1.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 176/61


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1118 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 2019

betreffende het grensoverschrijdende Seine-Scheldeproject op de kernnetwerkcorridor Noordzee-Middellandse Zee en de Atlantische kernnetwerkcorridor

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4561)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (1) en met name artikel 47, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De transitie naar koolstofarm vervoer, met name door de randvoorwaarden te scheppen voor een ambitieuze modal shift van goederenvervoer over lange afstand naar energie-efficiënte vervoerswijzen, is een beleidsprioriteit voor de Europese Unie. De overeenkomst van Parijs heeft de ambities van de Unie op het gebied van de bestrijding van de klimaatverandering bevestigd en versterkt.

(2)

Het goederenvervoer via de binnenvaart bevorderen is in die context een duidelijke prioriteit van het vervoersbeleid van de EU en vormt reeds jaren een speerpunt van het TEN-T-beleid.

(3)

Door de voltooiing van het Seine-Scheldenetwerk wordt het Seinebekken via een aaneengesloten netwerk van waterwegen voor schepen met een groot laadvermogen verbonden met het Scheldebekken in Noord-Frankrijk, België en Nederland, en verder met andere belangrijke Europese rivierbekkens zoals de Rijn en de Maas. Hierdoor ontstaat een doorlopend, efficiënt en consistent netwerk van vaarwegen voor schepen met een groot laadvermogen, dat de talrijke zee- en binnenhavens van de ruimere Europese grensoverschrijdende regio met elkaar verbindt.

(4)

Door Frankrijk, België, Nederland, en verderop Duitsland, met elkaar te verbinden, heeft het Seine-Scheldenetwerk een duidelijke grensoverschrijdende dimensie.

(5)

Het Seine-Scheldeproject is vooraf aangewezen als deel van de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en het deel Le Havre - Parijs is aangewezen als onderdeel van de Atlantische kernnetwerkcorridor. In de verklaring van Tallinn van 17 oktober 2013 betreffende de verwezenlijking van de TEN-T-kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee, ondertekend door de Belgische, Nederlandse en Franse ministers van vervoer en door de EU-commissaris voor vervoer, hebben de betrokken partijen hun wil om deze corridor te realiseren benadrukt. In het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee wordt bovendien benadrukt dat het Seine-Scheldeproject moet worden afgewerkt en de basis moet vormen voor een volledig functionerende multimodale vervoerscorridor.

(6)

Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is ervoor te zorgen dat de belangrijkste Seine-Schelderoutes minstens geschikt zijn voor schepen van CEMT-klasse Va en een goede bevaarbaarheid waarborgen.

(7)

Alle onderdelen van het Seine-Scheldeproject zijn essentieel voor de voltooiing van deze corridor. De belangrijkste missing link is het kanaal Seine - Noord-Europa, dat een onmisbare schakel vormt voor de verwezenlijking van het Seine-Scheldenetwerk.

(8)

Het Seine-Scheldeproject is een complex grensoverschrijdend project, waarbij België (het Vlaamse en Waalse gewest) en Frankrijk zijn betrokken en waarbij met zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart enerzijds nieuwe infrastructuur wordt aangelegd en anderzijds bestaande infrastructuur wordt aangepast. Voldoende coördinatie is dan ook een belangrijke uitdaging. Om het project op een gecoördineerde manier en tijdig te kunnen uitvoeren, moeten de beschrijving van de nodige acties en het tijdschema voor de uitvoering daarvan bij besluit worden vastgesteld. Dit zou bijdragen tot de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstellingen van het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee, en tot de voltooiing van het Seine-Scheldeproject binnen de kortst mogelijke termijn, uiterlijk in 2030.

(9)

Een duidelijke lijst van de acties die nodig zijn voor de afwerking van het Seine-Scheldeproject en de termijnen waarbinnen die moeten worden uitgevoerd is ook belangrijk om de beschikbaarheid van Europese, nationale en regionale en private financiering te plannen en te optimaliseren. Medefinanciering door de EU heeft een hefboomeffect op de nationale en regionale besluitvorming voor de uitvoering van die acties.

(10)

België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk hebben reeds aanzienlijke werkzaamheden uitgevoerd (studies en infrastructuurwerken) die bijdragen tot de realisatie van het Seine-Scheldeproject. De meeste daarvan werden in het kader van verschillende programma's medegefinancierd door de Europese Unie. De activiteiten worden momenteel uitgevoerd in het kader van een subsidieovereenkomst van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (2014-EU-TM-0373-M, Seine-Schelde 2020), op grond waarvan de EU 50 % van de subsidiabele kosten financiert.

(11)

Voor de grensoverschrijdende dimensie van het project moeten specifieke governancestructuren worden opgezet. België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk werken sinds jaren nauw samen, met name in het kader van de Intergouvernementele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, die in september 2009 is opgericht. Die commissie krijgt operationele steun van het Europees Economisch Samenwerkingsverband Seine-Schelde (EESV Seine-Schelde), waarvan les Voies Navigables de France (VNF), la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), le Service Public de Wallonie (SPW) en de Vlaamse Waterweg NV deel uitmaken. De Société du Canal Seine-Nord Europe is opgericht in mei 2017 en is belast met de aanleg van het Kanaal Seine-Nord. Deze bijzondere entiteiten vormen een geïntegreerde managementstructuur en superviseren en coördineren de voltooiing van het Seine-Scheldeproject. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger van de Commissie zouden regelmatig als waarnemer moeten deelnemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en het EESV Seine-Schelde. Bovendien moeten de Europese coördinator en een vertegenwoordiger van de Commissie als waarnemers deelnemen aan de vergaderingen van de raad van toezicht (conseil de surveillance) van de SCSNE. Frankrijk kan desgevallend nog andere regelingen treffen om de Commissie op een adequate manier bij de werkzaamheden van de raad van toezicht te betrekken.

(12)

Om toe te kunnen zien op de voortgang bij de uitvoering, moeten de lidstaten regelmatig aan de Commissie verslag uitbrengen over de voortgang van het project op hun grondgebied en haar in kennis stellen van eventuele vertragingen.

(13)

Het bij dit besluit vastgestelde uitvoeringstijdschema mag geen afbreuk doen aan de naleving van de eisen die zijn vastgelegd in de internationale wetgeving en het EU-recht, inclusief de bepalingen ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Dit tijdschema moet het mogelijk maken de beschikbaarheid van financiering te plannen en volledig te optimaliseren, zonder daarbij evenwel vooruit te lopen op de financiële verplichtingen van een lidstaat of van de Unie. Het mag in geen geval afbreuk doen aan de strenge normen van de Unie inzake milieubescherming en inspraak van de bevolking.

(14)

Onverminderd artikel 47, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1315/2013 moet in dit besluit een herzieningsclausule worden opgenomen.

(15)

België en Frankrijk hebben hun goedkeuring gehecht aan de in dit besluit vervatte maatregelen.

(16)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 52 van Verordening (EU) nr. 1315/2013 bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

Dit besluit voorziet in een beschrijving van de acties en het tijdschema voor de uitvoering van het grensoverschrijdende project Seine-Schelde, alsmede in bepalingen inzake governance.

Artikel 2

Acties en tijdsschema

België en Frankrijk waarborgen de tijdige uitvoering van de volgende acties:

a)

Seine-Amont, van Nogent-sur-Seine tot Parijs: verbeteren van de bevaarbaarheid, tegen december 2030;

verbetering van de bevaarbaarheid, met inbegrip van de vernieuwing van de waterkeringen (Beaulieu, Livon, Vives-Eaux), tegen december 2027, en renovatie van de secundaire sluizen (Coudray, Vives-Eaux, La Cave, Champagne), tegen december 2023;

bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024;

verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027;

b)

Seine-Aval, van Suresnes tot Le Havre: opwaardering en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027;

verlenging en renovatie van de sluizen (zoals Méricourt en Bougival), tegen december 2026;

modernisering van de waterkeringen (Port-Mort, Poses, Méricourt, Bougival, Suresnes, Andrésy), tegen december 2027, met inbegrip van de versterking van de dijk in Croisy-sur-Seine tegen december 2022;

bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024;

verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027;

bouw van een voetgangersbrug in Poses-Amfreville, tegen december 2022, en de aanleg van vispassages tegen december 2030;

c)

