30.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/678

z 29. apríla 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, uhorky šalátové, stolové hrozno, marhule, čerešne okrem višní, broskyne vrátane nektáriniek a slivky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 (2) sa stanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Uvedený dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2012, 2013 a 2014 by sa od 1. mája 2015 mala zmeniť spúšťacia úroveň uplatňovania dodatočných ciel na uhorky šalátové a čerešne okrem višní a od 1. júna 2015 na rajčiaky, stolové hrozno, marhule, broskyne vrátane nektáriniek a slivky.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Z dôvodov prehľadnosti je vhodné nahradiť celú prílohu XVIII k danému nariadeniu.

(4)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa spúšťacie úrovne dodatočných ciel na rajčiaky, uhorky šalátové, stolové hrozno, marhule, čerešne okrem višní, broskyne vrátane nektáriniek a slivky nahrádzajú úrovňami uvedenými v príslušnom stĺpci uvedenej prílohy tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Znenie opisu tovaru nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

451 045

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

29 768

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

16 093

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

13 271

78.0085

0709 91 00

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

7 421

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára do 31. decembra

263 359

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

251 798

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangeríniek a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

101 160

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

302 950

78.0160

od 1. januára do 31. mája

41 410

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

68 450

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

558 203

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

464 902

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

184 269

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

235 468

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

5 422

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

29 831

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

4 701

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

17 825“