30.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/678

av den 29 april 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstullen för tomater, gurkor, bordsdruvor, aprikoser, körsbär, andra än surkörsbär, persikor (inbegripet nektariner) och plommon

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (2) föreskrivs att importen av de produkter som förtecknas i förordningens bilaga XVIII ska övervakas. Denna övervakning ska ske i enlighet med artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3).

(2)

I enlighet med artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2012, 2013 och 2014 bör det göras en ändring av tröskelvolymerna för tilläggstullarna för gurkor och körsbär, andra än surkörsbär, från och med den 1 maj 2015 och för tomater, bordsdruvor, aprikoser, persikor (inbegripet nektariner) och plommon från och med den 1 juni 2015.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 bör därför ändras i enlighet med detta. För läsbarhetens skull bör bilaga XVIII i den förordningen ersättas i sin helhet.

(4)

Eftersom denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga XVIII till genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska tröskelvolymerna för tilläggstullen för tomater, gurkor, bordsdruvor, aprikoser, körsbär, andra än surkörsbär, persikor (inbegripet nektariner) och plommon ersättas med de volymer som anges i motsvarande kolumn i den bilagan enligt vad som anger i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.).

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA XVIII

TILLÄGGSIMPORTTULLAR: AVDELNING IV KAPITEL I AVSNITT 2

Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas ska beskrivningen under varuslag endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullarna i denna bilaga ska avgöras av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

Tröskelvolymer (ton)

78.0015

0702 00 00

Tomater

Från och med den 1 oktober till och med den 31 maj

451 045

78.0020

Från och med den 1 juni till och med den 30 september

29 768

78.0065

0707 00 05

Gurkor

Från och med den 1 maj till och med den 31 oktober

16 093

78.0075

Från och med den 1 november till och med den 30 april

13 271

78.0085

0709 91 00

Kronärtskockor

Från och med den 1 november till och med den 30 juni

7 421

78.0100

0709 93 10

Zucchini

Från och med den 1 januari till och med den 31 december

263 359

78.0110

0805 10 20

Apelsiner

Från och med den 1 december till och med den 31 maj

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementiner

Från och med den 1 november till och med slutet av februari

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), wilkings och liknande citrushybrider

Från och med den 1 november till och med slutet av februari

101 160

78.0155

0805 50 10

Citroner

Från och med den 1 juni till och med den 31 december

302 950

78.0160

Från och med den 1 januari till och med den 31 maj

41 410

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

Från och med den 21 juli till och med den 20 november

68 450

78.0175

0808 10 80

Äpplen

Från och med den 1 januari till och med den 31 augusti

558 203

78.0180

Från och med den 1 september till och med den 31 december

464 902

78.0220

0808 30 90

Päron

Från och med den 1 januari till och med den 30 april

184 269

78.0235

Från och med den 1 juli till och med den 31 december

235 468

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

Från och med den 1 juni till och med den 31 juli

5 422

78.0265

0809 29 00

Körsbär, andra än surkörsbär

Från och med den 21 maj till och med den 10 augusti

29 831

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

Från och med den 11 juni till och med den 30 september

4 701

78.0280

0809 40 05

Plommon

Från och med den 11 juni till och med den 30 september

17 825”