11.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/9


2011 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-576/11)

2012/C 39/16

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Beynet ir B. Simon

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nesiėmusi visų būtinų priemonių 2006 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-452/05 įgyvendinti Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 1 dalį.

Įpareigoti Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę sumokėti Komisijai baudą, kurios siūloma suma — 11 340 eurų už kiekvieną 2006 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-452/05 neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo sprendimo, kuris bus priimtas šioje byloje, priėmimo dienos iki dienos, kai bus įvykdytas byloje C-452/05 priimtas sprendimas.

Įpareigoti Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę sumokėti Komisijai baudą, lygią 1 248 eurams per dieną, skaičiuojant nuo 2006 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-452/05 paskelbimo dienos iki šioje byloje priimto sprendimo paskelbimo dienos arba iki byloje C-452/05 priimto sprendimo įvykdymo dienos, jei tai įvyktų anksčiau.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Komisija tvirtina, kad, kaip matyti išnagrinėjus Liuksemburgo valdžios institucijų pateiktą informaciją, Liuksemburgas šiuo metu nėra visiškai įvykdęs Teisingumo Teismo sprendimo, nors nuo jo paskelbimo praėjo beveik penkeri metai. Taigi Liuksemburgas nesilaikė nei 5 straipsnio 4 dalies, nei 5 straipsnio 2 dalies nuostatų. Šeši Liuksemburge esantys nuotėkų valymo įrenginiai aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 gyventojų ekvivalentų, vis dar neatitinka Direktyvoje 91/271/EEB (1) numatytų reikalavimų.


(1)  1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (OL L 135, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26).