11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/9


Žaloba podaná 18. novembra 2011 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-576/11)

2012/C 39/16

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet a B. Simon, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku, ktorý vydal Súdny dvor 23. novembra 2006 vo veci C-452/05, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

nariadiť Luxemburskému veľkovojvodstvu zaplatiť Komisii penále navrhované vo výške 11 340 eur za deň omeškania s vykonaním rozsudku vydaného 23. novembra 2006 vo veci C-452/05 odo dňa, keď bude vydaný rozsudok v prejednávanej veci, do dňa, keď bude vykonaný rozsudok vo veci C-452/05,

nariadiť Luxemburskému veľkovojvodstvu zaplatiť Komisii dennú paušálnu pokutu vo výške 1 248 eur odo dňa vyhlásenia rozsudku z 23. novembra 2006 vo veci C-452/05 až do dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci alebo do dňa, keď bude vykonaný rozsudok vo veci C-452/05, ak k jeho vykonaniu dôjde skôr,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby Komisia uvádza, že z preskúmania informácií, ktoré poskytli luxemburské orgány, vyplýva, že Luxembursko doteraz plne nevykonalo rozsudok Súdneho dvora, a to skoro päť rokov po jeho vyhlásení. Luxembursko totiž nedosiahlo súlad ani s ustanoveniami článku 5 ods. 4, ani s ustanoveniami článku 5 ods. 2. Šesť čističiek odpadových vôd, ktoré obsluhujú aglomerácie v Luxembursku s populačným koeficientom viac ako 10 000, totiž stále nie je v súlade s požiadavkami stanovenými smernicou 91/271/EHS (1).


(1)  Smernica Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26).