11.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 78/42


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 78/09

Референтен номер на държавна помощ

SA.32219 (11/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Предоставящ орган

Ministra de Ciencia e Innovación

C/ Albacete, 5.

28071 Madrid.

España

www.micinn.es

Наименование на мярката за помощ

INNCORPORA — FPGS

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

11.2.2011 г. — 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ,Заем при облекчени условия (включително информация как е гарантиран заемът).

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

65 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.32223 (11/X)

Държава-членка

Полша

Референтен номер на държавата-членка

PL

Име на региона (NUTS)

Poland

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Instytucje Zarządzające RPO

Załącznik 1

Załacznik 1

Наименование на мярката за помощ

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

25.6.2010 г. — 30.6.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006r. L 210 ze zm.) — 3 665,23 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

80 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

60 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_B_i_R.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.32243 (11/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Смесени

Предоставящ орган

Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

http://www.unioncamere.gov.it/index.php

Наименование на мярката за помощ

Regolamento per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Delibera Presidenza Unioncamere n. 5 del 9.12.2010

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.1.2011 г. — 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Отглеждане на многогодишни насаждения,Отглеждане на едногодишни растения,Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанствово,Животновъдство,Дейности на разсадници, без горските

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ,Субсидиране на лихвата

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

50 %

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

200 000 EUR

Специфично обучение (член 38, параграф 1)

35 %

10 %

Помощ за научноизследователска и развойна дейност в секторите на селското стопанство и рибарството (член 34)

100 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

70 %

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://bruxelles.cameredicommercioditalia.it/attachments/article/132/Microsoft%20Word%20-%20Regime%20agricoltura%20def%20%2021%2012%2010.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.32289 (11/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

GALICIA

Член 107, параграф 3, буква а),Смесени

Предоставящ орган

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Наименование на мярката за помощ

Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas específicas (Procedimiento IG108)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que se da publicidad al acuerdo que aprueba las bases reguladoras.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Prolongation X 209/2010

Продължителност

31.1.2011 г. — 31.12.2011 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

http://goo.gl/ejslW

Референтен номер на държавна помощ

SA.32298 (11/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

UNITED KINGDOM

Смесени

Предоставящ орган

HMRC

Rm 3C/15

100 Parilament Street

London SW1A 2BQ

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Наименование на мярката за помощ

100 % first-year capital allowance for zero-emission goods vehicles

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Section 18 and Schedule 7 Finance Act 2010. This amends the Capital Allowances Act 2001 by adding new sections 45DA and 45DB and 212T.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.4.2010 г. — 31.3.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 0,00 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

5 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/33/pdfs/ukpga_20100033_en.pdf

The enabling legislation is found at section 18 and schedule 7

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/financebillno2_2010_en.pdf

the Explanatory note for clause 18 explains the measure