30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/42


Rettens dom af 12. juli 2019 — Région Île-de-France mod Kommissionen

(Sag T-292/17) (1)

(Statsstøtte - støtteordning gennemført af Frankrig fra 1994 til 2008 - investeringstilskud tildelt af regionen Île-de-France - afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres forenelig med det indre marked - fordel - selektiv karakter - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrundelsespligt - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - artikel 108 TEUF - artikel 1, litra b), nr. i) og v), i forordning (EU) 2015/1589)

(2019/C 328/45)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Région Île-de-France (Frankrig) (ved advokat J.-P. Hordies)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1470 af 2. februar 2017 om Frankrigs støtteordninger SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) til fordel for busselskaber i regionen Île-de-France (EUT 2017, L 209, s. 24).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Région Île-de-France bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 231 af 17.7.2017.