30.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/678,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen tomaateista, kurkuista, syötäviksi tarkoitetuista viinirypäleistä, aprikooseista, kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista), persikoista, myös nektariineista, ja luumuista kannetaan lisätullia

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 (2) säädetään sen liitteessä XVIII lueteltujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (4) 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2012, 2013 ja 2014 saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella olisi mukautettava määrää, josta alkaen kurkuista ja kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista) kannetaan lisätullia 1 päivästä toukokuuta 2015 ja tomaateista, syötäviksi tarkoitetuista viinirypäleistä, aprikooseista, persikoista, myös nektariineista, ja luumuista kannetaan lisätullia 1 päivästä kesäkuuta 2015.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 olisi muutettava. Luettavuuden vuoksi mainitun asetuksen liite XVIII olisi korvattava kokonaisuudessaan.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liitteessä XVIII esitetyt määrien kynnystasot, joista alkaen tomaateista, kurkuista, syötäviksi tarkoitetuista viinirypäleistä, aprikooseista, kirsikoista (muista kuin hapankirsikoista), persikoista, myös nektariineista, ja luumuista kannetaan lisätullia, määrillä, jotka ilmoitetaan mainitun liitteen vastaavassa sarakkeessa tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.


LIITE

”LIITE XVIII

LISÄTUONTITULLIT: IV OSASTON I LUVUN 2 JAKSO

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Kynnystaso (tonnia)

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. lokakuuta–31. toukokuuta

451 045

78.0020

1. kesäkuuta–30. syyskuuta

29 768

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta–31. lokakuuta

16 093

78.0075

1. marraskuuta–30. huhtikuuta

13 271

78.0085

0709 91 00

Latva-artisokat

1. marraskuuta–30. kesäkuuta

7 421

78.0100

0709 93 10

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta–31. joulukuuta

263 359

78.0110

0805 10 20

Appelsiinit

1. joulukuuta–31. toukokuuta

251 798

78.0120

0805 20 10

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun

101 160

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. kesäkuuta–31. joulukuuta

302 950

78.0160

1. tammikuuta–31. toukokuuta

41 410

78.0170

0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

21. heinäkuuta–20. marraskuuta

68 450

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta–31. elokuuta

558 203

78.0180

1. syyskuuta–31. joulukuuta

464 902

78.0220

0808 30 90

Päärynät

1. tammikuuta–30. huhtikuuta

184 269

78.0235

1. heinäkuuta–31. joulukuuta

235 468

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta–31. heinäkuuta

5 422

78.0265

0809 29 00

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21. toukokuuta–10. elokuuta

29 831

78.0270

0809 40 30

Persikat, myös nektariinit

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

4 701

78.0280

0809 40 05

Luumut

11. kesäkuuta–30. syyskuuta

17 825”