11/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

155


31995D0129


L 085/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 martie 1995

privind încheierea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Democratică Socialistă Sri-Lanka privind parteneriatul și dezvoltarea

(95/129/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 113 și 130y, coroborate cu articolul 228 alineatul (2) prima teză și articolul 228 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât, în conformitate cu articolul 130u din tratat, politica europeană în domeniul cooperării privind dezvoltarea trebuie să sprijine dezvoltarea economică și socială durabilă a țărilor în curs de dezvoltare, integrarea fără dificultăți și graduală a acestor țări în economia mondială, precum și campania împotriva sărăciei în aceste țări;

întrucât, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale în domeniul relațiilor externe, Comunitatea trebuie să aprobe acordul prevăzut de prezenta decizie,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Democratică Socialistă Sri-Lanka privind parteneriatul și dezvoltarea se aprobă în numele Comunității.

Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității, la notificarea prevăzută la articolul 26 din acord.

Articolul 3

Comisia, asistată de reprezentanții statelor membre, reprezintă Comunitatea în comisia mixtă prevăzută la articolul 20 din acord.

Articolul 4

Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 1995.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GIRAUD


(1)  JO C 86, 23.3.1994, p. 5.

(2)  JO C 18, 23.1.1995.