14.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 162/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/287/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB (2), numatytas persvarstyti tame sprendime nustatytas neatidėliotinas priemones, siekiant įvertinti, ar jos tebėra būtinos ir pritaikytos reikiamam tikslui;

(2)

įsigaliojus Įgyvendinimo sprendimui 2011/884/ES valstybės narės į Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF), įsteigtą Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, pateikė 56 pranešimus, susijusius su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose. Tokiomis sąlygomis Įgyvendinimo sprendime 2011/884/ES nustatytos neatidėliotinos priemonės turi būti toliau taikomos, siekiant neleisti pateikti rinkai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, kurių neleidžiama naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (3);

(3)

valstybių narių įgyvendinant Sprendimą 2011/884/ES įgyta patirtis ir informacija, kurią Komisija gavo iš suinteresuotųjų šalių, rodo, kad taip pat būtina patikslinti tam tikrus minėtame sprendime nustatytus reikalavimus;

(4)

visų pirma, valstybių narių atlikta oficiali kontrolė parodė, kad į Įgyvendinimo sprendimo 2011/884/ES taikymo sritį reikėtų įtraukti kitus produktus, kuriuose yra ryžių. Taip pat reikėtų numatyti galimybę kompetentingoms institucijoms atlikti kitų produktų fizinius patikrinimus;

(5)

be to, kai kurios valstybės narės persvarstymo metu pabrėžė, kad Įgyvendinimo sprendime 2011/884/ES nustatyti reikalavimai dėl išankstinio pranešimo apie siuntą nėra visiškai suderinti su reikalavimais, numatytais 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (4), ir, jei taikoma, 2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 136/2004, nustatančiame produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (5). Reglamente (EB) Nr. 669/2009 nustatyta, kad pašarų ir maisto ūkio subjektai, importuodami tame reglamente nurodytus negyvūninius pašarus ir maistą, privalo užpildyti to reglamento II priedo 1 dalyje pateiktą bendrą įvežimo dokumentą. Reglamente (EB) Nr. 136/2004 numatyta panaši prievolė importuojant to reglamento taikymo srities produktus užpildyti to reglamento III priede pateiktą bendrą veterinarinį įvežimo dokumentą. Todėl siekiant pagerinti oficialios kontrolės veiksmingumą reikia suderinti Įgyvendinimo sprendime 2011/884/ES nustatytus išankstinio pranešimo reikalavimus su nustatytaisiais Reglamente (EB) Nr. 669/2009 ir, jei taikoma, Reglamente (EB) Nr. 136/2004. Siekiant išvengti nesusipratimų, minėtame sprendime taip pat turėtų būti nurodyta, kad išankstiniai pranešimai turėtų būti teikiami kompetentingoms institucijoms pasienio kontrolės poste arba nustatytame įvežimo punkte;

(6)

mėginių ėmimo metodikos labai svarbios norint gauti reprezentatyvius ir palyginamus tyrimų rezultatus. Įgyvendinimo sprendimo 2011/884/ES II priede nustatytas bendras mėginių ėmimo ir tyrimo protokolas siekiant patikrinti, ar nėra genetiškai modifikuotų ryžių. Iki šiol sukaupta patirtis parodė, kad didžiąją importo, kuriam taikomas šis sprendimas, dalį sudaro perdirbti produktai. Tokiais atvejais tikėtina, kad neleidžiami naudoti genetiškai modifikuoti ryžiai bus tolygiai pasiskirstę visoje partijoje. Atsižvelgiant į šiuos faktus būtina parengti papildomą mėginių ėmimo protokolą, labiau pritaikytą tokiems produktams;

(7)

būtina nustatyti naują šiame sprendime numatytų naujų nuostatų taikymo pereinamąjį laikotarpį, kad maisto ir pašarų ūkio subjektai turėtų laiko prisitaikyti prie naujos padėties, susidariusios priėmus šį sprendimą;

(8)

padėtis dėl galimo ryžių produktų užteršimo neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotų linijų ryžiais turėtų būti reguliariai persvarstoma siekiant įvertinti, ar šiame sprendime numatytos priemonės vis dar būtinos ir pritaikytos reikiamam tikslui, taip pat užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į naujus mokslo ir technikos pasiekimus;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2011/884/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis sprendimas taikomas I priede išvardytiems Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųstiems produktams.

2.   Siekdamos užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 3 daliai ir 16 straipsnio 3 daliai, valstybės narės gali atlikti atsitiktinius kitų nei minėtieji 1 dalyje Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųstų maisto ir pašarų, kurie gali būti sudaryti arba pagaminti iš ryžių arba kuriuose jų gali būti, fizinius patikrinimus pagal šio sprendimo II priedą.

