30.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/678 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a taxelor suplimentare pentru tomate, castraveți, struguri de masă, caise, cireșe, altele decât vișinele, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și prune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (2) prevede monitorizarea importurilor produselor enumerate în anexa XVIII la acesta. Această monitorizare se efectuează conform normelor prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3).

(2)

În scopul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2012, 2013 și 2014, trebuie adaptate nivelurile de declanșare în vederea aplicării taxelor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele, începând cu 1 mai 2015 și pentru tomate, struguri de masă, caise, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și prune, începând cu 1 iunie 2015.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 ar trebui modificat în consecință. Din motive de claritate, ar trebui să se înlocuiască integral anexa XVIII la regulamentul menționat.

(4)

Datorită necesității de a se asigura aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce datele actualizate devin disponibile, ar trebui ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa XVIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, nivelurile de declanșare pentru tomate, castraveți, struguri de masă, caise, cireșe, altele decât vișinele, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, și prune sunt înlocuite cu nivelurile indicate în coloana corespunzătoare din anexa respectivă astfel cum au fost stipulate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVIII

TAXE DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL I SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că denumirea mărfurilor are doar o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a taxelor suplimentare este determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare a codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Perioada de aplicare

Niveluri de declanșare (în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

De la 1 octombrie până la 31 mai

451 045

78.0020

De la 1 iunie până la 30 septembrie

29 768

78.0065

0707 00 05

Castraveți

De la 1 mai până la 31 octombrie

16 093

78.0075

De la 1 noiembrie până la 30 aprilie

13 271

78.0085

0709 91 00

Anghinare

De la 1 noiembrie până la 30 iunie

7 421

78.0100

0709 93 10

Dovlecei

De la 1 ianuarie până la 31 decembrie

263 359

78.0110

0805 10 20

Portocale

De la 1 decembrie până la 31 mai

251 798

78.0120

0805 20 10

Clementine

De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

De la 1 noiembrie până la sfârșitul lunii februarie

101 160

78.0155

0805 50 10

Lămâi

De la 1 ianuarie până la 31 decembrie

302 950

78.0160

De la 1 ianuarie până la 31 mai

41 410

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

De la 21 iulie până la 20 noiembrie

68 450

78.0175

0808 10 80

Mere

De la 1 ianuarie până la 31 august

558 203

78.0180

De la 1 septembrie până la 31 decembrie

464 902

78.0220

0808 30 90

Pere

De la 1 ianuarie până la 30 aprilie

184 269

78.0235

De la 1 iulie până la 31 decembrie

235 468

78.0250

0809 10 00

Caise

De la 1 iunie până la 31 iulie

5 422

78.0265

0809 29 00

Cireșe, altele decât vișinele

De la 21 mai până la 10 august

29 831

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

De la 11 iunie până la 30 septembrie

4 701

78.0280

0809 40 05

Prune

De la 11 iunie până la 30 septembrie

17 825”