30.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/678

2015 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su ribiniu kiekiu, kurį pasiekus pomidorams, agurkams, valgomosioms vynuogėms, abrikosams, vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, persikams, įskaitant nektarinus, ir slyvoms taikomi papildomi muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011 (2) numatyta prižiūrėti jo XVIII priede išvardytų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti vykdoma pagal taisykles, nustatytas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (3) 308d straipsnyje;

(2)

taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2012, 2013 ir 2014 m. duomenis, nuo 2015 m. gegužės 1 d. reikėtų pakoreguoti ribinį kiekį, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, o nuo 2015 m. birželio 1 d. – abrikosams, pomidorams, slyvoms, persikams, įskaitant nektarinus, ir valgomosioms vynuogėms;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Siekiant aiškumo turėtų būti pakeistas visas to reglamento XVIII priedas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 XVIII priede nurodytas ribinis kiekis, kurį pasiekus pomidorams, agurkams, valgomosioms vynuogėms, abrikosams, vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, persikams, įskaitant nektarinus, ir slyvoms taikomi papildomi muitai, pakeičiamas šio reglamento priedo atitinkamoje skiltyje nurodytu kiekiu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(3)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVIII PRIEDAS

IV ANTRAŠTINĖS DALIES I SKYRIAUS 2 SKIRSNYJE NURODYTI PAPILDOMI IMPORTO MUITAI

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Serijos numeris

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

Ribinis kiekis (tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

451 045

78.0020

nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

29 768

78.0065

0707 00 05

Agurkai

nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

16 093

78.0075

nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

13 271

78.0085

0709 91 00

Artišokai

nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

7 421

78.0100

0709 93 10

Cukinijos

nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

263 359

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementinai

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

101 160

78.0155

0805 50 10

Citrinos

nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

302 950

78.0160

nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

41 410

78.0170

0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

68 450

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

558 203

78.0180

nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

464 902

78.0220

0808 30 90

Kriaušės

nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

184 269

78.0235

nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

235 468

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

5 422

78.0265

0809 29 00

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

29 831

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

4 701

78.0280

0809 40 05

Slyvos

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

17 825“