11/ 60

BG

Официален вестник на Европейския съюз

231


22001D0131


L 022/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 131/2001

от 23 ноември 2001 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейско икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към споразумението бе изменено с Решение № 102/2001 на Съвместния комитет на ЕИП от 26 октомври 2001 г. (1).

(2)

Девет правни акта относно форми на контрол следва да бъдат включени в споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага за Исландия и Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Приложение I, глава I на споразумението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Текстовете на Решения 2000/301/ЕО (2), 2000/345/ЕО (3), 2000/350/ЕО (4), 2000/371/ЕО (5), 2000/372/ЕО (6), 2000/374/ЕО (7), 2000/382/ЕО (8) и 2000/431/ЕО (9) и Регламент (ЕО) № 1606/2000 (10) на норвежки език, които предстоят да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 24 ноември 2001 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (11).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2001 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

E. BULL


(1)  ОВ L 322, 6.12.2001 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 97, 19.4.2000 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 121, 23.5.2000 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 124, 25.5.2000 г., стр. 58.

(5)  ОВ L 134, 7.6.2000 г., стр. 34.

(6)  ОВ L 134, 7.6.2000 г., стр. 35.

(7)  ОВ L 135, 8.6.2000 г., стр. 27.

(8)  ОВ L 139, 10.6.2000 г., стр. 41.

(9)  ОВ L 170, 11.7.2000 г., стр. 15.

(10)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 16.

(11)  Не са посочени конституционни изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I, глава I, раздел 1.2 на споразумението се изменя, както следва:

1.

Към точка 71 (Регламент (ЕО) № 2629/97 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32000 R 1606: Регламент (ЕО) № 1606/2000 на Комисията от 24 юли 2000 г. (ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 16).“

2.

Към точка 78 (Решение 98/272/ЕО на Комисията) се добавя следното:

„изменено със:

32000 D 0374: Решение 2000/374/ЕО на Комисията от 5 юни 2000 г. (ОВ L 135, 8.6.2000 г., стр. 27).“

3.

Към точка 86 (Решение 98/653/ЕО на Комисията) се добавят следните тирета:

„—

32000 D 0345: Решение 2000/345/ЕО на Комисията от 22 май 2000 г. (ОВ L 121, 23.5.2000 г., стр. 9),

32000 D 0371: Решение 2000/371/ЕО на Комисията от 6 юни 2000 г. (ОВ L 134, 7.6.2000 г., стр. 34),

32000 D 0372: Решение 2000/372/ЕО на Комисията от 6 юни 2000 г. (ОВ L 134, 7.6.2000 г., стр. 35).“

4.

Към точка 90 (Решение 1999/766/ЕО на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32000 D 0431: Решение 2000/431/ЕО на Комисията от 7 юли 2000 г. (ОВ L 170, 11.7.2000 г., стр. 15).“

5.

Текстът на точка 99 (Решение 1999/788/ЕО на Комисията) се заменя със следния текст:

32000 D 0301: Решение 2000/301/ЕО на Комисията от 18 април 2000 г. за отмяна на предпазните мерки срещу замърсяване с диоксини на определени продукти от свинско и птиче месо, предназначение за хранене на хора или животни (ОВ L 97, 19.4.2000 г., стр. 16).“

6.

Към точка 100 (Решение 1999/789/ЕО на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32000 D 0382: Решение 2000/382/ЕО на Комисията от 8 юни 2000 г. (ОВ L 139, 10.6.2000 г., стр. 41).“

7.

След точка 102 (Решение 2000/149/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„103.

32000 D 0350: Решение 2000/350/ЕО на Комисията от 2 май 2000 г. относно епидемиологичния контрол на болестта син език в Гърция и за мерките срещу разпространение на епидемията (ОВ L 124, 25.5.2000 г., стр. 58).“

8.

Текстът на точка 64 (Решение 97/534/ЕО на Комисията) се заличава.