28.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/12


Oznámenie poľskej vlády, týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Predmetom verejnej súťaže je udelenie povolení na vyhľadávanie a identifikáciu ropy a/alebo zemného plynu v oblasti Ostrów Lubelski:

č.

Názov

Blok č.

Zmluva z roku 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Žiadosti sa musia vzťahovať na tú istú oblasť.

Žiadosti o udelenie povolení musia byť predložené v sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do poludnia 12.00 hod SEČ/CEST v posledný deň obdobia 180 dní, ktoré sa začína dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prijaté žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

a)

navrhnutá technológia práce (60 %);

b)

technické a finančné možnosti žiadateľa (30 %);

c)

poplatok navrhovaný za udelenie práv na využívanie ťažobných pozemkov (10 %).

Minimálny poplatok za udelenie ťažobných práv na pozemky v oblasti Ostrów Lubelski je 14 817,63 PLN ročne.

Verejné otváranie žiadostí sa bude konať v sídle ministerstva životného prostredia o 12.00 hod. SEČ/CEST štrnásty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí. Postup vyhodnocovania žiadostí bude ukončený do šiestich mesiacov od konečného termínu na podávanie žiadostí. O výsledku tohto postupu budú žiadatelia informovaní písomne.

Žiadosti sa predkladajú v poľštine.

Po zohľadnení stanoviska príslušných orgánov licenčný orgán udelí žiadateľovi vybranému v rámci postupu vyhodnocovania verejnej súťaže povolenia na vyhľadávanie a identifikáciu zásob ropy a/alebo zemného plynu a uzatvorí s ním zmluvu o využívaní ťažobných pozemkov.

Aby mohol hospodársky subjekt pôsobiť na poľskom území v oblasti vyhľadávania ložísk uhľovodíkov, musí mať tak právo, ako aj povolenie na využívanie ťažobných pozemkov.

Žiadosti, prosím, posielajte na adresu poľského ministerstva životného prostredia:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Podrobnejšie informácie:

Webová stránka ministerstva životného prostredia:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

vedúca úradníčka

Ministerstvo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fax +48 225792460

e-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl