11.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 78/42


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 78/09

Referencenummer til statsstøtte

SA.32219 (11/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Støtteydende myndighed

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Støtteordningens navn

INNCORPORA — FPGS

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

11.2.2011—31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte,Lavt forrentet lån (herunder nærmere oplysninger om lånegarantien)

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

65 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.32223 (11/X)

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referencenr

PL

Regionens navn (NUTS)

Poland

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Støtteordningens navn

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

25.6.2010—30.6.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) — 3 665,23 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

80 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

60 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.32243 (11/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Blandede

Støtteydende myndighed

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Støtteordningens navn

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2011—31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Dyrkning af flerårige afgrøder,Dyrkning af etårige afgrøder,Blandet drift,Husdyravl,Planteformering

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte,Rentegodtgørelse

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

70 %

10 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

50 %

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)

100 %

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

200 000 EUR

Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)

35 %

10 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.32289 (11/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

GALICIA

Artikel 107, stk. 3, litra a),Blandede

Støtteydende myndighed

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Støtteordningens navn

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Prolongation X 209/2010

Varighed

31.1.2011—31.12.2011

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Referencenummer til statsstøtte

SA.32298 (11/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

UNITED KINGDOM

Blandede

Støtteydende myndighed

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Støtteordningens navn

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.4.2010—31.3.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 0,00 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabs-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelses-niveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).

5 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure