11.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 78/42


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 78/09

Valsts atbalsta numurs

SA.32219 (11/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

INNCORPORA – FPGS

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

11.2.2011. – 31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija,Atvieglotie aizdevumi (t.sk. informācija par aizdevuma nodrošinājumu)

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

65 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.32223 (11/X)

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Poland

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

25.6.2010. – 30.6.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 ze zm.) – 3 665,23 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

80 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

60 %

20 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.32243 (11/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Atbalsta pasākuma nosaukums

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.1.2011. – 31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Daudzgadīgo kultūru audzēšana,Viengadīgo kultūru audzēšana,Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība),Lopkopība,Augu pavairošana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija,Procentu subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

100 %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

200 000 EUR

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

35 %

10 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

70 %

10 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.32289 (11/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

GALICIA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Prolongation X 209/2010

Ilgums

31.1.2011. – 31.12.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Valsts atbalsta numurs

SA.32298 (11/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

UNITED KINGDOM

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Atbalsta pasākuma nosaukums

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.4.2010. – 31.3.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 0,00 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)

5 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure