28.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 400/12


Poola Vabariigi Valitsuse teatis, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta Ostrów Lubelski piirkonnas

2012/C 400/10

Pakkumismenetlus hõlmab kontsessioonide andmist nafta- ja/või maagaasivarude geoloogiliseks luureks ja kindlakstegemiseks Ostrów Lubelski piirkonnas:

nr

Nimetus

Ploki number

1992. aasta koordinaatide süsteem

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Taotlused peavad hõlmama kõnealust piirkonda.

Kontsessioonitaotlused peavad keskkonnaministeeriumi keskasutusse saabuma hiljemalt teatise Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval algava 180-päevalise ajavahemiku viimasel päeval kell 12 Kesk-Euroopa aja järgi.

Saadud taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

a)

kavandatud tehnoloogia töö teostamiseks (60 %);

b)

pakkuja tehniline ja finantssuutlikkus (30 %);

c)

kaevandusõiguste kehtestamiseks kavandatud tasu (10 %).

Ostrów Lubelski piirkonnas kaevandusõiguste kehtestamiseks kavandatud minimaalne tasu on 14 817,63 zlotti aastas.

Pakkumised avatakse avalikult keskkonnaministeeriumi keskametis neljateistkümnendal tööpäeval pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu kell 12 päeval Kesk-Euroopa aja järgi. Pakkumiste hindamismenetlus viiakse lõpule kuue kuu jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Pakkujaid teavitatakse menetluse tulemustest kirjalikult.

Taotlused tuleb esitada poola keeles.

Litsentse väljastav asutus annab kontsessiooni nafta- ja/või maagaasivarude geoloogiliseks luureks ja kindlakstegemiseks hindamismenetluse võitjale, võttes arvesse asjaomaste asutuste arvamust, ning sõlmib temaga lepingu kaevandusõiguste kohta.

Selleks et teostada Poolas asuvate süsivesinikemaardlate geoloogilise luurega seotud tegevust, peavad asjaomasel ettevõttel olema nii kaevandusõigused kui ka kontsessioon.

Taotlused tuleb saata:

Ministerstwo Środowiska (Keskkonnaministeerium)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Geoloogia ja geoloogiliste kontsessioonide osakond)

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Teavet võib saada järgmistest allikatest:

Keskkonnaministeeriumi veebisait:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Vanemspetsialist

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel +48 225792444

Faks +48 225792460

E-post: barbara.gasecka@mos.gov.pl