24.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 950/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Σεπτεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 9 Μαΐου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία (2).

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 878/2011 (3), το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 442/2011 με σκοπό την επέκταση των μέτρων κατά της Συρίας, περιλαμβανομένης της επέκτασης των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο, και απαγόρευσης της αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς αργού πετρελαίου από τη Συρία.

(3)

Με την απόφαση 2011/628/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (4), που τροποποίησε την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ το Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων, και συγκεκριμένα απαγόρευση των επενδύσεων στον τομέα του αργού πετρελαίου, την προσθήκη ονομάτων στον κατάλογο, την απαγόρευση της παράδοσης συριακών τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας καθώς και ορισμένες προσαρμογές στις διατάξεις που προστατεύουν οικονομικούς φορείς από αξιώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή κυρώσεων.

(4)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική πράξη στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή τους.

(5)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 442/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι)

Ως “συριακό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός” νοείται:

i)

το κράτος της Συρίας ή οιαδήποτε δημόσια αρχή αυτού·

ii)

κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται ή κατοικεί μόνιμα στη Συρία·

iii)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την καταστατική του έδρα στη Συρία·

iv)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός, εντός ή εκτός Συρίας, που ανήκει ή ελέγχεται άμεσα από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή φορείς·».

2)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, νέων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων στο συριακό νόμισμα, που έχουν τυπωθεί ή κοπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας.».

3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3γ

1.   Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α)

η χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οιοδήποτε συριακό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

β)

η απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε οιοδήποτε συριακό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

γ)

η δημιουργία κοινοπραξιών με οιοδήποτε συριακό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της παραγράφου 2·

δ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για οιοδήποτε συριακό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που επιδίδεται στην έρευνα, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και μόνο, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

στην “έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου” περιλαμβάνεται η έρευνα, η αναζήτηση και η διαχείριση κοιτασμάτων αργού πετρελαίου, καθώς και η παροχή γεωλογικών υπηρεσιών για τα κοιτάσματα αυτά·

β)

ως “διύλιση αργού πετρελαίου” νοείται η κατεργασία, παρασκευή ή προετοιμασία πετρελαίου για την τελική πώληση καυσίμων.

4.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1:

α)

ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις ή συμφωνίες συναφθείσες πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011·

β)

δεν εμποδίζουν την παράταση μιας συμμετοχής, εφόσον αυτή αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο συμφωνίας συναφθείσας πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011.».

4)

Το άρθρο 10α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10α

Δεν αναγνωρίζονται αξιώσεις, π.χ. αξίωση αποζημίωσης κάθε είδους ή άλλη σχετική αξίωση, όπως αξίωση συμψηφισμού, καταβολής προστίμου ή αξιώσεις βάσει εγγυήσεως, αξιώσεις παράτασης ή πληρωμής ομολόγου, οικονομικής εγγύησης, περιλαμβανομένων αξιώσεων βάσει πιστωτικής επιστολής και παρόμοιων μέσων, τις οποίες προβάλλει η κυβέρνηση της Συρίας, δημόσιοι φορείς, εταιρείες ή οργανισμοί της ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματός της κυβέρνησης αυτής, σε σχέση με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή η εκπλήρωση της οποίας επηρεάστηκε, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.».

Άρθρο 2

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 442/2011 αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 228 της 3.9.2011, σ. 1.

(4)  Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011, προστίθενται οι εξής καταχωρίσεις:

Πρόσωπα

 

Όνομα

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Tayseer Qala Awwad

Έτος γέννησης.: 1943 Τόπος γέννησης: Δαμασκός

Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και πρακτικές του για αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις.

23.09.2011

2.

Δρ Adnan Hassan Mahmoud

Έτος γέννησης: 1966 Τόπος γέννησης: Tartous

Υπουργός Πληροφοριών. Συνδέεται με το συριακό καθεστώς, υποστηρίζοντας και προωθώντας την πολιτική πληροφοριών του.

23.09.2011


Οντότητες

 

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Addounia TV (άλλως Dounia TV)

Τηλ.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Φαξ: +963-11-5667272

Ιστοχώρος:

http://www.addounia.tv

Η Addounia TV έχει υποκινήσει τη χρήση βίας κατά αμάχων στη Συρία.

23.09.2011

2.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Τηλ.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Φαξ: +963 (11) 673 1274

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· η μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου στη Συρία, στηρίζει το καθεστώς και ωφελείται από αυτό.

23.09.2011

3.

El-Tel Co. (άλλως El-Tel Middle East Company)

Διεύθυνση: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria

Τηλ.: +963-11-2212345

Φαξ: +963-11-44694450

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@eltelme.com

Ιστοχώρος: www.eltelme.com

Κατασκευάζει και προμηθεύει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για το στρατό.

23.09.2011

4.

Ramak Constructions Co.

Διεύθυνση: Daa’ra Highway, Damascus, Syria Τηλ.: +963-11-6858111

Κινητό τηλ.: +963-933-240231

Κατασκευάζει στρατώνες, συνοριοφυλάκια και άλλα κτίρια για τις ανάγκες του στρατού.

23.09.2011

5.

Souruh Company (άλλως SOROH Al Cham Company)

Διεύθυνση: Adra Free Zone Area

Damascus – Syria

Τηλ.:+963-11-5327266

Κινητό τηλ.:+963-933-526812

+963-932-878282

Φαξ: +963-11-5316396

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sorohco@gmail.com

Ιστοχώρος: http://sites.google.com/site/sorohco

Επενδύει σε τοπικά έργα του κλάδου της στρατιωτικής βιομηχανίας, κατασκευάζοντας τμήματα όπλων και συναφή είδη. Το 100% της εταιρίας είναι στην κατοχή του Rami Makhlouf.

23.09.2011

6.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Τηλ.:+963 11 61 26 270

Φαξ: +963 11 23 73 97 19

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@syriatel.com.sy

Ιστοχώρος: http://syriatel.sy/

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς: μέσω της σύμβασης άδειας εκμετάλλευσης καταβάλλει το 50% των κερδών της στην κυβέρνηση.

23.09.2011


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος προϊόντων πετρελαίου

Κωδικός ΕΣ (HS)

Περιγραφή

2709 00

Έλαια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα:

2710

Έλαια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα έλαια· παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα έλαια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια:

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των ελαίων πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:

2715 00 00

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)»