3.   Šis sprendimas netaikomas 1 ir 2 dalyse nurodytų maisto ir pašarų asmeninėms siuntoms, skirtoms tik privatiems asmenims vartoti ar naudoti. Jei kyla abejonių, prievolė įrodyti tenka siuntos gavėjui.“

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Išankstinis pranešimas

1.   Pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai iš anksto tinkamai praneša kompetentingoms institucijoms pasienio kontrolės poste arba nustatytame įvežimo punkte apie numatomą fizinio siuntos atvežimo datą ir laiką ir apie siuntos pobūdį. Ūkio subjektai turi taip pat nurodyti produkto paskirtį – ar tai maisto produktas, ar pašaras.

2.   Tuo tikslu jie užpildo Reglamento (EB) Nr. 669/2009 II priede nurodyto bendro įvežimo dokumento (BĮD) arba Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (6) 2 straipsnyje nurodyto bendro veterinarinio įvežimo dokumento (BVĮD) atitinkamas dalis ir persiunčia tą dokumentą kompetentingai institucijai pasienio kontrolės poste arba nustatytame įvežimo punkte ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki fizinio siuntos atvežimo.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos I priede nurodytiems produktams, kurių sudėtyje nėra, kurie nėra sudaryti arba pagaminti iš ryžių.

3)

4 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Prie kiekvienos 1 straipsnyje nurodytos siuntos pridedama kiekvienos partijos tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas pagal III ir IV prieduose pateiktus pavyzdžius, užpildytas, pasirašytas ir patikrintas Kinijos Liaudies Respublikos įvežimo ir išvežimo inspekcijos ir karantino biuro (AQSIQ) įgalioto atstovo. Tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas parengiamas oficialia importo valstybės narės kalba ar kita kalba, su kuria sutiko tos valstybės narės kompetentingos institucijos.

2.   Jei I priede nurodyto produkto sudėtyje nėra ryžių, jis nėra iš jų sudarytas ar pagamintas, tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas gali būti pakeisti už siuntą atsakingo ūkio subjekto pažyma, kurioje nurodyta, kad maisto produkto ar pašaro sudėtyje nėra ryžių, jis nėra iš jų sudarytas ar pagamintas. Ši pažyma parengiama oficialia importo valstybės narės kalba ar kita kalba, su kuria sutiko tos valstybės narės kompetentingos institucijos.“

4)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Oficialūs tikrinimai

1.   Visų 1 straipsnyje nurodytų produktų kiekvienos siuntos dokumentai tikrinami siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 straipsnyje nustatytų importo sąlygų.

2.   Jei prie produktų siuntos, išskyrus nurodytąją 4 straipsnio 2 dalyje, nėra pridėti 4 straipsnyje nurodyti sveikumo sertifikatas ir tyrimų ataskaita, siunta siunčiama atgal į kilmės šalį arba sunaikinama.

3.   Jei prie siuntos yra pridėti 4 straipsnyje nurodyti sveikumo sertifikatas ir tyrimų ataskaita, kompetentinga institucija paima mėginius tyrimams pagal II priedą neleidžiamiems naudoti GMO aptikti 100 % dažnumu. Jei siunta sudaryta iš kelių partijų, imami ir tiriami mėginiai iš kiekvienos partijos.

4.   Kompetentinga institucija gali leisti toliau gabenti siuntą, nors fizinių tikrinimų rezultatai dar negauti. Tokiu atveju kompetentingos institucijos nuolat kontroliuoja siuntą, kol bus gauti fizinio tikrinimo rezultatai.

5.   Baigusi 1–4 dalyse nustatytus tikrinimus kompetentinga institucija:

a)

užpildo BĮD arba tam tikrais atvejais BVĮD II dalies atitinkamą dalį; tą dokumentą antspauduoja ir pasirašo atsakingas kompetentingos institucijos pareigūnas;

BĮD arba tam tikrais atvejais BVĮD gali būti pildomi tik gavus 3 dalyje nurodytų tyrimų rezultatus.

b)

pateikia ir saugo pasirašyto ir antspauduoto BĮD arba tam tikrais atvejais BVĮD kopiją.

BĮD arba tam tikrais atvejais BVĮD originalas pridedamas prie siuntos vežant ją toliau iki BĮD arba BVĮD nurodytos paskirties vietos.

6.   Siuntas išleisti į laisvą apyvartą gali būti leidžiama tik tada, kai atlikus mėginių ėmimą ir tyrimus pagal II priedą visos tos siuntos partijos laikomos atitinkančiomis Sąjungos teisę. Šis reikalavimas taip pat taikomas siuntoms, kurios buvo ištirtos pagal 1 straipsnio 2 dalį.“

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. valstybės narės leidžia importuoti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, išskyrus I priede išvardytus produktus, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai 1905 90 60, 1905 90 90 ir 2103 90 90, siuntas, kurios fiziškai atvežtos į Sąjungą iki 2013 m. liepos 4 d., net jeigu BĮD nebuvo pateiktas kompetentingai institucijai likus ne daugiau kaip vienai darbo dienai iki siuntos fizinio atvežimo, kaip reikalaujama 3 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad įvykdyti kiti 3 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

Iki 2013 m. spalio 5 d. valstybės narės leidžia importuoti I priede išvardytų produktų, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai 1905 90 60, 1905 90 90 ir 2103 90 90, siuntas, kurios neatitinka 3 ir 4 straipsniuose sąlygų, su sąlyga, kad kompetentinga institucija atliko mėginių ėmimą ir tyrimą pagal 5 straipsnio 3 dalį.“

6)

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo I ir II priedus.

