28.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 400/12


Meddelelse fra Polen vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter i Ostrów Lubelski-området

2012/C 400/10

Udbudsproceduren vedrører tildeling af tilladelser til prospektering og efterforskning af olie- og/eller naturgasforekomster i Ostrów Lubelski-området

Nr.

Navn

Blok nr.

1992 layout

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Ansøgninger skal dække dette område.

Ansøgning om tilladelse skal indgives til det polske miljøministeriums hovedkontor senest kl. 12.00 middag CET den sidste dag i den 180dages periode, der starter på dagen efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

De modtagne ansøgninger vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

a)

den teknologi, der foreslås anvendt til arbejdet (60 %)

b)

ansøgerens tekniske og finansielle kapacitet (30 %)

c)

det gebyr, der tilbydes med henblik på at opnå udvindingsrettigheder (10 %).

Minimumsgebyret for opnåelse af udvindingsrettigheder i Ostrów Lubelski-området er 14 817,63 PLN årligt.

Den offentlige åbning af ansøgningerne finder sted på det polske miljøministeriums hovedkontor kl. 12.00 middag CET den fjortende arbejdsdag efter indsendelsesfristens udløb. Vurderingen af ansøgningerne afsluttes inden for en periode på seks måneder efter indsendelsesfristens udløb. Ansøgerne modtager skriftlig meddelelse om procedurens udfald.

Ansøgningerne skal udfærdiges på polsk.

Idet den tager højde for de relevante myndigheders mening, tildeler den licensudstedende myndighed tilladelse til prospektering og efterforskning af olie- og/eller naturgasforekomster til udbuddets vinder og tegner kontrakt om udvindingsrettighederne med vedkommende.

For at kunne prospektere kulbrinter i Polen skal den pågældende virksomhed være i besiddelse af udvindingsrettigheder såvel som en tilladelse.

Ansøgninger sendes til det polske miljøministerium:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Yderligere oplysninger kan fås på:

Det polske miljøministeriums websted

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Seniorspecialist

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tlf. +48 225792444

Fax +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl