28.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 400/12


Oznámení polské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků v okolí města Ostrów Lubelski

2012/C 400/10

Předmětem nabídkového řízení je udělení povolení k vyhledávání a/nebo průzkumu ložisek ropy a zemního plynu v okolí města Ostrów Lubelski:

č.

Název

Blok č.

Smlouva z roku 1992

X

Y

1

Ostrów Lubelski

278

422 876,59

761 234,91

423 370,18

770 611,14

410 714,38

777 425,73

410 064,68

765 287,07

Nabídky se musí týkat této oblasti.

Nabídky ohledně udělení povolení se předkládají v sídle ministra životního prostředí do 12:00 středoevropského času (CET/CEST) do 180. dne (včetně) od prvního dne po dni zveřejnění tohoto sdělení v Úředním věstníku Evropské unie.

O nabídkách se bude rozhodovat na základě těchto kritérií:

a)

navrhovaná technologie provedení prací (60 %);

b)

technické a finanční možnosti zájemce (30 %);

c)

nabízená výše odměny za udělení práva k těžebnímu využití (10 %).

Minimální výše odměny za udělení práva k těžebnímu využití v případě oblasti města Ostrów Lubelski činí 14 817,63 PLN ročně.

Nabídky budou veřejně otevřeny v sídle ministra životního prostředí ve 12:00 hodin (středoevropského/východoevropského) času 14. pracovní den po posledním dni lhůty pro předkládání nabídek. Postup porovnávání nabídek bude ukončen do 6 měsíců po skončení fáze předkládání nabídek. O výsledcích tohoto postupu budou účastníci vyrozuměni písemně.

Nabídky se předkládají v polském jazyce.

Nabídkám, které zvítězily na základě postupu porovnávání nabídek, udělí veřejný zadavatel povolení k vyhledávání a/nebo průzkumu ložisek ropy a/nebo zemního plynu poté, co zohlední postoj příslušných orgánů a uzavře s nimi dohodu o udělení práva k těžebnímu využití.

Aby mohl hospodářský subjekt působit na polském území v oblasti vyhledávání ložisek uhlovodíků, musí mít právo k těžebnímu využití a povolení.

Příslušné nabídky prosím zasílejte na adresu polského ministerstva životního prostředí:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, pokój 146

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Podrobnější informace:

Internetové stránky ministerstva životního prostředí:

http://www.mos.gov.pl

Barbara Gąsecka

Vedoucí odborník

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792444

Fax +48 225792460

E-mail: barbara.gasecka@mos.gov.pl