2 straipsnis

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priemonės persvarstymas

Šiame sprendime nustatytos priemonės reguliariai persvarstomos siekiant atsižvelgti, kai tikslinga, į naujausius pokyčius, susijusius su neleidžiamais naudoti GMO Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųstuose produktuose, arba į mokslo ir technikos pažangą šiame sprendime nustatytų mėginių ėmimo ir tyrimo metodų srityje.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 343, 2011 12 23, p. 140.

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(4)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.

(5)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.

(6)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.“


I PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2011/884/ES I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Produktas

KN kodas

Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy) arba neapdoroti)

1006 10

Lukštenti (rudieji) ryžiai

1006 20

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

1006 30

Skaldyti ryžiai

1006 40 00

Ryžiniai miltai

1102 90 50

Ryžių kruopos ir rupiniai

1103 19 50

Ryžių granulės

1103 20 50

Ryžiai, perdirbti į dribsnius

1104 19 91

Javų grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius (išskyrus avižų, kviečių, rugių, kukurūzų ir miežių grūdus bei ryžius, perdirbtus į dribsnius)

1104 19 99

Ryžių krakmolas

1108 19 10

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 10 00

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu, su kiaušiniais

1902 11 00

Nevirti, neįdaryti arba neparuošti kitu būdu tešlos gaminiai, be kiaušinių

1902 19

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu

1902 20

Kiti tešlos gaminiai (išskyrus nevirtus, neįdarytus ar neparuoštus kitu būdu tešlos gaminius ir įdarytus tešlos gaminius, virtus arba nevirtus, paruoštus arba neparuoštus kitu būdu)

1902 30

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus, pagamintus iš ryžių

1904 10 30

Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

1904 20 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių, pagamintų iš ryžių (išskyrus javainių rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių)

1904 20 95

Ryžiai, apvirti arba kitaip paruošti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius, paruoštus maisto produktus, pagamintus išpučiant ar skrudinant arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ar neskrudintų ir skrudintų javų grūdų dribsnių ar išpūstų javų grūdų mišinių)

1904 90 10

Ryžinis popierius

ex 1905 90 20

Sausainiai

1905 90 45

Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

1905 90 55

Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, į kuriuos pridėta saldiklių (pvz., vaisiniai pyragaičiai, duona su razinomis, panetonas (itališkas kalėdinis pyragas su citrusiniais vaisiais), merengos, kalėdiniai pyragai, raguoliai ir kiti kepiniai)

1905 90 60

Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, nesaldinti, be prieskonių arba nesūdyti (pvz., picos, įdaryti apkepai ir kiti kepiniai)

1905 90 90

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

2103 90 90

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų, ankštinių augalų arba ryžių, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis ne didesnis kaip 35 % masės, apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

2302 40 02

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų, ankštinių augalų arba ryžių, išskyrus ryžius, kuriuose esantis krakmolo kiekis ne didesnis kaip 35 % masės, apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

2302 40 08“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2011/884/ES II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2.2 punkte standartas „CEN/ISO 15568“ pakeičiamas standartu „CEN/TS 15568:2007“.

2)

3 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei tai grūdų mėginiai, paskirta kontrolės laboratorija paima iš homogenizuoto laboratorinio mėginio keturis tiriamuosius 240 g mėginius (atitinka 10 000 ryžių grūdų). Keturi tiriamieji mėginiai sumalami ir toliau tiriami atskirai. Iš kiekvieno tiriamojo mėginio ekstrahuojamos dvi ištraukos. Dėl kiekvieno genetiškai modifikuoto genetinio elemento atliekamas kiekvienos ištraukos PGR tyrimas laikantis išsamiai 4 punkte aprašytų atrankinės patikros metodų.

Jei tai perdirbti produktai, pavyzdžiui, miltai, makaronai ar krakmolas, iš homogenizuoto laboratorinio mėginio paruošiamas vienas tiriamasis 125 g mėginys. Šis tiriamasis mėginys sumalamas, iš šio mėginio ekstrahuojamos dvi ištraukos ir dėl kiekvieno genetiškai modifikuoto genetinio elemento atliekamas kiekvienos ištraukos PGR tyrimas laikantis išsamiai 4 punkte aprašytų atrankinės patikros metodų.

Siunta laikoma neatitinkančia reikalavimų, jeigu bent vienas genetiškai modifikuotas genetinis elementas aptiktas bent viename tiriamajame siuntos mėginyje pagal Europos Sąjungos genetiškai modifikuotų organizmų etaloninės laboratorijos (ES GMO EL) ataskaitoje nustatytas gaires.“

3)

5 punkte žodžiai „ES etaloninės genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijos“ pakeičiami žodžiais „ES genetiškai modifikuotų organizmų etaloninės laboratorijos“.