11.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 78/42


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 78/09

Referensnummer för statligt stöd

SA.32219 (11/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Stödbeviljande myndighet

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Stödåtgärdens titel

INNCORPORA – FPGS

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

11.2.2011–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

GD Forskning,Detaljhandel med brett sortiment

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (artikel 32)

65 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.32223 (11/X)

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Poland

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Stödåtgärdens titel

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

25.6.2010–30.6.2014

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

GD Forskning

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

80 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

60 %

20 %

Grundforskning (artikel 31.2 a)

100 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.32243 (11/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Stödåtgärdens titel

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.1.2011–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Odling av fleråriga växter,Odling av ett- och tvååriga växter,Blandat jordbruk,Husdjursskötsel,Odling av plantskoleväxter

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

GD Forskning,Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (artikel 27)

50 %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

50 %

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)

200 000 EUR

Stöd till forskning och utveckling inom jordbruks- och fiskerisektorerna (artikel 34)

100 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

70 %

10 %

Särskild utbildning (artikel 38.1)

35 %

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.32289 (11/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

GALICIA

Artikel 107.3 a,Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Stödåtgärdens titel

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Prolongation X 209/2010

Varaktighet

31.1.2011–31.12.2011

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

GD Forskning

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Referensnummer för statligt stöd

SA.32298 (11/X)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

UNITED KINGDOM

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Stödåtgärdens titel

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.4.2010–31.3.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

GBP 0,00 (i miljoner)

För garantier

GBP 0,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Annan typ av skatteförmån

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd till företag som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 18)

5 %

0 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure