11.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/9


Beroep ingesteld op 18 november 2011 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-576/11)

2012/C 39/16

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: O. Beynet en B. Simon, gemachtigden)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg

Conclusies

vaststellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet alle maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van 23 november 2006 in zaak C-452/05, de krachtens artikel 260, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het Groothertogdom Luxemburg gelasten om aan de Commissie de voorgestelde dwangsom te betalen van 11 340 EUR per dag vertraging bij de uitvoering van het arrest van 23 november 2006 in zaak C-452/05 vanaf de datum van de uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak tot de datum waarop het arrest in zaak C-452/05 zal zijn uitgevoerd;

het Groothertogdom Luxemburg gelasten om aan de Commissie het forfaitaire dagelijkse bedrag te betalen van 1 248 EUR vanaf de datum van de uitspraak van het arrest van 23 november 2006 in zaak C-452/05 tot de datum van de uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak of tot de datum waarop het arrest in zaak C-452/05 zal zijn uitgevoerd, indien deze datum eerder valt, en

het Groothertogdom Luxemburg verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep stelt de Commissie dat Luxemburg, zoals blijkt uit onderzoek van de door de Luxemburgse autoriteiten verstrekte gegevens, bijna vijf jaar na de uitspraak van het arrest van het Hof dit arrest tot dusver niet volledig heeft uitgevoerd. Luxemburg heeft immers noch aan artikel 5, lid 4, noch aan artikel 5, lid 2, voldaan. Zes zuiveringsinstallaties voor agglomeraties met meer dan 10 000 inwonerequivalenten in Luxemburg voldoen immers nog steeds niet aan de voorschriften van richtlijn 91/271/EEG (1).


(1)  Richtlijn van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135, blz. 40).