16.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 211/17


Odvolanie podané 17. mája 2011: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. marca 2011 vo veci T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Komisia

(Vec C-235/11 P)

2011/C 211/34

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Dermitzakis, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie Komisie (GR ENV) nevybrať ponuky predložené odvolateľom v súvislosti s každou z troch častí otvoreného verejného obstarávania ENV.C2/FRA/2008/0017 „Rámcová zmluva pre systém obchodovania s emisiami CITL/CR“ (2008/S72-096229) a zadať tieto zákazky inému uchádzačovi,

vrátil vec Všeobecnému súdu na účely preskúmania nedoriešených otázok v súvislosti s dvoma časťami, vrátane návrhu na náhradu škody, ktorý Všeobecný súd ešte nepreskúmal,

nariadil Komisii, aby zaplatila trovy konania, vrátene trov vynaložených v rámci pôvodného konania, a to aj v prípade zamietnutie tohto odvolania, ako aj trovy vynaložené v rámci tohto odvolania, v prípade, že mu bude vyhovené.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa odvolateľa by mal byť napadnutý rozsudok zrušený z týchto dôvodov:

zjavne nesprávne posúdenie a nedostatok odôvodnenia,

Všeobecný súd pri posúdení povinnosti odôvodnenia, ktorú má verejný obstarávateľ, nesprávne vyložil článok 100 ods. 2 rozpočtového nariadenia (1), ako aj článok 149 vykonávacích pravidiel (2),

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol tvrdenia odvolateľa týkajúce sa porušenia zásady rovnosti zaobchádzania.


(1)  Ú. v. ES L 248, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74.

(2)  Ú. v. ES L 357, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 145.