30.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/678 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 29.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a paradicsomra, az uborkára, a csemegeszőlőre, a kajszibarackra, a cseresznyefélékre (a meggy kivételével), az őszibarackra (beleértve a nektarint is) és a szilvára vonatkozó kiegészítő vámok kivetését eredményező küszöbszintek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) előírja a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletét. A felügyelet a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében előírt szabályok szerint történik.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában, valamint a 2012., a 2013. és a 2014. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok fényében az uborka és a cseresznyefélék (a meggy kivételével) esetében 2015. május 1-jétől, a paradicsom, a csemegeszőlő, a kajszibarack, az őszibarack (beleértve a nektarint is) és a szilva esetében pedig 2015. június 1-jétől kezdődő hatállyal indokolt módosítani a kiegészítő vámok küszöbszintjét.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. A könnyebb olvashatóság kedvéért indokolt az említett rendelet teljes XVIII. mellékletét új szöveggel helyettesíteni.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletében a paradicsomra, az uborkára, a csemegeszőlőre, a kajszibarackra, a cseresznyefélékre (a meggy kivételével), az őszibarackra (beleértve a nektarint is) és a szilvára vonatkozó küszöbszintek helyébe az említett mellékletnek az e rendelet melléklete szerinti változatában a megfelelő oszlopban szereplő mennyiségek lépnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2011. június 7-i 543/2011/EU végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint (tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

október 1-jétől május 31-ig

451 045

78.0020

június 1-jétől szeptember 30-ig

29 768

78.0065

0707 00 05

Uborka

május 1-jétől október 31-ig

16 093

78.0075

november 1-jétől április 30-ig

13 271

78.0085

0709 91 00

Articsóka

november 1-jétől június 30-ig

7 421

78.0100

0709 93 10

Cukkini

január 1-jétől december 31-ig

263 359

78.0110

0805 10 20

Narancs

december 1-jétől május 31-ig

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementin

november 1-jétől február végéig

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

november 1-jétől február végéig

101 160

78.0155

0805 50 10

Citrom

június 1-jétől december 31-ig

302 950

78.0160

január 1-jétől május 31-ig

41 410

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21-től november 20-ig

68 450

78.0175

0808 10 80

Alma

január 1-jétől augusztus 31-ig

558 203

78.0180

szeptember 1-jétől december 31-ig

464 902

78.0220

0808 30 90

Körte

január 1-jétől április 30-ig

184 269

78.0235

július 1-jétől december 31-ig

235 468

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

június 1-jétől július 31-ig

5 422

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék a meggy kivételével

május 21-től augusztus 10-ig

29 831

78.0270

0809 30

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

június 11-től szeptember 30-ig

4 701

78.0280

0809 40 05

Szilva

június 11-től szeptember 30-ig

17 825”