30.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/678

(2015. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 par apjomiem, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz tomātiem, gurķiem, galda vīnogām, aprikozēm, ķiršiem, izņemot skābos ķiršus, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, un plūmēm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011 (2) paredzēta XVIII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzība. Šī uzraudzība tiek veikta atbilstīgi Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (3) 308.d pantā noteiktajai kārtībai.

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts saistībā ar daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtu, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2012., 2013. un 2014. gadu, no 2015. gada 1. maija būtu jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem, izņemot skābos ķiršus, un no 2015. gada 1. jūnija – tomātiem, galda vīnogām, aprikozēm, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, un plūmēm.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011. Skaidrības labad būtu jāaizstāj viss minētās regulas XVIII pielikums.

(4)

Ir jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XVIII pielikumā apjomus, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz tomātiem, gurķiem, galda vīnogām, aprikozēm, ķiršiem, izņemot skābos ķiršus, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, un plūmēm, aizstāj ar apjomiem, kas norādīti minētā pielikuma atbilstīgajā slejā, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻAS I NODAĻAS 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērošanas jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas dienā.

Kārtas numurs

KN kods

Preču apraksts

Piemērošanas laikposms

Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu (tonnās)

78.0015

0702 00 00

Tomāti

No 1. oktobra līdz 31. maijam

451 045

78.0020

No 1. jūnija līdz 30. septembrim

29 768

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 1. maija līdz 31. oktobrim

16 093

78.0075

No 1. novembra līdz 30. aprīlim

13 271

78.0085

0709 91 00

Artišoki

No 1. novembra līdz 30. jūnijam

7 421

78.0100

0709 93 10

Kabači

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

263 359

78.0110

0805 10 20

Apelsīni

No 1. decembra līdz 31. maijam

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementīni

No 1. novembra līdz februāra beigām

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi

No 1. novembra līdz februāra beigām

101 160

78.0155

0805 50 10

Citroni

No 1. jūnija līdz 31. decembrim

302 950

78.0160

No 1. janvāra līdz 31. maijam

41 410

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 21. jūlija līdz 20. novembrim

68 450

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz 31. augustam

558 203

78.0180

No 1. septembra līdz 31. decembrim

464 902

78.0220

0808 30 90

Bumbieri

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

184 269

78.0235

No 1. jūlija līdz 31. decembrim

235 468

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

5 422

78.0265

0809 29 00

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 21. maija līdz 10. augustam

29 831

78.0270

0809 30

Persiki, arī gludie persiki un nektarīni

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

4 701

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 11. jūnija līdz 30 septembrim

17 825”