26.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 427/64


Wyrok Sądu z dnia 27 września 2018 r. – Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Sprawa T-825/17) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LIGHTBOUNCE - Bezwzględna podstawa odmowa rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001])

(2018/C 427/85)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Gilch i L. Petri)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Hanne i D. Walicka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 października 2017 r. (sprawa R 2301/2016-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego LIGHTBOUNCE jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Carbon System Verwaltungs GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 52 z 12.2.2018.