Oise, Conflans-Sainte-Honorine - Compiègne: opwaardering tot CEMT-klasse Vb en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2028;

opwaardering van de Oise tot CEMT-klasse Vb (MAGEO: oeverherstel en brugpijlers tussen Creil en Compiègne, uitbaggeren, bouw van een aanlegsteiger in Venette), tegen juni 2027;

vervanging van de brug in Mours, uiterlijk in december 2025;

bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2028;

d)

kanaal Seine-Nord Europe, van Compiègne tot Aubencheul-au-Bac: bouw en inbedrijfstelling, voor CEMT-klasse Vb en voor schepen met drie lagen containers, tegen december 2028;

1)

sector 1 Compiègne - Passel, met inbegrip van de bouw van de sluis van Montmacq:

bouwvergunning tegen september 2020;

geïntegreerde milieuvergunning tegen september 2020;

aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2020;

voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2026;

inbedrijfsstelling tegen juni 2027;

2)

sector 2 Passel - Allaines (49 km) doorkruist 33 gemeenten, sector 3 Allaines - Etricourt-Manancourt (11 km) doorkruist 3 gemeenten en sector 4 Etricourt-Manancourt - Aubencheul-au-Bac (30 km) doorkruist 11 gemeenten, met inbegrip van de bouw van sluizen in Noyon, Campagne, Allaines, Marquion-Bourlon, Oisy-Le-Verger en Moislains (kruising met het Canal du Nord), het bufferbekken van Louette en de kanaalbrug van 1,33 km over de vallei van de Somme:

bouwvergunning tegen december 2022;

geïntegreerde milieuvergunning tegen oktober 2022;

aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen december 2023;

voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen juni 2028;

inbedrijfsstelling tegen december 2028;

e)

As Duinkerke - Schelde, met inbegrip van het kanaal Duinkerke - Schelde van Valenciennes naar de Schelde en de Waalse waterwegen, en de Deûle richting Gent: opwaardering tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb (in één richting) en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027

1)

op alle kanaalvakken:

studies over de verhoging van de capaciteit van de sluizen (door een verdubbeling en/of verlenging), tegen december 2023;

bediening op afstand van de sluizen, tegen december 2025;

waarborgen van de bevaarbaarheid voor schepen van CEMT-klasse V, tegen december 2027;

2)

deel Arleux - Anzin: modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2022;

3)

deel Arleux - Halluin:

opwaardering van de Deûle tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb (in één richting), tegen december 2022;

modernisering en renovatie van de sluizen (met inbegrip van Don en Grand-Carré), tegen december 2020, en verlenging van de sluis in Quesnoy-sur-Deûle, tegen december 2026;

4)

deel Bauvin - Duinkerke:

versteviging van de oevers van het kanaal Aire - Neufossé (fasen 1 en 2), tegen december 2026, en versteviging van de oevers en herstel van de waterlijn op het kanaalpand van Fontinettes, tegen december 2023;

modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2019;

f)

kanaal Condé - Pommerœul: heropening voor CEMT-klasse Va, tegen december 2022

g)

Waalse as, Pommerœul - Namen: opwaardering tot CEMT-klasse Va, tegen december 2028

1)

Pommerœul - Seneffe: opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de aanpassing van het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes en de verdubbeling van de sluis van Obourg: afronding van de studies tegen december 2022, voltooiing van de werkzaamheden tegen december 2027;

2)

Seneffe - Charleroi: opwaardering tot CEMT-klasse Va en verdubbeling van de sluizen (Marchienne, Gosselies en Viesville): voorbereidende werkzaamheden tegen december 2022 en voltooiing tegen december 2027;

3)

Charleroi - Namen:

aanvang van de sluis van Auvelais tegen december 2022;

betere kruisingsmogelijkheden voor de scheepvaart: studies afgerond tegen december 2022 en werkzaamheden klaar tegen 2028;

h)

Bovenschelde:

1)

in Wallonië (België):

opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de ombouw van de doortocht door Doornik tot een éénrichtingskanaal voor gabarit Va en aanpassing van de "Pont des Trous" en "Pont-à-Pont" tegen december 2022;

capaciteitsuitbreiding en beveiliging van de sluiscomplexen door de aanpassing van de sluizen van Hérinnes en Kain: afronding van de studies tegen december 2023 en van de werkzaamheden tegen december 2030;

2)

in Vlaanderen (België): afronding van de studies voor een opwaardering van de sluizen tot CEMT-klasse Vb tegen december 2022, en opstelling van een technisch en financieel uitvoeringsplan tegen december 2023;

i)

Leie: opwaardering tot CEMT-klasse Vb (in één richting) en Va (in beide richtingen), zodat tegen december 2027 drie lagen containers kunnen worden vervoerd, met inbegrip van:

1)

in Vlaanderen (België), tussen Gent en Wervik:

alle sluizen aanpassen voor CEMT-klasse Vb, met inbegrip van de sluizen in Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke, tegen december 2021;

opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met inbegrip van het verhogen van de bruggen voor de doorvaart van schepen met 3 lagen containers, uiterlijk tegen december 2022 op het afleidingskanaal van de Leie, en uiterlijk in december 2027 op de overige delen;

2)

in Wallonië (België), op het grondgebied van de gemeente Komen: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met inbegrip van de doortocht door Komen, tegen december 2027, en maatregelen voor een veiligere scheepvaart, in het bijzonder door de vervanging van de waterkering in Komen tegen december 2030;

3)

in Frankrijk: tussen Deûlémont en Comines: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, tegen december 2024

j)

Aansluitend netwerk in Vlaanderen:

1)

studies betreffende de opwaardering van de Vlaamse waterwegen die rechtstreeks aansluiten op de Seine-Scheldeverbinding, uiterlijk tegen december 2022:

opwaardering van de verbindingen naar de zeehavens van Zeebrugge (kanaal Gent-Brugge) en Antwerpen (Boven-Zeeschelde) tot CEMT-klasse Va met het oog op het vervoer van drie lagen containers;

opwaardering van de kanalen Roeselare - Leie en Bossuit - Kortrijk tot CEMT-klasse Va;

2)

opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan, met inbegrip van een gedetailleerde prioriteitsbeoordeling, voor de noodzakelijke aanpassingen van de bovenstaande secties: tegen december 2023;

k)

Seneffe-Antwerpen, traject in Vlaanderen en Wallonië: uitvoering van studies voor een volledige opwaardering naar CEMT-klasse IV, tegen december 2022, en opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan voor de nodige aanpassingen, tegen december 2023;

l)

Algemene acties:

1)

tegen december 2022 opstellen van een door de verschillende partijen gecoördineerd beleidskader om de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het hele Seine-Scheldenetwerk te bevorderen, overeenkomstig de nationale beleidskaders die België en Frankrijk hebben ingediend op grond van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad (2), met het oog op een stapsgewijze uitrol tegen december 2030;

2)

uitrol van geïntegreerde en efficiënte diensten voor grensoverschrijdend verkeers- en vervoersbeheer op het volledige Seine-Scheldenetwerk, met inbegrip van de volledige uitrol van RIS overeenkomstig Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (3), tegen december 2028;

3)

ontwikkeling van multimodale logistieke platforms op het Seine-Scheldenetwerk, tegen december 2028.

Artikel 3

Governance

1.   De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie worden uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van toezicht (conseil de surveillance) van de Société du canal Seine-Nord Europe.

2.   De voortgang van de in artikel 2 bedoelde acties wordt regelmatig besproken in het kader van de Intergouvernementele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, alsmede in het kader van het EESV Seine-Schelde. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger van de Commissie worden uitgenodigd om ten minste tweemaal per jaar als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en ten minste driemaal per jaar aan de vergaderingen van het EESV Seine-Schelde.

Artikel 4

Verslaglegging

België en Frankrijk rapporteren minstens eenmaal per jaar aan de Commissie en de Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee over de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties en stellen hen in kennis van alle eventuele vertragingen, de oorzaken daarvan en de corrigerende maatregelen die zij hebben genomen. De lidstaten kunnen daartoe gebruikmaken van de inhoud van de jaarlijkse statusverslagen die moeten worden ingediend in het kader van de subsidieovereenkomsten van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Artikel 5

Evaluatie

Uiterlijk op 31 december 2023 evalueert de Commissie, op verzoek van België en Frankrijk of op eigen initiatief, de acties en het tijdschema als bedoeld in artikel 2, met de hulp van de Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België en de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2019.

Voor de Commissie

Violeta BULC

Lid van de Commissie


(1)  PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1).

(3)  Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152).