13.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/61


Uznesenie Všeobecného súdu z 21. marca 2019 — Telenet/Komisia

(Vec T-470/18) (1)

(2019/C 164/65)

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka prvej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 8.10.2018.