28.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 400/12


Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in de zone Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

De aanbesteding heeft betrekking op de verlening van een vergunning voor een concessie voor de prospectie en/of exploitatie van olie- en/of aardgasbronnen in de zone Ostrów Lubelski.

Nr.

Naam

Bloknr.

Overeenkomst 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

De aanvragen moeten betrekking hebben op dezelfde zone.

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12.00 uur Midden-Europese tijd (MET) toekomen op de zetel van het Ministerie van Milieu, binnen een termijn van 180 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanvragen worden onderzocht met gebruikmaking van de volgende criteria:

a)

voor de prospectieactiviteiten te gebruiken technologie (gewicht: 60 %),

b)

technische en financiële capaciteiten van de kandidaat (gewicht: 30 %),

c)

bedrag van de voorgestelde vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw (gewicht: 10 %).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw in de zone Ostrów Lubelski bedraagt 14 817,63 PLN per jaar.

De openbare opening van de aanvragen vindt plaats op de zetel van het Ministerie van Milieu, om 12.00 uur (MET) op de 14e werkdag na de einddatum voor de indiening van aanvragen. De procedure van vergelijking van de aanvragen wordt afgesloten binnen een termijn van zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van aanvragen. Deelnemers aan de procedure worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de gunningsprocedure.

De aanvragen moeten in de Poolse taal worden ingediend.

De voor de verlening van concessies bevoegde instantie verleent aan de uitverkoren kandidaat een concessie voor de prospectie en/of exploitatie van olie- en/of aardgasbronnen na een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met het standpunt van de bevoegde autoriteiten en sluit met bedoelde kandidaat een contract met betrekking tot de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw.

Om activiteiten met betrekking tot de prospectie in verband met koolwaterstofbronnen op het Poolse grondgebied te kunnen uitvoeren, moet de desbetreffende onderneming zowel over een recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als over een concessie beschikken.

Aanvragen moeten worden ingediend bij:

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van Milieu)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement Geologie en Mijnbouwconcessies)

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Meer informatie is te vinden op of kan worden aangevraagd bij:

de website van het Ministerie van Milieu op de pagina:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Starszy Specjalista (Hoofddeskundige)

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van Milieu)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fax +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl