28.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 400/12


Komunikat rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w regionie Ostrowa Lubelskiego

2012/C 400/10

Przedmiotem przetargu jest udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze Ostrów Lubelski:

Nr

Nazwa

Nr bloku

Układ 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministra Środowiska w terminie do 180. dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST) licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (60 %);

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (30 %);

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru Ostrów Lubelski wynosi 14 817,63 PLN rocznie.

Publiczne otwarcie wniosków nastąpi w siedzibie Ministra Środowiska o godzinie 12.00 (czasu środkowo-europejskiego/wschodnioeuropejskiego) 14. dnia roboczego od daty upływu terminu składania wniosków. Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedura porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Starszy Specjalista

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Faks +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl