tohto rozhodnutia doložku o preskúmaní.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí schválili Belgicko a Francúzsko.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto rozhodnutí sa stanovuje opis opatrení a časový harmonogram realizácie cezhraničného projektu Seina – Šelda, ako aj súvisiace ustanovenia o správe a riadení.

Článok 2

Opatrenia a harmonogram

Belgicko a Francúzsko zabezpečia včasné vykonanie týchto opatrení:

a)

Seina – Amont, od Nogent-sur-Seine po Paríž: zlepšovanie plavebných podmienok do decembra 2030:

zlepšenie plavebných podmienok vrátane rekonštrukcie hatí (Beaulieu, Livon, Vives-Eaux) do decembra 2027 a obnovy sekundárnych plavebných komôr (Coudray, Vives-Eaux, La Cave, Champagne) do decembra 2023,

zavedenie diaľkového ovládania plavebných komôr a hatí do decembra 2024,

zdokonalenie navigačných zariadení a služieb pre používateľov do decembra 2027;

b)

Seina – Aval od Suresnes po Le Havre: modernizácia a zlepšovanie plavebných podmienok do decembra 2027:

predĺženie a obnova plavebných komôr (napr. Méricourt a Bougival) do decembra 2026,

modernizácia hatí (Port-Mort, Poses, Méricourt, Bougival, Suresnes, Andrésy) do decembra 2027 vrátane posilnenia hrádze Croissy-sur-Seine do decembra 2022,

zavedenie diaľkového ovládania plavebných komôr a hatí do decembra 2024,

zdokonalenie navigačných zariadení a služieb pre používateľov do decembra 2027,

výstavba nadchodu pre peších v Poses-Amfreville do decembra 2022 a výstavba priechodov pre ryby do decembra 2030;

c)

Oise od Conflans-Sainte-Honorine po Compiègne: zvyšovanie triedy ECMT na Vb a zlepšovanie plavebných podmienok do decembra 2028:

zvýšenie triedy ECMT rieky Oise na Vb (MAGEO: brehová ochrana a mostné piliere medzi Creil a Compiègne, bagrovacie práce, vybudovanie prístaviska Venette) do júna 2027,

rekonštrukcia mostu v Mours do decembra 2025;

zavedenie diaľkového ovládania plavebných komôr a hatí do decembra 2028;

d)

kanál Seina-Nord Europe od Compiègne po Aubencheul-au-Bac: výstavba a sprevádzkovanie v triede ECMT Vb s umožnením troch vrstiev kontajnerov do decembra 2028:

1.

sektor 1 od Compiegne po Passel vrátane výstavby plavebnej komory Montmacq:

územné plánovanie do septembra 2020,

jednotné environmentálne povolenie do septembra 2020,

začiatok hlavných prác do októbra 2020,

dokončenie prác do decembra 2026,

sprevádzkovanie do júna 2027;

2.

sektor 2 od Passelu po Allaines (49 km) prechádzajúci cez 33 obcí, sektor 3 od Allaines po Etricourt-Manancourt (11 km) prechádzajúci cez 3 obce a sektor 4 od Etricourt-Manancourt po Aubencheul-au-Bac (30 km) prechádzajúci cez 11 obcí, vrátane výstavby plavebných komôr Noyon, Campagne, Allaines, Marquion-Bourlon, Oisy-Le-Verger a Moislains (plavebná komora na sútoku s kanálom Canal du Nord), zdrže Louette a kanálového mostu (pont-canal) dĺžky 1,33 km nad údolím Somme:

územné plánovanie do decembra 2022,

jednotné environmentálne povolenie do októbra 2022,

začiatok hlavných prác do decembra 2023,

dokončenie prác do júna 2028,

sprevádzkovanie do decembra 2028;

e)

os Dunkerque – Šelda vrátane kanála Dunkerque od Valenciennes po Šeldu a valónsku sieť, ako aj Deûle v smere na Gent: zvyšovanie triedy ECMT na Va (obojsmerne) a Vb (jednosmerne) a zlepšovanie plavebných podmienok do decembra 2027:

1.

na všetkých úsekoch:

štúdie na zvýšenie kapacity plavebných komôr (zdvojením, resp. predĺžením) do decembra 2023,

zavedenie diaľkového ovládania plavebných komôr do decembra 2025,

zabezpečenie plavebných podmienok pre plavidlá triedy ECMT V do decembra 2027;

2.

úsek od Arleux po Anzin: modernizácia a obnova plavebnej komory Denain do decembra 2022;

3.

úsek od Arleux po Halluin:

zvýšenie triedy ECMT na Deûle na Va (obojsmerne) a Vb (jednosmerne) do decembra 2022,

modernizácia a obnova plavebných komôr (vrátane Don a Grand-Carré) do decembra 2020, predĺženie plavebnej komory Quesnoy-sur-Deûle do decembra 2026;

4.

úsek od Bauvin po Dunkerque:

ochrana brehov kanála Aire Neufossé (fázy 1 a 2) do decembra 2026 a ochrana brehov a obnova úrovne hladiny na úsekoch kanála Fontinettes do decembra 2023,

modernizácia a obnova plavebnej komory Fontinettes do decembra 2019;

f)

kanál Condé-Pommerœul: opätovné otvorenie v triede ECMT Va do decembra 2022;

g)

valónska sieť od Pommerœul po Namur: zvýšenie triedy ECMT na Va do decembra 2028:

1.

Pommerœul po Seneffe: zvýšenie triedy ECMT na Va vrátane úpravy kanála Nimy-Blaton-Péronnes a zdvojenia plavebnej komory Obourg, pričom štúdie sa dokončia do decembra 2022 a práce do decembra 2027;

2.

Seneffe po Charleroi: zvýšenie triedy ECMT na Va a zdvojenie plavebných komôr (Marchienne, Gosselies a Viesville) – prípravné práce do decembra 2022 a dokončenie do decembra 2027;

3.

Charleroi po Namur:

úprava plavebnej komory Auvelais do decembra 2022,

zlepšenie možností križovania kanála, štúdie sa dokončia do decembra 2022 a práce do 2028;

h)

horná Šelda:

1.

v regióne Valónsko (Belgicko):

zvýšenie triedy ECMT na Va vrátane úpravy prechodu Tournai na jednosmernú triedu Va a úpravy „Pont des Trous“ a „Pont-à-Pont“ do decembra 2022,

zvýšenie kapacity a zabezpečenie priestorov plavebných komôr úpravou plavebných komôr Hérinnes a Kain, pričom štúdie sa dokončia do decembra 2023 a práce do decembra 2030;

2.

v regióne Flámsko (Belgicko): dokončenie štúdií na zvýšenie triedy ECMT plavebných komôr na Vb do decembra 2022, vypracovanie technického a finančného plánu realizácie do decembra 2023;

i)

Lys: zvyšovanie triedy ECMT na Va (obojsmerne) a Vb (jednosmerne) s umožnením troch vrstiev kontajnerov do decembra 2027 vrátane:

1.

v regióne Flámsko (Belgicko) medzi Ghentom a Wervikom:

prispôsobenie všetkých plavebných komôr na triedu ECMT Vb vrátane plavebných komôr St-Baafs-Vijve a Harelbeke do decembra 2021,

kalibrácia triedy ECMT Vb vrátane zdvíhania mostov na umožnenie troch vrstiev kontajnerov do decembra 2022 na odklonnom kanále Lys a do decembra 2027 na zvyšných úsekoch;

2.

v regióne Valónsko (Belgicko) pri obci Comines: zvýšenie triedy ECMT na Vb vrátane prechodu v Comines do decembra 2027 a zabezpečenie plavby, najmä výmenou hate v Comines do decembra 2030;

3.

vo Francúzsku medzi Deûlémont a Comines: zvýšenie triedy ECMT na Vb do decembra 2024;

j)

spojovacia sieť vo Flámsku:

1.

štúdie modernizácie flámskych úsekov vnútrozemskej vodnej siete, ktoré sa pripájajú priamo na hlavné spojenie Seina – Šelda do decembra 2022:

zvýšenie triedy ECMT na Va s umožnením troch vrstiev kontajnerov na spojeniach s námornými prístavmi Zeebrugge (kanál Ghent – Brugy) a Antverpy (Boven-Zeeschelde),

zvýšenie triedy ECMT na Va na kanáloch Roeselare-Lys a Bossuit-Kortrijk;

2.

vypracovanie technického a finančného plánu realizácie vrátane podrobného posúdenia priorít v záujme potrebnej modernizácie uvedených úsekov do decembra 2023;

k)

Seneffe – Antverpy na flámskych a valónskych úsekoch: vykonanie štúdií, najmä z hľadiska zvýšenia triedy ECMT na plnohodnotnú triedu IV, do decembra 2022, vypracovanie technického a finančného plánu realizácie potrebnej modernizácie do decembra 2023;

l)

všeobecné opatrenia:

1.

vypracovanie politického rámca s koordináciou všetkých strán, podpora úplného zavedenia infraštruktúry pre alternatívne palivá pozdĺž celej siete Seina – Šelda v súlade s národnými politickými rámcami predloženými Belgickom a Francúzskom v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (2) do decembra 2022, s cieľom postupného zavedenia do decembra 2030;

2.

zavedenie integrovaných a efektívnych cezhraničných služieb riadenia premávky a dopravy pozdĺž celej siete Seina – Šelda vrátane plošnej implementácie služieb RIS v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (3) do decembra 2028;

3.

rozvoj multimodálnych logistických platforiem v sieti Seina – Šelda do decembra 2028.

Článok 3

Riadenie a správa

1.   Európsky koordinátor pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie a zástupca Európskej komisie musia byť prizvaní na zasadnutia správnej rady (conseil de surveillance) spoločnosti Société du canal Seine-Nord Europe ako pozorovatelia.

2.   O pokroku opatrení uvedených v článku 2 sa pravidelne diskutuje v rámci medzivládnej komisie pre prípravu dokončenia projektu Seina – Šelda, ako aj v rámci zoskupenia EZHZ Seina – Šelda. Európsky koordinátor pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie a zástupca Európskej komisie musia byť prizvaní ako pozorovatelia na zasadnutia medzivládnej komisie aspoň dvakrát ročne a na zasadnutia zoskupenia EZHZ Seina – Šelda aspoň trikrát ročne.

Článok 4

Podávanie správ

Belgicko a Francúzsko predkladajú aspoň raz ročne Komisii a európskemu koordinátorovi pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie správu o dosiahnutom pokroku v realizácii opatrení podľa článku 2 a oznámia každé vzniknuté omeškanie, pričom uvedú príčiny omeškania a prijaté nápravné opatrenia. Na tento účel môžu dané členské štáty podľa potreby použiť obsah výročných správ o stave predkladaných v zmysle dohôd o grante v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Článok 5

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 31. decembra 2023 na žiadosť Belgicka a Francúzska alebo z vlastnej iniciatívy a za pomoci európskeho koordinátora pre koridor základnej siete Severné more – Stredomorie preskúma opatrenia a harmonogram uvedené v článku 2.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu a Francúzskej republike.

V Bruseli 27. júna 2019

Za Komisiu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o infraštruktúre pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152).